Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

5401. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Zavrč, stran 16297.

Na podlagi 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 54/06), Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zavrč (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet Občine Zavrč na 3. redni seji dne 15. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Zavrč
1. člen
(Opredelitev)
Ta odlok določa višino plačila prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Zavrč.
Komunalne odpadne vode so vode, ki nastajajo v gospodinjstvih, industrijskih in pri drugih storitvenih uporabnikih. Odpadne vode iz kmetijske dejavnosti niso predmet tega odloka.
2. člen
(Znesek prispevka)
Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Zavrč plačajo vsi bodoči uporabniki prispevek v višini 1.200 EUR. Ta znesek se za:
– individualno eno- do tri stanovanjsko hišo pomnoži s količnikom 1,00
– večstanovanjske objekte s štirimi in večstanovanjskimi enotami za vsako stanovanjsko enoto pomnoži s količnikom 0,80 in
– gostinske lokale ter objekte za gospodarske in storitvene dejavnosti pomnoži s količnikom 1,20.
Razlika do polnega komunalnega prispevka za kanalizacijo se pokrije iz občinskega proračuna. Morebitno preplačan prispevek se zavezancu ne vrača.
Pod uporabnike fekalne kanalizacije se štejejo vsi tisti, ki imajo na območju, kjer se izvaja investicija, legalno zgrajene objekte oziroma lastniki objektov, ki so se dolžni ali jih je možno priključiti na javno kanalizacijo (na sistem fekalne kanalizacije so se dolžni priklopiti vsi občani v pasu 150 metrov oddaljenosti od kanalizacijskega sistema).
O upravičenosti razlogov za plačilo enotnega prispevka odloča občinski svet za vsak primer posebej.
3. člen
(Opredelitev prispevka)
Znesek prispevka predstavlja komunalni prispevek samo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. Stroške izvedbe priključka na občinsko kanalizacijsko omrežje krije uporabnik.
V ceni ni zajeta izgradnja interne kanalizacije v zgradbi in na zemljišču uporabnika do prvega jaška oziroma puščenega priključnega mesta, ki sega do meje parcele, na kateri je stavba, če je lastniško možno.
4. člen
(Potrdilo o prispevku)
Uporabnik lahko prispevek poravna v enem ali največ 12-ih zaporednih mesečnih obrokih na TRR Občine Zavrč. Med uporabnikom in Občino Zavrč se sklene pogodba o načinu in pogojih plačila enotnega prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Zavrč. V primeru plačila na obroke so le-ti fiksni. Ob zamudi plačila se obračunavajo zakonske zamudne obresti.
Priključek je uporabnik dolžan izvesti v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
5. člen
(Izvajalec priključka)
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede javno podjetje, režijski obrat oziroma ustrezno usposobljen izvajalec v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, merili in kriteriji ter normativi in standardi upravljalca.
Po izvedbi priključka mora uporabnik obvestiti občinsko upravo Občine Zavrč, da se pred priključitvijo na kanalizacijsko omrežje opravi nadzor.
6. člen
(Namembnost prispevka)
Sredstva prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje so strogo namenska in so namenjena samo za:
– izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij
– dograditev obstoječih kanalizacijskih omrežij
– izgradnjo čistilnih naprav.
Program porabe sredstev, zbranih po tem odloku, sprejema občinski svet skupaj s proračunom občine.
7. člen
(Veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2010-002
Goričak, dne 15. decembra 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost