Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2725. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec, stran 7507.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 24. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Rogatec
1. člen
S tem aktom se dopolnjuje in spreminja Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06 - UPB).
2. člen
V celotnem besedilu se besedi »uslužbenec« in »delavec« nadomestita z besedama »javni uslužbenec«, v ustreznem sklonu in številu.
3. člen
V 7. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
4. člen
Doda se nov 8.a člen, ki se glasi:
»Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča.«
5. člen
Četrti odstavek 10. člena se dopolni z besedilom, ki se glasi:
»Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe - kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta.«
6. člen
V 13. členu se beseda »skrivnosti« nadomesti z besedo »tajnosti«.
7. člen
V drugem odstavku 71. člena se za besedo »potreben« doda besedilo »ali, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo«.
8. člen
V 5. točki VI. poglavja, Postopek za sprejem proračuna, se v členih od 79 do 89, besedilo »proračun in odlok o proračunu« nadomesti z besedilom »proračun oziroma odlok o proračunu«, v ustreznem sklonu in številu.
9. člen
V 86. členu se drugi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»S sklepom sprejme občinski svet odlok o proračunu občine.«
10. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0006/2010
Rogatec, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost