Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010

Kazalo

762. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2010, stran 2132.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 21. redni seji dne 22. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žetale za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      Proračun leta
                            2010
                           – v EUR
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      2.877.671
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.199.387
70   DAVČNI PRIHODKI               1.088.759
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.092.034
    703 Davki na premoženje            –38.075
    704 Domači davki na blago in storitve     34.800
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI               110.628
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od      3.790
    premoženja
    711 Takse in pristojbine             250
    712 Denarne kazni                 100
    713 Prihodki od prodaje blaga in        12.550
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          93.938
72   KAPITALSKI PRIHODKI
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                1.200
    730 Prejete donacije domačih virov       1.200
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI             1.677.084
    740 Transferni prihodki iz drugih       902.160
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz drž. prorač. iz    774.924
    sred. prorač. evrop. un.
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        2.835.518
40   TEKOČI ODHODKI                377.614
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     80.690
    401 Prispevki delodajalcev za socialne     13.544
    zadeve
    402 Izdatki za blago in storitve       279.880
    403 Plačila domačih obresti           3.500
    409 Rezerve
41   TEKOČI TRANSFERI               360.351
    410 Subvencije
    411 Transferi posameznikom in         194.330
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    34.800
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       131.221
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            2.068.353
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   2.068.353
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            29.200
    431 Investicijski transferi prav. in      25.000
    fiz. oseb., ki niso prorač. upor.
    432 Investicijski transferi prorač.       4.200
    uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      42.153
    (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VARAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnina iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namens. premož. v jav.
    skl. in drug. osebah jav. prava, ki
    imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRNJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)             82.738
55   ODPLAČILO DOLGA                82.738
    550 Odplačilo domačega dolga          82.738
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –40.585
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –82.738
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=    –42.153
    -III.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo          40.585
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov so prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žetale.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 87/01 in 71/93)
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadki
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju z odpadno vodo
– prihodki od občanov za sofinanciranje investicij, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča, cest, ki se namenijo za namene za katere se pobirajo.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča občinskemu svetu Občine Žetale med letom in konec leta z zaključnim računom o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v primeru, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Sredstva proračunske rezerva pa morajo biti vrnjena do konca leta.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni s proračunom.
Župan lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za 70% vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z dinamiko po načrtu razvojnih programov za namene, za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
8. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2010 je oblikovana v višini 8.060 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolga v računu financiranja se občina lahko zadolži.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Žetale. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
O dajanju poroštev, ki so opredeljene v Zakonu o financiranju občin odloča občinski svet.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žetale v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 032-01-0021/2010-2
Žetale, dne 22. februarja 2010
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti