Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3458. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2010, stran 9418.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 27. redni seji dne 16. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 2/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   v eurih|
+------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    |   Proračun|
|                        |  leta 2010|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74 + |   587.065|
|   |78)                    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)         |   439.811|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704 + 706)  |   406.926|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |   388.468|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |    10.858|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    7.600|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 713 +|    32.885|
|   |714)                   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |    3.900|
|   |premoženja                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |      35|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    17.500|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    11.450|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)   |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |      0|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730 + 731)       |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)      |   147.254|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   147.254|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |      0|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |Unije                   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |      0|
|   |institucij                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)    |   787.388|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400 + 401 + 402 + 403 +  |   416.206|
|   |409)                   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    69.850|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    10.510|
|   |varnost                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   319.846|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    3.400|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    12.600|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410 + 411 + 412 + 413 + |   180.419|
|   |414)                   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |    76.650|
|   |gospodinjstvom              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|    8.990|
|   |ustanovam                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |    94.779|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |   183.963|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   183.963|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)    |    6.800|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |    4.800|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    2.000|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)    |   –200.323|
|   |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  |       |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)      |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |finančnih naložb             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      0|
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah  |       |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v svoji|       |
|   |lasti                   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)      |       |
+--------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)           |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    28.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    28.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   -200.323|
|   |(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)     |    28.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. –  |   –228.323|
|   |IX.)                   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.   |   200.323|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   200.323|
+-----+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2010-2
Osilnica, dne 16. julija 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti