Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5476. Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ), stran 16421.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ)
Razglašam Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 23. seji 16. decembra 2010.
Št. 003-02-11/2010-9
Ljubljana, dne 24. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DRUŽBI SLOVENSKE ŽELEZNICE (ZDSŽ)
1. člen
Ta zakon določa status družbe Slovenske železnice d.o.o., naloge, ki jih opravlja in pogoje za ustanavljanje družb, na katere prenese izvajanje svojih dejavnosti.
2. člen
(1) Za izvajanje dejavnosti iz 3. člena tega zakona se ustanovi družba Slovenske železnice d.o.o.. Ustanovitelj in edini družbenik družbe Slovenske železnice d.o.o. je Republika Slovenija, ki svojega poslovnega deleža ne more deliti ali prenesti na drugo osebo.
(2) Družba Slovenske železnice d.o.o. kot obvladujoča družba za izvajanje svojih dejavnosti ustanovi odvisne družbe, v katerih je večinski lastnik. Poleg odvisnih družb lahko s soglasjem ustanovitelja ustanovi druge pravne osebe, v katerih izvaja ustanoviteljske pravice.
(3) Družba Slovenske železnice d.o.o. pri svojem poslovanju in pri upravljanju odvisnih družb skrbi tudi za uresničevanje javnega interesa na področju železniškega prometa in mora zagotavljati varno odvijanje železniškega prometa.
3. člen
(1) Družba Slovenske železnice d.o.o. kot obvladujoča družba ustanovi odvisne družbe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– opravljanje vzdrževanja železniške infrastrukture, vodenje železniškega prometa in izvajanje drugih nalog upravljavca javne železniške infrastrukture;
– opravljanje prevoza potnikov v notranjem, čezmejnem regijskem in mednarodnem železniškem prometu;
– prevoz blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu.
(2) Za opravljanje posameznih dejavnosti iz prejšnjega odstavka se ustanovi najmanj ena odvisna družba.
(3) Družba Slovenske železnice d.o.o. lahko s soglasjem ustanovitelja poleg družb iz prejšnjega odstavka ustanovi druge gospodarske družbe in druge pravne osebe, katerih dejavnost je potrebna za nemoteno in kakovostno opravljanje dejavnosti gospodarskih družb iz prvega odstavka tega člena in sicer predvsem za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– prevoz blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu;
– vleko vlakov in tehnično vagonsko dejavnost;
– izvajanje storitev logističnih centrov, gradbena dejavnost, skladiščenje, telekomunikacije, raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, projektiranje in tehnično svetovanje, tehnično preizkušanje in analiziranje, izvajanje informacijskih, finančnih, računovodskih in drugih podobnih storitev, proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil, vzdrževanje in popravila tirnih in motornih vozil, splošna gradbena dela in gradbena dela specialnih strok, razvoj, svetovanje in opremljanje z računalniško programsko opremo ter druge dejavnosti.
(4) Pri ustanavljanju novih družb ali drugih pravnih oseb mora družba Slovenske železnice d.o.o. zasledovati cilje, ki jih določa tretji odstavek 2. člena tega zakona.
(5) Družba Slovenske železnice d.o.o. kot ustanovitelj in edini družbenik odvisnih družb iz prvega odstavka tega člena svojega poslovnega deleža ne more deliti ali prenesti na drugo osebo.
(6) K ustanovitvenemu aktu pravnih oseb, ki jih ustanovi obvladujoča družba, mora dati predhodno soglasje Vlada Republike Slovenije. Soglasje Vlade Republike Slovenije ni potrebno, če se spreminja ustanovitveni akt zaradi spremembe dejavnosti, če ta ne posega v spremembo temeljne dejavnosti, zaradi katere je družba ustanovljena, ali če gre za spremembo sedeža družbe.
4. člen
(1) Odvisne družbe, ustanovljene za izvajanje dejavnosti iz prve in druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena, kot obvezno gospodarsko javno službo opravljajo naslednje dejavnosti:
– prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu;
– vzdrževanje javne železniške infrastrukture;
– vodenje železniškega prometa.
(2) Odvisne družbe, ustanovljene za izvajanje dejavnosti iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena, opravljajo tudi naslednje naloge upravljavca javne železniške infrastrukture:
– gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo;
– izdaja soglasij za posege v progovni in varovalni progovni pas v skladu z zakonom, ki ureja varnost železniškega prometa;
– upravljanje z železniškimi postajnimi poslopji;
– druge naloge upravljavca javne železniške infrastrukture, določene z zakonom, ki ureja železniški promet in zakonom, ki ureja varnost železniškega prometa.
(3) Nad družbami, ki izvajajo gospodarske javne službe izvaja nadzor ministrstvo, pristojno za promet in sicer predvsem z vidika kakovostnega izvajanja gospodarske javne službe in transparentne ter zakonite uporabe sredstev, namenjenih izvajanju teh gospodarskih javnih služb.
5. člen
(1) Objekti, naprave ter tirna vozila v lasti odvisnih družb, ki so nujno potrebna za izvajanje gospodarskih javnih služb in mednarodnega železniškega potniškega prometa, ne morejo biti predmet zastave in so ob stečaju oziroma likvidaciji izvzeta iz stečajne oziroma likvidacijske mase dolžnika. Lahko so predmet prodaje, če s prodajo soglaša ustanovitelj obvladujoče družbe Slovenske železnice d.o.o..
(2) Tirna vozila iz prejšnjega odstavka se izjemoma lahko zastavijo, če je z zastavno pravico na mobilnih sredstvih zavarovan posojilodajalec, ki je financiral njihovo nabavo.
(3) Objekti, naprave ter tirna vozila iz prvega odstavka tega člena se podrobneje določijo s predpisom, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Dejavnosti in pooblastila, za izvajanje katerih je na podlagi tega zakona pooblaščena družba Slovenske železnice d.o.o., od uveljavitve tega zakona opravlja družba Slovenske železnice d.o.o., ki je bila ustanovljena z Aktom o ustanovitvi družbe Slovenske železnice d.o.o. številka SV 930/09, z dne 21. 9. 2009.
(2) Vlada Republike Slovenije mora akt iz prejšnjega odstavka uskladiti z določbami tega zakona v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
7. člen
V odvisnih družbah družbe Slovenske železnice d.o.o., ki so na dan uveljavitve tega zakona že ustanovljene, se poslovni delež družbe Slovenske železnice d.o.o. ne sme zmanjšati.
8. člen
(1) Odvisne družbe iz prvega odstavka 3. člena tega zakona se ustanovijo po postopku delitve obstoječe družbe Slovenske železnice d.o.o. z ustanovitvijo novih družb, kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razen če je s tem zakonom določeno drugače.
(2) Na posamezne odvisne družbe iz prejšnjega odstavka tega člena se prenesejo premoženje, pravice in obveznosti družbe Slovenske železnice d.o.o., kot bodo določeni v delitvenem načrtu, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije v štirih mesecih od uveljavitve tega zakona. V delitvenem načrtu se mora dosledno upoštevati vsebinska povezanost prenesenega premoženja z dejavnostjo, ki jo bo opravljala posamezna odvisna družba, prenesene pravice in obveznosti pa morajo biti vsebinsko povezane s prenesenim premoženjem in zaposlenimi, ki jih bodo prevzele posamezne odvisne družbe. Izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu se prenese na odvisno družbo, ki bo izvajala prevoz potnikov. Izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja javne infrastrukture ter vodenja železniškega prometa se prenese na odvisno družbo, ki bo izvajala vzdrževanje železniške infrastrukture, vodenje železniškega prometa in druge naloge upravljavca javne železniške infrastrukture.
(3) Premoženje, pravice in obveznosti se na posamezne odvisne družbe iz prvega odstavka tega člena prenesejo po njihovi neodpisani knjigovodski vrednosti. Vrednost osnovnega kapitala posamezne odvisne družbe, ki se vpiše v sodni register, je enaka razliki med knjigovodsko vrednostjo prenesenega premoženja in obveznostmi, zmanjšanimi najmanj za vrednost rezerv, ki jih družba mora oblikovati v skladu s predpisi.
(4) Odvisne družbe iz prvega odstavka 3. člena tega zakona morajo začeti delovati najkasneje v osmih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(5) Zaposlenim, ki jih bodo prevzele odvisne družbe, se zaradi spremembe delodajalca pravice in obveznosti iz delovnega razmerja določijo v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja oziroma zakona, ki ureja pravice in obveznosti javnih uslužbencev.
9. člen
(1) Državna poroštva za posojila, ki so bila podeljena družbi Slovenske železnice d.o.o., se prenesejo skupaj s posojili na odvisne družbe, ki jih bo na podlagi tega zakona in skladno z delitvenim načrtom iz drugega odstavka 8. člena tega zakona, ustanovila ta družba.
(2) Za obveznosti družbe Slovenske železnice d.o.o. iz posojil z državnimi poroštvi, ki bodo prenesene na nove odvisne družbe, je kot solidarni dolžnik poleg družbe, ki ji je bila v delitvenem načrtu dodeljena obveznost, odgovorna tudi obvladujoča družba Slovenske železnice d.o.o..
(3) Če se upniki posojil s poroštvi države ne strinjajo s prenosom teh posojil na odvisne družbe, posojila s poroštvi države ostanejo v premoženjski bilanci obvladujoče družbe Slovenske železnice d.o.o..
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka odvisna družba, na katero bi morala biti obveznost z državnim poroštvom prenesena, sklene z družbo Slovenske železnice d.o.o. pogodbo o solidarni odgovornosti za dolg, ki določi njeno obveznost tekočega zagotavljanja finančnih sredstev za odplačevanje teh obveznosti in način odplačevanja tega dolga.
10. člen
Vlada Republike Slovenije izda akt iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona v štirih mesecih od uveljavitve tega zakona.
11. člen
Šteje se, da licenca, varnostno spričevalo in varnostno pooblastilo, ki je bilo izdano družbi Slovenske železnice d.o.o. ustanovljeni z aktom iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, veljajo tudi za odvisne gospodarske družbe, ki jih ustanovi družba Slovenske železnice d.o.o. za upravljanje z javno železniško infrastrukturo, izvajanje prevoza potnikov in izvajanje prevoza tovora. Odvisne družbe morajo pridobiti navedene dokumente najkasneje v roku dveh let od njihove ustanovitve.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/10-44/31
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EPA 1345-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost