Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

5383. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica«, stran 16267.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010 – UPB1), 15. člena Statuta Občine Osilnica, (Uradni list RS, št. 3/08), v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), sta Občinski svet Občine Kostel na 3. redni seji dne 25. 11. 2010 in Občinski svet Občine Osilnica na 3. redni seji dne 3. 12. 2010 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica«
1. člen
V petem členu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica« (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 2/2009 in Uradni list RS, št. 46/09) (v nadaljnjem besedilu: odlok) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pooblaščene osebe občinske inšpekcije vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so v obliki seznama objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic in na spletni strani Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica.«
2. člen
V 6. členu se v drugem odstavku besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Medobčinska uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogi tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.«
V 6. členu se v četrtem odstavku besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v medobčinski upravi odgovarjata občini ustanoviteljici solidarno.«
3. člen
V 7. členu odloka se v prvem odstavku črta besedilo: »(direktor)«.
4. člen
V 9. členu odloka se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Občina, v kateri ima medobčinska uprava sedež, ima za javne uslužbence medobčinske uprave status delodajalca.
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujeta župana občin ustanoviteljic. Župana lahko pisno pooblastita vodjo Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca.
Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Kostel.«
5. člen
V 12. členu odloka se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinske uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.«
6. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine ustanoviteljice. Odlok se začne uporabljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
7. člen
Črta se besedilo 17. člena.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine ustanoviteljice, uporabljati pa se začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2008-9
Kostel, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l.r.
Št. 032-0004/2009-17
Osilnica, dne 3. decembra 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost