Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

1899. Statutarni sklep o Občinskem svetu Občine Mirna, stran 5248.

Na podlagi 29., 30., 32.a in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) je Občinski svet Občine Mirna na 2. redni seji dne 17. 5. 2011 sprejel naslednji
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ima 5 članov in ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta.
2. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– Odbor za okolje in prostor,
– Odbor za družbene dejavnosti,
– Odbor za gospodarstvo,
– Odbor za proračun in lokalno samoupravo,
– Statutarno pravna komisija.
Odbori ter komisija za mandatna vprašanja imajo 5 članov, razen odbor za okolje in prostor, ki ima 7 članov.
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih članov, in sicer najmanj polovico, ostale člane pa izmed drugih občanov.
Statutarno pravno komisijo imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi predsednik, ki je član občinskega sveta.
Članstvo v delovnem telesu občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
3. člen
Delovno področje posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom. Do sprejema Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna se uporablja Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje.
4. člen
Nadzorni odbor ima 3 člane, ki jih na predlog komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
5. člen
Komisija za podelitev priznanj ima 5 članov s področja gospodarskih in družbenih dejavnosti.
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja jo imenuje občinski svet.
Komisija enkrat letno objavi javni poziv za vložitev predlogov za podelitev priznanj in pripravi predlog za odločanje na seji občinskega sveta.
6. člen
Statutarni sklep velja do sprejetja Statuta Občine Mirna.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od dneva sprejema na občinskem svetu dalje.
Št. 032-2/2011-6
Mirna, dne 17. maja 2011
Župan
Občine Mirna
Dušan Skerbiš l.r.

AAA Zlata odličnost