Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010

Kazalo

5234. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, stran 15784.

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena in tretjega odstavka 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
1. člen
V Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07) se v 3. členu besedilo »tisoč tolarjih« nadomesti z besedo »eurih«.
2. člen
V 6. členu se v 5. točki beseda »likvidnosti« nadomesti z besedilom »denarnih sredstev«.
3. člen
V 10. členu se v 8. točki besedilo »v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave« nadomesti z besedilom »na obrazcu Izjava«.
4. člen
V 12.a členu se v napovednem stavku beseda »likvidnosti« nadomesti z besedilom »denarnih sredstev«.
V 1. točki se beseda »likvidnosti« nadomesti z besedilom »denarnih sredstev«.
V 2. točki se beseda »likvidnosti« nadomesti z besedilom »denarnih sredstev«, besedilo »tolarskih ter deviznih« se nadomesti z besedo »denarnih«, pred piko pa se doda besedilo »in enotnem zakladniškem računu«.
5. člen
V 16. členu se v 8. točki besedilo »v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave« nadomesti z besedilom »na obrazcu Izjava«.
6. člen
Priloga »Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)« se nadomesti z novo prilogo »Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ«, ki je priloga in sestavni del tega navodila.
7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-792/2010/11
Ljubljana, dne 7. decembra 2010
EVA 2010-1611-0182
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost