Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1659. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu, stran 4482.

Na podlagi šestega odstavka 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu
1. člen
V Pravilniku o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07) se v 2. členu na koncu drugega odstavka doda besedilo »Požarni načrt se mora izdelati tudi za objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje.«.
2. člen
Za 9. členom se dodata 9.a in 9.b člen, ki se glasita:
»9.a člen
(intervencijska pot)
Intervencijska pot mora biti označena s prometnim znakom ali označbami na vozišču »Intervencijska pot« v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Na intervencijski poti mora biti zagotovljen nemoten prehod intervencijskih vozil.
9.b člen
(površine za gasilce ob objektih)
(1) Dostopne poti za gasilce in gasilska vozila, postavitvene in delovne površine za gasilska vozila, morajo biti vedno proste in prehodne.
(2) Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti označene z opozorilnimi tablami z napisom »Dovozna pot za gasilska vozila«.«.
3. člen
Za 10. členom se dodajo novi 10.a, 10.b, 10.c in 10.d člen, ki se glasijo:
»10.a člen
(evakuacijske poti)
(1) Lastnik ali uporabnik stanovanjskega, poslovnega in industrijskega objekta, ki mora izdelati požarni red v skladu s predpisi, mora zagotoviti, da so evakuacijske poti in zasilni izhodi vedno prosti in prehodni. Ob nevarnosti mora biti uporabnikom objektov omogočena hitra in varna evakuacija.
(2) Evakuacijska pot se v nobenem elementu, pomembnem za požarno varnost, ne sme spremeniti, ne glede na morebitno spremembo števila uporabnikov objekta, razen zaradi posegov v objekt, za katere je pridobljeno novo gradbeno dovoljenje.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je element evakuacijske poti pomembne za požarno varnost dovoljeno spremeniti, če se izdela strokovna presoja, s katero se dokaže, da se zaradi sprememb evakuacijske poti požarna varnost objekta ne bo zmanjšala. Strokovno presojo izdela odgovorni projektant, ki sme izdelati študijo požarne varnosti.
10.b člen
(označevanje evakuacijskih poti)
(1) Evakuacijske poti in zasilni izhodi morajo biti označeni v skladu s predpisi, ki določajo varnostne znake. Te oznake morajo biti trajne in ustrezno nameščene.
(2) Zbirno mesto, določeno z načrtom evakuacije, mora biti v načrtu evakuacije in na prostem, kjer je to možno, označeno z znakom, določenim v prilogi 3 tega pravilnika.
10.c člen
(evakuacijske poti v samopostrežni prodajalni)
(1) Evakuacijska pot v več kot 200 m² velikem prodajnem prostoru samopostrežne prodajalne (v nadaljnjem besedilu: prodajni prostor), mora zagotavljati kupcem in zaposlenim (v nadaljnjem besedilu: uporabnikom) varen in neoviran izhod iz prodajnega prostora. Širina evakuacijske poti v prodajnem prostoru mora biti najmanj enaka svetli širini izhoda na evakuacijski poti, do katerega se pride po najkrajši poti.
(2) Velikosti in števila evakuacijskih poti v prodajnem prostoru z vsemi sistemi, napravami, sredstvi in opremo za varstvo pred požarom, ni dovoljeno zmanjševati, razen zaradi posega za katerega je pridobljeno novo gradbeno dovoljenje.
(3) Evakuacijske poti ter poti med opremo in napravami v prodajnem prostoru, morajo biti vedno proste in prehodne po širini.
(4) V prodajnem prostoru mora razporeditev opreme in naprav ter blaga za prodajo, zagotavljati varno in neovirano evakuacijo uporabnikov. Oprema in naprave v prodajnem prostoru ob evakuacijski poti morajo biti pritrjene.
(5) Pot med opremo in napravami prodajnega prostora mora biti široka najmanj 1,2 m, razen v prodajnem prostoru, kjer se uporabljajo nakupovalni vozički, kjer mora biti širina poti med opremo in napravami prodajnega prostora, enaka širini najmanj dveh nakupovalnih vozičkov. V primeru, da so v prodajalni kupcem na voljo različni nakupovalni vozički, se za določitev širine poti upošteva najširši voziček, ki si ga lahko kupec izbere za nakupovanje.
(6) Demonstracije blaga, razstave in podobne aktivnosti se lahko izvajajo v prodajnem prostoru, če površina na kateri se izvaja taka aktivnost, ne zožuje evakuacijskih poti ter poti med opremo in napravami prodajnega prostora. Pulti, stojnice in druga oprema mora biti pritrjena oziroma nameščena tako, da se ne more prevrniti ali kako drugače zapreti evakuacijsko pot oziroma poti med opremo in napravami prodajnega prostora.
(7) V primeru izvajanja aktivnosti iz prejšnjega odstavka, je treba v požarnem redu dodatno določiti ustrezno število odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo. Če se pri izvajanju teh aktivnosti uporabljajo toplotna telesa, ki lahko povzročijo požar, morajo biti mesta izvajanja aktivnosti opremljena z gasilnikom najmanj 8 A 113 B.
(8) Oprema prodajalne mora biti vrisana v načrt evakuacije. Ob spremembi postavitve opreme je treba vsako spremembo postavitve opreme vrisati v evakuacijski načrt.
(9) Določbe tega člena se ne uporabljajo za skladišča prodajalne, ki jih urejajo predpisi, ki določajo minimalne tehnične pogoje za opravljanje trgovske dejavnosti.
(10) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe tega člena glede evakuacijskih poti, smiselno uporabljajo tudi v primeru, ko se trgovinska dejavnost opravlja na urejenem prostoru ob prodajalni.
10.d člen
(evakuacijske poti na nakupovalni ulici v nakupovalnih centrih)
(1) S tem členom se določa zahteve glede evakuacijskih poti v okviru nakupovalne ulice nakupovalnega centra, če je nakupovalni center v:
– pritlični stavbi in njegova bruto tlorisna površina presega 1000 m²;
– več etažni stavbi in njegova bruto tlorisna površina v vseh etažah presega 2000 m2.
(2) Če je iz projektne ali druge dokumentacije razvidno, da je nakupovalna ulica v vsej širini določena kot evakuacijska pot, mora biti ta ves čas uporabe poslovnega objekta prosta in prehodna, na njej ni dovoljeno izvajati aktivnosti iz šestega odstavka prejšnjega člena.
(3) V primeru, ko je širina nakupovalne ulice večja kot je širina evakuacijske poti, ki po njej poteka, mora biti v načrtu evakuacije označena in vpisana širina evakuacijske poti.
(4) Če je na nakupovalni ulici v delu, ki ne predstavlja evakuacijske poti, postavljena oprema ali se izvajajo aktivnosti iz šestega odstavka prejšnjega člena, ki v primeru evakuacije lahko predstavlja oviro, je treba izdelati strokovno presojo, s katero se dokaže, da se zaradi postavljenih ovir ali izvajanja aktivnosti požarna varnost v objektu ne bo zmanjšala. Strokovno presojo izdela odgovorni projektant, ki sme izdelati študijo požarne varnosti.
(5) V primeru, da so na delu širine nakupovalne ulice postavljene ovire, je treba v požarnem redu dodatno določiti ustrezno število oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in evakuacijo. Če se na postavljenih ovirah uporabljajo toplotna telesa, ki lahko povzročijo požar, mora biti posamezna ovira opremljena z gasilnikom najmanj 8 A 113 B.
(6) Načrt evakuacije na nakupovalni ulici v nakupovalnem centru mora biti nameščen v bližini križišč nakupovalnih ulic.«.
KONČNE DOLOČBE
4. člen
(izdelava požarnih načrtov za objekte s sončnimi elektrarnami)
Lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih oziroma industrijskih objektov, ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje in še nimajo izdelanega požarnega načrta, morajo požarne načrte izdelati v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika.
5. člen
(označevanje zbirnih mest)
Zbirna mesta določena z načrtom evakuacije morajo biti v načrtih evakuacije in na prostem, kjer je možno, označena v skladu s tem pravilnikom najkasneje do 1. januarja 2013.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2012.
Št. 0070-33/2011-7
Ljubljana, dne 4. maja 2011
EVA 2011-1911-0017
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti