Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3119. Zakon o posojilu Helenski republiki (ZPHelR), stran 8524.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR)
Razglašam Zakon o posojilu Helenski republiki (ZPHelR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. julija 2010.
Št. 003-02-7/2010-4
Ljubljana, dne 13. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POSOJILU HELENSKI REPUBLIKI (ZPHelR)
1. člen
S tem zakonom se ureja prevzem obveznosti Republike Slovenije, da skupaj z drugimi državami članicami Evropske unije, katerih skupna valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: euroobmočje) odobri posojilo Helenski republiki v skladu z izjavo predstavnikov vlad držav članic euroobmočja z dne 7. maja 2010, posojilno pogodbo, ki jo je Evropska komisija v imenu in za račun posojilodajalk podpisala 8. maja 2010 (v nadaljnjem besedilu: posojilna pogodba) in sporazumom med posojilodajalkami, podpisanim 8. maja 2010, ki ureja medsebojne odnose držav članic euroobmočja, razen Helenske republike, v zvezi z zagotovitvijo usklajenih dvostranskih posojil na podlagi posojilne pogodbe (v nadaljnjem besedilu: sporazum med posojilodajalkami).
2. člen
Republika Slovenija prevzema obveznosti iz posojilne pogodbe in sporazuma med posojilodajalkami z namenom ohranitve finančne stabilnosti v euroobmočju.
3. člen
(1) Republika Slovenija se v skladu s pogoji posojilne pogodbe zavezuje zagotavljati svoj delež v posojilu do skupne višine največ 387.812.452 eurov pod naslednjimi pogoji:
– črpanje posojila: v več obrokih (v nadaljnjem besedilu: tranša);
– obdobje razpoložljivosti posojila: od izpolnitve pogoja iz šestega odstavka tega člena do 8. maja 2013;
– ročnost tranš: do pet let od dneva črpanja tranše;
– obdobje odloga odplačila glavnice tranše: do treh let od dneva črpanja tranše;
– odplačilo glavnice tranše: v enakih četrtletnih obrokih na dan plačila obresti, prvi obrok glavnice zapade v odplačilo na prvi dan plačila obresti po izteku obdobja razpoložljivosti posojila;
– obrestna mera: spremenljiva (variabilna) obrestna mera do višine trimesečne evropske medbančne obrestne mere (trimesečni EURIBOR), določene v skladu z aneksom številka 5 posojilne pogodbe, in povečane za 300 bazičnih točk za obrestna obdobja do vključno obrestnega obdobja, ki se konča na tretjo obletnico datuma črpanja tranše ali na prvi datum plačila obresti, ki sledi tretji obletnici črpanja tranše in 400 bazičnih točk za obrestna obdobja v primeru ročnosti tranše nad tri leta od datuma črpanja tranše oziroma ustrezno prilagojena obrestna mera za obrestna obdobja, krajša od treh mesecev;
– datum plačila obresti: za vsako tranšo 15. marca, 15. junija, 15. septembra in 15. decembra, vsako leto do dokončnega odplačila tranše ali predčasnega odplačila tranše;
– obrestna obdobja tranš: obrestno obdobje je trimesečno obdobje, ki se začne z dnevom plačila obresti (in ga vključuje) in teče do naslednjega dneva plačila obresti (vendar tega dneva ne vključuje), razen prvo obrestno obdobje tranše, ki se začne na dan črpanja tranše (in ga vključuje) in se konča na prvi dan plačila obresti (vendar tega dneva ne vključuje) ter v primerih prekinjenega obrestnega obdobja, predčasnega odplačila tranše in odplačila tranše na katerikoli dan, ki ni zadnji dan ročnosti tranše;
– nadomestilo: za pokritje izvedbenih stroškov posojilojemalka Republiki Sloveniji plača enkratno nadomestilo v višini 50 bazičnih točk, ki se obračuna na znesek udeležbe Republike Slovenije v glavnici tranše ter se poravna tako, da se odtegne od zneska črpanja tranše.
(2) Posojilno pogodbo v imenu in za račun Republike Slovenije sklene Evropska komisija.
(3) Evropska komisija opravlja naloge usklajevanja dejanj med državami posojilodajalkami, tehnične izvedbe posojilne pogodbe in nadzora nad njenim izvajanjem v skladu s sporazumom med posojilodajalkami.
(4) Posojilo po tem zakonu je pogojeno s tem, da mora Helenska republika izpolnjevati pogoje ekonomskih politik, ki se določijo v memorandumih, katerih izpolnjevanje potrdi ministrstvo, pristojno za finance, ob predhodnem mnenju Evropske komisije, pred vsakokratnim izplačilom posamezne tranše.
(5) Vlada Republike Slovenije o odobritvah posameznih tranš četrtletno obvešča Državni zbor.
(6) Posojilna pogodba in sporazum med posojilodajalkami zavezujeta Republiko Slovenijo od dneva, ko Evropska komisija prejme obvestilo Republike Slovenije, da so bili končani vsi notranjepravni postopki za prevzem obveznosti po posojilni pogodbi in sporazumu med posojilodajalkami.
(7) Minister oziroma ministrica, pristojna za finance, pošlje obvestilo Evropski komisiji o izpolnitvi pogoja iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter za uresničevanje vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega.
5. člen
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe in sporazuma med posojilodajalkami se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/10-8/21
Ljubljana, dne 6. julija 2010
EPA 1113-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik