Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1533. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci, stran 4200.

Na podlagi 3., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl. US: U-I-51/06-5, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), 16. člena Zakona o cestah /Z-ces1/ (Uradni list RS, št. 109/10) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 5. redni seji dne 13. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste, način in oblike izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb, financiranje, izvajanje strokovno tehničnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb ter varstvo uporabnikov javnih dobrin.
2. člen
Z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Občina Križevci zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
4. člen
Obvezne lokalne gospodarske javne službe zagotavlja Občina Križevci na naslednjih področjih:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
6. vzdrževanje občinskih javnih cest in poti,
7. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
8. urejanje in čiščenje javnih površin.
5. člen
Izbirne lokalne gospodarske javne službe zagotavlja Občina Križevci na naslednjih področjih:
1. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
2. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
3. dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
4. javna razsvetljava,
5. javna parkirišča,
6. plakatiranje in oglaševanje.
6. člen
Javne dobrine so pod pogoji, določenimi z odlokom Občine Križevci, dostopne vsakomur.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami ni obvezna, če zakon ali odlok Občine Križevci za posamezne primere ne določa drugače.
7. člen
Način opravljanja lokalne gospodarske javne službe predpiše Občina Križevci z odlokom tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
S predpisom iz prvega odstavka 6. člena tega odloka se za posamezno lokalno gospodarsko javno službo določi:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja lokalnih gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti Občine Križevci ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa, ter
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
8. člen
Občina Križevci zagotovi opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– v javnem podjetju in
– z dajanjem koncesij
– v drugih oblikah javno-zasebnega partnerstva.
IV. STROKOVNO TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
9. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb opravlja pristojen organ občinske uprave Občine Križevci.
10. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb in
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.
Naloge iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
11. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin lokalnih gospodarskih javnih služb se ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Svet uporabnikov šteje 3 člane, ki jih imenuje in razrešuje občinski svet. Mandatno obdobje traja 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Predsednika Sveta uporabnikov javnih dobrin izvolijo na prvi seji člani sveta uporabnikov izmed svojih članov.
V svet uporabnikov ne smejo biti imenovani zaposleni pri izvajalcih javnih služb, zaposleni v občinski upravi Občine Križevci, ter člani Občinskega sveta Občine Križevci.
12. člen
Svet uporabnikov:
– varuje interese uporabnikov in daje občinskim organom predloge in mnenja s področja javnih služb;
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave;
– zastopa in usklajuje interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in funkcioniranjem javnih služb, njihovega razvoja ter financiranja v razmerju do organov občine.
13. člen
Podrobnejši način dela si lahko svet uporabnikov uredi s svojim poslovnikom.
14. člen
Pristojni organ občine je dolžan v roku 30 dni od prejema pripombe oziroma predloga, obravnavati pripombo oziroma predlog Sveta uporabnikov ter ga o svojih stališčih in ukrepih obvestiti. Administrativne naloge za Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin opravlja občinska uprava.
15. člen
V primeru kršitve dolžnosti s strani izvajalca lokalne gospodarske javne službe lahko uporabnik od pristojnega organa lokalne skupnosti zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu lokalne gospodarske javne službe ustrezno ravnanje.
VI. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
16. člen
Lokalne gospodarske javne službe se v Občini Križevci financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev in
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.
17. člen
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku ki ga določa zakon ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom.
VII. RAČUNOVODSTVO IN REVIDIRANJE IZVAJALCEV LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
18. člen
Vsi izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb morajo voditi računovodstvo v skladu z računovodskimi standardi tako, da je možen stalen nadzor nad finančnim poslovanjem izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb.
19. člen
Izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, ki imajo status pravne osebe, morajo imeti revidirane letne računovodske izkaze v skladu z zakonom.
Pri reviziji se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe proračunskih sredstev.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Na podlagi tega odloka se uskladi ali na novo sprejme tiste odloke iz 7. člena tega odloka, ki niso v skladu s tem odlokom.
21. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 74/02, 52/04).
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-02-5/2011-12
Križevci, dne 13. aprila 2011
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti