Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2010 z dne 25. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2010 z dne 25. 11. 2010

Kazalo

4928. Odlok o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v Občini Šalovci, stran 14522.

Občinski svet Občine Šalovci je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94), 2. in 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 95/99), 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06), Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 102/99) na 2. redni seji dne 19. novembra 2010 sprejel
O D L O K
o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v Občini Šalovci
1. člen
S tem odlokom se opredeli način in pogoji izvajanja gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Šalovci.
2. člen
S tem odlokom je opredeljeno redno letno vzdrževanje javnih cest in zimske službe na celotnem območju Občine Šalovci. Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.
Javne ceste so državne in občinske ceste.
Občinske ceste na območju Občine Šalovci po tem odloku so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
Občinske ceste so po Odloku o kategorizaciji občinskih cest kategorizirane na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Izvajalec urejanja in vzdrževanja občinskih cest je pooblaščeni izvajalec gospodarske javne službe, ki mora biti tehnično opremljen in strokovno usposobljen za opravljanje te dejavnosti.
Po Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 95/99) je izvajalec gospodarske javne službe, iz prejšnjega člena, Javno komunalno podjetje Šalovci d.o.o., če ni z odlokom drugače določeno.
4. člen
Občina Šalovci s tem odlokom in v skladu s 5. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 95/99), določa za izvajalca:
1. urejanje lokalnih cest na celotnem območju Občine Šalovci izvaja Javno komunalno podjetje Šalovci d.o.o.
2. urejanje javnih poti, površin za pešce, parkirišč izvaja, Javno komunalno podjetje Šalovci d.o.o.
3. urejanje javnih poti na območju Občine Šalovci izvaja Javno komunalno podjetje Šalovci d.o.o.
5. člen
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega:
1. vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih nesrečah,
2. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnostih.
6. člen
Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan o svojemu delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potrošnja materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrževalna dela se praviloma opravljajo v času manjšega prometa in po možnosti brez omejitev prometa.
Finančna sredstva za plačilo vzdrževanja občinskih cest se zagotovijo v občinskem proračunu.
7. člen
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je letni program vzdrževanja in izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest. Na predlog župana sprejme Občinski svet Občine Šalovci vsakoletni program vzdrževanja. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest izdela skupaj z izvajalcem strokovna služba občine, potrdi pa ga župan Občine Šalovci. Način plačila opravljenega dela izvajalca se določi z letno pogodbo.
Dela rednega vzdrževanja so:
1. pregledniška služba,
2. redno vzdrževanje prometnih površin,
3. redno vzdrževanje bankin,
4. redno vzdrževanje odvodnjavanja,
5. redno vzdrževanje brežin,
6. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
7. redno vzdrževanje cestne vegetacije,
8. čiščenje cest,
9. redno vzdrževanje cestnih objektov,
10. zagotavljanje preglednosti,
11. intervencijski ukrepi,
12. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
13. zimska služba.
Obnovitvena dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno glede na stopnjo dotrajanosti in poškodovanosti cest ter glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa.
Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo na podlagi javnega razpisa.
1. Pregledniška služba
8. člen
Pregledniška služba je dolžna nadzorovati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej. Pregledniška služba vrši svoje delo na lokalnih cestah in javnih poteh enkrat tedensko v letnem času. V obdobju neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej, je treba pogostost pregledov izvesti enkrat na dan. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost zaradi katere je lahko ogrožena varnost preglednika. Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat mesečno pregledati cestne objekte, pri čemer je treba preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.
9. člen
Naloge pregledniške službe so naslednje:
1. pregleduje prometno signalizacijo ter sproti odpravlja pomanjkljivosti. V primeru, da ne more takoj odpraviti napake o tem obvesti lastnika ceste;
2. iz vozišča odstrani nevarne odpadke (kamenje, raztreseni tovor ipd.). Za povožene živali izvajalec pregledniške službe naroči odstranitev pri pooblaščeni organizaciji;
3. čisti vtočne jaške, litoželezne mreže in iztoke iz muld, ter kontrolira vse sisteme odvodnjavanja na cestah;
4. krpa posamezne nevarne udarne jame na asfaltu in makadamu;
5. naroča začetek pluženja in posipanja v zimskem času;
6. izvaja nadzor nad izvajalci pluženja cest v zimskem času;
7. lastnika ceste obvešča o povzročeni škodi, ki je bila napravljena na cesti, objektih in napravah ter prometni signalizaciji;
8. kontrolira gradnjo v varovalnem pasu ceste in o nepravilnostih pisno obvešča lastnika ceste;
9. vodi dnevnik pregleda ceste in ga v roku treh dni po pregledu ceste dostavi lastniku ceste;
10. za opravljanje nalog pregledniške službe od toče 1 do 6 tega člena, mora imeti preglednik ustrezno vozilo.
2. Redno vzdrževanje prometnih površin
10. člen
Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, ker je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb. Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih površin se popravljajo praviloma z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim.
3. Redno vzdrževanje bankin
11. člen
Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne večji kot 10%. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne naprave in ureditev na bankinah.
4. Redno vzdrževanje odvodnjavanja
12. člen
Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvodnjavanje vode.
5. Redno vzdrževanje brežin
13. člen
Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže ter druge naprave in ureditve za zadrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste.
6. Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
14. člen
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ter popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da je zagotovljeno njuno brezhibno delovanje in vidnost ter da izpolnjujeta zahteve Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in predpisa o prometni signalizaciji in opremi cest.
7. Redno vzdrževanje vegetacije
15. člen
Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi drevesa v bližini ceste, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno. Vegetacijo se mora vzdrževati v skladi s pravili stroke. Okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni dovoljeno uporabljati.
8. Čiščenje cest
16. člen
Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanja okolja.
9. Redno vzdrževanje cestnih objektov
17. člen
Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa. Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodi zlasti čiščenje:
1. prometnih površin prostora in prometne opreme na objektu,
2. prostora neposredno okoli objekta,
3. naprav za odvodnjavanje,
4. naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet, in manjša popravila,
5. poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin),
6. posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature itd.),
7. protikorozijske zaščite,
8. hidroizolacija in odvodnjavanja,
9. izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij,
10. intervencijski ukrepi.
10. Zagotavljanje preglednosti
18. člen
Polja pregledanosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževane tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.
11. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil
19. člen
Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in terminih, določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja izvajalec rednega vzdrževanja s sodelovanjem policije.
12. Intervencijski ukrepi
20. člen
Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti strokovno službo Občine Šalovci, kadar je ogrožen ali oviran promet pa tudi policijo. Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je izvajalec rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti) zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode.
Če to ni mogoče je dolžan:
1. označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,
2. izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste,
3. vzpostaviti prevoznost ceste, če je to možno.
21. člen
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca vzdrževanja cest ter Občine Šalovci se uredijo z vsakoletno pogodbo. V pogodbi se določi tudi cena storitev, ki se oblikuje na predlog izvajalca, potrdi pa jo Občinski svet Občine Šalovci.
22. člen
Vzdrževalec cest je dolžan vsako leto do 30. marca izdelati načrt vzdrževanja cest, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja vzdrževanje občinskih cest in ga predloži Občini Šalovci v potrditev. Z načrtom vzdrževanja cest se določi vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in materiala in način uporabe teh sredstev.
23. člen
Izvajalec rednega vzdrževanja mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja vzdrževalnih del.
24. člen
Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti najmanj:
– nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za varen promet z vsakodnevnimi pregledi cest,
– zavarovanje nevarnih delov na cesti, če ugotovljenih pomanjkljivosti, ki ogrožajo promet na njej, izvajalec pregleda ne more takoj odpraviti,
– izvedbo ukrepov za zavarovanje ceste, katerih opustitev bi lahko povzročila poškodbo ceste,
– opravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na občinskih cestah,
– prevoznost cest v zimskem času najmanj v obsegu, ki omogoča odvijanje prometa ob uporabi zimske opreme,
– zagotavljati tekoče podatke o stanju in prevoznosti cest.
25. člen
Izvajalec ima pri izvajanju vzdrževanja in organiziranju obnavljanja občinskih cest zlasti naslednje obveznosti:
– skrbeti za normalno stanje cestnega omrežja in cestnih naprav,
– redno vzdrževati vse objekte in naprave iz določil tega odloka,
– posredovati podatke za vodenje banke cestnih podatkov in ostale evidence,
– posredovati podatke za izdajanje mnenj oziroma soglasij,
– sistematično pregledovati cestno omrežje ter skrbeti za čim hitrejše odpravljanje vseh napak,
– organizirati zaščito objektov in naprav občinskih javnih cest.
26. člen
Občina Šalovci ima naslednje obveznosti:
– zagotavljati ustrezen nivo investicijskega vzdrževanja,
– obravnavati poročila izvajalca o stanju občinskih javnih cest in predlogih za njegovo izboljšanje,
– izdajati mnenje k ceni storitve, ki jih oblikuje in predlaga izvajalec,
– seznanjati uporabnike z določili tega odloka na krajevno ustrezen način.
13. Zimska služba
27. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
– zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov,
– posipanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice,
– pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z občinskih cest,
– pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih zelenih površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari na občinskih cestah,
– pluženje in odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešce,
– čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost,
– čiščenje odtokov, uličnih požiralnikov v času odjuge,
– čiščenje zasneženih prometnih znakov,
– obveščanje javnosti o stanju cest,
– druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet na cestah.
28. člen
Na območju Občine Šalovci se opravlja zimska služba v skladu s 4. in 5. členom tega odloka.
Izvajalci zimske službe lahko za pomoč pridobijo podizvajalce – pravne ali fizične osebe.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalcev zimske službe ter Občine Šalovci se uredijo s pogodbo.
29. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra izdelati načrt zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba in ga predloži Občini Šalovci v potrditev.
Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi:
– vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in materiala,
– način uporabe teh sredstev, zlasti organizacijo pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s cest in ostalih javnih površin,
– prednostni vrstni red posipanja ter pluženja cest, čiščenja odtokov uličnih požiralnikov,
– organizacijo stalne dežurne službe,
– odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor,
– nadzor nad izvajanjem zimske službe.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
30. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
1. da izdela načrt zimske službe in ga predloži v potrditev strokovni službi Občine Šalovci,
2. da redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zimsko službo,
3. da skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli,
4. da uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za posipavanje,
5. da izvaja zimsko službo po potrjenem načrtu in načrt prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi,
6. da posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem predvideno preventivno posipanje, se posipa še ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica,
7. da prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko ga zapade 15 cm na cestišču. V izjemnih primerih, pristojni delavec občinske uprave, odredi pričetek odstranjevanja snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku,
8. da organizira 24-urno stalno dežurno službo (pričetek, trajanje in konec dežurne službe (pripravljenost) pisno določi strokovna služba Občine Šalovci),
9. da izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje.
31. člen
Sneg mora biti odstranjen:
1. s pločnikov tako, da je kjer dopuščajo razmere, širok min 0,8 m,
2. z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok min 2,5 m.
Sneg mora biti odstranjen 24 ur po prenehanju sneženja iz cest po prednostnem vrstnem redu, oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz 30. člena tega odloka.
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni površini.
32. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo, peskom ali mešanico soli in peska.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi in drugim posipnim materialom.
33. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin.
34. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Šalovci. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame občinski štab za civilno zaščito.
35. člen
Nadzor nad izvajanjem zimske službe opravlja strokovna služba občinske uprave Šalovci. Strokovna služba opravlja:
1. kvalitativni in količinski nadzor,
2. odloča o odstopanju pri izvajanju načrta zimske službe.
36. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne ureja, se smiselno uporablja Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).
37. člen
Izvajalec vzdrževanja mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem rednega vzdrževanja. Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času izvajalca. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik izvajalca in strokovne službe Občine Šalovci. Župan Občine Šalovci, lahko za nadzor nad izvajanjem vzdrževanja pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
38. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, izvajalec gospodarske javne službe, pristojni upravni organ občinske uprave in komunalna nadzorna služba Občine Šalovci.
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2010
Šalovci, dne 19. novembra 2010
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti