Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2044. Zakon o dopolnitvi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-A), stran 5697.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. maja 2011.
Št. 003-02-5/2011-21
Ljubljana, dne 1. junija 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O DRUŽBI SLOVENSKE ŽELEZNICE (ZDSŽ-A)
1. člen
V Zakonu o družbi Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 106/10) se za 5. členom doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(1) Terjatev družbe Slovenske železnice, d.o.o., ki je nastala z odpisom terjatev oziroma obveznosti, ki so obstajale na dan 31. decembra 1999, v breme oziroma v dobro dolgoročnih obveznosti iz financiranja in sestavin kapitala v podbilancah poslovnih področij družbe v višini 134.261.600,00 eurov, bo Republika Slovenija družbi Slovenske železnice, d.o.o., plačala v letih od 2012 do 2016, in sicer vsako leto po 26.852.320,00 eurov.
(2) Datumi zapadlosti plačil v posameznih letih se določijo s pogodbo, ki jo skleneta Slovenske železnice, d.o.o., in Vlada Republike Slovenije. Pogodba mora biti sklenjena najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/11-10/11
Ljubljana, dne 24. maja 2011
EPA 1783-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost