Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010

Kazalo

79. Odlok o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa, stran 264.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 141. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09) ter 96. in 100. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06), 103., 104. in 105. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09) ter 92. in 93. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) so Občinski svet Občine Bovec na 25. seji dne 10. 12. 2009 in Občinski svet Občine Kobarid na 27. seji dne 17. 12. 2009 in Občinski svet Občine Tolmin na 29. seji dne 15. 12. 2009 sprejeli
O D L O K
o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se prične postopek preoblikovanja podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d., ki je vpisano v sodnem registru Okrožnega sodišča pod vl. št. 1-116-00.
(2) Postopek preoblikovanja se izvede, ker podjetje zaradi lastniških sprememb izpolnjuje pogoje v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in se lahko iz d.d. preoblikuje v d.o.o.
(3) Podjetje ohrani status javnega podjetja v skladu z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
2. člen
Ustanoviteljice v skladu z 61. členom Zakona o lokalni samoupravi ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic.
II. FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST
3. člen
(1) Firma podjetja je: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.o.o.
(2) Skrajšana firma je: Komunala Tolmin, d.o.o.
(3) Sedež podjetja je: Poljubinj 89h, Tolmin.
4. člen
(1) Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
36.000   Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000   Ravnanje z odplakami
38.110   Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120   Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210   Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220   Ravnanje z nevarnimi odpadki
42.110   Gradnja cest
42.210   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
      tekočine in pline
42.990   Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.120   Zemeljska pripravljalna dela
43.210   Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220   Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
      napeljav in naprav
43.990   Druga specializirana gradbena dela
47.789   Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
      prodajalnah
49.410   Cestni tovorni promet
55.201   Počitniški domovi in letovišča
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
71.129   Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
81.290   Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
      okolice
96.030   Pogrebna dejavnost
(2) Podjetje prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki ustanoviteljic opredeljene kot obvezne gospodarske javne službe v okviru delovanja podjetja.
III. JAVNA POOBLASTILA
5. člen
Podjetje opravlja za ustanoviteljice v skladu z 12. členom Zakona o gospodarskih javnih službah kot javna pooblastila tudi naslednje naloge:
– strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami, s katerimi upravlja,
– izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno vodovodno, kanalizacijsko omrežje ter na druge komunalne infrastrukturne objekte in naprave, ki jih ima v upravljanju,
– izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektni in drugi dokumentaciji, ki se nanaša na komunalno infrastrukturo, ki jo upravlja.
6. člen
Podjetje opravlja naloge iz prejšnjega člena na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki ustanoviteljic in drugi predpisi.
IV. OSNOVNI KAPITAL
7. člen
(1) Osnovni kapital v višini 502.253,38 EUR vpisan v sodnem registru ostane nespremenjen.
(2) Družbenice so udeležene na osnovnem kapitalu družbe z naslednjimi poslovnimi deleži:
– Občina Bovec ima poslovni delež v nominalni višini 85.182,17 EUR, kar predstavlja 16,96% osnovnega kapitala družbe,
– Občina Kobarid ima poslovni delež v nominalni višini 118.883,38 EUR, kar predstavlja 23,67% osnovnega kapitala družbe,
– Občina Tolmin ima poslovni delež v nominalni višini 298.187,83 EUR, kar predstavlja 59,37% osnovnega kapitala družbe.
(3) Podjetje gospodari s komunalno infrastrukturo, ki je lastnina ustanoviteljic, v skladu s sklenjenimi pogodbami.
V. SKUPNI ORGAN – SVET USTANOVITELJEV
8. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo skupni organ Svet ustanoviteljev Komunale Tolmin, d.o.o. (v nadaljevanju: svet ustanoviteljev).
9. člen
Svet ustanoviteljev sestavljajo vsakokratni župani občin ustanoviteljic, ki jim mandat v svetu ustanoviteljev preneha z iztekom funkcije župana.
10. člen
Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, razen osnovnih cen dejavnosti v podrazredih 36.000 (voda), 37.000 (ravnanje z odplakami), 38.000 (zbiranje odvoz in ravnanje z odpadki),
– sprejema letno poročilo podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje v primeru nakupa ali odtujitve nepremičnega premoženja v vrednosti nad 200.000 EUR,
– daje soglasja k odločitvam organov podjetja o najemanju posojil v vrednosti nad 100.000 EUR.
11. člen
(1) Svet ustanoviteljev ima sedež na Občini Tolmin, Padlih borcev 2, Tolmin.
(2) Žig sveta ustanoviteljev predstavljajo uradni žigi vseh treh občin skupaj. Žig se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema svet ustanoviteljev.
(3) Administrativno-tehnične in strokovne naloge za svet ustanoviteljev opravlja občinska uprava Občine Tolmin.
12. člen
(1) Svet ustanoviteljev se sestaja na sejah, ki jih skliče župan Občine Tolmin. Pobudo za sklic seje lahko poda vsaka občina.
(2) Sejo vodi predsednik sveta ustanoviteljev, ki ga člani sveta izvolijo v skladu z določili družbene pogodbe.
(3) Svet ustanoviteljev odloča o zadevah iz svoje pristojnosti soglasno. Kolikor svet pri odločanju o posamezni zadevi nikakor ne doseže soglasja, o tej zadevi odloči skupščina.
(4) Sredstva za delo sveta ustanoviteljev zagotavljajo občine v enakih deležih na podlagi izdanih računov.
(5) Sredstva za delo sveta ustanoviteljev so materialni stroški in stroški delavca, ki opravlja naloge za svet ustanoviteljev.
VI. ORGANI PODJETJA
13. člen
Organi podjetja so:
– direktor,
– nadzorni svet,
– skupščina.
1. Direktor
14. člen
(1) Poslovanje in delo podjetja vodi direktor.
(2) Direktorja imenuje svet ustanoviteljev na predlog tričlanske razpisne komisije. Imenovanje se izvrši na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede razpisna komisija.
(3) Kandidat za direktorja mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih.
(4) Z družbeno pogodbo se lahko določi tudi dodatne pogoje za imenovanje direktorja.
(5) Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
(6) Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s predsednikom sveta ustanoviteljev.
15. člen
Direktor opravlja naslednje naloge:
– zastopa in predstavlja družbo brez omejitev,
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, načrt in program razvoja,
– določa notranjo organizacijo podjetja,
– izvršuje sklepe ustanoviteljev, skupščine družbe,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem in periodičnem obračunu,
– pripravlja predloge za statusne spremembe in prenehanje podjetja, spremembe v tehnično tehnoloških postopkih,
– odloča o delovnih razmerjih,
– odgovarja za zakonitost dela podjetja,
– sprejema splošne akte podjetja, razen tistih, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, družbeno pogodbo in drugimi akti podjetja.
2. Nadzorni svet
16. člen
(1) Nadzorni svet ima pet članov.
(2) Tri člane nadzornega sveta, od katerih po enega predlaga župan vsake občine, izvoli in odpokliče skupščina.
(3) Dva člana, ki zastopata delavce, izvoli in odpokliče svet delavcev.
17. člen
(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Nadzorni svet obvezno obravnava predloge letnih planov podjetja in javne službe, letnih bilanc stanja in izkazov uspeha, razporeditve dobička in poslovnega poročila pred odločanjem drugih organov in k tem poda mnenje.
(3) Nadzorni svet lahko zahteva od direktorja poročila tudi o drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje družbe.
(4) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet.
(5) Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča občinske svete, nadzorne odbore in druge organe ustanoviteljic, župane in skupščino družbe.
(6) Nadzorni svet je dolžan izvesti naloge iz svoje pristojnosti, ki mu jih naloži občinski svet, nadzorni odbor ali župan posamezne ustanoviteljice.
3. Skupščina
18. člen
(1) Družbeniki uveljavljajo svoje interese na skupščini.
(2) Vsak družbenik ima na vsakih dopolnjenih 50 € v osnovnem kapitalu družbe en glas, tako da imajo družbeniki na skupščini naslednje število glasov:
– Občina Bovec: 1.703 glasov,
– Občina Kobarid: 2.377 glasov,
– Občina Tolmin: 5.963 glasov.
(3) Skupščina sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Če ni z zakonom ali z družbeno pogodbo določeno drugače, odloča skupščina z večino vseh glasov.
19. člen
(1) Skupščino sestavljajo pooblaščeni predstavniki ustanoviteljic.
(2) Skupščina ima naslednje pristojnosti:
– sprejema družbeno pogodbo,
– potrjuje temelje poslovne politike in programe dela ter finančne načrte,
– odloča o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala,
– odloča o uporabi bilančnega dobička ali pokrivanju izgube,
– daje smernice za delo direktorju,
– daje soglasja k odločitvam organov podjetja o ustanovitvi gospodarske družbe, gospodarskega interesnega združenja ali ustanove,
– imenuje in odpokliče člane nadzornega sveta,
– imenuje revizorja,
– imenuje in razrešuje predstavnike družbe v kapitalsko povezanih družbah,
– odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,
– odloča o drugih zadevah, ki jih predpisi opredeljujejo kot pristojnosti družbenikov,
– opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz družbene pogodbe.
20. člen
Skupščina se praviloma opravi na sejah v poslovnih prostorih podjetja.
21. člen
(1) Sejo skupščine skliče praviloma direktor v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Sejo vodi predsednik skupščine, ki ga izvolijo člani skupščine v skladu z določili družbene pogodbe.
22. člen
Vsak član skupščine lahko zahteva, da se odločanje o določeni zadevi uvrsti na dnevni red že sklicane seje.
23. člen
Skupščina na seji odloča o zadevah iz 19. člena tega odloka in o drugih zadevah, ki jih kot pristojnost skupščine določa zakon, družbena pogodba ali odloki ustanoviteljic.
24. člen
Člani skupščine lahko s pisno izjavo sklenejo, da se opravi korespondenčna seja. Sklep o tem morajo sprejeti vsi člani skupščine. V tem primeru pošljejo člani skupščine svoje glasove o predlaganih sklepih direktorju podjetja pisno.
VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI PODJETJA
25. člen
Viri financiranja podjetja so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe (proračun),
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev, takse, tarife),
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisi občin,
– prihodki od opravljanja drugih dejavnosti podjetja.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PODJETJA
26. člen
(1) Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti podjetja s svojim premoženjem.
27. člen
Vse ostale pravice in obveznosti podjetja in družbenikov predvsem v zvezi s prenosom poslovnega deleža, izstopa iz družbe in izključitve iz družbe, se v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah ter drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, uredijo v družbeni pogodbi.
28. člen
(1) Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
(2) Podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka.
IX. AKTI PODJETJA
29. člen
(1) V družbeni pogodbi se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje podjetja, delovanje in odločanje organov upravljanja ter ostala vprašanja.
(2) Skupščina in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge akte.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(1) Družbeno pogodbo podjetja, ki bo podlaga za vpis preoblikovanja v sodnem registru, sprejme skupščina delniške družbe najkasneje v roku šestih mesecev po objavi tega odloka.
(2) Podjetje se preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.
31. člen
Predlog za vpis preoblikovanja v sodni register poda direktor podjetja.
32. člen
Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat sedanjemu nadzornemu svetu. Nov nadzorni svet se izvoli v 90 dneh po vpisu preoblikovanja v sodni register.
33. člen
Direktor nadaljuje z delom do poteka mandata.
34. člen
Obstoječe akte mora družba uskladiti s tem odlokom v 12 mesecih po vpisu preoblikovanja v sodni register. Do njihove uskladitve se uporabljajo določbe sedaj veljavnih aktov, če niso v nasprotju s tem odlokom.
35. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/94).
36. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2010.
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.
 
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.
 
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti