Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010

Kazalo

71. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2010, stran 249.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08 in 100/08 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 23. redni seji dne 29. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Osilnica za leto 2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Osilnica za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v eurih
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina             Proračun
    kontov/Konto/Podkonto           leta 2010
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 +    1.277.347
    74)
    TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)          440.230
70   DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704 + 706)   412.868
    700 Davki na dohodek in dobiček       388.468
    703 Davki na premoženje            14.600
    704 Domači davki na blago in storitve     9.800
    706 Drugi davki                  0
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 +     27.362
    713 + 714)
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     3.600
    premoženja
    711 Takse in pristojbine             100
    712 Globe in druge denarne kazni          0
    713 Prihodki od prodaje blaga in       22.462
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          1.200
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)       0
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          0
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in        0
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE (730 + 731)            0
    730 Prejete donacije iz domačih virov       0
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)          837.117
    740 Transferni prihodki iz drugih      213.526
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega      623.591
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske Unije
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE         0
    (787)
    787 Prejeta sredstva od drugih           0
    evropskih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)     1.515.899
40   TEKOČI ODHODKI (400 + 401 + 402 + 403 +   322.270
    409)
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     36.600
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     5.650
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       257.020
    403 Plačila domačih obresti          2.000
    409 Rezerve                  21.000
41   TEKOČI TRANSFERI (410 + 411 + 412 + 413   200.789
    + 414)
    410 Subvencije                   0
    411 Transferi posameznikom in         67.700
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    7.090
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      125.999
    414 Tekoči transferi v tujino           0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         986.840
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    986.840
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 431)      6.000
    431 Investicijski transferi pravnim in     4.000
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi          2.000
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)     –238.552
    (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751
    + 752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
    750 Prejeta vračila danih posojil         0
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v       0
    javnih skladih in drugih pravnih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)               0
55   ODPLAČILA DOLGA                28.000
    550 Odplačila domačega dolga         28.000
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     –238.552
    RAČUNIH (I. + IV. + VII. – II. – V. –
    VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)       28.000
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. –   –266.552
    IX.)
------------------------------------------------------------
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    238.552
    PRETEKLEGA LETA
9009  Splošni sklad za drugo            238.552
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
v letu 2011 50% navedenih pravic in
v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja predstavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 500 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah do višine 2.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
8. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 400 eurov.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 50.000 eurov.
10. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 50.000 eurov.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Osilnica v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 410-0020/2009-7
Osilnica, dne 29. decembra 2009
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost