Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5572. Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, stran 16538.

Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10), 73. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 65/09 – popravek) in 14. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06, 67/06 in 85/10) je Občinski svet Občine Vojnik na 3. redni seji dne 8. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila in postopek podeljevanja koncesije, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije na področju javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom in zakonom je Občina Vojnik, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva. Koncesionar je zasebni vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa sprejetega za javne vrtce.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja le en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
– ima na območju določenem v razpisu zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi;
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– ima večletni poslovni načrt in letni delovni načrt;
– izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov;
– bo dejavnost opravljal za ceno programa, kot jo določa Občinski svet Občine Vojnik.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
5. člen
(1) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1.
a) ocena objekta, prostora in opreme do 30 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje), dostop in parkirna mesta.
Tehnične pogoje za prostor in opremo opredeljuje Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10),
b) ocena strokovnega kadra do 10 točk
Ocena strokovnega kadra se ugotovi v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09).
2. nadstandardni program do 20 točk
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši ali kvalitetnejši, kot ga določa predpis, ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva dnevni program.
3. število oddelkov do 15 točk
Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oziroma število otrok v posameznem razpisanem obdobju. Ponudba, ki vsebuje večje število oddelkov, kot je zahtevano, se oceni z najvišjim številom točk, ostale ponudbe pa se ocenijo s sorazmerno nižjim številom točk.
4. predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji do 10 točk
Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
5. rok pričetka izvajanja javne službe do 10 točk
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen: za vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi ponudnik eno točko manj.
7. pisne pozitivne reference ponudnika do 10 točk
(2) Šteje se, da ima ponudnik reference, če že kvalitetno opravlja enako dejavnost. Referenco lahko da koncedent ali najmanj 10 staršev v zasebnem vrtcu (reference staršev enega vrtca se štejejo kot ena referenca).
(3) Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se vloga upošteva kot popolna, oceni pa se z 0 točk.
(4) Prednost pri izbiri ima ponudnik, ki doseže največje skupno število točk glede na navedena merila. V primeru, da največje skupno število točk dosežeta dva ali več ponudnikov, ima prednost pri izbiri tisti prijavitelj, katerega ponudba je bila višje točkovana glede na merilo pod tč. 1 tega člena, kolikor navedeno merilo enakovredno izpolnjujeta dva ali več ponudnikov, ima prednost pri ponudbi tisti prijavitelj, katerega ponudba je bila višje točkovana glede na merilo določeno v tč. 2 tega člena.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
(1) Javni razpis za podelitev koncesije objavi župan. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) V javnem razpisu se navede naslednje:
– dejavnost, ki bo predmet koncesije;
– območje, na katerem naj bi se opravljala dejavnost;
– pogoje za opravljanje dejavnosti;
– čas, za katerega se dodeljuje koncesija;
– rok, do katerega se sprejmejo prijave;
– merila za izbor;
– čas odpiranja ponudb;
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri;
– navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja;
– navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti krajši od 30 dni.
8. člen
Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
9. člen
(1) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje župan, izmed javnih uslužbencev občinske uprave.
(2) Predsednik komisije mora imeti opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka.
10. člen
(1) Strokovna komisija najkasneje v roku 30 dni po odpiranju ponudb, pregleda prispele ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev potencialnih koncesionarjev. Strokovna komisija o izbiri koncesionarja pripravi poročilo ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika za posamezno območje, ki se je na temelju primerjalne analize izkazal kot najugodnejši in najprimernejši ponudnik. Ponudbe se obravnavajo v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
(2) Po končanem postopku izda občinska uprava na predlog tričlanske strokovne komisije odločbo o izbiri koncesionarja.
(3) Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan. Pritožba na odločbo o podelitvi koncesije ne zadrži izvajanja s to odločbo podeljene koncesije.
11. člen
(1) Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj prijavi samo en ponudnik.
(2) Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu določenih sestavin in če ni prispela v razpisnem roku.
(3) Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
(4) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi takoj po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE TER PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
12. člen
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe, vendar najkasneje v začetku šolskega leta, ki sledi podpisu pogodbe.
13. člen
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, vendar za dobo največ 5 let. Če so izkazane potrebe, se koncesijska pogodba lahko podaljša.
(2) S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe, zlasti pa:
– predmet koncesije;
– cena programa;
– obseg izvajanja dejavnosti;
– začetek izvajanja koncesije;
– rok za odpoved koncesije;
– sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncedent;
– odvzem koncesije.
14. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije;
– s sporazumnim prenehanjem;
– na podlagi odpovedi z najmanj enoletnim odpovednim rokom;
– z odvzemom koncesije po poteku roka za odpravo pomanjkljivosti, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter pogodbo o koncesiji.
15. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncedenta.
16. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava Občine Vojnik.
VII. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost