Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4884. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja SVP 58 – 1 Srednja vas - Poljane (vzhodni del), stran 13895.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člen Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je župan Občine Gorenja vas - Poljane sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja SVP 58 – 1 Srednja vas - Poljane (vzhodni del)
1. člen
(ocena stanja in razlogi in pravna podlaga)
Ocena stanja:
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10 in 81/10) Občine Gorenja vas - Poljane se za območje urejanja SVP 58-1 Srednja vas - Poljane predvideva izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN), ker se območje Srednje vasi varuje kot naselbinska dediščina. Območje OPPN je namenjeno za potrebe bivanja, kmetijskih gospodarstev in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, javne infrastrukture in storitvenih dejavnosti.
Razlogi za pripravo:
– izgradnja novih stanovanjskih hiš na vzhodnem delu Srednje vasi.
Pravna podlaga:
OPPN se pripravi v skladu z določili ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), z upoštevanjem Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10 in 81/10) in vse zakonodaje in predpisov s področja urejanja prostora.
2. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
OPPN bo izdelan za vzhodni del naselja, in sicer za parcele št.: 241/2, 241/3, 241/4, 1050/2, 1050/3, 1050/6, 1050/7, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 222/5, 222/6, 246/3, 219/3, *93, *14, 221, *13/2, 219/2, 219/4, 219/6, 219/7 in 1072, vse k.o. Dolenje Brdo, ki v naravi predstavljajo vplivno območje na vzhodni strani naselbinske dediščine Srednje vasi - Poljane.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pripravijo skladno s 56. členom ZPNačrt in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št 99/07).
4. člen
(podatki, strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi:
– Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Gorenja vas - Poljane;
– geodetskega načrta;
– geomehanskega poročila;
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve;
– idejne zasnove prometne ureditve;
– idejnih zasnov energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev.
V primeru, da bo v postopku priprave OPPN potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se izdela tudi okoljsko poročilo.
5. člen
(rok za pripravo OPPN in njegove posebne faze)
Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in njihovih posebnih faz so naslednji:
+-------------------+------------+----------+
|Faza        |Nosilec   |Rok    |
+-------------------+------------+----------+
|Sklep o začetku  |Občina,   |November |
|priprave akta   |Župan    |2010   |
+-------------------+------------+----------+
|Priprava strokovnih|Načrtovalec |30 dni  |
|podlag       |      |     |
|in osnutka akta  |      |     |
+-------------------+------------+----------+
|Poziv nosilcem   |Občina   |30 dni  |
|urejanja prostora |      |     |
|za pridobitev   |      |     |
|smernic      |      |     |
+-------------------+------------+----------+
|Analiza smernic in |Načrtovalec |15 dni  |
|izdelava      |      |     |
|dopolnjenega    |      |     |
|osnutka akta    |      |     |
+-------------------+------------+----------+
|Javno naznanilo o |Občina   |7 dni   |
|javni razgrnitvi in|      |pred   |
|javni obravnavi  |      |pričetkom |
|dopolnjenega    |      |razgrnitve|
|osnutka akta;   |      |     |
|objava v svetovnem |      |     |
|spletu       |      |     |
|in na krajevno   |      |     |
|običajen način   |      |     |
+-------------------+------------+----------+
|Javna razgrnitev in|Občina   |30 dni  |
|javna obravnava  |      |     |
|dopolnjenega    |      |     |
|osnutka akta    |      |     |
+-------------------+------------+----------+
|Priprava stališča |Načrtovalec,| 7 dni  |
|do pripomb in   |občina,   |     |
|predlogov in javne |župan    |     |
|razgrnitve in javne|      |     |
|obravnave     |      |     |
+-------------------+------------+----------+
|Priprava      |Načrtovalec |15 dni  |
|dopolnjenega    |      |     |
|predloga glede na |      |     |
|sprejeta stališča |      |     |
|do pripomb in   |      |     |
|predlogov     |      |     |
+-------------------+------------+----------+
|Priprava gradiva  |Načrtovalec | 7 dni  |
|za pridobitev mnenj|      |     |
+-------------------+------------+----------+
|Vloga za mnenja k |Občina   | 7 dni  |
|predlogu akta   |      |     |
+-------------------+------------+----------+
|Pridobivanje mnenj |Občina   |30 dni  |
|nosilcev urejanja |      |     |
|prostora k predlogu|      |     |
|akta        |      |     |
+-------------------+------------+----------+
|Priprava      |Načrtovalec |30 dni  |
|usklajenega    |      |     |
|predloga akta   |      |     |
+-------------------+------------+----------+
|Obravnava in    |Občinski  |Odvisno  |
|sprejem      |svet    |od    |
|predloga odloka na |      |zasedanja |
|občinskem svetu  |      |občinskega|
|          |      |sveta   |
+-------------------+------------+----------+
|Objava odloga v  |Občina   |10 dni  |
|Uradnem listu RS  |      |     |
+-------------------+------------+----------+
6. člen
(financiranje)
Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag za njegovo izdelavo zagotovi investitor.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi so:
1. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
2. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za varstvo okolja;
3. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
4. RS Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
5. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
6. RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj;
7. Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat – Izvajalec gospodarske javne službe, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas;
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Trg francoske revolucije 3, 1000 Ljubljana;
9. Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
10. Telekom Slovenije d.d. PE KRANJ, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora in organov, ki niso našteti v tem členu, se te pridobi v postopku.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani občine.
Št. 3505-02/2010-001
Gorenja vas, dne 9. novembra 2010
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost