Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5536. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava, stran 16513.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10 in 85/10) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Lendava na 2. seji dne 17. 12. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače, sejnine in druge prejemke funkcionarjev Občine Lendava, članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava.
2. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani občinskega sveta Občine Lendava.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora za njihovo delo pripada plačilo za opravljeno delo, ki ga določa ta pravilnik.
3. člen
Za posamezne funkcije je višina plačnega razreda določena skladno s Prilogo 1. in 3. k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in s tem določitev plače pa se določa v skladu z 10. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
4. člen
Župan občine Lendava je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrščen v 51. plačni razred (župan V).
Županu pripada dodatek za delovno dobo. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Sklep o plači županu izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
5. člen
Plačni razred podžupana se na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrsti v 36.–43. plačni razred (podžupan V).
Plačni razred podžupana ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil določi župan s sklepom.
Podžupanu Občine Lendava, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
Podžupanu občine Lendava se plačilo za opravljanje nepoklicne funkcije podžupana določi v razmerju: 50% v fiksnem znesku in 50% v variabilnem delu glede na pooblastila, vsebino in obseg dela od zneska, ki je določen za nepoklicno opravljanje funkcije. Višino variabilnega dela plačila določi župan.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom občinskega sveta oziroma članu delovnega telesa.
6. člen
Osnova za obračunavanje sejnin oziroma plačil za opravljanje dela članov občinskega sveta, nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, je plača župana določena v 4. členu tega pravilnika (v nadaljevanju: plača župana).
7. člen
Članu občinskega sveta se mesečno obračuna sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer:
– za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta v višini 5% plače župana,
– za vodenje delovnega telesa občinskega sveta v višini 1,5% plače župana,
– za članstvo v delovnem telesu v višini 0,7% plače župana.
Članu delovnega telesa občinskega sveta, ki ni član občinskega sveta, se za udeležbo na seji obračuna sejnina v višini 0,7% plače župana.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 90% časovne prisotnosti na seji.
V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje nova sejnina ne izplačuje in se sejnina izplača na način kot da seja ni bila prekinjena.
Za korespondenčno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Lendava, ne sme presegati 15% letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
8. člen
Predsedniku nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od plače župana, in sicer tako, da znaša sejnina 7,5% vrednosti plače župana.
Članu nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od plače župana, in sicer tako, da znaša sejnina 6% vrednosti plače župana.
V sejnino je vključeno tudi plačilo za izvedbo nadzora po programu dela nadzornega odbora ali sklepu občinskega sveta in župana občine.
Vsa ostala določila glede stroškov prihoda na sejo, evidenc prisotnosti in najmanjše časovne prisotnosti na seji, sejnin za redne, izredne in korespondenčne seje ter prekinjene seje veljajo določila iz 7. člena tega pravilnika.
9. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja izven območja Občine Lendava in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju njihove funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenih v državnih organih.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog tajnik občine ali podžupan.
Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
10. člen
Pravice do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji iz 9. člena tega pravilnika pripadajo tudi članom nadzornega odbora in članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta. Pravice lahko uveljavljajo le na podlagi izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga podpiše župan ali od župana pooblaščena oseba.
Vsi prejemki na podlagi tega Pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
Z vsemi upravičenci po tem pravilniku, razen v primeru poklicnega opravljanja funkcije, se pred prvim izplačilom sklene podjemna pogodba.
11. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora in drugi organov in delovnih teles na sejah vodi javni uslužbenec, ki ga določi župan ali tajnik občine.
Sredstva za izplačevanje plač, plačila za opravljanje funkcije oziroma dela in povračilo stroškov, ki jih imajo funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
12. člen
Članom komisij in drugih strokovnih organov, ki jih v skladu s statutom imenuje župan ali občinski svet, se lahko s sklepi o imenovanju določi nagrada v obliki sejnine.
13. člen
Člani svetov ožjih delov občine opravljajo svoje delo praviloma brezplačno, razen če se svet ožjega dela občine odloči, da bo iz sredstev glavarine zagotovil tudi plačilo za opravljeno delo članom sveta. Višina plačila se lahko določi v višini nagrade za delovno telo po tem pravilniku.
Članom volilnih organov, imenovanih za izvedbo splošnih lokalnih volitev se izplačuje nagrada za njihovo delo v skladu z zakonom. Za izvedbo drugih volitev se članom volilnih organov izplača nagrada v višini nagrade določene v 8. členu tega pravilnika.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 28/99, 53/99, 66/00, 103/02 in 69/06).
Plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine se na podlagi tega Pravilnika obračunavajo od pričetka mandata 2010–2014, to je od 29. oktobra 2010, ne glede na datum uveljavitve tega pravilnika.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0102/2010
Lendava, dne 20. decembra 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.