Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2010 z dne 26. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2010 z dne 26. 7. 2010

Kazalo

3372. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava, stran 9303.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US:U-I-51/06, 112/06 – Odl. US:U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB-1, 33/06 Odl. US:U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09, 109/09), 2. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-1, 129/08 Odl. US:U-I-61706-14), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – UPB-2) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/09, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 34. seji dne 12. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odlokao gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
1. člen
V 5. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 45/09) se v 4. točki besedi »in prevoz« črtata.
Za 4. točko 5. člena se dodata novi 5. in 6. točka, ki se glasita:
»5. prevoz komunalnih odpadkov,
6. obdelava mešanih komunalnih odpadkov.«
Dosedanje 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točka postanejo 7., 8., 9., 10., 11. in 12. točka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0049/2009
Lendava, dne 12. julija 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.