Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010

Kazalo

5338. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2009, stran 16115.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02) in 97. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na 20. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2009.
2. člen
Proračun Občine Vitanje je za leto 2009 realiziran v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------
 A)  Bilanca prihodkov in
    odhodkov             v EUR
----------------------------------------------
 I.  Skupaj prihodki
    (70+71+72+74)        3.134.181
    Tekoči prihodki (70+71)   1.535.485
 70  Davčni prihodki       1.505.705
    700 Davki na dohodek in
    dobiček           1.378.774
    703 Davki na premoženje     57.584
    704 Domači davki na blago in
    storitve            69.347
 71  Nedavčni prihodki        29.780
    710 Udeležba na dobičku in
    dohodki od premoženja      4.268
    711 Takse in pristojbine      332
    712 Globe in druge denarne
    kazni               339
    714 Drugi nedavčni prihodki   24.841
 74  Transferni prihodki     1.598.696
    740 Transferni prihodki    630.571
    741 Prejeta sredstva iz dr.
    pror. iz sred. EU       968.125
 II.  Skupaj odhodki        3.164.450
 40  Tekoči odhodki         978.545
    400 Plače in drugi izdatki   149.423
    401 Prispevki delodajalca za
    socialno varnost        23.379
    402 Izdatki za blago in
    storitve            784.271
    409 Sredstva izločena v
    rezerve             21.472
 41  Tekoči transferi        530.872
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom       336.525
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam          75.729
    413 Drugi tekoči domači
    transferi           118.618
 42  Investicijski odhodki    1.655.033
    420 nakup in gradnja
    osnovnih sredstev      1.655.033
 III. Presežek odhodkov nad
    prihodki            30.269
----------------------------------------------
 B)  Račun finančnih terjatev in
    naložb
----------------------------------------------
 IV.  Prejeta vračila danih
    posojil in prodaja
    kapitalskih deležev
 75  Prejeta vračila danih
    posojil
    750 Prejeta vračila danih
    posojil
 V.  Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev
 44  Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev
    441 Povečanje kapitalskih
    deležev
 VI.  Prejeta minus dana posojila
    (IV-V)
----------------------------------------------
 C)  Račun financiranja
----------------------------------------------
 VII. Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje
 VIII. Odplačilo dolga
    550 Odplačilo domačega dolga
 IX/2 Neto odplačilo dolga (VIII-
    VII)
 IX.  Sprememba stanja sredstev na
    računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VII)              30.269
----------------------------------------------
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Vitanje je izkazana v bilanci prihodkov in izdatkov proračuna, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vitanje po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Vitanje, dne 31. 12. 2009, je 39.849,63 EUR in se vključi v proračun Občine Vitanje za leto 2010.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-004/2010-014
Vitanje, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost