Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2010, stran 9074.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 109/08 – ZJF-D) in 15. člena Statuta Občine Horjul, (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine Horjul na 27. seji dne 15. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2010
1. člen
V odloku o proračunu Občine Horjul za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/09) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih (v EUR):
---------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       
---------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov      Proračun
                  leta 2010
I.  SKUPAJ PRIHODKI       2,317.021
   (70+71+72+73+74)           
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)   2,223.111
70  DAVČNI PRIHODKI       1,927.561
   700 Davki na dohodek in   1,628.561
   dobiček                
   703 Davki na premoženje    235.300
   704 Domači davki na blago    63.700
   in storitve              
71  NEDAVČNI PRIHODKI       295.550
   710 Udeležba na dobičku in   96.500
   dohodki                
   od premoženja             
   711 Takse in pristojbine     1.000
   712 Denarne kazni        27.000
   713 Prihodki od prodaje       50
   blaga in storitev           
   714 Drugi nedavčni       171.000
   prihodki               
72  KAPITALSKI PRIHODKI       13.110
   722 Prihodki od prodaje     13.110
   zemljišč               
   in neopred. dolg. sredstev      
73  PREJETE DONACIJE           0
   730 Prejete donacije iz       0
   domačih virov             
74  TRANSFERNI PRIHODKI       80.800
   740 Transferni prihodki iz   80.800
   drugih                
   javnofinančnih institucij       
II. SKUPAJ ODHODKI        3,578.919
   (40+41+42+43)             
40  TEKOČI ODHODKI         916.630
   400 Plače in drugi izdatki   152.092
   zaposlenim              
   401 Prispevki delodajalcev   24.945
   za socialno varnost          
   402 Izdatki za blago in    731.593
   storitve               
   409 Rezerve           8.000
41  TEKOČI TRANSFERI        846.520
   410 Subvencije         17.000
   411 Transferi posameznikom   622.550
   in gospodinjstvom           
   412 Transferi neprofitnim    47.770
   organizacijam in ustanovam      
   413 Drugi tekoči domači    159.200
   transferi               
   414 Tekoči transferi v        0
   tujino                
42  INVETICIJSKI ODHODKI     1,545.259
   420 Nakup in gradnja     1,545.259
   osnovnih sredstev           
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI    270.510
   431 Investicijski       244.510
   transferi neprof. org.,        
   javnim podjetjem           
   432 Investicijski        26.000
   transferi pror.            
   uporabnikom              
--------------------------------------------
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-  –1,261.898
   II.) (PRORAČUNSKI           
   PRIMANJKLJAJ)             
--------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    
--------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH        0
   POSOJIL                
   IN PRODAJA KAPITALSKIH        
   DELEŽEV (750+751+752)         
75  PREJETA VRAČILA DANIH        0
   POSOJIL                
   750 Prejeta vračila danih      0
   posojil                
   751 Prodaja kapitalskih       0
   deležev                
   752 Kupnine iz naslova        0
   privatizacije             
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE      0
   KAPITALSKIH DELEŽEV          
   (440+441+442)             
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE      0
   KAPITAL. DELEŽEV           
   440 Dana posojila          0
   441 Povečanje kapitalskih      0
   deležev                
   in naložb               
   442 Poraba sredstev kupnin      0
   iz naslova privatizacije       
   443 Povečanje namenskega       0
   premoženja v javnih          
   skladih in drugih osebah       
   javnega prava, ki imajo        
   premoženje v svoji lasti       
VI. PREJETA MINUS DANA          0
   POSOJILA               
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH       
   DELEŽEV (IV.-V.)           
--------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA            
--------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)          0
50  ZADOLŽEVANJE             0
   500 Domače zadolževanje       0
VIII.ODPLAČILA DOLGA           0
55  ODPLAČILA DOLGA           0
   550 Odplačila domačega        0
   dolga                 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   –1,261.898
   SREDSTEV NA RAČUNIH          
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)       
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-       0
   VIII.)                
XI. NETO FINANCIRANJE      1,261.898
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)         
--------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH      
   DNE 31. 12. 2009           
   9009 Splošni sklad za    1,261.898
   drugo                 
--------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika kot enovitega uporabnika in je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določne s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in Načrt razvojih programov sta prilogi k temu odloku in na vpogled v upravi občine.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 5. člena, tako da se glasi:
»O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in med konti v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna samostojno in brez omejitev odloča župan.«
3. člen
Spremenita se drugi in tretji odstavek 6. člena, tako da se glasi:
»Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe na proračunski postavki v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe vseh tekočih odhodkov in transferov v sprejetem proračunu.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2010-1
Horjul, dne 16. julija 2010
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost