Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3459. Pravilnik o dodelitvi pomoči de minimis kmetijskim gospodarstvom na območju Občine Osilnica, stran 9419.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 27. redni seji dne 16. 7. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi pomoči de minimis kmetijskim gospodarstvom na območju Občine Osilnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 887 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL L 337, 21. 12. 2007, str. 35).
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci do pomoči de minimis so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov na območju Občine Osilnica.
3. člen
(namen in predmet pomoči de minimis)
(1) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za ohranjanje obdelanih kmetijskih površin in povečanju obdelanosti kmetijskih površin v zaraščanju ter za ohranjanje poseljenosti podeželja na območju Občine Osilnica.
(2) Pomoč de minimis se bo dodelila kot nepovratna sredstva v obliki podpore na velikost kmetijskega gospodarstva. Natančnejša višina pomoči za velikostne razrede kmetijskega gospodarstva bo navedena v letnem javnem razpisu.
4. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
»kmetijsko gospodarstvo«: je kmetijsko gospodarstvo, kot je opredeljeno v 2. točki 3. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) (Uradni list RS, št. 45/08);
»pomoč de minimis«: pomeni pomoč, ki ne izpolnjujejo vseh meril člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije in da so zato izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 108 (3) Pogodbe, če izpolnjujejo pogoje, določene v odstavkih 2 do 7 člena Uredbe št. 1535/2007/ES;
»kmetijski proizvodi« proizvodi, navedeni v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije (UL C 83, 30. 3. 2010, str. 331), razen proizvodov ribištva in ribogojstva, ki jih obravnava Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 17, 21. 1. 2000, str. 22).
II. PODROČJE UPORABE
5. člen
(omejitev pomoči de minimis)
Pomoči de minimis po tem pravilniku se ne dodelijo za:
– pomoči, katerih znesek se določi na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trgu;
– pomoči za dejavnosti, povezane z izvozom, torej pomoči, ki so neposredno vezane na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijske mreže ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– pomoči, ki se dodelijo pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi;
– pomoči, dodeljene podjetjem v težavah.
6. člen
(najvišji znesek pomoči de minimis)
Skupni znesek pomoči de minimis, odobrenih istemu podjetju ne sme presegati 7.500 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči ali njihov namen.
7. člen
(združevanje)
Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
8. člen
(pogoji za dodelitev pomoči de minimis)
Pogoji za pridobitev pomoči de minimis:
– upravičenec mora opravljati kmetijsko proizvodnjo na območju Občine Osilnica;
– upravičenec mora predložiti izpolnjeno vlogo za prijavo na »Javni razpis za dodelitev pomoči kmetijskim gospodarstvom na območju Občine Osilnica za tekoče leto«;
– k vlogi mora biti priložena izpolnjena in podpisana izjava o tem, da kmetijsko gospodarstvo ni v težavah;
– k vlogi mora upravičenec predložiti kopijo zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike za tekoče leto, ki jih vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– ostali pogoji in merila za pridobitev tovrstne pomoči bodo podrobneje opredeljeni z javnim razpisom.
III. NAČIN DODELJEVANJA
9. člen
(oblika pomoči de minimis)
Pomoči de minimis se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa kot nepovratna sredstva v določeni višini v obliki dotacij.
10. člen
(postopek dodeljevanja pomoči de minimis)
(1) Postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi občinska uprava Občine Osilnica.
(2) Upravičenci lahko predložijo vlogo po objavi javnega razpisa, in sicer na krajevno običajen način (oglasna deska) ter na občinskih spletnih straneh (http://www.osilnica.si).
(3) Morebitna neporabljena sredstva se razporedijo v druge postavke proračuna.
(4) Javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva;
– pogoje in merila za pridobitev sredstev;
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati;
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi;
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge;
– rok za vložitev vloge.
11. člen
(obveznosti)
(1) Medsebojne obveznosti med upravičencem do pomoči in občino se uredijo s pogodbo.
(2) Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski upravni organ.
12. člen
(nepravilnosti in vrnitev prejetih sredstev)
Če se ugotovi, da sredstva niso porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
IV. KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva na področju Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 134/06) z dne 20. 12. 2006 je prenehal veljati z dnem 4. 5. 2010, in sicer z objavo Sklepa o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Osilnica v Uradnem listu RS, št. 36/10.
14. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0037/2010-3
Osilnica, dne 16. julija 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti