Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3456. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1, stran 9414.

Na podlagi 61. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1 in 108/09) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 15. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OLN), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1 (Uradni list RS, št. 107/06).
Spremembe in dopolnitve OLN je izdelal Topos, d.o.o., Novo mesto, pod št. 01/10-SD OLN v juniju 2010.
2. člen
Spremembe in dopolnitve OLN se nanašajo na spremembe prostorskih ureditev v coni I.B-sever, v grafičnih prikazih vključujejo tudi nove ureditve na stičnem območju z lokacijskim načrtom za avtocesto na odseku Hrastje–Lešnica, ki so bile usklajene v okviru priprave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 101/09). Ostale spremembe se nanašajo na upoštevanje smernic nosilcev urejanja prostora in uskladitev posameznih določb odloka z novo zakonodajo.
Spremembe in dopolnitve OLN sestavlja tekstualni in grafični del ter priloge:
A. TEKSTUALNI DEL (ODLOK)
B. GRAFIČNI DEL
1 Pregledna situacija s prikazom območja sprememb in dopolnitev OLN (DOF), M 1:5000
2 Območje sprememb in dopolnitev OLN z obstoječim parcelnim stanjem (DKN), M 1:1000
3 Ureditvena situacija s prerezi – spremembe in dopolnitve, M 1:1000
4 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
4.1 Prometna infrastruktura; M 1:1000
4.2 Zasnova projektnih rešitev komunalne in energetske infrastrukture – spremembe in dopolnitve, M 1:1000
5 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, M 1:1000
6 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:1000
7 Zakoličbena situacija; M 1:1000
C. PRILOGE
– Izvleček iz sprejetega prostorskega akta
– Prikaz stanja prostora
– Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OLN
– Povzetek za javnost
– Odločba glede CPVO.
3. člen
Prvi stavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V območju I.A-jug se morajo gradbene linije upoštevati kot linija, ob katero je objekt postavljen v celotni dolžini in je ne sme presegati. V območju I.B-sever gradbene linije definirajo umestitev objektov z možnimi odstopanji, ki so opredeljena v 15. členu za posamezen objekt.«
4. člen
V prvem odstavku 12. člena se pri navedbi Uradnega lista v oklepaju doda: »… in 25/10…«.
V prvem in drugem odstavku istega člena se zadnji alineji spremenita tako, da se glasita:
»– nezahtevni in enostavni objekti na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).«
5. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V conah I.A-jug in I.B-sever so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) dovoljene naslednje dejavnosti:
(G) TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL;
(H) PROMET, SKLADIŠČENJE: le 52.1 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti, 53 Poštna in kurirska dejavnost;
(I) GOSTINSTVO: vse razen 55.3 Dejavnost avtokampov, taborov in 55.9 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve;
K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI;
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI;
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI;
P) IZOBRAŽEVANJE: le 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO: le 86.2 Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost in 86.9 Druge dejavnosti za zdravje;
S) DRUGE DEJAVNOSTI: razen 96.03 Pogrebna dejavnost.«
6. člen
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V coni I.B-sever je predvidena nestanovanjska pozidava z naslednjimi prostostoječimi stavbami:
Objekt 4:
– Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti:
Objekt je definiran z gradbeno linijo in maksimalnim tlorisnim gabaritom objekta.
Maksimalni tlorisni gabarit objekta je 410,00 m x 90,00 m. Znotraj le-tega je možno poljubno oblikovati tloris objekta. Le-ta je lahko presežen nad vhodi v objekt s streho za 3 m ter za funkcionalne elemente objekta (nadstreški, požarne stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi, rampe in podobno) do 4 m.
Na strehi so urejeni paviljoni in svetlobniki znotraj maksimalnega gabarita objekta.
– Vertikalni gabariti:
K + P(visoko pritličje) + 1. Na strehi objekta (na nivoju 1. nadstropja) so urejeni paviljoni in svetlobniki. Maksimalna višina objekta do nivoja strehe je 8,00 m. Maksimalna višina vseh delov objekta, vključno s paviljoni in svetlobniki, je do kote 205,00 m nmv. Objekt se lahko podkleti v celoti ali delno.
Znotraj maksimalnih višinskih gabaritov je možno objekt razgibati s poljubno višinsko členitvijo posameznih delov.
– Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: dovoljene vse vrste konstrukcij.
– Kota pritličja: kota pritličja je na absolutni koti 190,50 m nmv.
– Kolenčni zid: ni dovoljen.
– Streha: Streha je ravna. Na strehi se nahajajo paviljoni in svetlobniki. Na delih je lahko pohodna in ozelenjena. Na strehi je dovoljeno namestiti elemente za rabo obnovljivih virov energije v skladu z oblikovanjem objekta.
– Kritina: skladno s tehnološko rešitvijo konstrukcije ravne strehe.
– Fasada: Južna fasada objekta mora biti strukturno in transparentno oblikovana kot glavna fasada z ločenimi vhodi. Ostale fasade naj se oblikujejo skladno z glavno fasado in glede na notranjo razporeditev programov in prostorov. Dopustna je montaža panojev na fasado ali strehe objekta v skladu z oblikovanjem objekta. Možna je tudi namestitev elementov za rabo obnovljivih virov energije na fasadi objekta v skladu z oblikovanjem objekta.
– Oblikovanje odprtin: Južna fasada naj bo delno kombinirana s steklenimi površinami. Odprtine naj sledijo notranji organizaciji prostorov in prispevajo k skladnemu oblikovanju fasade.
– Lega objekta na zemljišču:
– Lega objekta: je določena z maksimalnim tlorisnim gabaritom ter gradbeno linijo.
– Gradbena linija: Objekt se na južni, z ukrivljeno fasado, in na vzhodni strani dotika gradbene linije, ki je prikazana v grafičnem delu sprememb in dopolnitev OLN na listu 3 (Ureditvena situacija s prerezi – spremembe in dopolnitve).
– Oddaljenost od parcelne meje: minimalno 4,00 m od osnovnega (maksimalnega) tlorisnega gabarita objekta, tako da je zagotovljena požarna varnost objektov ter ustrezna površina za normalno vzdrževanje posameznega objekta.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: minimalno 8,00 m med osnovnima (maksimalnima) tlorisnima gabaritoma objekta, tako da se zagotovijo pogoji za preprečitev negativnih vplivov med enotami (požar, osvetlitev, svetlobni in zvočni učinki).
– Zunanja ureditev:
– Možna je poljubna ureditev parkirnih, manipulativnih in zelenih površin, in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega prostora na parceli.
– Za potrebe dejavnosti, ki se izvajajo v objektu, je dopustna gradnja nadstrešnic. Nadstrešnice se postavijo v podrejenem položaju glede na osnovni objekt za potrebe dejavnosti, pri čemer je potrebno za poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda upoštevati omejitve, ki jih določa Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10).
– Nadstrešnice so oblikovane kubusno, čistih linij v skladu z glavnim objektom, maksimalno 4,50 m svetle višine.
– Zelenice se zatravijo ali hortikulturno uredijo z avtohtonim zelenjem.
– Vzdolž objekta se na južni strani predvidi parkovna ureditev v kombinaciji s tlakovanimi površinami.
– Dopustna je postavitev stebra za oglaševanje, do maksimalne višine 25 m nad koto pritličja, na katerem se lahko ob upoštevanju standardov elektromagnetnega sevanja postavi telekomunikacijske naprave. V primeru njegove postavitve v varovalni pas državne ceste si mora investitor pridobiti predhodno soglasje upravljavca le-te.
Objekt 5:
– Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti:
Objekt je definiran z gradbeno linijo in maksimalnim tlorisnim gabaritom objekta.
Maksimalni tlorisni gabarit objekta je 50,70 m x 50,00 m, na JV delu se zmanjša na 38 x 38 m. Objekt se na južni strani v nivoju pritličja dotika gradbene linije, klet pa lahko gradbeno linijo presega do maksimalnega tlorisnega gabarita objekta. Znotraj maksimalnega tlorisnega gabarita je možno poljubno oblikovati tloris objekta. Le-ta je lahko presežen za funkcionalne elemente objekta (nadstreški, požarne stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi, rampe in podobno) do 4 m.
– Vertikalni gabariti:
Maksimalna višina objekta je 13,00 m. V celotnem delu objekta ali samo delno je možno urediti eno ali več kletnih etaž.
Znotraj maksimalnih višinskih gabaritov je možno urediti več etaž ali samo eno ter razgibati objekt s poljubno višinsko členitvijo posameznih delov.
– Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: dovoljene so vse vrste konstrukcij.
– Kota pritličja: je na absolutni koti 189,50 m nmv.
– Kolenčni zid: ni dovoljen.
– Streha: streha je ravna. Na strehi je dovoljeno namestiti elemente za rabo obnovljivih virov energije v skladu z oblikovanjem objekta.
– Kritina: skladno s tehnološko rešitvijo konstrukcije ravne strehe.
– Fasada: montažna ali v klasični izvedbi. Oblikovana naj bo skladno z objekti v območju urejanja. Dopustna je montaža panojev na fasado ali strehe objekta v skladu z oblikovanjem objekta. Možna je tudi namestitev elementov za rabo obnovljivih virov energije na fasadi objekta v skladu z oblikovanjem objekta.
– Oblikovanje odprtin: svobodno, sledi funkciji objekta.
– Lega objekta na zemljišču:
– Lega objekta: je določena z maksimalnim tlorisnim gabaritom ter gradbeno linijo.
– Gradbena linija: Objekt je definiran z gradbeno linijo na zahodni in južni strani, ki je prikazana v grafičnem delu sprememb in dopolnitev OLN na listu 3 (Ureditvena situacija s prerezi – spremembe in dopolnitve). Na JV strani je gradbena linija pogojena z varovalnim pasom prenosnega plinovoda, v katerega tlorisni gabarit objekta ne sega.
– Oddaljenost od parcelne meje: minimalno 4,00 m od osnovnega (maksimalnega) tlorisnega gabarita objekta, tako da je zagotovljena požarna varnost objektov ter ustrezna površina za normalno vzdrževanje posameznega objekta.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: minimalno 8,00 m med osnovnima (maksimalnima) tlorisnima gabaritoma objekta, tako da se zagotovijo pogoji za preprečitev negativnih vplivov med enotami (požar, osvetlitev, svetlobni in zvočni učinki).
– Zunanja ureditev:
– Možna je poljubna ureditev parkirnih, manipulativnih in zelenih površin odvisno od potreb in razpoložljivega prostora na parceli na način, da zunanja ureditev omogoča funkcioniranje dejavnosti v objektu in ob njem.
– Na južni strani je nad kletjo urejena povozna utrjena površina, na severni strani pa so locirane steze za tehnične preglede in avtopralnica.
– Za potrebe dejavnosti, ki se izvajajo v objektu, je dopustna gradnja nadstrešnic. Nadstrešnice se postavijo v podrejenem položaju glede na osnovni objekt za potrebe dejavnosti, pri čemer je potrebno za poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda upoštevati omejitve, ki jih določa Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10).
– Nadstrešnice so oblikovane kubusno, čistih linij v skladu z glavnim objektom, maksimalno 4,50 m svetle višine.
– Zelenice se zatravijo ali hortikulturno uredijo z avtohtonim zelenjem.
– Dopustna je postavitev stebra za oglaševanje do takšne višine, da bo vidna tudi z nivoja avtoceste. V primeru njegove postavitve v varovalni pas državne ceste si mora investitor pridobiti predhodno soglasje upravljavca le-te.
– Faznost:
– Možna je faznost gradnje objekta do maksimalnih horizontalnih in vertikalnih gabaritov. Objekt se lahko izvaja po fazah za posamezno funkcionalno zaključeno celoto.
Objekt 6:
– Namembnost: Tehnični objekt za ravnanje z odpadki.
– Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabarit: 44,00 m x 5,50 m.
– Vertikalni gabarit: P.
– Lega objekta na zemljišču:
– Objekt se nahaja okoli 10 m severno od objekta 4.«
7. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V coni I.B-sever se na južni strani vzdolž objekta 4 predvidi parkovna ureditev v kombinaciji s tlakovanimi površinami. Park naj bo urejen z zasaditvijo avtohtonega drevja in grmovja. Urbana oprema mora biti poenotena na celotnem območju urejanja. V parku je možno umestiti tudi paviljone v maksimalnih dimenzijah 5,0 x 15,0 m, namenjeni so lahko trgovski oziroma gostinski dejavnosti.«
8. člen
V 19. členu se podnaslov v oklepaju in prvi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(Pogoji za nezahtevne in enostavne objekte)
(1) Za nezahtevne in enostavne objekte na območju urejanja veljajo določila Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), če s tem odlokom ni drugače določeno.«
9. člen
V drugem odstavku 20. člena se za zadnjim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Od T kanaliziranega križišča na deviacijo 1-12 (R2-448, odsek 1512, v km 1,5+62,68) do krožnega križišča za Trško goro se izvede hodnik za pešce v širini 1,50 m.«
10. člen
Peti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati:
– Odlok o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85, 9/88 in Uradni list RS, št. 64/95),
– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 10/10) in
– Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00, 1/10 in 39/10).«
11. člen
Šesti odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno upoštevati:
– Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06),
– Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 77/06, 21/08, 75/08 in 1/10) in
– Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).«
12. člen
V 24. členu se:
– v drugem odstavku tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»V coni I.B-sever so predvidene tri trafopostaje s transformatorji do vključno 1000 kVA električne nazivne moči, od tega dve za potrebe objekta 4 (2×1000kVA+2×1000kVA) ter ena za potrebe objekta 5 (1 x 1000kVa).«
– v četrtem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Razsvetljava mora biti izvedena s svetilkami, ki izpolnjujejo zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07).«
13. člen
V 29. členu se:
– za zadnjim stavkom doda naslednje besedilo, ki se glasi:
»Za ravnanje z odpadki za potrebe objekta 4 se predvidi samostojen objekt, lociran na njegovi severni strani. Določila za oblikovanje le-tega so opredeljena v 15. členu odloka.«
– v drugem odstavku zadnji del drugega stavka spremeni tako, da se glasi:
»… z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).«
– v tretjem odstavku zadnji del besedila spremeni tako, da se glasi:
»… z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).«
14. člen
V 30. členu se:
– v prvem odstavku pri navedbi Uradnega lista v oklepaju doda: »…, 34/08 in 109/09).«
– v prvem stavku drugega odstavka beseda »... avtoceste …« nadomesti z besedama: »… državnih cest …«,
– v drugem stavku drugega odstavka beseda »... avtocest …« nadomestita z besedama: »… državnih cest …«
15. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07).«
16. člen
Za 36. členom se doda nov, 36a. člen, s podnaslovom »(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)« in besedilom, ki se glasi:
»Območje sprememb in dopolnitev OLN leži izven območja poplavnosti in visoke podtalnice, erozivnosti ali plazovitosti terena, zato dodatni ukrepi za zagotovitev potrebnega varstva s tega področja pri gradnji objektov in ostalih ureditev niso potrebni.«
17. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice, ki velja na tem območju (projektni pospešek tal je 0,175 g). V skladu z določili Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05) morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.«
18. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za zaščito prebivalstva ter materialnih in drugih dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč je potrebno upoštevati Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).«
19. člen
V drugem odstavku 39. člena se tretja in četrta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– v coni I.B-sever so pri objektih 4 in 5 možna odstopanja izven maksimalnega tlorisnega gabarita za 5%, pri objektu 6 pa za 10%;
– v coni I.B-sever so dovoljenja odstopanja pri višinskih gabaritih objektov za 5%, pri čemer je možno znotraj maksimalnih višinskih gabaritov objekt razgibati s poljubno višinsko členitvijo posameznih delov.«
Za četrtim odstavkom istega člena se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Odstopanja zunanje ureditve pri določitvi dostopov, uvozov ter umestitvi parkirnih mest na posamezno zemljiško parcelo so dovoljena tam, kjer se izkaže, da je rešitev bolj funkcionalna glede na uporabnost objekta, pri čemer se ne sme spreminjati generalne rešitve prometnega omrežja znotraj kompleksa.«
20. člen
Za drugim odstavkom 42. člena se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Možna je fazna gradnja posameznih objektov.«
21. člen
Za drugim odstavkom 43. člena se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na stičnem območju s predvidenim Državnim prostorskim načrtom za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline se do njegovega sprejetja ohranja zunanja ureditev, vključno z obračališčem za dostavna vozila, po gradbenem dovoljenju št. 351-787/2009-13 za Nakupovalni center Mačkovec, ki ga je izdala Upravna enota Novo mesto dne 2. 10. 2009.«
22. člen
V petem odstavku 44. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za vso eventualno povzročeno škodo na napravah ali inštalacijah, ki bi nastala zaradi vpliva ceste in prometa na njej, zaradi opravljanja del v zvezi z vzdrževanjem avtocestnega sveta ali zaradi razširitve in rekonstrukcije avtoceste oziroma drugih cest, investitor ni upravičen do odškodnine.«
Za petim odstavkom istega člena se doda nov, šesti odstavek z besedilom, ki se glasi:
»(6) Skladno z Zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09) v varovalnem pasu državnih cest ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za reklamiranje, slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje. V primeru postavitve tovrstnih objektov na območju urejanja pa si mora investitor pridobiti predhodno soglasje upravljavca državne ceste.« Odstavki v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.
Deveti odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Za priključevanje objektov cone I.A-jug in I.B-sever ter gradnjo komunalnih vodov, ki potekajo v varovalnem pasu državnih cest, mora investitor v fazi projektiranja pridobiti projektne pogoje in na izdelano projektno dokumentacijo (PGD in PZI) soglasje Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste in dovoljenje za izvedbo del v skladu s 34., 48., 49., 50., 53., 54., 58., 59., 60., 67., 68. in 69. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09).«
Za enajstim odstavkom istega člena se doda nov, dvanajsti odstavek z besedilom, ki se glasi:
»(12) Cona I.B-sever v severozahodnem vogalu sega na območje predvidenega Državnega prostorskega načrta za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (v nadaljevanju DPN). Sprememba zunanje ureditve (obračališče) ob objektu 4 bo določena s predmetnim DPN, pri čemer je treba zagotoviti, da se funkcionalnost objekta 4 ne bo poslabšala, investitor pa se je dolžan glede na navedeno prilagoditi novim ureditvam v DPN.«
23. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev OLN opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
24. člen
Spremembe in dopolnitve OLN so stalno na vpogled na Oddelku za prostor Mestne občine Novo mesto.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2009
Novo mesto, dne 15. julija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti