Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Kazalo

2142. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod – Drage, stran 6028.

Na podlagi 61. člena v povezavi z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 26. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod – Drage
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve podrobnega prostorskega načrta za sosesko Brod – Drage (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OPPN), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod – Drage (Uradni list RS, št. 113/09).
Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelal Topos, d.o.o., Novo mesto, pod št. 03/10-SD OPPN v marcu 2011.
2. člen
Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na spremembe prostorskih pogojev za umestitev in oblikovanje večstanovanjskih stavb v ureditvenih enotah UE1 in UE3, ostale spremembe pa se predvsem nanašajo na zunanje ureditve v teh in ostalih ureditvenih enotah.
Spremembe in dopolnitve OPPN sestavlja tekstualni in grafični del ter priloge:
A. TEKSTUALNI DEL (ODLOK)
B. GRAFIČNI DEL
1 Izsek iz kartografske dokumentacije s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, M 1:5000
2.1 Pregledna situacija (TTN), M 1:10000
2.2 Situacija s prikazom prostorske ureditve v širšem prostoru (DOF), M 1:5000
3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:5000
4 Območje sprememb in dopolnitev OPPN z obstoječim parcelnim stanjem (DKN), M 1:1000
5 Prikaz ureditev glede postavitve objektov znotraj ureditvenih območij
5.1 Ureditvena situacija – spremembe, M 1:1000
5.2 Ureditvene enote – spremembe, M 1:1000
6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
6.1 Situacija prometne ureditve – spremembe, M 1:1000
6.1.1 Karakteristični prečni prerez dostopne ceste, M 1:50
6.1.2 Karakteristični prečni prerez notranjih cest, M 1:50
6.2 Energetska, komunalna in ostala infrastruktura – spremembe, M 1:1000
7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave – spremembe, M 1:1000
8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom – spremembe, M 1:1000
9 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo – spremembe
9.1 Načrt parcelacije, M 1:1000
9.2 Zakoličbena situacija, M 1:500
9.3 Prikaz javnih površin, M 1:1000
C. PRILOGE
– Izvleček iz sprejetega prostorskega akta
– Prikaz stanja prostora
– Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve sprememb in dopolnitev prostorskega akta
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OPPN
– Povzetek za javnost
– Odločba glede CPVO.
3. člen
V 3. členu se v tretjem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zemljiških parcel za gradnjo večstanovanjskih in individualnih stanovanjskih stavb oziroma večnamenskih stavb, ki so po pretežnem namenu v rabi za bivanje;«
4. člen
V 4. členu se v prvem odstavku zaradi izvedene parcelacije zemljišč na območju urejanja dodajo še naslednja zemljišča s parc. št.:
»… 599/3, 599/4, 599/5, 600/3, 600/4, 604/8, 604/9, 1327/4, 1327/5, 1327/6, 828/5, 828/6, 829/12, 829/13, …«, črtajo pa zemljišča s parc. št.: »… 599/2, 600/1, 604/3, 1327/2, 828/3 in 829/9, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu.«
5. člen
V 5. členu se navedba tangiranih zemljišč, po katerih poteka 20 kV daljnovod, spremeni in dopolni tako, da se glasi: »… 20 kV daljnovod na parc. št.: 814, 894/7, 1311, 1312, 1313, 1314, 875/6 in 875/19 …«
6. člen
V 6. členu se:
– v prvem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– UE3 – območje mešane gradnje (vila dupleks ali prostostoječa stanovanjska hiša);«
– drugi odstavek v celoti črta.
7. člen
V 7. členu se:
– prvi stavek dopolni tako, da se glasi:
»Dostop na območje je po cesti »1A« (del ulice Na Dragah), ki je predvidena na vzhodu OPPN.«
– četrti stavek spremeni tako, da se glasi:
»Le-ta definira praviloma 10-metrski odmik od površin za razvoj objektov na tem delu, razen na južnem robu, kjer lastnik zemljišča dopusti manjši odmik oziroma postavitev objekta na parcelno mejo oziroma oblikovanje novega gozdnega roba na zalednih parcelah, ki so v njegovi lasti.«
8. člen
V prvem odstavku 9. člena se:
– na koncu prve alineje doda besedilo, ki se glasi:
»2 / Gradbeno inženirski objekti:
21 / objekti transportne infrastrukture:
– 211 ceste:
– 21120 lokalne ceste, javne poti.
24 / Drugi gradbenoinženirski objekti:
– 241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami.«
– četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v UE3 – območje mešane gradnje:
1 / Stavbe:
11 / Stanovanjske stavbe
– 111 enostanovanjske stavbe:
– 11100 enostanovanjske stavbe (stanovanje v prostostoječi hiši)
– 112 večstanovanjske stavbe:
– 11220 dvostanovanjske stavbe,
– 11221 tri- in večstanovanjske stavbe.
2 / Gradbeno inženirski objekti:
21 / objekti transportne infrastrukture:
– 211 ceste:
– 21120 lokalne ceste, javne poti.
24 / Drugi gradbenoinženirski objekti:
– 241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami.«
– v šesti alineji popravi oznaka ureditvene enote iz EU 5 v »UE 5«.
– v šesti alineji pod točko za naslovom 2/Gradbeno inženirski objekti doda besedilo, ki se glasi:
»21 / objekti transportne infrastrukture:
– 211 ceste:
– 21120 lokalne ceste, javne poti.«
– v sedmi alineji pred besedilom »lokalne ceste, javne poti« doda šifra »21120.«
9. člen
V 10. členu se:
– v prvem odstavku črta zadnji stavek;
– tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V UE1 in UE 2 so na posebej označenih lokacijah poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka dovoljene še naslednje dejavnosti:
G) TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
I) GOSTINSTVO
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vse, razen 56.105 Turistična kmetija brez sob);
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI.«
10. člen
V 12. členu se:
– prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Izhodišče za načrtovanje soseske je mirna, zelena stanovanjska soseska, ki poleg gradnje stanovanjskih stavb (večstanovanjskih in individualnih) predvideva tudi ureditve nezazidanega naravnega prostora (ohranjanje gozdnega roba ter možnost ohranjanja posameznih drevesnih gruč, zelene strukture med stavbami, površin za rekreacijo in prosti čas, pešpoti ipd.).«
– drugi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Red v prostoru je vzpostavljen z lociranjem stavb na površino za razvoj objekta(ov), odmiki med stavbami, enako tipologijo stavb.«
11. člen
V 13. členu se pod naslovom 1a: Stolpiči:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Je definirana kot več prostostoječih pravokotnih enot, povezanih s skupno kletno etažo. Posamezne enote so postavljene na platojih, ki so prilagojeni obstoječemu terenu in tako definirani na različnih višinah. Med enotami je na nivoju platoja oziroma na nivoju pritličja dovoljena izvedba atrijev kot funkcionalna dopolnitev stanovanj. Pri oblikovanju posameznih enot mora biti zagotovljen poenoten videz celotnega sklopa, tako da je za vse enote predpisan enak način oblikovanja streh (kritina, naklon) in fasada.«
– drugi stavek druge alineje spremeni tako, da se glasi:
»Tlorisni gabarit posamezne enote nad kletjo je pravokotne oblike z razmerjem stranic 1:1,5–1:2,0.«
– tretji stavek druge alineje se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Oblika tlorisa posamezne enote je lahko poljubno razgibana z izzidki, dodajanjem manjših prizidkov, z zamiki.«
– v tretji alineji na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:
»Klet mora biti vsaj z ene strani v celoti vkopana.«
– v peti alineji na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:
»Kota kleti (K1) na zahodni strani je 189,00 m n.v.«
– šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Kota pritličja: Kota pritličja je različna za vzhodni in zahodni del. Kota pritličja vzhodnega dela je 189,00 m n.v., kota pritličja zahodnega dela pa je 192,00 m n.v.«
– na koncu besedila sedme alineje doda stavek, ki se glasi:
»Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.«
– trinajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»Oddaljenost od sosednje stavbe: Zagotovljen mora biti minimalni 12 m odmik tako, da se zagotovijo pogoji za preprečitev negativnih vplivov med enotami (požar, osvetlitev, vibracije, svetlobni in zvočni učinki).«
– šestnajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Okolica se zazeleni (zatravi, zasadi z drevesi, grmovnicami itn.) v kombinaciji s tlakovanimi površinami oziroma uredi tako, da omogoča kvalitetno bivalno okolje z upoštevanjem širšega koncepta krajinske ureditve soseske. Parkirne in manipulativne površine se uredijo v kletni etaži. Na nivoju platoja oziroma pritličja se lahko uredijo atriji.«
– drugi stavek sedemnajste alineje spremeni tako, da se glasi:
»Površina v smeri obstoječe pozidave se lahko ogradi z ustrezno oblikovano ograjo, ki se jo namesti ob parcelni meji, lahko pa se omejitev izvede tudi z živo mejo.«
– za osemnajsto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– Fz (faktor zazidanosti): do 0,50; Fi (faktor izrabe): do 2,00; kletne etaže se pri izračunu FZ in Fi upoštevajo kot etaže pod terenom.«
– dvajseta (prej devetnajsta) alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Stavba mora biti projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).«
– za dvajseto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– Zaradi premagovanja višinskih razlik v terenu je na južni oziroma vzhodni strani stolpičev dovoljeno izvesti kletno etažo tudi izven površine za razvoj objekta(ov), pri čemer je lahko konstrukcija objekta hkrati tudi podporni zid ceste.«
12. člen
V 13. členu se pod naslovom 1b: Vila bloki:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Je definirana kot več prostostoječih pravokotnih enot, povezanih s skupno kletno etažo. Posamezne enote so postavljene na platojih, ki so prilagojeni obstoječemu terenu in tako definirani na različnih višinah. Med enotami je na nivoju platoja oziroma na nivoju pritličja dovoljena izvedba atrijev kot funkcionalna dopolnitev stanovanj. Pri oblikovanju posameznih enot mora biti zagotovljen poenoten videz celotnega sklopa, tako da je za vse enote predpisan enak način oblikovanja streh (kritina, naklon) in fasada.«
– drugi stavek druge alineje spremeni tako, da se glasi:
»Tlorisni gabarit posamezne enote je kvadratne oziroma pravokotne oblike z razmerjem stranic 1:1–1:2,0. Oblika tlorisa posamezne enote je lahko poljubno razgibana z izzidki, dodajanjem manjših prizidkov, z zamiki.«
– črta tretji stavek druge alineje;
– v tretji alineji na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:
»Klet mora biti vsaj z ene strani v celoti vkopana.«
– peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Kota kleti: je definirana z niveleto dostopne ceste ter je različna za severni in južni del. Kota kleti severnega dela je 181,50 m n.v., južnega dela pa je 183,00 m n.v.«
– šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Kota pritličja: je različna za severni in južni del. Kota pritličja severnega dela je 185,50 m n.v., kota pritličja južnega dela pa je 187,00 m n.v.«
– na koncu besedila sedme alineje doda stavek, ki se glasi:
»Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.«
– prvi stavek dvanajste alineje spremeni tako, da se glasi:
» Oddaljenost od parcelne meje: minimalno 4 m, razen tam, kjer je v grafičnem delu (list 5.1 Ureditvena situacija) določeno drugače, in sicer na vzhodu, kjer mora biti odmik minimalno 2,0 m, na severovzhodnem delu, kjer je minimalni odmik 0,7m ter na zahodni strani, kjer je minimalni odmik 1,5 m. «
– v petnajsti alineji se na koncu stavka doda besedilo, ki se glasi:
»…, s severne strani.«
– šestnajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Okolica se zazeleni (zatravi, zasadi z drevesi, grmovnicami itn.) v kombinaciji s tlakovanimi površinami oziroma uredi tako, da omogoča kvalitetno bivalno okolje z upoštevanjem širšega koncepta krajinske ureditve soseske. Parkirne in manipulativne površine se uredijo v kletni etaži. Na nivoju platoja oziroma pritličja se lahko uredijo atriji.«
– drugi stavek sedemnajste alineje spremeni tako, da se glasi:
»Površina v smeri obstoječe pozidave se lahko ogradi z ustrezno oblikovano ograjo, ki se jo namesti ob parcelni meji, lahko pa se omejitev izvede tudi z živo mejo.«
– za osemnajsto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– Fz (faktor zazidanosti): do 0,50; Fi (faktor izrabe): do 2,00; kletne etaže se pri izračunu FZ in Fi upoštevajo kot etaže pod terenom.«
– dvajseta (prej devetnajsta) alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Stavba mora biti projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).«
13. člen
V 13. členu se pod naslovom 1c: Vila dupleks:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Je definirana kot lamela, sestavljena iz ene ali dveh pravokotnih enot (poljubnih dolžin), ki se zalomita pod nepravim kotom na način, da se izkoristijo najboljši pogledi in ugodna orientacija bivalnih prostorov. Pri oblikovanju posameznih lamel mora biti zagotovljen poenoten videz celotnega sklopa, tako da je za vse enote predpisan enak način oblikovanja streh (kritina, naklon) in fasada.«
– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Kletna etaža je dovoljena znotraj površine za razvoj objekta(ov), ki je razvidna iz grafičnega dela (list 5.1 Ureditvena situacija SD OPPN). Tlorisni gabarit posamezne enote nad kletjo je v obliki pravokotne ali poljubno lomljene lamele z razmerjem stranic 1:1 – 1:3. Oblika tlorisa posamezne enote je lahko poljubno razgibana z izzidki, dodajanjem manjših prizidkov, z zamiki.«
– v tretji alineji na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:
»Klet mora biti vsaj z ene strani v celoti vkopana.«
– peta alineja spremeni tako, da se glasi:
» – Kota kleti stavbe, zahodno od ceste »3« (Ograja), je definirana z niveleto dostopne ceste in je 203,50 m n.v, kota kleti stavbe na vzhodni strani ceste pa je 198,50 m n.v.«
– šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Kota pritličja stavbe, zahodno od ceste »3« (Ograja), je 206,50 m n.v, kota pritličja stavbe na vzhodni strani ceste pa je definirana z niveleto dostopne ceste in je 201,50 m n.v.«
– zadnji stavek sedme alineje nadomesti z novim stavkom, ki se glasi:
»Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.«
– črta enajsta alineja;
– trinajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Oddaljenost od cestnega sveta: minimalno 3 m.«
– štirinajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Dostopi na parcelo: uvoz in izvoz v klet stavbe, zahodno od ceste »3« (Ograja), je predviden s te notranje napajalne ceste, v klet stavbe na vzhodni strani ceste pa s ceste »2A« (del ulice Na Dragah).«
– petnajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Okolica se zazeleni (zatravi, zasadi z drevesi, grmovnicami itn.) v kombinaciji s tlakovanimi površinami oziroma uredi tako, da omogoča kvalitetno bivalno okolje z upoštevanjem širšega koncepta krajinske ureditve soseske. Parkirne in manipulativne površine se uredijo v kletni etaži.«
– drugi stavek šestnajste alineje spremeni tako, da se glasi:
»Površina v smeri obstoječe pozidave se lahko ogradi z ustrezno oblikovano ograjo, ki se jo namesti ob parcelni meji, lahko pa se omejitev izvede tudi z živo mejo.«
– za sedemnajsto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– Fz (faktor zazidanosti): do 0,50; Fi (faktor izrabe): do 2,00; kletne etaže se pri izračunu FZ in Fi upoštevajo kot etaže pod terenom.«
– devetnajsta (prej osemnajsta) alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Stavba mora biti projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).«
14. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen s podnaslovom »(povezovalni objekt)« in besedilom, ki se glasi:
»V UE1 se med stolpiči (UE1a) in vila bloki (UE1b) na površini za razvoj objekta(ov) lahko na nivoju kleti izvede povezovalni objekt, ki je na nivoju pritličja zaključen z zeleno (pohodno) streho; del le-te se lahko uredi tudi v teraso. Višinska kota objekta se določi tako, da bo omogočen prehod z območja stolpičev do vila blokov in obratno.«
15. člen
V 14. členu se:
– na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Na zemljiških parcelah stanovanjskih hiš v UE 2a se ob meji s cestnim svetom ob cesti »2A« (del ulice Na Dragah) zasadi drevored.«
– pod naslovom Prostostoječa hiša se:
– črta šesta alineja
– v osmi alineji spremeni zadnji stavek tako, da se glasi: »Na nadstreških za avtomobile je dovoljena ravna streha.«
– v deveti alineji spremeni zadnji stavek tako, da se glasi: »Nadstrešek za avtomobile je lahko v kovinski ali leseni izvedbi.«
– deseta alineja spremeni tako, da se glasi: »Lega: je definirana znotraj površine za razvoj objekta(ov).«
– črta enajsta alineja
– trinajsta alineja spremeni tako, da se glasi: »Oddaljenost od cestnega sveta: minimalno 2 m.«
– za petnajsto alinejo doda nova alineja, ki se glasi: »Za zagotavljanje enotne ulične podobe se ob cesti »2A« (del ulice Na Dragah) zasadi drevored (z eno drevesno vrsto) kot del zunanje ureditve naselja.«
– zadnja alineja spremeni tako, da se glasi: »– Fz (faktor zazidanosti): do 0,50; Fi (faktor izrabe): do 0,75; kletne etaže se pri izračunu FZ in Fi upoštevajo kot etaže pod terenom.«
16. člen
V 15. členu se pod naslovom Vrstna hiša, hiša v nizu, dvojček:
– v drugi alineji spremeni drugi stavek tako, da se glasi: »Tlorisni gabarit posamezne enote je pravokotne oblike z razmerjem stranic 1:1,2–1:2,0.«
– v tretji alineji črta besedilo v oklepaju: »… (višina kolenčnega zidu do največ 1,20 m) …«
– v šesti alineji spremeni prvi stavek tako, da se glasi: »osnovna streha je lahko ravna, enokapna z naklonom 10°–35° ali dvokapna (simetrična ali asimetrična) z naklonom strešin od 15°–45° ter z možnostjo višinskega zamika strešine v slemenu. V detajlih je dovoljena kombinirana streha, možnost frčad (trapezne niso dovoljene), čopi niso dovoljeni.«
– v šesti alineji za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »V detajlih je dovoljena kombinirana streha, možnost frčad (trapezne niso dovoljene), čopi niso dovoljeni.«
– v sedmi alineji pred prvim stavkom doda beseda »Kritina:« in spremeni se zadnji stavek tako, da se glasi: »Na nadstreških za avtomobile je dovoljena ravna streha.«
– v osmi alineji spremeni zadnji stavek tako, da se glasi: »Nadstrešek za avtomobile je lahko v kovinski ali leseni izvedbi.«
– trinajsta alineja spremeni tako, da se glasi: »Oddaljenost od cestnega sveta: minimalno 2 m.«
– v petnajsti alineji se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Dostopi na dvoriščno stran parcel se zagotovijo preko oskrbovalnih poti.«
– za osemnajsto alinejo doda nova alineja, ki se glasi: »Vstopni del pred objekti na stiku javnega in zasebnega se sistemsko in enotno ureja v smislu pozicije drevoreda, zasaditev, vrste tlaka, lokacije inštalacijskih omaric ipd.«
– zadnja alineja spremeni tako, da se glasi: » – Fz (faktor zazidanosti): do 0,50; Fi (faktor izrabe): do 1,00; kletne etaže se pri izračunu FZ in Fi upoštevajo kot etaže pod terenom.«
17. člen
16. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»(Pogoji za mešano gradnjo v UE3)
Poleg skupnih pogojev, navedenih v tem členu, se pri oblikovanju objektov in zunanjih ureditev v UE3 upoštevajo še ostali pogoji, ki so definirani v 13. členu za UE1c: vila dupleks ali pogoji, ki so definirani v 14. členu za UE2a: prostostoječa hiša.
Tipologija in oblikovanje:
– definirana je kot ena ali dve prostostoječi stanovanjski enoti po pogojih, navedenih v 14. členu oziroma kot ena prostostoječa enota vila dupleks po pogojih iz 13. člena.
Lega na zemljišču:
– Lega objekta: na površini za razvoj objekta(ov).
– Kota pritličja: definirana je v grafičnem delu (list 5.1 Ureditvena situacija SD OPPN)
– Oddaljenost od parcelne meje: zagotovljen mora biti odmik minimalno 3 m oziroma tako, da bo omogočena gradnja in normalno vzdrževanje stavbe.
– Dostopi na parcelo: predviden z notranje ceste »3« (Ograja).
Zemljiška parcela:
– Fz (faktor zazidanosti): do 0,50; Fi (faktor izrabe): do 2,00; kletne etaže se pri izračunu FZ in Fi upoštevajo kot etaže pod terenom.«
18. člen
V 18. členu se četrti odstavek pod (2) spremeni tako, da se glasi:
»Podporni zidovi se izvedejo pri večjih izkopih in utrjevanju brežin. Brežine se lahko urejajo s podpornimi zidovi in vmesnimi zazelenitvami ali samo s podpornimi zidovi. Le-ti so lahko postavljeni do meje zemljiške parcele oziroma tako, da ne ovirajo ali motijo sosednje parcele ter da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.«
19. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen s podnaslovom »(Usmeritve za manj zahtevne objekte)« in besedilom, ki se glasi:
»Kjer višinskih razlik ni možno premostiti z blagimi in ozelenjenimi brežinami, se dovolijo podporni zidovi, katerih velikost se prilagodi statičnim razmeram na terenu. Le-ti so lahko postavljeni do meje zemljiške parcele oziroma tako, da ne ovirajo ali motijo sosednje parcele ter da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.«
20. člen
V 19. členu se:
– spremeni drugi stavek tretjega odstavka tako, da se glasi:
»Je črta, na katero morajo biti z enim robom ali delom fasade postavljeni objekti – osnovni kubus objekta.«
– peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Parkirišče je površina, namenjena parkiranju osebnih vozil stanovalcev, gostov, zaposlenih in strank. Parkirišča se zagotovijo v sklopu parcele kot del zunanje ureditve in so lahko tlakovana ali asfaltirana. Na parkiriščih je dovoljena postavitev objektov (gradbeno inženirski objekti) ter vse ureditve (hortikulturne in parterne ureditve), ki ne ovirajo funkcioniranje parkirišča. V UE1 in UE3 se površine za parkiranje lahko zagotovijo v celoti ali delno tudi v kletnih etažah (podzemni parkirni hiši) stolpičev, vila blokov in vila dupleksov.«
– šesti odstavek se preštevilči; namesto (5) v (6).
21. člen
V 20. členu se:
– za prvo alinejo prvega odstavka doda nova alineja, ki se glasi:
»– Krajinska ureditev celotnega naselja naj upošteva poenoteno urejanje javnih površin naselja na način, da se upoštevajo določene drevoredne poteze, enotne živice oziroma lesene ograje na ulični strani in sistemske rešitve urejanja prostora pred objekti na stiku javnega in zasebnega.«
– v tretji alineji prvega odstavka na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:
»V primeru izvedbe opornih zidov se ti ozelenijo s popenjalkami (npr. bršljan – Hedera helix, divja trta – Parthenocissus tricuspidata »Veitchii«) ali sorodnimi rastlinami.«
– za zadnjo alinejo prvega odstavka dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– Drevoredne poteze se uredijo v sklopu vseh ulic naselja. Drevoredi so večinoma urejeni na javnih površinah v sklopu profila cestnega sveta, deloma pa tudi na zasebnih površinah (zemljiške parcele prostostoječih enodružinskih stavb ob cesti »2A« (del ulice Na Dragah)).
– Drevoredne poteze in ureditve dostopov do objektov na cesti »4« (Komeljeva ulica) in »5« (Dularjeva ulica) so sistemsko in enotno ureja. Sem sodijo urejanje drevoredov pred objekti, zasaditev z grmovnicami, tlakovanje vhodov in uvozov ter lociranje inštalacijskih omaric (elektrika, voda).«
– drugi odstavek spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(2) Zelene površine za rekreacijo in prosti čas (UE5a):
– Večje razpoložljive površine na jugozahodu in jugu soseske se nameni za igre z žogo, večina ostalih odprtih zelenih površin soseske pa za počitek stanovalcev ter igro mlajših otrok. Igrišče za igro z žogo (košarkarsko igrišče) v južnem delu urejanja se ogradi z varovalno ograjo, od ceste »2A« (del ulice Na Dragah) pa loči z gosto gručo grmovnic. Glede na višinske razlike med cesto »4« (Dularjeva ulica) in »2A« (del ulice Na Dragah) ter individualno hišo na severni strani območja se predvidi varovalne zidove, ki se jih ustrezno ozeleni. Zelene površine se med seboj poveže s peš (sprehajalno) potjo.«
22. člen
V 21. členu se:
– prvi in drugi stavek prvega odstavka dopolnita tako, da se glasita:
»Ob glavni dostopni cesti (cesti »1A« in »2A« – ulica Na Dragah) se uredijo hodniki za pešce, namestijo luči za javno razsvetljavo, postavijo koši za smeti. Ob notranjih cestah ter delu ceste »2A« (del ulice Na Dragah - na južnem delu) se ob cestišču tlakuje 1,50 m široka površina za pešce (lahko tudi v funkciji kratkotrajnega parkiranja), med njo in drevoredom pa uredi površina za ekološke otoke in namestitev elektroomaric.«
– v prvem stavku prve alineje tretjega odstavka spremeni navedba širine poti iz 1,60 v »1,50«.
– v tretjem odstavku za prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– Od izteka Šalijeve ulice do predvidenega novega naselja Brod – Drage se izvede pešpot v širini 2,0 m v makadamski izvedbi.«
– v tretjem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Igrišča ter površine za prosti čas: Na območju celotne soseske se mora zagotoviti zadostne zelene površine za počitek stanovalcev, površine za igre z žogo za potrebe večjih otrok ter površine za igro mlajših otrok. Za igre z žogo se namenja večje razpoložljive površine na jugozahodu in jugu soseske. Območja za igro na mestih večjih višinskih razlik morajo biti ustrezno zavarovana. Celotno območje se uredi tudi s primerno urbano opremo.«
– v zadnji alineji tretjega odstavka na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
»Območja za igro na mestih večjih višinskih razlik morajo biti ustrezno varovana.«
– prvi stavek petega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Manipulativne površine in parkirna mesta se izvedejo vzdolž notranje ceste ob stolpičih in delno ob vila blokih.«
23. člen
V 22. členu se:
– v prvem odstavku prvi stavek dopolni tako, da se glasi:
»Dostop v sosesko se izvede ob vzhodni strani območja urejanja z ulice Brod, in sicer preko nove mestne ceste (ceste »1A« – del ulice Na Dragah), ki se spelje po vzhodnem robu območja.«
– v drugem odstavku prva alineja (naslov) dopolni tako, da se glasi:
»– ceste »1A« (del ulice Na Dragah):«
– v drugem odstavku druga alineja (v podalinejah) spremeni tako, da se glasi:
»– ceste »2A« (del ulice Na Dragah):
– od km 0,00 do km 0,315: 8,50 m, to je širina vozišča 2 x 2,75 m, hodnik za pešce (desno) širine 1,50 m ter bankini širine 1 x 0,50 m (desno) in 1 x 1,00 m (levo); od km 0,020 do km 0,060 so predvidena bočna parkirišča;
– od km 0,315 do km 0,390: 10,50 m, to je širina vozišča 2 x 2,75 m, hodnik za pešce 1 x 1,50 m (desno), bankina 1 x 0,50 m (desno), hodnik za pešce 1 x 1,50 m (levo) in zeleni pas z drevoredom 1 x 1,50 (minimalno 1,00) m (levo);
– od km 0,390 do km 0,480: 8,50, to je širina vozišča 2 x 2,75 m, hodnik za pešce 1 x 1,50 m (desno), bankina 1 x 0,50 m (desno), bankina 1 x 1,00 m (levo);
– od km 0,480 do km 0,820: 10,50 m, to je širina vozišča 2 x 2,75 m, hodnik za pešce 1 x 1,50 m (desno), bankina 1 x 0,50 m (desno), hodnik za pešce 1 x 1,50 m (levo) in zeleni pas z drevoredom 1 x 1,50 (minimalno 1,00) m (levo).«
– v drugem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ceste »3« (Ograja): 5,50 m, to je širina vozišča 2 x 2,50 m in mulda 1 x 0,50 m (desno); cesta »3« se nameni mešanemu prometu, tako je cestišče hkrati tudi kot površina za pešca.«
– v drugem odstavku naslov četrte alineje dopolni tako, da se glasi: »ceste »4« (Komeljeva ulica) in »5« (Dularjeva ulica):«
– v drugem odstavku za četrto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– cesti »4« (Komeljeva ulica) in »5« (Dularjeva ulica) se uporabita tudi kot manipulativne površine za uvoze/izvoze do stavb.«
– tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Projektirana računska hitrost znaša na cesti »1A« (del ulice Na Dragah) 50 km/h, na območju križišča in na ostalih notranjih cestah pa je zmanjšana na 30 km/h. Na območju mešanega prometa v UE1c se hitrost prometa omeji na 5 km/h.«
– četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kot požarna pot se opredeli dostopna cesta ter notranje ceste, ki so za ta namen označene v grafičnem delu (list 8: Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom). Vsi objekti imajo omogočene dostope s treh strani.«
– v sedmem odstavku se drugi in tretji stavek spremenita tako, da se glasita:
Načrtovan je ob dostopni cesti (cesti »1A« in »2A« – ulica Na Dragah), ob notranjih cestah »4« (Komeljeva ulica) in »5« (Dularjeva ulica) pa je pešcem namenjena tlakovana površina ob cestišču v širini 1,50 m. Pešpromet se odvija tudi po načrtovani pešpoti, ki poteka v načrtovano zazidavo v osrednjem območju urejanja (prečno na notranje ceste) in ob južnem robu soseske ter v sklopu zunanjih ureditev večstanovanjskih stavb v UE1.«
– v sedmem odstavku se četrti stavek dopolni tako, da se glasi:
»Pešpoti se iztečejo na hodnik za pešce ob cesti »2A« (del ulice Na Dragah).«
– osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na območju prostostoječih hiš in hiš v nizu se parkirna mesta zagotovijo v sklopu posameznih zemljiških parcel, kjer je potrebno zagotoviti najmanj 2 parkirni mesti za vsako stanovanje. Na območju vila blokov, stolpičev in vila dupleksov se poleg javnih parkirnih površin le-te zagotovijo v delu kletnih etaž. Za večstanovanjske stavbe je potrebno zagotoviti najmanj 1,5 parkirnega mesta za vsako stanovanje, od tega je potrebno zagotoviti vsaj 10 % parkirnih mest za obiskovalce na terenu. V večstanovanjskih stavbah morajo biti zagotovljena tudi mesta za parkiranje koles in parkirna mesta za invalide v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03). Parkirišča se izvedejo z betonskimi tlakovci in/ali se asfaltirajo, lahko se nadkrijejo z nadstrešnicami.«
24. člen
V 25. členu se:
– v drugem odstavku prvi stavek dopolni tako, da se glasi:
»Za odvod fekalnih odpadnih vod se v območju urejanja zgradi glavni vod fekalne kanalizacije DN 300, ki poteka v dostopni cesti (cesti »1A« in »2A« – ulica Na Dragah), nanj pa se priključujejo sekundarni kanali s profilom DN 200.«
– v tretjem odstavku prvi tretji dopolni tako, da se glasi:
»Prva veja odvodnjava meteorne vode južnega oziroma osrednjega dela soseske in poteka v cestnem telesu obeh notranjih cest – cesti »4« (Komeljeva ulica) in »5« (Dularjeva ulica) in cesti »2A« (del ulice Na Dragah), druga veja pa meteorne vode severnega dela, ki se ob združitvi s prvo vejo nadaljuje v cestišču ceste »1A« (del ulice Na Dragah).«
25. člen
V 27. členu se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za navezavo nove soseske na telekomunikacijsko omrežje se v sklopu komunalne in cestne infrastrukture zgradi nova kabelska kanalizacija (2x2 PVC 110 mm). Izhodiščna točka navezave je kabelski jašek KJ23 na trasi glavne kabelske kanalizacije ob Topliški cesti.«
– v tretjem odstavku drugi stavek dopolni tako, da se glasi:
»TK kanalizacija se v območju urejanja vodi z odmikom 1,00 m poleg EKK v hodniku za pešce ob cestah »1A« in »2A« (ulica Na Dragah), tlakovani površini ob cestah »4« (Komeljeva ulica) in »5« (Dularjeva ulica).«
26. člen
V 29. členu se drugi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Kotlovnica se predvidi v kletnem delu večstanovanjske pozidave na območju UE1a oziroma UE1b oziroma v povezovalnem delu med UE1a in UE1b, pri čemer mora biti zagotovljen ustrezen dostop z dostavnim vozilom.«
27. člen
V 35. členu se drugi odstavek dopolni tako, da se glasi:
»Na cesti »1A« (del ulice Na Dragah) se od profila 2–12 ob dnu brežine predvidi travnati jarek (koritnica) z izpustom v meteorno kanalizacijo zaradi omejitve vpliva vdora meteornih vod na parcelo 825, k.o. Šmihel pri Novem mestu.«
28. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predvidena gradnja bo z upoštevanjem morfologije terena višinsko usklajena z okolico, iz katere ne bo izstopala. Z upoštevanjem zadostnih odmikov (gre za minimalne odmike med osnovnimi enotami stavb: 6 m – prostostoječa hiša, 12 m – stolpiči, vila bloki, vila dupleksi) pa bo zagotovljena ustrezna osončenost fasad in odprtih površin preko celega leta. Lega stavb oziroma organizacija notranjih prostorov mora biti predvidena tako, da v največji možni meri omogoča kvalitetno južno, jugozahodno ali jugovzhodno orientacijo. Pri organizaciji prostorov je tako potrebno zagotoviti dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev prostorov v smislu upoštevanja čim večje naravne osvetlitve in osončenja bivalnih ter delovnih prostorov.«
29. člen
V 38. členu se prva dva stavka spremenita tako, da se glasita:
»Načrtovane individualne stanovanjske stavbe ne bodo presegale višine K+P+M oziroma K+P+1 v primeru ravne strehe in kot take ne bodo izstopale iz krajinske slike. Najvišje večstanovanjske stavbe na območju urejanja so stolpiči z maksimalno višino K+P+3, pri čemer je klet na določenih mestih delno na nivoju pritličja.«
30. člen
V 40. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Načrtovane prostorske ureditve posegajo v območje gozda, zaradi česar bo prišlo do poseka dela gozda. Stavbe morajo biti od novega gozdnega roba odmaknjene praviloma 10 m, razen na južnem robu, kjer lastnik zemljišča dopusti manjši odmik oziroma postavitev objekta na parcelno mejo oziroma oblikovanje novega gozdnega roba na zalednih parcelah, ki so v njegovi lasti. V primeru manjšega odmika stavbe od gozdnega roba, ki bi segal na povečano površino za razvoj objekta(ov), je potrebno v fazi projektiranja pridobiti predhodno soglasje pristojnega zavoda za gozdove.«
31. člen
V 47. členu se
– prvi odstavek dopolni tako, da se glasi:
»V prvi etapi se izvedejo odkopi in nasipi oziroma izravnave zemljišča na predvidene kote platojev na območju večstanovanjskih stavb ter deloma na območju ostale gradnje, vključno z izgradnjo dostopne ceste »1A« ter ceste »2A« vsaj do profila P 27 (ulica Na Dragah) ter vsem pripadajočim delom komunalne in druge javne infrastrukture.«
– za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(6) Izvedba dostopne ceste »1A« (del ulice Na Dragah) je dopustna tudi etapno, pri čemer se za izvajanje del iz prvega odstavka tega člena lahko uredi le gradbiščna cesta, do izvedbe profila iz drugega odstavka 22. člena pa izvede v zmanjšanem profilu, brez hodnika za pešce in z odstopom prednosti (s prometnimi znaki ali semaforizacijo), to je od P9 do navezave na cesto »2A« (del ulice Na Dragah). Po pridobitvi potrebnih zemljišč za gradnjo ceste »1A« (del ulice Na Dragah) se le-ta izvede v polnem profilu.
32. člen
V 48. členu se:
– prva alineja (odstopanja od horizontalnih gabaritov) spremeni tako, da se glasi:
»– Dovoljena so odstopanja od horizontalnih gabaritov znotraj površine za razvoj objekta(ov):
– v UE1: dimenzija kletne etaže je lahko poljubno večja ali manjša znotraj površine za razvoj objekta(ov).
– v UE1, UE2b: se horizontalni gabariti od prikazanih lahko spremenijo (so poljubno večji ali manjši) pod pogoji navedenimi v 13. in 15. členu, znotraj površine za razvoj objekta(ov).«
– na koncu pete alineje doda nov stavek, ki se glasi:
»Nadstrešek za avtomobile je lahko postavljen tudi tik do meje s soglasjem soseda.«
– za prvim stavkom enajste alineje doda nov stavek, ki se glasi:
»Pri izvedbi ceste »2A« (del ulice Na Dragah) je dovoljeno tudi odstopanje od načrtovanih pozicij elementov cestnega sveta, pri čemer se širina cestnega sveta iz 22. člena tega odloka ne sme zmanjševati.«
33. člen
V 49. členu se:
– za osmo alinejo doda nova, ki se glasi:
»– Po ureditvi lastniškega razmerja na površini za javno pot od izteka Šalijeve ulice do predvidenega novega naselja Brod – Drage je investitor pešpot dolžan izvesti na svoje stroške.«
– za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– Igrišče za igro z žogo (košarkarsko igrišče-9) financira investitor soseske, ki mora le-tega zgraditi sočasno z izgradnjo objektov v UE-1a oziroma zagotoviti, da bo košarkarsko igrišče (9) zgrajeno in predano v uporabo sočasno s predajo objektov v uporabo v UE-1a.«
34. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev OPPN opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
35. člen
Spremembe in dopolnitve OPPN so stalno na vpogled na Oddelku za prostor Mestne občine Novo mesto.
36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-29/2010
Novo mesto, dne 26. maja 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti