Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2011 z dne 18. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2011 z dne 18. 4. 2011

Kazalo

1389. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Luče, stran 3966.

Občinski svet Občine Luče je na podlagi 111. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) na 4. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Luče
1. člen
S tem aktom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07).
2. člen
V 8. členu se črta tretji odstavek.
3. člen
V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vabilo za sejo sveta se pošlje tudi županu, podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine, direktorju občinske uprave ter predstavnikom medijev.«.
4. člen
V 28. členu se v tretjem odstavku v drugi povedi beseda »tri« nadomesti z besedo »sedem«.
5. člen
V 32. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zadeve, ki jih je v predlog dnevnega reda uvrstil sam na lastno pobudo, lahko župan brez razprave in glasovanja umakne.«.
6. člen
Določba 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so poleg komisije iz 59. člena še:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
– odbor za varstvo okolja, gospodarsko javno infrastrukturo in gospodarske javne službe,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in
– statutarno-pravna komisija.«
7. člen
V 63. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Odbor za varstvo okolja, gospodarsko javno infrastrukturo in gospodarske javne službe ima 5 članov.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju varstva okolja, gospodarske javne infrastrukture in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za varstvo okolja, gospodarsko javno infrastrukturo in gospodarske javne službe lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.«.
8. člen
Za 63. členom se dodata nova 63.a in 63.b člen, ki se glasita:
»63.a člen
Odbor za gospodarstvo ima 5 članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (zlasti turizma in malega gospodarstva), razen na področju kmetijstva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz področja njegove pristojnosti.
63.b člen
Odbor za kmetijstvo ima 5 članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kmetijstva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju kmetijstva.«
9. člen
V 67. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika odbora oziroma komisije izvolijo izmed sebe člani odbora oziroma komisije. Za predsednika je lahko izvoljen le član odbora oziroma komisije, ki je član občinskega sveta.«.
V istem členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prvo sejo odbora oziroma komisije skliče župan v roku 30 dni od imenovanja članov.«.
10. člen
V 70. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na vsako sejo delovnega telesa se vabi tudi župana, ki lahko o zadevah, ki jih delovno telo obravnava, poda svoje mnenje, četudi v zadevi ne nastopa kot predlagatelj.«
11. člen
V 71. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema tudi programe, strategije, stališča, priporočila, poročila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom občine.«.
V istem členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi.
»Vsebina splošnih aktov občine mora biti skladna z ustavo, ratificiranimi mednarodnimi pogodbami, zakoni, podzakonskimi predpisi ter statutom.«.
12. člen
Določba 74. člena se spremni tako, da se glasi:
»74. člen
Postopek za sprejem odloka se začne s tem, da upravičeni predlagatelj (72. člen), kadar to ni župan, pošlje oziroma izroči predlog odloka županu. Kadar je predlagatelj odloka sam župan, le-ta takoj postopa po tretjem odstavku tega člena.
Župan preizkusi, ali je predlog odloka sestavljen skladno z določbami tega poslovnika (75. člen). Če ni, pisno opozori predlagatelja, v čem so pomanjkljivosti ter ga pozove, naj predlog v določenem roku ustrezno dopolni. Če predlagatelj predloga ustrezno ne dopolni, se predlog kljub temu vzame v nadaljnji postopek.
Župan nato odredi, da se predlog odloka vpiše v evidenco predlogov predpisov, da se objavi na spletni strani Občine Luče ter da se posreduje predsednikom pristojnih delovnih teles.
Evidenco predlogov predpisov vodi občinska uprava. Evidenca se vodi za vsako koledarsko leto posebej in vsebuje naslednje podatke:
– naslov odloka,
– predlagatelja,
– datum vložitve predloga,
– vrsta postopka (redni/skrajšani/nujni)
– faza postopka (v obravnavi/sprejet predlog/zavrnjen predlog).
Evidenca iz prejšnjega odstavka mora biti ažurno vodena ter javno dostopna na spletnih straneh Občine Luče. Evidenca na spletnih straneh mora vsebovati tudi povezavo do besedila predloga odloka.«.
13. člen
Določba 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka. Glede na vsebino odloka mora biti uvodu priloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo.
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval na obravnavah predloga odloka na sejah sveta in delovnih teles.«.
14. člen
Določba 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen
Prva obravnava predloga odloka se opravi naprej na pristojnih delovnih telesih, nato pa na seji občinskega sveta.
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka.
Po končani obravnavi občinski svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov sprejme stališča in predloge o odloku. Če občinski svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo ali, da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.
Po končani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga umik predloga odloka. O predlogu umika odloči občinski svet s sklepom.
Po končani prvi obravnavi lahko občinski svet tudi odloči, da se predlog odloka posreduje v javno razpravo ter določi čas javne razprave, ki praviloma ne sme biti krajši od trideset dni in ne daljši od šestdeset dni.
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko svet, na predlog predlagatelja, sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.«.
15. člen
Za 77. členom se doda nov 77.a člen, ki se glasi:
»77.a člen
Kadar občinski svet predlog odloka posreduje v javno razpravo se celotno besedilo predloga odloka (prvi odstavek 75. člena) objavi na spletni strani Občine Luče, na oglasni deski Občine Luče, lahko pa tudi v drugih glasilih.
Skupaj s predlogom odloka se objavi obvestilo o javni razpravi, ki vsebuje navedbo predpisa, ki je v javni razpravi, čas trajanja javne razprave, naslov za posredovanje pripomb ter poziv zainteresirani javnosti, da sporoči svoje pripombe k predlogu predpisa.«.
16. člen
Določba 78. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj pripraviti novo besedilo predloga odloka, pri čemer na primeren način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave ter iz morebitne javne razprave oziroma navede, zakaj teh stališč in predlogov ni upošteval.«.
17. člen
Določba 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»79. člen
Druga obravnava predloga odloka se opravi najprej na pristojnih delovnih telesih nato pa na seji občinskega sveta.
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, glasuje o predlogu odloka v celoti.
V drugi obravnavi predloga odloka lahko člani sveta ter pristojna delovna telesa predlagajo spremembe in dopolnitve naslova in členov predloga odloka v obliki amandmaja.
Župan lahko predlaga amandmaje, kadar ni sam predlagatelj odloka, in amandmaje na amandmaje članov sveta ter pristojnih delovnih teles k vsakemu predlogu odloka.
Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena četrtina vseh članov sveta.
Župan lahko predlaga amandma na amandma članov sveta ter pristojnega delovnega telesa na sami seji, na kateri se odlok obravnava. Amandma na amandma mora vložiti pisno.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga umakniti.«.
18. člen
V 81. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Statut občine, poslovnik sveta, pravilniki, odredbe in navodila se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za sprejemanje odloka.«.
19. člen
Določba 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»95. člen
Priprava in sprejem občinskega prostorskega načrta ter občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: prostorski akt) poteka po postopku in na način, ki ga določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje, ter ta poslovnik.
Postopek priprave prostorskega akta se začne s sklepom, ki ga po predhodnem posvetovanju z občinskim svetom sprejme župan ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Luče. Vsebino sklepa določa zakon.
Osnutek, dopolnjen osnutek ter predlog prostorskega akta mora župan pred njegovim nadaljnjim obravnavanjem po določbah zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, predložiti občinskemu svetu v potrditev. Občinski svet lahko sklene, da se mora osnutek, dopolnjen osnutek oziroma predlog prostorskega akta na določen način spremeniti ali dopolniti preden ga bo potrdil.
Ko so za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje, predloži župan predlog odloka o prostorskem aktu občinskemu svetu v sprejem. Na ta predlog odloka ni mogoče vlagati amandmajev. Občinski svet glasuje o predlogu tega odloka kot o celoti.
Če župan med postopkom priprave ugotovi, da sprejem prostorskega akta iz kateregakoli razloga ne bo mogoč, sprejme sklep o ustavitvi postopka priprave prostorskega akta ter ga objavi v Uradnem listi Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Luče. V sklepu se navede tudi razlog za ustavitev postopka.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev prostorskega akta.«
20. člen
V 103. členu se v prvem odstavku črta druga poved.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Evidenco predlogov predpisov iz 10. člena teh sprememb in dopolnitev vzpostavi občinska uprava v roku treh mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
V evidenco iz prejšnjega odstavka se ob vzpostavitvi vpišejo vsi predlogi predpisov, glede katerih postopek sprejemanja še ni končan.
22. člen
Če so bili do uveljavitve teh sprememb in dopolnitev že imenovani člani in predsednik delovnega telesa občinskega sveta, pa se delovno telo še ni sestalo na prvi seji, potem prvo sejo, ne glede na določbo drugega odstavka 9. člena teh sprememb in dopolnitev, skliče predsednik tega delovnega telesa.
23. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-003/2011
Luče, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost