Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2730. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje spremljajočega objekta nogometnega igrišča v Rogatcu, stran 7509.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 127/06 - ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 24. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel
A K T
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje spremljajočega objekta nogometnega igrišča v Rogatcu
1. člen
S tem aktom se ugotavlja javni interes za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in odloča o izvedbi projekta izgradnje spremljajočega objekta nogometnega igrišča v Rogatcu (parc. št. 1043/2 in 1043/6 vse k.o. Tlake) v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z ZJZP.
Poleg tega ta akt določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner je Občina Rogatec (v nadaljevanju: občina). Zasebni partner je pravna ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
2. člen
Občina skladno z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi in drugega odstavka 3. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) s tem aktom sprejema odločitev, da obstoja javni interes za izgradnjo spremljajočega objekta nogometnega igrišča v Rogatcu. Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
3. člen
Predmet javno-zasebnega partnerstva je izgradnja spremljajočega objekta nogometnega igrišča v Rogatcu. Izbrani ponudnik bo moral izvajati dela, v skladu s PZI projektom oziroma popisi del, katerega je izdelal Komunaprojekt, družba za projektiranje, urbanizem in posredovanje d.d., Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor. Zasebni partner je dolžan plačati sorazmerni delež nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, izdelane projektne dokumentacije ter komunalnega prispevka, kar se upošteva pri oddaji ponudbe. Novozgrajeni spremljajoči objekt nogometnega igrišča ostane lastnina javnega partnerja, zasebni partner pa bo z lastnim vložkom postal etažni lastnik površin, ki skladno s projektno dokumentacijo, zajemajo gostinski lokal in fitnes ter solastnik na skupnih prostorih. Javni partner bo zasebnemu partnerju odmeril etažno lastnino na podlagi lastnega vložka v nepremičnino. Zasebni partner lahko z etažno lastnino, po podelitvi lastninske pravice, prosto razpolaga.
V okviru javno-zasebnega partnerstva bo zasebni partner zgradil objekte, skladno s projektnimi smernicami javnega partnerja in po terminskem planu, ki bo določen v razpisni dokumentacijo za izbor zasebnega partnerja.
4. člen
Javno-zasebno partnerstvo se, skladno s 27. členom ZJZP, izvede v obliki javnonaročniškega razmerja.
5. člen
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja iz drugega odstavka 52. člena ZJZP. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči vsi člani strokovne komisije. Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem potrebnim za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo komisije je podlaga za pripravo odločitve o izbiri zasebnega partnerja, ki ga izda župan. Poročilo se posreduje v vednost tudi Občinskemu svetu Občine Rogatec.
6. člen
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku, skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10). Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil.
V postopku izbire zasebnega partnerja mora javni partner preveriti ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Merilo za izbor zasebnega partnerja je najnižja ponudbena cena. Zasebni partner bo moral oblikovati ponudbeno ceno glede na popise v razpisni dokumentaciji za dela, katera bo izvajal za javnega partnerja in odšteti vse že nastale stroške, ki jih je dolžan poplačati občini.
7. člen
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vrši župan.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0009/2010
Rogatec, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost