Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1571. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije v Občini Zreče, stran 4274.

Na podlagi določil 32., 33. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), 6. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 55/09, 41/10 in 28/11), 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) ter skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Zreče na 5. seji dne 30. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije, ki je namenjena osvetljevanju ulic in cest ter varnosti v prometu (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Zreče.
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– način podelitve koncesije,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega:
– izvajanje administracije za potrebe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije na območju občine,
– vzdrževanje in zagotavljanje osvetlitve občinskih cest, javnih površin, javnih zgradb, spomenikov ter ostalih osvetljenih javnih objektov,
– vzdrževanje ostale infrastrukture javne razsvetljave,
– vzdrževanje cestno prometno svetlobne signalizacije.
(2) Izvajanje administracije za potrebe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije na območju občine obsega:
– vodenje, administracija in ažuriranje katastra infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije,
– vodenje zbirne oziroma kontrolne knjige vseh procesov, ki so povezani z urejanjem in vzdrževanjem infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije.
(3) Vzdrževanje in zagotavljanje osvetlitve občinskih cest, javnih površin, javnih zgradb, spomenikov ter ostalih osvetljenih javnih objektov obsega:
– redno in intervencijsko vzdrževanje v povezavi z delovanjem infrastrukture javne razsvetljave,
– zagotavljanje popolne funkcionalnosti svetilk, drogov in nadzornih ter krmilnih napravah,
– čiščenje in odstranjevanje ovir, ki zmanjšujejo polje osvetljevanja svetilk.
(4) Vzdrževanje ostale infrastrukture javne razsvetljave obsega:
– vzdrževanje drogov svetilk,
– vzdrževanje prižigališč, nadzornih in krmilnih naprav, napeljave in razvodov javne razsvetljave in ostalih podobnih naprav,
– vzdrževanje in obešanje drugih elementov na drogove svetilk.
(5) Vzdrževanje cestno prometno svetlobne signalizacije obsega:
– redno in intervencijsko vzdrževanje v povezavi z delovanjem infrastrukture,
– čiščenje in odstranjevanje ovir, ki zmanjšujejo polje osvetljevanja svetilk.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
3. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Zreče (v nadaljevanju: občina).
4. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
Javna razsvetljava in cestno prometna svetlobna signalizacija zagotavlja splošno in prometno varnost ter varnejše gibanje uporabnikov v nočnem času in jo kot takšno lahko, na način in pod pogoji, določenimi s področnimi predpisi, prosto uporabljajo občani in vsi drugi, ki so na območju občine.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače. Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
(2) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javne službe;
– da ima ustrezna dovoljenja za opravljanje javne službe;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, jemanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti, pranje denarja;
– da ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da ima poravnane davke, prispevke in druge zakonsko določene dajatve;
– da je finančno in poslovno sposoben za opravljanje javne službe;
– da ima ustrezna strokovna priporočila (minimalno eno potrjeno referenco);
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami in izkušnjami na področju izvajanja koncesije;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, občini ali tretji osebi;
– da je sposoben zagotavljati izvajanje storitev na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov.
(3) Za izvajanje javne službe mora prijavitelj razpolagati najmanj z dvema usposobljenima delavcema, za operativno izvajanje del ter za pripravo in vodenje del pa z najmanj enim dodatnim strokovnjakom ustrezne izobrazbe. Skupaj 3 osebe.
(4) Za ustrezno opremo za izvajanje javne službe se štejejo stroji in oprema za izvajanje vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave na višinah do 12 m.
(5) Merila za izbiro koncesionarja so:
– cena storitev,
– dodatna kadrovska usposobljenost,
– dodatna tehnična opremljenost.
Merila morajo biti navedena v zgornjem vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
6. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar mora izvajati javno službo v skladu z zakoni ter podzakonskimi in občinskimi predpisi ter koncesijsko pogodbo.
VI. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA
7. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe.
VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
8. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
9. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje 8 let.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
10. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna občine in iz drugih virov.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
11. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pristojni organ občinske uprave.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni medobčinski inšpektorat odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
12. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
13. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
15. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
16. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
XI. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
17. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.
18. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva ter zakona, ki ureja področje javnega naročanja.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj eden ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
19. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Vsebino javnega razpisa določa zakon, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 5. členu tega odloka.
20. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavlja predsednik in štirje člani. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
(2) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva in zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.
XII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
21. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz 20. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
XIII. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
22. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan občine.
XIV. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Prenos koncesije
23. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
Višja sila
24. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
25. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
Začasen prevzem
26. člen
(začasen prevzem)
Kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
27. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.
Zavarovanje odgovornosti za škodo
28. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
XV. KONČNA DOLOČBA
29. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3541-0016/2011
Zreče, dne 18. aprila 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost