Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2082. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2010, stran 5783.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse sledeče spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče spremembe) in 100. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 6. redni seji dne 24. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2010, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Poljčane so v letu 2010 realizirani v naslednjih zneskih:
+---------+----------------------------------------+------------+
|Konto  |         Opis         |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  3.726.854|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)      |  2.861.730|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.475.429|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |703 Davki na premoženje         |   207.276|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve  |   179.025|
+---------+----------------------------------------+------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   279.643|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   194.486|
|     |od premoženja              |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |711 Takse in pristojbine        |    1.592|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |712 Denarne kazni            |     670|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   27.552|
|     |storitev                |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki       |   55.343|
+---------+----------------------------------------+------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)      |   139.092|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     378|
|     |sredstev                |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   138.714|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (731)         |      0|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine     |      0|
+---------+----------------------------------------+------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI (740)        |   446.388|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih    |   446.388|
|     |javnofinančnih institucij        |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  3.766.978|
+---------+----------------------------------------+------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  1.027.422|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   221.532|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   35.792|
|     |varnost                 |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve    |   712.830|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |403 Plačila domačih obresti       |   19.999|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |409 Rezerve               |   37.269|
+---------+----------------------------------------+------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  1.133.744|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |410 Subvencije             |    2.959|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |411 Transferi posameznikom       |   690.855|
|     |in gospodinjstvom            |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   127.193|
|     |in ustanovam              |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi    |   312.737|
+---------+----------------------------------------+------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  1.463.756|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.463.756|
+---------+----------------------------------------+------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   142.057|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim in |   96.754|
|     |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|     |uporabniki               |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |432 Investicijski transferi proračunskim|   45.302|
|     |uporabnikom               |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) =  |   –40.124|
|     |(I. – II.)               |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|III./1  |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ((I.- |   –22.774|
|     |7102) – (II.-403-404))         |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|III./2  |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ((70+71) |   980.208|
|     |– (40+41))               |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |      0|
|     |IN NALOŽB                |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|IV.   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)  |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+---------+----------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0|
|     |IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV       |      |
|     |(IV. – V.)               |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA           |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|50    |                    |      0|
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)           |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |500 Domače zadolževanje         |      0|
+---------+----------------------------------------+------------+
|55    |VIII. ODPLAČILA DOLGA          |   57.507|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga      |   57.507|
+---------+----------------------------------------+------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –97.632|
|     |RAČUNIH                 |      |
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –57.507|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   40.124|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC    |   323.037|
|     |PRETEKLEGA LETA             |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
Priloge k odloku so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so izkazani v splošnem delu zaključnega računa. Sestavni del odloka je tudi posebni del zaključnega računa, sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov po posameznih področjih proračunske porabe.
3. člen
Neporabljena sredstva Občine Poljčane v letu 2010 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Poljčane za leto 2011. Neporabljena namenska sredstva in sredstva rezerv Občine Poljčane se za isti namen prenesejo v proračun Občine Poljčane za leto 2011.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 24. maja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost