Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

367. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje, stran 1173.

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 Uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 56. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Nadzorni odbor Občine Trebnje na 34. seji dne 26. 1. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Nadzornega odbora Občine Trebnje
1. člen
V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07) se v prvem odstavku 9. člena črtata četrta in peta alinea.
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
- »priprava in sprejem osnutka poročila o opravljenem nadzoru ter poročila o opravljenem nadzoru,«.
3. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani nadzornega odbora, ki so zadolženi za izvedbo posameznega nadzora, izvedejo nadzor in pripravijo osnutek poročila o opravljenem nadzoru ter poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi.«
4. člen
V prvem stavku 39. člena se za besedilom »osnutka poročila o« doda beseda »opravljenem«.
5. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po opravljenem pregledu pripravijo člani nadzornega odbora, ki so zadolženi za nadzor, osnutek poročila o opravljenem nadzoru in ga posredujejo predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.«
V drugem odstavku 40. člena se v prvem in drugem stavku za besedilom »osnutek poročila o« doda beseda »opravljenem«.
6. člen
Dodajo se novi 40.a, 40.b, 40.c, 40.č in 40.d členi, ki se glasijo:
»40.a člen
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru vsebuje naslednje sestavine:
1. naslov,
2. kratek povzetek,
3. osnovne podatke o nadzoru,
- ime nadzornega odbora,
- ime nadzorovane osebe,
- kaj se nadzoruje,
- datum nadzora,
4. uvod,
5. ugotovitveni del o razkritih napakah oziroma nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
40.b člen
Uvod vsebuje:
1. osnovne podatke o nadzorovani osebi,
2. pravno podlago za izvedbo nadzora,
3. datum in številko sklepa o izvedbi nadzora,
4. namen in cilje nadzora.
Osnovni podatki o nadzorovani osebi iz prejšnjega odstavka so:
1. organi in organiziranost ter število zaposlenih,
2. kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša,
3. sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovano osebo med opravljanjem nadzora.
40.c člen
Namen in cilji nadzora iz 4. točke 40.b člena so:
1. preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje nadzorovane osebe.
40.č člen
Ugotovitveni del iz 5. točke 40.a člena mora vsebovati popolne in verodostojne podatke z natančno navedbo dokumentacije, na kateri temeljijo ugotovitve, z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
V ugotovitvenem delu se ocenjujejo zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi ter učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
Pri navedbi predpisov, ki so bili kršeni, se navedejo opis dejanskega stanja, ki izkazuje napake oziroma nepravilnosti, ter predpisi (zakon, podzakonski predpisi ali drug predpis), ki so bili kršeni.
40.d člen
Sestavni del osnutka poročila o opravljenem nadzoru ter poročila o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi kot dokončnega akta nadzornega odbora so tudi standardi, metode in druga pravila, če so bili uporabljeni pri opravljanju nadzora, morajo pa biti navedeni, kadar je v postopku nadzora sodeloval izvedenec.«
7. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnutek poročila o opravljenem nadzoru obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član nadzornega odbora se lahko o osnutku poročila o opravljenem nadzoru izjavi, na koncu poda izjavo še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o opravljenem nadzoru.
Če osnutek poročila o opravljenem nadzoru na seji ni sprejet, je nadzorni odbor dolžan sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve morajo člani, ki so zadolženi za nadzor, upoštevati in osnutek poročila o opravljenem nadzoru spremeniti oziroma dopolniti.«
8. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor posreduje nadzorovani osebi osnutek poročila o opravljenem nadzoru najkasneje v roku osem dni po sprejemu.
Nadzorovana oseba v roku petnajstih dni od prejema osnutka poročila o opravljenem nadzoru odgovori na posamezne navedbe (odzivno poročilo).
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovane osebe za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila o opravljenem nadzoru, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovana oseba razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.«
9. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi osnutka poročila o opravljenem nadzoru in odzivnega poročila nadzorovane osebe oziroma po poteku roka iz drugega odstavka 42. člena tega poslovnika pripravi nadzorni odbor poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi. Poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi je dokončni akt nadzornega odbora in mora biti v naslovu tega poročila kot tako navedeno.
Poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi se izpolni na obrazcu, ki je priloga 1 tega poslovnika in njegov sestavni del.
Poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila o opravljenem nadzoru ter priporočila in predloge.
Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba v poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi navesti odgovore nadzorovane osebe iz odzivnega poročila. V poročilu o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovane osebe je nadzorni odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.
Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju nadzorovane osebe. Priporočila in predlogi morajo biti jasno izraženi, izvedljivi in preverljivi.
V poročilu o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovane osebe poročati nadzornemu odboru o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva.
Poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi posreduje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.
10. člen
Doda se tretji odstavek 45. člena tako, da se glasi:
»Težjo kršitev se ocenjuje individualno v posameznem primeru in sicer na podlagi naslednjih kriterijev:
- višina zneska,
- namen porabe,
- značaj porabe,
- namernost ali malomarnost pri neupoštevanju predpisov.«
11. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati priporočila in predloge nadzornega odbora.
Občinski svet, župan in pristojni organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.«
12. člen
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da obstaja utemeljen dvom v ugotovitve, priporočila in predloge nadzornega odbora, ki so vsebovana v poročilu o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi, ima nadzorovana oseba na lastne stroške pravico pridobiti mnenje neodvisne strokovne službe (neodvisni strokovnjak) ali mnenje pristojnega ministrstva.«
13. člen
Sestavni del tega poslovnika je obrazec Priloga1 »Poročilo o opravljenem nadzoru.«
14. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Trebnje, dne 26. januarja 2010
Predsednica
Nadzornega odbora Občine Trebnje
Darinka Krevs l.r.

AAA Zlata odličnost