Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica, stran 12530.

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, 35/08, 58/09 in 65/09), Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 29/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), sta Občinski svet Občine Ribnica v skladu z 82. členom Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03)) na 21. redni seji dne 30. 9. 2010 in Občinski svet Občine Sodražica v skladu s 6. členom Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) na 20. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica (Uradni list RS, št. 88/01, 119/07 in 105/08, v nadaljevanju: odlok) tako, da se glasi:
2. člen
Tretji odstavek 15. člena se razveljavi in nadomesti z novim:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, od tega dva predstavnika Občine Ribnica in predstavnik Občine Sodražica,
– pet predstavnikov delavcev šole in
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni in glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Ribnica, v roku 8 dni po tem, ko ga v istem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic. Vsaka ustanoviteljica plača polovico stroškov objave.
Št. 007-0016/2008
Ribnica, dne 30. septembra 2010
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
Št. 00201-5/01
Sodražica, dne 16. septembra 2010
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost