Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1193. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 3473.

Na podlagi določb 20. člena Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (ZVrt – UPB2) (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 36/10), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica s spremembami (Uradni list RS, št. 63/08, 94/09), ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04, 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 5. seji dne 30. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica (v nadaljevanju: vrtec), katerega ustanoviteljica je Občina Ivančna Gorica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj), sestavo, način dela, odločitve komisije za sprejem otrok v vrtec ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
1. Vpis otrok v vrtec
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni poziv za vpis novincev mora biti objavljen v občinskem glasilu, na spletni strani občine, na oglasnih deskah vseh enot vrtca oziroma na krajevno običajen način.
Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev zdravniškega potrdila o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami, predložitev dokumenta centra za socialno delo o ogroženosti socialnega položaja družine in drugih pogojih. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
3. člen
Starši oziroma zakoniti zastopniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na predpisanem obrazcu, ki ga določa ta pravilnik. Obrazec dobijo starši na upravi vrtca ali v enotah vrtca. Prijavo za sprejem otroka v vrtec vložijo starši na sedežu vrtca neposredno ali priporočeno po pošti.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek v delovodnik pooblaščenega delavca. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
2. Sprejem otrok v vrtec
4. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
5. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kakor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov. Vrtec razporedi otroke v homogene oddelke, lahko pa tudi v heterogene in v kombinirane oddelke.
Pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v oddelku presega število otrok glede na predpisan normativ, za največ dva otroka v oddelku.
Vpis v vrtec se opravi praviloma do 30. junija za naslednje šolsko leto. V primeru prostih mest je otroka mogoče vključiti tudi med letom.
6. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka. Šifra otroka zagotavlja varnost osebnih podatkov ob objavi sprejetih in čakajočih otrok v vrtec.
Komisija za sprejem otrok v vrtec odloča na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
1. Imenovanje komisije
7. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec imenuje občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Komisija je 5 članska in jo sestavljajo: predstavnik vrtca, predstavnik staršev iz sveta staršev, predstavnik ustanovitelja, predstavnik občinske uprave in predstavnik zdravstvene službe – pediatrija. Člani komisije so imenovani za dobo 4 let in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih večina vseh članov.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrtca.
2. Način dela komisije
8. člen
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba ki vodi postopek in zapisnikar. Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji.
9. člen
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
IV. ODLOČITVE KOMISIJE O SPREJEMU OTROK V VRTEC
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji praviloma enkrat letno za naslednje šolsko leto. Komisija odloča s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
1. Dokumentacija komisije
11. člen
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki vsebuje:
– ime in sedež vrtca, kjer deluje komisija,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca,
– število vlog za sprejem,
– kratek opis postopka dela in odločanja komisije,
– poimenski seznam otrok s šiframi in skupnim številom zbranih točk po posameznih starostnih skupinah,
– druge sklepe komisije.
Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca.
En izvod zapisnika se posreduje ustanovitelju.
2. Prednostni vrstni red
12. člen
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da po šifrah razvrsti vse vpisane otroke po starostnih skupinah (letnicah rojstva) po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija določi prednostni vrtni red glede na starost. Prednost ima starejši otrok.
3. Obveščanje staršev o odločitvah komisije
13. člen
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda najkasneje v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavita na oglasni deski v posameznih enotah vrtca in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih in starših se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem zakonom, vložijo ugovor na svet vrtca,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem najkasneje v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
4. Pravica do vpogleda v dokumentacijo
14. člen
Vrtec lahko staršem na njihovo zahtevo omogoči vpogled v zapisnik komisije in vpogled vloge z upoštevanjem kriterijev, vendar le v tisti del zapisnika in vloge, ki se nanašajo na njihovega otroka.
5. Pogodba med vrtcem in starši
15. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. Vse podrobnosti se dogovorijo s pogodbo.
6. Vročanje listin vrtca v postopku sprejema otrok v vrtec
16. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
17. člen
V skladu z zakonom o vrtcih in z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec (mimo kriterijev):
– otrok s posebnimi potrebami
– otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Komisija mora pri točkovanju otrok v vrtec upoštevati naslednje kriterije, a v vsakem sklopu le enega:
Starši izpolnjevanje posameznega kriterija dokazujejo s potrdili, priloženimi k vlogi!
I. SKLOP KRITERIJEV – OBČINA BIVANJA VLAGATELJA IN KANDIDATA
ZA VRTEC
1. Oba starša in njihovi otroci imajo stalno
bivališče v Občini Ivančna Gorica;          50 TOČK
2. Eden od staršev in njegovi otroci imajo
stalno bivališče v Občini Ivančna Gorica;       25 TOČK
3. Otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim
staršem stalno ali začasno bivališče na
območju občine in je vsaj eden od staršev
zavezanec za dohodnino v RS;             20 TOČK
II. SKLOP KRITERIJEV – ZAPOSLENOST STARŠEV VLAGATELJEV
(za zaposlenost se upošteva tudi kmečki zavarovanec in status
rednega študenta)
1. Oba starša sta zaposlena;             50 TOČK
2. En starš je zaposlen;               25 TOČK
3. En starš je iskalec zaposlitve (s potrdilom
Prijave na Zavodu RS za zaposlovanje –
vključitev v program aktivne politike
zaposlovanja);                    15 TOČK
III. SKLOP KRITERIJEV – ODKLONJENOST* V PRETEKLIH LETIH
Otrok, ki je bil odklonjen 1x             5 TOČK
Otrok, ki je bil odklonjen 2x             10 TOČK
Otrok, ki je bil odklonjen 3x             25 TOČK
* Za odklonjenost v preteklih letih se šteje, če otrok ob
izpolnjevanju vseh formalnih pogojev (4. člen) ni bil sprejet
v Vrtec Ivančna Gorica, ko je kandidiral. Če so starši
zavrnili vpis v vrtec tudi vpis iz prednostne liste med
letom, se to leto ne šteje za odklonitev (dokazila o
odklonjenosti otrok v svoji evidenci hrani vrtec).
IV. SKLOP KRITERIJEV – ŠTEVILO VZDRŽEVANIH OTROK V DRUŽINI
Trije otroci                     10 TOČK
Štirje otroci in več                 15 TOČK
V. SKLOP KRITERIJEV – IZJEME
– otrok živi samo z enim staršem, ker je drugi
umrl, je neznan ali pogrešan             50 TOČK
– otrok tujcev, eno leto pred vstopom v šolo     20 TOČK.
VI. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ČAKALNI DOBI
18. člen
Vrtec na svojih oglasnih deskah, na spletnih straneh občine in na portalu Ministrstva za šolstvo in šport objavi informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest v posamezni starostni skupini in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njihove vključitve v program vrtca.
VII. IZPIS IZ VRTCA
19. člen
Starši izpišejo otroka iz vrtca najmanj sedem dni pred predvidenim zaključkom obiskovanja vrtca. Izpis opravijo na posebnem obrazcu, ki ga prejmejo na upravi vrtca, v posamezni enoti vrtca in na spletni strani občine.
Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca kadarkoli to želijo. Izpisani otrok nima pri ponovnem sprejemu prednosti, prav tako ne otrok, čigar starši so odklonili sprejem v vrtec.
Za reševanje posebnih potreb staršev in vrtca se vrtec in starši lahko soglasno dogovorijo za začasni, časovno natančno določen izpis otroka iz vrtca, če je na to prosto mesto možno za enak čas vpisati drugega otroka.
Za otroke, ki so na bolnišničnem zdravljenju ali v domači negi vsaj 20 dni, starši za rezervacijo mesta poravnavajo 25% svojega plačilnega razreda za čas odsotnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Ta pravilnik sprejme Občinski svet Občine Ivančna Gorica. Pravilnik je dostopen na spletni strani Občine Ivančna Gorica, na oglasnih deskah posameznih enot vrtca, ter na upravi Vrtca Ivančna Gorica.
21. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po postopku in na način, ki velja za sprejem tega pravilnika.
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica in o plačevanju oskrbnine (Uradni vestnik št. 2/05 z dne 15. 4. 2005).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti