Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5499. Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja, stran 16473.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07, 126/07, 48/09 in 8/10) in 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja načrtovanje in dodeljevanje študijskih pomoči za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev (v nadaljnjem besedilu: izobraževanje), zaposlenih v vrtcih in šolah, ki izvajajo javno službo.
2. člen
(namen študijske pomoči)
Študijska pomoč je namenjena subvencioniranju izobraževanja.
3. člen
(pravica do študijske pomoči)
Pravico do študijske pomoči imajo kandidati, ki so zaposleni v vrtcu ali šoli, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
Študijske pomoči se dodeljujejo za izobraževanje v Republiki Sloveniji. Izjemoma se lahko prosilcu dodeli študijska pomoč tudi za izobraževanje v tujini.
II. RAZPIS ŠTUDIJSKIH POMOČI ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
4. člen
(razpis študijskih pomoči)
Študijske pomoči se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Razpis, ki ga objavi ministrstvo, vsebuje zlasti:
– pogoje za kandidiranje,
– rok, do katerega se je potrebno prijaviti,
– kriterije izbire prejemnikov študijske pomoči,
– zahtevane sestavine vloge na razpis,
– rok, do katerega morajo biti kandidati obveščeni o razporeditvi,
– naslov, na katerega je treba poslati prijavo in potrebna dokazila,
– osebo, ki daje informacije o izvedbi razpisa.
5. člen
(razpisna komisija)
Razpisna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), vodi postopek razpisa.
6. člen
(prednostni vrstni red)
V primeru, da je kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, več kot je razpisanih sredstev, se izbira opravi na podlagi kriterijev, določenih v razpisu.
7. člen
(izbira kandidatov)
O dodelitvi študijskih pomoči na podlagi predloga Komisije za študijske pomoči odloči minister.
8. člen
(obvestilo kandidatom)
Ministrstvo v roku, določenim z razpisom, obvesti kandidate o izbiri, in določi rok, v katerem morajo skleniti pogodbo o subvencioniranju izobraževanja.
9. člen
(pogodba o subvencioniranju izobraževanja)
Medsebojno razmerje med prejemnikom študijske pomoči in ministrstvom se podrobneje uredi s pogodbo o subvencioniranju izobraževanja.
Pogodba o subvencioniranju izobraževanja mora vsebovati zlasti:
– podatke o študijskem programu, za katerega je kandidat prejel študijsko pomoč,
– višina prejete študijske pomoči,
– obveznosti prejemnika študijske pomoči,
– obveznosti ministrstva.
10. člen
(izplačila študijskih pomoči)
Študijske pomoči se izplačujejo na podlagi podpisane pogodbe neposredno prejemniku študijske pomoči.
11. člen
(dolžnosti prejemnikov študijskih pomoči)
Prejemnik študijske pomoči mora v času, ko prejema študijsko pomoč, predložiti komisiji za študijske pomoči vse podatke in dokazila v zvezi s študijem, ki so določena v pogodbi. Prav tako mora izpolniti vse obveznosti, ki izhajajo iz študijskega programa in vse obveznosti, ki so določene v pogodbi o subvencioniranju izobraževanja.
Če tega ne stori, lahko ministrstvo razdre pogodbo o subvencioniranju izobraževanja, prejemnik študijske pomoči pa mora vrniti prejeti znesek študijske pomoči skupaj z zakonitimi zamudnim obrestmi. Zakonite zamudne obresti tečejo od dneva zapadlosti do vračila.
12. člen
(podaljšanje pogodbenega razmerja)
Prejemniki oziroma prejemnice študijske pomoči, ki v času pogodbenega razmerja koristijo pravico do starševskega dopusta, imajo pravico do zamika datuma izpolnitve pogodbenih obveznosti za čas trajanja starševskega dopusta.
Pravico do zamika datuma izpolnitve pogodbenih obveznosti imajo tudi prejemniki študijske pomoči, ki iz zdravstvenih razlogov, ki so trajali več kot tri mesece, niso mogli pravočasno opraviti pogodbenih obveznosti. Zdravstveni razlogi se izkazujejo s potrdilom osebnega zdravnika.
13. člen
(oprostitev vračila študijske pomoči)
Prejemnika študijske pomoči se lahko izjemoma oprosti vračila študijske pomoči, če postane telesno ali duševno nezmožen za nadaljnje izobraževanje oziroma delo v vzgoji in izobraževanju. O oprostitvi vračila odloči Komisija za študijske pomoči.
III. KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE POMOČI
14. člen
(komisija za študijske pomoči)
Komisija za študijske pomoči šteje 10 članov. Člane in predsednika imenuje minister izmed javnih uslužbencev ministrstva, učiteljev in predstavnikov širše javnosti, in sicer za dobo 4 let.
15. člen
(naloge)
Komisija za študijske pomoči predlaga ministru:
– vrste in oblike študijskih pomoči,
– študijske programe, za katere bo razpisana študijska pomoč,
– predvideno število prejemnikov študijskih pomoči,
– višino študijske pomoči,
– višino lastne udeležbe,
– merila za izbor kandidatov.
Komisija za študijske pomoči obravnava:
– izpolnjevanje obveznosti prejemnikov študijske pomoči najmanj enkrat letno,
– prošnje za oprostitev vračila študijske pomoči,
– prošnje za podaljšanje pogodbenih obveznosti,
– poročilo o izvajanju študijskih pomoči najmanj enkrat letno in
– druge prošnje.
16. člen
(poročanje)
Komisija za študijske pomoči poroča ministru o izvajanju študijskih pomoči najmanj enkrat letno.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe drugih predpisov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe druge alineje 2. člena in določbe od 23. do 31. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči (Uradni list RS, št. 75/94, 53/96, 94/00 in 5/08).
Komisija za študijske pomoči, ki je bila imenovana v skladu z določbami pravilnika iz prejšnjega odstavka, opravlja do izteka mandata tudi naloge, določene s tem pravilnikom.
18. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-102/2010
Ljubljana, dne 22. decembra 2010
EVA 2010-3311-0067
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina