Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4842. Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem, stran 13776.

Na podlagi 43. in 45. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2 ter 23/07 – popr. in 41/07 popr. 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10), določil Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04 in 113/08) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 1. redni seji dne 2. 11. 2010 sprejel
O D L O K
o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Organizacija in izvajanje javne službe pomoč družini na domu, se v Občini Cerklje na Gorenjskem uredi s podelitvijo koncesije.
2. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije na področju javne službe.
3. člen
(1) Koncedent v skladu s tem odlokom in področno zakonodajo je Občina Cerklje na Gorenjskem, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe. Javna služba se izvaja na celotnem območju občine.
(2) Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu in tem odloku in je na podlagi javnega razpisa izbrana za opravljanje javne službe.
(3) Uporabniki so upravičenci, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Cerklje na Gorenjskem in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega lahko ostanejo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod temi pogoji so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
II. PREDMET KONCESIJE
4. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
– gospodinjska pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
5. člen
Javno službo pomoč družini na domu na območju Občine Cerklje na Gorenjskem lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna oseba ali fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem besedilu: storitve),
– da ima izdelan program dela izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost,
– da opravlja storitev za ceno, ki jo v skladu z metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, potrdi Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem,
– da prevzame uporabnike programa in zaposlene izvajalke programa pri prejšnjem izvajalcu storitve.
6. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora predložiti ponudnik, se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji.
IV. MERILA ZA IZBOR
7. člen
(1) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo predvsem naslednja merila:
– cena storitve na efektivno uro
– čas dosedanjega izvajanja storitve
– ocena tehničnih sredstev in opreme
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave ponudnika od območja občine.
(2) Orientacijska cena mora biti oblikovana v skladu z metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
(3) Merila in način njihove uporabe se podrobneje določi v razpisni dokumentaciji.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE
8. člen
(1) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem.
(2) Javni razpis vsebuje naslednje sestavine:
– opis storitve, ki je predmet koncesije;
– predvideni začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije;
– krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija;
– navedbo obsega razpisane koncesije;
– uporabnike storitve, za katero se razpisuje koncesija;
– navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva;
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije;
– rok za prijavo na javni razpis;
– kriterije in merila za izbiro med ponudbami;
– organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
9. člen
(1) Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev.
(2) Rok za predložitev vlog na javni razpis mora biti najmanj 45 dni od dneva posredovanja objave v uradno glasilo.
10. člen
Koncedent za pregled in presojo prispelih ponudb imenuje tričlansko strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija). Član komisije, ki je zaposlen pri koncedentu, je predsednik komisije in sklicuje ter vodi seje.
11. člen
(1) Komisija vodi javno odpiranje ponudb in pregleda prispele ponudbe.
(2) Če ugotovi, da dokumentacija ni popolna, pozove ponudnika, da v roku, ki ni daljši od 8 dni, dopolni dokumentacijo.
(3) V primeru, da ponudnik v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, se ponudba s sklepom zavrže.
(4) Za popolne ponudbe, v skladu z veljavno zakonodajo, komisija pridobi mnenja in soglasja drugih organov.
12. člen
(1) Komisija po pridobitvi mnenj in soglasij pregleda in oceni ponudbe, ter predlaga koncedentu ponudnika, za katerega meni, da najbolj ustreza postavljenim merilom.
(2) Po končanem postopku, ki ga določajo predpisi o podelitvi koncesije, na predlog komisije direktor občinske uprave izda odločbo o izbiri koncesionarja.
13. člen
(1) V primeru, da se na razpis ne prijavi noben ponudnik ali da koncedent ne dobi nobena popolne ponudbe, ali da noben ponudnik ne izpolnjuje predpisanih pogojev, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
(2) Koncedent lahko ponovi razpis v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od izdaje sklepa o neuspelem razpisu.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE
14. člen
(1) Najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja, koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo.
(2) Pogodbo v imenu koncedenta podpiše župan.
15. člen
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 10 let.
(2) S pogodbo o koncesiji, koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe, zlasti pa:
– vrsto, obseg in ceno storitve, ki je predmet koncesije,
– pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno službo,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodbe,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitve, ki je predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje storitev, ki so predmet koncesije,
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o tekočem opravljanju storitev, ki so predmet koncesije,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– obveznost koncesionarja do izvajanja koncesijske dejavnosti pod pogoji iz koncesijske pogodbe tudi v primeru prenehanja koncesije do takrat, ko to dejavnost začne izvajati nov izvajalec, razen v primerih, določenih z zakonom,
– rok za odpoved koncesije,
– pogoje in način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora na izvajanjem koncesijske pogodbe,
– druge določbe pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
16. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncesionarja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in uveljavljanju pravice do pomoči družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/04).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-06/2010-01
Cerklje, dne 2. novembra 2010
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti