Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010

Kazalo

719. Odlok o predkupni pravici Občine Hrpelje - Kozina, stran 2060.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) in 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 27. redni seji dne 18. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Hrpelje - Kozina
1. člen
S tem odlokom se določa območja predkupne pravice Občine Hrpelje - Kozina na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na teritoriju občine.
2. člen
Predkupna pravica Občine Hrpelje - Kozina na nepremičninah velja:
– na celotnem območju poselitve v občini;
– na območju obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali delu teh območij, na teritoriju Občine Hrpelje - Kozina;
– izven poselitvenih območij na parc.št. 1857/2, k.o. Gročana in 1664/5, k.o. Draga.
Za območja poselitve v prehodnem obdobju se do sprejetja Občinskega prostorskega načrta občine štejejo ureditvena območja naselij in območja stavbnih zemljišč na območju razpršene gradnje (stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselja oziroma gradbene parcele ter zemljiška parcela ali njen del, na kateri je zgrajen objekt), ki so opredeljena z veljavnim občinskim prostorskim planskim aktom:
– Dolgoročni plan Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in srednjeročni plan Občine Sežana za obdobje 1986–2000 za območje Občine Hrpelje - Kozina, s spremembami in dopolnitvami leta 1989, 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2004 in 2009 (Uradni list SRS št. 14/88, Uradni list RS, št. 37/96, 45/98, 40/99, 93/04 in 92/09, Uradne objave št. 4/89, 37/89, 5/92).
Za obstoječa infrastrukturna omrežja se štejejo tista omrežja, ki so že zgrajena.
Za predvideno mrežo infrastrukturnih omrežij se šteje komunalno opremljanje območij, določenih s prostorskim aktom občine. Koridor (širina pasu predkupne pravice) se določi po določbah tehničnih predpisov za posamezen infrastrukturni vod in objekt.
3. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na posamezni nepremičnini, če je podan javni interes in če ima v proračunu za te namene zagotovljena tudi sredstva.
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izgradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– gradnjo ali prenovo objektov za potrebe javne uprave, zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti, socialnega varstva in športa;
– zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi objekti;
– površine namenjene za prosti čas in rekreacijo;
– potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– potrebe prenove območij in izvedbo prostorskega akta;
– potrebe uresničevanja strategije razvoja turizma.
4. člen
Grafični del dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana, ki velja za območje Občine Hrpelje - Kozina v merilu 1:5000 je sestavni del tega odloka ter je na vpogled v prostorih občinske uprave.
Poselitvena območja in območja infrastrukturnih omrežij se lahko spreminjajo s spreminjanjem občinskih prostorskih aktov po postopkih, ki veljajo za njihovo pripravo in sprejem.
5. člen
Predkupna pravica na območju iz 2. člena tega odloka se navaja pri izdaji potrdila o namenski rabi zemljišča. Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo pravnega posla pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah (Uradni list RS, št. 85/04).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2010-1
Hrpelje, dne 18. februarja 2010
Župan
Občina Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost