Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3388. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1A), stran 9353.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2010.
Št. 003-02-7/2010-18
Ljubljana, dne 23. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNEM SPORU (ZUS-1A)
1. člen
V Zakonu o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) se besedilo 18. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zastopnik javnega interesa v upravnem sporu je državno pravobranilstvo.
(2) Na zahtevo vlade v posamezni zadevi mora državno pravobranilstvo vložiti tožbo zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa.«.
2. člen
V četrtem odstavku 25. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen če se postopek ustavi po tretjem ali četrtem odstavku 39. člena tega zakona.«.
Za dosedanjim četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če se postopek ustavi po tretjem odstavku 39. člena tega zakona, ker je organ izdal upravni akt, s katerim je bilo dokončno odločeno o tožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi, tožnik pa pri tožbi ne vztraja, sodišče odloči o stroških postopka po prvem odstavku tega člena. Če pa se postopek ustavi po četrtem odstavku 39. člena tega zakona, sodišče odloči o stroških postopka po tretjem odstavku tega člena.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če v primeru iz tretjega, četrtega in šestega odstavka tega člena nastanejo skupni stroški, odloči sodišče, v kakšnem razmerju jih trpijo posamezne stranke.«.
3. člen
Za drugim odstavkom 83. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Revizija je dovoljena tudi, če državno pravobranilstvo izkaže katerega izmed razlogov za dovoljenost revizije iz drugega odstavka tega člena in da revizijo vlaga zaradi tega, ker je bil kršen zakon v škodo javnega interesa.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 717-01/10-21/12
Ljubljana, dne 15. julija 2010
EPA 1115-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost