Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2732. Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana, stran 7510.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 17/08 in 108/09), 3., 5. in 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 60/00 in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 50/10) ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 19. seji dne 16. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana (nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javnih služb,
2. vrste in obseg storitev javnih služb ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javnih služb,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javnih služb,
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javnih služb,
6. vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb,
7. nadzor nad izvajanjem javnih služb,
8. kazenske določbe in
9. prehodne ter končne določbe.
3. člen
Cilji javnih služb po tem odloku so:
1. povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavljati (omogočati) dostop do storitev javnih služb,
2. dosegati cilje republiških operativnih programov s področja varstva okolja,
3. zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne službe ter javnost o ravnanju s komunalnimi odpadki,
4. zagotavljati načelo, da stroške ravnanja s komunalnimi odpadki plača njihov povzročitelj in
5. zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (Poslovni načrt).
4. člen
Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Sveta Ana (v nadaljevanju: občina),
2. izvajalec javnih služb zbiranja in prevoza mešanih komunalnih odpadkov, tj. družba Saubermacher Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec),
3. povzročitelji komunalnih odpadkov na območju občine (v nadaljevanju: povzročitelj),
4. imetniki komunalnih odpadkov na območju občine.
5. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. odpadek je določena snov ali predmet, ki ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki ga ima v posesti, zavrže, namerava ali mora zavreči. Odpadek je odpadek, ki je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja uvrščen v eno od skupin odpadkov, klasifikacijskega seznama predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;
2. komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti, ki nastajajo na območju občine in so določeni s predpisom o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju: odpadki);
3. ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije.« Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije« in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek,« klasifikacijskega seznam odpadkov, predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;
4. odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna embalaža, ki nastaja, kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi nastanka in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek iz industrije ali obrti, storitvene ali druge dejavnosti;
5. nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;
6. kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »drugi komunalni odpadki« klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke;
7. povzročitelj odpadkov je vsak prebivalec občine in vsaka oseba, katere delovanje ali dejavnost na območju občine povzroča nastajanje odpadkov;
8. imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti;
9. ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem teh postopkov in nadzorom odlagališč po zaprtju;
10. zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi imetniki oddajajo ali prepuščajo, njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje pred prevozom zaradi oddaje v obdelavo;
11. oddaja odpadkov je ravnanje z odpadki, pri katerem imetnik odpadkov odda odpadke v nadaljnje ravnanje s potrditvijo evidenčnega lista;
12. prepuščanje odpadkov je ravnanje z odpadki, pri katerem imetnik odpadkov odda odpadke v nadaljnje ravnanje brez potrditve evidenčnega lista;
13. obdelava odpadkov je predelava ali odstranjevanje odpadkov, predpisa, k i ureja ravnanje z odpadki;
14. predelava odpadkov so postopki, določeni s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki in drugi postopki z namenom koristne uporabe odpadkov in njihovih sestavin. Predelava odpadkov je tudi njihova priprava za ponovno uporabo, recikliranje snovi v odpadkih, njihov sežig sli sosežig z energetsko izrabo (npr. sortiranje) in predelava odpadkov v gorivo;
15. odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki in vsi drugi postopki priprave za odstranjevanje odpadkov, katerih ni mogoče predelati;
16. zbirno mesto odpadkov je mesto, na katerem je nameščena namenska embalaža za zbiranje odpadkov, v katero povzročitelji neovirano odlagajo odpadke;
17. prevzemno mesto odpadkov je mesto, na katerem povzročitelji prepuščajo po vnaprej določenem letnem koledarju izvajalcu odpadke v za to namenjeni namenski embalaži ali brez embalaže;
18. zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji izvajalcu te frakcije prepuščajo;
19. zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji iz širše okolice izvajalcu prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij;
20. zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, kjer povzročitelji izvajalcu te frakcije oddajajo;
21. premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji izvajalcu te frakcije oddajajo;
22. namenska embalaža za zbiranje odpadkov so namenski zabojniki, kontejnerji, vrečke, sodi, hoboki in druga predpisana oprema za zbiranje posameznih vrst odpadkov (v nadaljevanju: embalaža za zbiranje odpadkov).
6. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih služb iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja in izvajanja gospodarskih javnih služb.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
7. člen
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov s podelitvijo koncesije, v skladu s koncesijskim aktom.
8. člen
Javni službi izvaja izvajalec na celotnem območju občine, v skladu s predpisi Republike Slovenije in občine, ki urejajo področje javnih služb in ravnanja z odpadki, koncesijske pogodbe ter navodili občine, na način, da so storitve dostopne vsem povzročiteljem odpadkov z območja občine.
9. člen
Določene storitve javnih služb lahko v imenu in za račun izvajalca, s soglasjem občine, izvaja podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za izvajanje javnih služb.
10. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javnih služb, ki jih občina ne prenesene na izvajalca, opravlja občinska uprava.
Občinska uprava skrbi za koordinacijo aktivnosti med občino in izvajalcem.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNIH SLUŽB TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
11. člen
Javni službi po tem odloku obsegata:
- storitve zbiranja odpadkov,
- storitve prevoza odpadkov ter
- druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javnih služb.
1. Zbiranje odpadkov
12. člen
Izvajalec mora zagotoviti zbiranje odpadkov na način, da se iz celotnega snovnega toka odpadkov izločajo ločene in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali uporabiti.
Izvajalec mora za izločanje ločenih frakcij zagotoviti:
- ločeno zbiranje in prevzemanje na prevzemnih mestih,
- ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah ločenih frakcij in
- ločeno zbiranje in prevzemanje v zbirnem centru.
Izvajalec mora za izločanje nevarnih frakcij zagotoviti:
- ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah nevarnih frakcij in
- ločeno zbiranje in prevzemanje v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
Izvajalec mora za izločanje drugih vrst odpadkov zagotoviti:
- ločeno zbiranje in prevzemanje na prevzemnih mestih in
- ločeno zbiranje in prevzemanje v zbirnem centru.
2. Prevoz odpadkov
13. člen
Izvajalec mora zagotoviti prevoz odpadkov od mest, na katerih odpadke prevzema (prevzemna mesta, zbiralnice ločenih frakcij, zbirni center, lokacije prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico, zbiralnice nevarnih frakcij) do mest njihove obdelave.
3. Druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javnih služb
14. člen
Za nemoteno izvajanje javnih služb mora izvajalec zagotoviti tudi:
- oddajo in prepuščanje odpadkov v obdelavo, v skladu s predpisi,
- vzdrževanje objektov in naprav za izvajanje javnih služb,
- poročanje koncedentu o izvajanju javnih služb,
- redno in pravočasno obveščanje uporabnikov ter izvajalcev javnih služb obdelave odpadkov o posameznih aktivnostih izvajanja javnih služb ter drugih prevzemnikov odpadkov,
- vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javnima službama,
- izdelavo letnih in dolgoročnih programov izvajanja javnih služb (Poslovni načrt),
- oblikovanje predlogov cen storitev javnih služb,
- obračun storitev javnih služb,
- zagotavljanje podatkov, poročanje pristojnim službam ter objavljanje podatkov,
- obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javnih služb.
15. člen
Podrobnejša vsebina storitev javnih služb se za posamezno koledarsko leto določi s Poslovnim načrtom, ki ga pripravi izvajalec javnih služb.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNIH SLUŽB
16. člen
Za zagotavljanje javnih služb mora občina zagotoviti:
- izvajanje javnih služb v skladu s predpisi,
- prostor za postavitev zbiralnic ločenih frakcij in prostor za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij,
- prostor in opremo za zbirni center,
- prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov, v kolikor ga v skladu z dogovorom ne zagotavlja izvajalec javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- dovozne poti do mest prevzemanja odpadkov ter prevoz teh odpadkov na svojem območju,
- cene storitev, ki bodo zagotavljale ob normalnem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javnih služb,
- sankcioniranje povzročiteljev odpadkov, ki ne uporabljajo storitve javnih služb in uporabnike storitev, ki ravnajo v nasprotju s predpisi in navodili izvajalca,
- nadzor nad izvajanjem javnih služb.
1. Pogoji zbiranja in prepuščanja odpadkov
17. člen
Povzročitelji morajo odpadke zbirati in prepuščati izvajalcu v skladu s tem odlokom, poslovnim načrtom ter navodili občine in izvajalca.
18. člen
Povzročitelji morajo zbirati in prepuščati posamezne vrste odpadkov v embalaži za zbiranje odpadkov ali brez embalaže. Vrste odpadkov in embalaža za zbiranje posameznih vrst odpadkov so določeni v poslovnem načrtu.
Povzročitelji lahko prepuščajo odpadke samo na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v premični zbiralnici nevarnih frakcij in zbiralnici nevarnih frakcij.
19. člen
Za čas do prevzema odpadkov morajo povzročitelji zagotoviti, da je embalaža za zbiranje odpadkov nameščena na zbirnem mestu v ali ob objektu, vendar ne na javnih površinah in tako, da povzročitelji, ki v objektu bivajo ali v njem izvajajo dejavnost neovirano zbirajo odpadke ter jih odlagajo v embalažo za zbiranje odpadkov.
20. člen
Če zbirnega mesta ni možno urediti na površini, ki je v lasti povzročitelja, lastnika ali upravljavca objekta v katerem odpadki nastajajo, lahko pristojni organ občine določi namestitev embalaže za zbiranje odpadkov na javni površini, če iz njihove vloge sledi, da ob tem objektu ni primernih drugih površin ter da namestitev embalaže za zbiranje odpadkov v tem objektu ni možna.
21. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da je embalaža za zbiranje odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven embalaže za zbiranje, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov prevzem.
22. člen
Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri novih stanovanjskih ter poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah ter spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka.
Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načrtovanega zbiranja odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojni organ občine, s tem da le-ta predhodno pridobi mnenje izvajalca.
23. člen
Za urejenost in čistočo zbirnih mest skrbijo povzročitelji, ki skrbijo tudi za skupna zbirno-prevzemna mesta razen, če onesnaženje povzroči izvajalec pri prevzemanju odpadkov.
24. člen
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi na odvoz odpadkov, prejme od izvajalca, v skladu s potrebami in v dogovoru z njim potrebno embalažo za zbiranje teh odpadkov, ki pa jo v dogovoru z izvajalcem lahko nabavi tudi sam.
25. člen
Če imajo povzročitelji občasno več odpadkov, kot to dopušča njihova embalaža za zbiranje odpadkov, morajo le-te odložiti v dodatno embalažo za zbiranje odpadkov ter ravnati v skladu z določili tega odloka ali pa jih prepustiti v zbirnem centru, če ta omogoča njihovo prevzemanje.
26. člen
Povzročitelji odpadkov lahko na svoje stroške embalažo za zbiranje odpadkov menjavajo, pri čemer se obračun storitev javnih služb upošteva v naslednjem mesecu.
2. Pogoji prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih
27. člen
Na prevzemnih mestih izvajalec prevzema odpadke iz klasifikacijskega seznama odpadkov, predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki in se za vsako koledarsko leto podrobneje določijo v poslovnem načrtu.
28. člen
Izvajalec prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in opremo, ki zagotavljajo praznjenje embalaže za zbiranje odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja odpadkov.
Če pride pri prevzemanju odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta oziroma mesta praznjenja embalaže in nalaganja odpadkov ali njihove okolice, mora izvajalec na svoje stroške zagotoviti odstranitev teh odpadkov ter očistiti onesnažene površine.
Če pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene poškodbe embalaže za zbiranje odpadkov, mora izvajalec na svoje stroške popraviti poškodbe oziroma zagotoviti drugo embalažo za zbiranje odpadkov.
Izvajalec je dolžan izpraznjeni zabojnik za odpadke vrniti na prevzemno mesto.
29. člen
Podatke o uporabnikih storitev javnih služb vodi izvajalec v registru uporabnikov storitev javnih služb (v nadaljevanju: register).
Podatki iz registra se nanašajo na ime, priimek in naslov uporabnikov storitev javnih služb ter embalažo za zbiranje odpadkov oziroma prepuščanje na prevzemnih mestih.
30. člen
Podatki v registru se lahko spremenijo na podlagi:
- pisnega sporočila uporabnika storitev javnih služb,
- ugotovitev izvajalca in
- ugotovitev nadzornih organov občine.
Spremembe se lahko nanašajo na ime, priimek in naslov uporabnika storitev javnih služb ter spremembo embalaže za zbiranje odpadkov.
Izvajalec ob vsaki spremembi podatkov v registru potrdi uporabniku vpis teh sprememb v register in uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javnih služb s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register.
31. člen
Prevzemno mesto odpadkov za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov določi izvajalec, najkasneje ob začetku uporabe storitev javnih služb, z vpisom uporabnika v register.
32. člen
Prevzemno mesto za odpadke mora biti dostopno vozilom za neoviran prevzem odpadkov, urejeno na prostem in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnikov v vozilo oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja zabojnikov največ 5 m.
Prevzemno mesto za odpadke je lahko na javni površini, lahko pa je tudi na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javnih služb, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem teh odpadkov.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnikov ne sme biti stopnic ali drugih ovir.
33. člen
Najmanjša širina dovozne poti za specialno vozilo do prevzemnega mesta odpadkov in za prevoz odpadkov mora biti 3 m, svetla višina pa 4 m.
34. člen
Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke »T« z najmanjšim zunanjim radijem 12 m ter najmanjšim notranjim radijem 6,5 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračališče iz prejšnjega stavka.
Notranji najmanjši radij dovozne poti do prevzemnega mesta za odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.
35. člen
Izvajalec prevzema odpadke na prevzemnih mestih v dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
36. člen
V primeru izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, mora izvajalec o vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj 1 dan prej ali isti dan oziroma odvisno od dogodka) obvestiti povzročitelje, na krajevno običajni način.
37. člen
V primeru, da cesta, ki vodi do prevzemnih mest ne omogoča dovoza za specialna vozila izvajalca, si mora uporabnik storitev javnih služb v dogovoru z izvajalcem zagotoviti ustrezno število vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov ter jih na dan prevzemanja dostaviti na prevzemno mesto.
38. člen
Izvajalec mora ugotavljati nepravilno uporabo embalaže za zbiranje posameznih vrst odpadkov.
V primeru kršitve mora izvajalec kršilca prijaviti pristojnim nadzornim službam občine.
39. člen
Evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu embalaže za zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih mestih vodi izvajalec v registru prevzemnih mest.
3. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij
40. člen
Zbiralnice ločenih frakcij, v katerih povzročitelji prepuščajo ločene frakcije in odpadno embalažo, morajo biti na posameznem območju občine postavljene sorazmerno gostoti poselitve na tem območju, tako, da je po ena zbiralnica ločenih frakcij za največ 200 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
41. člen
Lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže, ki jih prevzema izvajalec v posameznih zbiralnicah ter embalaža za zbiranje v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij (tip, barva, volumen in število), vodi izvajalec javnih služb v registru zbiralnic ločenih frakcij, za posamezno koledarsko leto pa se določijo v poslovnem načrtu.
Lokacije zbiralnic ločenih frakcij določita v dogovoru občina in izvajalec.
42. člen
Občina mora zagotoviti, da so zbiralnice ločenih frakcij na lokacijah, ki omogočajo nemoten dostop povzročiteljem za prepuščanje ločenih frakcij in odpadne embalaže, prav tako pa tudi specialnim vozilom izvajalca za njihovo prevzemanje ter prevoz.
43. člen
Odpadna embalaža in ločene frakcije, ki nastajajo v stavbi, v kateri se izvaja proizvodna ali storitvena dejavnost, se prepuščajo izvajalcu v embalaži za zbiranje odpadkov, ki jo zagotovijo povzročitelji, lastniki ali upravljavci teh stavb sami.
Več izvajalcev proizvodne ali storitvene dejavnosti v isti stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredi skupno zbiranje ločenih frakcij in odpadne embalaže, embalažo za zbiranje odpadkov pa zagotovijo sami in jo namestijo v prostorih enega od njih.
44. člen
Izvajalec mora zbiralnice ločenih frakcij vzdrževati tako, da:
- povzročitelji lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže lahko odložijo v zbiralnici ločenih frakcij,
- se ločene frakcije in odpadna embalaža prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba in obdelava, skladno s predpisi,
- na njihovih lokacijah ne prihaja do onesnaževanja okolja.
45. člen
Izvajalec prevzema ločene frakcije in odpadno embalažo z zbiralnicah ločenih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
4. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbirnem centru
46. člen
Občina mora zagotoviti prepuščanje odpadkov v zbirnem centru na lokaciji, ki omogoča nemoten dostop povzročiteljem za prepuščanje posameznih vrst odpadkov, ki jih lahko prepustijo, prav tako pa tudi dovoz specialnim vozilom izvajalca za njihovo prevzemanje ter prevoz.
47. člen
Vrste odpadkov, ki jih prevzema izvajalec v zbirnem centru ter embalaža za njihovo zbiranje (tip, barva, volumen in število), vodi izvajalec v registru zbirnega centra, za posamezno koledarsko leto pa se določijo v poslovnem načrtu.
48. člen
Izvajalec mora zbirni center vzdrževati tako, da:
- povzročitelji lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste odpadkov lahko odložijo v zbirnem centru,
- se odpadki prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba in obdelava, skladno s predpisi,
- na njegovi lokaciji ne prihaja do onesnaževanja okolja.
49. člen
Izvajalec prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh in času, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
5. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbiralnici nevarnih frakcij in s premično zbiralnico nevarnih frakcij
50. člen
Izvajalec mora zagotoviti zbiranje nevarnih frakcij v zbiralnici nevarnih frakcij in s premično zbiralnico.
51. člen
Vrste nevarnih frakcij, ki jih prevzema izvajalec v zbiralnici nevarnih frakcij in s premično zbiralnico, vodi izvajalec v registru zbiranja nevarnih frakcij, za posamezno koledarsko leto pa se določijo v poslovnem načrtu.
52. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij se njihovim povzročiteljem zagotavlja na lokacijah, ki so določene v poslovnem načrtu.
Lokacije za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico določi občina.
53. člen
Mesta prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico morajo biti na dostopnih in vidnih lokacijah za uporabnike storitev javnih služb ter specialno vozilo izvajalca.
54. člen
Izvajalec mora prevoz nevarnih frakcij opravljati skladno s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi.
55. člen
Izvajalec prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNIH SLUŽB
56. člen
Uporabniki storitev javnih služb so vsi lastniki, uporabniki ali upravljavci vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki.
Uporaba storitev javnih služb je obvezna za vse lastnike, uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki.
57. člen
Povzročitelji ravnajo tako, da preprečujejo nastajanje odpadkov in njihovih škodljivih vplivov na okolje.
V primeru nastanka odpadkov povzročitelji iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki jih povzročijo izločijo in ločeno prepustijo izvajalcu čim več odpadne embalaže, ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da jim ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov.
58. člen
Povzročitelji morajo:
- pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z odpadki ter navodila izvajalca,
- omogočiti izvajalcu neovirano opravljanje storitev javnih služb,
- preprečevati nastajanje odpadkov, nastale odpadke pa zbirati in ločevati na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlagati v embalažo za zbiranje, ki je v skladu s poslovnim načrtom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
- dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v embalaži za zbiranje odpadkov ali brez nje, če je tako prepuščanje dovoljeno, v skladu s poslovnim načrtom,
- dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v terminih, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov, za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
- prepuščati ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega obratovanja,
- prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja,
- hraniti odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepustijo izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje,
- v primeru potreb sami zamenjevati embalažo za zbiranje odpadkov,
- v primeru sprememb le-te pravočasno sporočiti izvajalcu, kakor tudi vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb,
- redno plačevati storitve javnih služb v skladu z veljavnimi cenami,
- omogočiti nadzor (kontrolo) sestave odloženih odpadkov v embalaži za zbiranje.
59. člen
Povzročitelji ne smejo:
- pri zbiranju odpadkov le-te mešati, da jih več ni možno izločevati za namene uporabe oziroma predelave,
- mešati nevarnih frakcij z drugimi vrstami odpadkov ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
- prepuščati odpadno embalažo in ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami, v zbiralnicah ločenih frakcij,
- prepuščati odpadke v embalaži, ki ni namenjena za njihovo zbiranje in prepuščanje,
- pisati ali lepiti plakate na embalažo za zbiranje odpadkov ali jih namerno uničevati.
60. člen
V embalažo za zbiranje odpadkov je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
- nevarne frakcije,
- klavniške odpadke,
- odpadni gradbeni material in kamenje,
- bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
- tople ogorke in pepel,
- kosovne odpadke in
- odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.
61. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da:
- so odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih še pred začetkom delovnega časa (najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza),
- embalažo za zbiranje odpadkov po praznjenju vrnejo in namestijo nazaj na zbirno mesto,
- so pokrovi embalaže za zbiranje odpadkov popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu,
- odpadki, ki se zbirajo v embalaži za zbiranje odpadkov niso odloženi ob embalaži,
- je omogočen dovoz izvajalcu do prevzemnega mesta tudi v zimskem času.
62. člen
Opustitev uporabe storitev javnih služb, kot je kopičenje odpadkov, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje teh odpadkov, je prepovedano.
Povzročitelj, ki odpadke kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec na podlagi odločbe službe nadzora občine.
Če povzročitelja iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev odpadkov izvajalec na stroške lastnika zemljišča, s katerega se z odločbo službe nadzora občine, odredi odstranitev odpadkov.
63. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih, morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem zagotoviti, da se prireditveni prostor proti plačilu opremi z embalažo za zbiranje tistih odpadkov, za katere se pričakuje, da bodo nastali.
Najkasneje 24 ur po končani prireditvi morajo organizatorji javne prireditve na svoje stroške prireditveni prostor očistiti in zagotoviti, da izvajalec iz prejšnjega odstavka tega člena proti plačilu prevzame zbrane odpadke.
64. člen
Uporabniki imajo pravico:
- do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev javne službe,
- do zagotovljenih cen storitev javnih služb,
- do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
- uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
Uporabnik storitev javnih služb se lahko v zvezi z izvajanjem javnih služb pritoži izvajalcu in občini, če meni, da so bile storitve javne službe opravljene v nasprotju s tem odlokom.
VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV JAVNIH SLUŽB
65. člen
Izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje javnih služb iz naslednjih virov:
- iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javnih služb,
- iz proračuna občine,
- iz drugih virov.
66. člen
Cene storitev javnih služb se oblikujejo v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje občinskih javnih služb varstva okolja ter predpisi občine.
Cene storitev javnih služb so cene, na podlagi katerih izvajalec obračunava opravljene storitve njihovim uporabnikom.
67. člen
Predlog za oblikovanje cen pripravi izvajalec, na podlagi predpisov iz prejšnjega člena in stroškovnih kalkulacij.
68. člen
Osnova za obračun storitev javnih služb je količina odpadkov, ki jih uporabnik storitev javnih služb prepusti izvajalcu in je določena z maso (v kg) ali prostornino (v m3).
Obračun storitev javnih služb izvaja izvajalec na podlagi Pravilnika o oblikovanju cen storitev javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Sveta Ana.
69. člen
Obračun storitev javnih služb velja za uporabnika storitev javnih služb s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku uporabe storitev javnih služb.
70. člen
Povzročitelji so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javnih služb (naslov, število in velikost zabojnikov) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov.
Če povzročitelji v roku 30 dni od nastale spremembe izvajalcu ne sporočijo potrebnih podatkov, izvajalec pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
Za pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko izvajalec določi izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenskega mnenja bremenijo povzročitelja odpadkov.
VII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
71. člen
Za zagotavljanje javnih služb občina zagotovi naslednje objekte in naprave:
- prostor za postavitev zbiralnic ločenih frakcij in prostor za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij,
- prostor za zbirni center in opremo zbirnega centra,
- prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, prevzetih na območju občine, razen če tega, na podlagi dogovora, ne zagotavlja izvajalec.
72. člen
Izvajalec mora zagotoviti naslednjo opremo:
- vozila za prevzemanje in prevoz odpadkov,
- vozilo (premično zbiralnico) za prevzemanje in prevoz nevarnih frakcij,
- embalažo za prevzemanje odpadkov na prevzemnih mestih in zbiralnicah ločenih frakcij.
VIII. NADZOR
73. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljal pristojni organ občinske uprave.
74. člen
Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe, za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe. Pooblaščene uradne osebe iz prejšnjega stavka morajo imeti tudi opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po veljavnem zakonu, ki ureja prekrške in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzorujejo.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
75. člen
Z globo 5.000,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec, če:
- javnih služb ne zagotavlja na celotnem območju občine, v skladu s predpisi Republike Slovenije in občine, ki urejajo področje javnih služb, Pogodbe o izvajanju gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana ter navodili občine, na način, da so dostopne vsem povzročiteljem odpadkov z območja občine (8. člen),
- določene storitve javnih služb izvaja s podizvajalcem, brez soglasja občine (9. člen),
- ne zagotovi zbiranja odpadkov na način, da se iz celotnega snovnega toka odpadkov izločajo ločene in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali uporabiti (12. člen),
- ne zagotavlja prevoza odpadkov od mest, na katerih odpadke prevzame do mest njihove obdelave (13. člen),
- za nemoteno izvajanje javnih služb ne zagotovi storitev, kot so določene v 14. členu odloka,
- ne prevzema odpadkov na prevzemnih mestih, ki so podrobneje določeni v poslovnem načrtu (27. člen),
- prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in opremo, ki ne zagotavlja praznjenje embalaže za zbiranje odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja odpadkov (28. člen),
- ne zagotovi odstranitve odpadkov ter ne očisti onesnažene površine, kadar jih onesnaži pri prevzemanju odpadkov (28. člen),
- ne popravi ali ne zagotovi drugo embalažo za zbiranje odpadkov, kadar pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene poškodbe (28. člen),
- ne vrne izpraznjeni zabojnik za odpadke na prevzemno mesto (28. člen),
- ne vodi podatkov o uporabnikih storitev javnih služb v registru uporabnikov storitev javnih služb (29. člen),
- ob vsaki spremembi podatkov v registru ne potrdi uporabniku vpis teh sprememb v register in ne uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javnih služb s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register (30. člen),
- ne določi prevzemno mesto odpadkov za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov, najkasneje ob začetku uporabe storitev javnih služb, z vpisom uporabnika v register (31. člen),
- ne prevzema odpadke na prevzemnih mestih v dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z letnim koledarjem odvozov (35. člen),
- zaradi izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, o vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj 1 dan prej ali isti dan oziroma odvisno od dogodka) ne obvesti povzročitelje, na krajevno običajni način (36. člen),
- ne ugotavlja nepravilno uporabo embalaže za zbiranje posameznih vrst odpadkov (38. člen),
- v primeru kršitve kršilca ne prijavi pristojnim nadzornim službam občine (38. člen),
- ne vodi evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu embalaže za zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih mestih v registru prevzemnih mest (39. člen),
- na posameznem območju občine ne zagotovi, da je po ena zbiralnica za največ 200 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju (40. člen),
- lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže, ki jih prevzema v posameznih zbiralnicah ter embalaže za zbiranje v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij ne vodi v registru zbiralnic ločenih frakcij (41. člen),
- ne sodeluje z občino pri določanju lokacij zbiralnic ločenih frakcij (41. člen),
- ne vzdržuje zbiralnic ločenih frakcij, kot to določa 44. člen odloka,
- ne prevzema ločene frakcije in odpadno embalažo z zbiralnicah ločenih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (45. člen),
- ne vodi registra zbirnega centra, v katerem so določene vrste odpadkov, ki jih prevzema v zbirnem centru ter embalaža za njihovo zbiranje (47. člen),
- ne vzdržuje zbirni center, kot to določa 48. člen odloka,
- ne prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (49. člen),
- ne zagotavlja zbiranje nevarnih frakcij v zbiralnici nevarnih frakcij in s premično zbiralnico (50. člen),
- ne vodi registra zbiranja nevarnih frakcij, s katerim so določene vrste nevarnih frakcij, ki jih prevzema v zbiralnici ločenih frakcij in s premično zbiralnico (51. člen),
- ne prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico nevarnih frakcij na lokacijah, ki so določene v poslovnem načrtu (52. člen),
- ne opravlja prevoza nevarnih frakcij skladno s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi (54. člen),
- ne prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (55. člen),
- ne pripravi predloga za oblikovanje cen na podlagi republiških predpisov in predpisov občine ter stroškovnih kalkulacij (66. člen),
- ne izvaja obračuna storitev javnih služb na podlagi Pravilnika o oblikovanju cen storitev javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Sveta Ana (67. člen),
- ne izvaja obračun storitev javnih služb s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku uporabe storitev javnih služb (68. člen),
- ne zagotovi opremo za izvajanje javnih služb (71. člen) in
- ne pripravi poslovni načrt ravnanja za naslednje leto in ga posreduje občini (77. člen).
Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo izvajalca, če izvajalec ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
76. člen
Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje povzročitelj (fizična oseba), če:
- odpadke ne zbira in prepušča izvajalcu v skladu s tem odlokom, poslovnim načrtom ter navodili občine in izvajalca (17. člen),
- odpadke ne zbira v embalaži, ki je v poslovnem načrtu določena za zbiranje posameznih vrst odpadkov (18. člen),
- odpadke ne prepušča na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v premični zbiralnici nevarnih frakcij in zbiralnici nevarnih frakcij (18. člen),
- za čas do prevzema odpadkov ne zagotovi, da je embalaža za zbiranje odpadkov nameščena na zbirnem mestu v ali ob objektu (19. člen),
- ne zagotovi, da je embalaža za zbiranje odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven embalaže za zbiranje, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov prevzem (21. člen),
- ne skrbi za urejenost in čistočo zbirnih mest ter skupnih zbirno - prevzemnih mest (23. člen),
- ima občasno več odpadkov, kot to dopušča njegova embalaža za zbiranje odpadkov in jih ne odloži v dodatno embalažo za zbiranje odpadkov ali pa prepusti v zbirnem centru, če ta omogoča njihovo prevzemanje (25. člen),
- ne zagotovi ustrezno število vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov in jih na dan prevzemanja ne dostavi na prevzemno mesto, kadar cesta, ki vodi do prevzemnih mest ne omogoča dovoza za specialna vozila izvajalca (37. člen),
- ne uporabljajo storitev javnih služb (56. člen),
- ne ravnajo tako, da iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki jih povzroči izloči in ločeno prepusti izvajalcu čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da mu ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov (57. člen),
- pri ravnanju z odpadki ne upošteva predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z odpadki ter navodila izvajalca (58. člen),
- izvajalcu ovira opravljanje storitev javne službe (58. člen),
- ne preprečuje nastajanje odpadkov, nastale odpadke ne zbira in ločuje na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlaga v embalažo za zbiranje, ki je v skladu z poslovnim načrtom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov (58. člen),
- ne dostavlja odpadke na prevzemna mesta v embalaži za zbiranje odpadkov ali brez nje, če je tako prepuščanje dovoljeno s poslovnim načrtom (58. člen),
- ne dostavlja odpadke izvajalcu v terminih, ki so z letnim koledarjem odvozov določeni za njihovo prevzemanje,
- ne prepušča ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega obratovanja (58. člen),
- ne prepušča nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja (58. člen),
- ne hrani odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepusti izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje (58. člen),
- v primeru potreb sam ne zamenja embalažo za zbiranje odpadkov (58. člen),
- v primeru drugih sprememb le - te pravočasno ne sporoči izvajalcu (58. člen),
- ne omogoča nadzor sestave odloženih odpadkov v embalaži za zbiranje (58. člen),
- pri zbiranju odpadke meša, da jih več ni možno izločevati za namene uporabe oziroma predelave (59. člen),
- meša nevarne frakcije z drugimi vrstami odpadkov ali meša posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj (59. člen),
- prepušča ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami (59. člen),
- prepušča odpadke v embalaži, ki ni namenjena za njihovo zbiranje in prepuščanje (59. člen),
- piše ali lepi plakate na embalažo za zbiranje odpadkov ali jih namerno uničuje (59. člen),
- v embalažo za zbiranje odpadkov odlaga, zliva ali postavlja nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka (60. člen),
- ne zagotovi, da so odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih še pred začetkom delovnega časa, najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza (61. člen),
- embalažo za zbiranje odpadkov po praznjenju ne vrne in namesti nazaj na zbirno mesto (61. člen),
- ne zagotovi, da so pokrovi embalaže za zbiranje odpadkov popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu (61. člen),
- odpadke, ki jih zbira mora zbirati v embalaži za zbiranje odpadkov odloži ob embalažo (61. člen),
- izvajalcu v zimskem času ne omogoči dovoz do prevzemnega mesta (61. člen),
- opusti uporabo storitev javnih služb in odpadke kopiči, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena za odstranjevanje teh odpadkov (62. člen),
- za odpadke, ki jih kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpadkov, ne zagotovi predelavo ali odstranitev v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki (62. člen),
- izvajalcu ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javnih služb (naslov, število in velikost zabojnikov …) ter izvajalca sproti ne obvešča o vseh spremembah teh podatkov (69. člen).
77. člen
Z globo 3.000,00 EUR se kaznuje povzročitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, za prekrške, ki so navedeni v 75. členu tega odloka in se nanašajo na povzročanje odpadkov pri njem.
Z globo 500,00 EUR se kaznuje odgovorno osebo pravne osebe, ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika za prekrške, ki so navedeni v 75. členu tega odloka in se nanašajo na povzročanje odpadkov pri njem.
78. člen
Z globo 500,00 EUR se kaznuje organizator kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem ne zagotoviti, da se prireditveni prostor proti plačilu opremi z embalažo za zbiranje tistih odpadkov, za katere se pričakuje, da bodo nastali (63. člen).
Z globo 500,00 EUR se kaznuje organizator javne prireditve, če na svoje stroške prireditveni prostor ne očistiti in ne zagotoviti, da izvajalec prevzame zbrane odpadke (63. člen).
Z globo 500,00 EUR se kaznuje odgovorno osebo organizatorja javne prireditve za prekrške, ki so navedeni v prvem in drugem odstavku tega člena.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
79. člen
Poslovni načrt ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Sveta Ana za tekoče koledarsko leto pripravi izvajalec in ga posreduje občini najkasneje do 31. marca.
Poslovni načrt obsega podatke o:
- območju izvajanja javnih služb,
- vrstah odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo prevzemanje,
- embalaži za zbiranje / prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
- frekvencah in času prevzemanja posameznih vrst odpadkov,
- pogojih za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
- prevzetih količinah in vrstah odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično zbiralnico nevarnih frakcij, v zbiralnici nevarnih frakcij ter v zbirnem centru v preteklem letu,
- ravnanju s prevzetimi odpadki,
- načinu dobave in zamenjave embalaže za zbiranje odpadkov,
- delu z javnostjo pri izvajanju javnih služb,
- drugih storitev, potrebnih za nemoteno izvajanje javnih služb,
- stroških in virih financiranja investicijskih stroškov za izvedbo poslovnega načrta,
- drugih podatkih v skladu s predpisi.
80. člen
Pravilnik o oblikovanju cen storitev javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Sveta Ana, pripravi in sprejme pristojni organ občine najkasneje v 90 dneh po sprejemu tega odloka.
81. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 52/05), razen v določilih, ki se nanašajo na javno službo obdelave odpadkov.
82. člen
V trenutku uveljavitve tega odloka je izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana, družba Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov z območja Občine Sveta Ana, sklenjene, dne 9. avgusta 2006 ter aneksa št. 1. k tej pogodbi z dne 3. decembra 2007.
83. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35410-8/2010
Sveta Ana, dne 16. junija 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost