Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1181. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2010, stran 3457.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 5. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2010, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Črna na Koroškem.
2. člen
Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja se s tem odlokom sprejmejo realizirani prihodki in odhodki proračuna za leto 2010, ki obsegajo:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov            v EUR
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      5.074.376
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.442.970
70   DAVČNI PRIHODKI               2.781.453
    700 Davki na dohodek in dobiček       2.376.491
    703 Davki na premoženje            196.647
    704 Domači davki na blago in storitve     208.315
71   NEDAVČNI PRIHODKI               661.517
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                  197.359
    711 Takse in pristojbine            1.091
    712 Globe in denarne kazni            439
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   319.211
    714 Drugi nedavčni prihodki          143.417
72   KAPITALSKI PRIHODKI              80.357
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   75.069
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev       5.288
73   PREJETE DONACIJE                71.900
    730 Prejete donacije iz domačih virov     71.900
74   TRANSFERNI PRIHODKI             1.479.149
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          1.190.017
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije                     289.132
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        5.392.387
40   TEKOČI ODHODKI               1.522.145
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     316.283
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    51.939
    402 Izdatki za blago in storitve      1.108.292
    403 Plačila domačih obresti          41.391
    409 Rezerve                   4.240
41   TEKOČI TRANSFERI              1.241.591
    410 Subvencije                 26.574
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                725.571
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                 196.837
    413 Drugi tekoči domači transferi       292.609
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            2.390.536
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   2.390.536
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            238.115
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                   30.000
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                  208.115
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I-II)       –318.011
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750)              0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV                 0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440)                    0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                       0
    440 Dana posojila                  0
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)           0
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              454.000
50   ZADOLŽEVANJE                 454.000
    500 Domače zadolževanje            454.000
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)             96.455
55   ODPLAČILA DOLGA                96.455
    550 Odplačila domačega dolga          96.455
IX   POVEČANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           39.534
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        357.545
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        318.011
-------------------------------------------------------------
3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2010 je sestavni del tega odloka.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.
V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih stolpcih prikazan rebalans proračuna za leto 2010, veljavni rebalans proračuna za leto 2010, realizirani proračun za leto 2010, indeks med realiziranim proračunom in rebalansom proračuna za leto 2010 ter indeks med realiziranim in veljavnim rebalansom proračuna za leto 2010.
4. člen
Sprejme se zaključni račun Krajevne skupnost Žerjav za leto 2010, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov            v EUR
-------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      16.585
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)            16.585
74   TRANSFERNI PRIHODKI              16.585
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           16.585
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          16.596
40   TEKOČI ODHODKI                 14.896
    402 Izdatki za blago in storitve        14.896
41   TEKOČI TRANSFERI                1.700
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                    1.700
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I-II)          –11
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750)              0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV                 0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440)                    0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                       0
    440 Dana posojila                  0
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)           0
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)                0
55   ODPLAČILA DOLGA                   0
    550 Odplačila domačega dolga            0
IX   ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            –11
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           0
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)           11
-------------------------------------------------------------
5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna je priloga k zaključnemu računu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0004/2011
Črna na Koroškem, dne 31. marca 2011
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost