Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2724. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogatec, stran 7506.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Občine Rogatec na 24. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Rogatec
1. člen
S tem aktom se spreminja in dopolnjuje Statut Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06).
2. člen
V celotnem besedilu se beseda »uslužbenec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec«, besedna zveza »upravne stvari« pa z besedno zvezo »upravne zadeve«, oboje v ustreznem sklonu in številu.
3. člen
Četrti odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne občinske uprave, javne sklade, javne zavode, javna podjetja.
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja skupnih interesov združujejo v združenja.«
4. člen
1. točka 7. člena se dopolni z dvema alinejami, in sicer:
»- izdeluje obrambne dokumente,
- sprejema programe razvoja občine.«
V drugi alineji 12. točke se besedna zveza »denarne kazni« nadomesti z besedo »globe«.
5. člen
V 16. členu se pred zadnjo alinejo dodata dve novi alineji z naslednjo vsebino:
»- daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote,
- daje soglasje k imenovanju ravnatelja oziroma direktorja javnega zavoda, katerega ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina,«.
6. člen
V drugem odstavku 17. člena se za besedno zvezo »občinskega sveta« doda besedna zveza »in podžupana«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.«
7. člen
V tretjem odstavku 29. člena, se besedilo »potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana« nadomesti z besedilom »poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za župana«.
8. člen
V sedmi alineji 30. člena se beseda »predstojnike« nadomesti z besedo »vodje«.
9. člen
V petem odstavku 34. člena se črta dosedanji drugi stavek in doda nov, katerega besedilo se glasi: »O tem se obvesti občinski svet.«
10. člen
V šestem odstavku 40. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
11. člen
V tretjem, četrtem in petem odstavku 44. člena se beseda »predlog« nadomesti z besedo »osnutek«.
12. člen
Prvi odstavek 45. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.«
V drugem odstavku se črta besedilo »oziroma po odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe«.
13. člen
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine, ki so določene z aktom, ki ga sprejme minister pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance«
14. člen
V drugem odstavku 55. člena se črta besedilo »na predlog tajnika občine«.
15. člen
60. člen se spremeni, tako da se glasi:
»O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.«
16. člen
Peti odstavek 69. člena se po novem glasi:
»Funkcija člana sveta je nezdružljiva s članstvom v nadzornem odboru občine. Član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi krajevne skupnosti.«
17. člen
Tretji odstavek 101. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana. Sprejeti letni načrt izvršuje župan. Letni načrt je moč med letom dopolnjevati in spreminjati.«
18. člen
V prvem odstavku 106. člena se črta beseda »skupaj«.
Prvi stavek drugega odstavka se pravilno glasi:
»Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna«
19. člen
Drugi stavek drugega odstavka 109. člena se spremeni, tako da se glasi: »določi župan obseg izdatkov in odpre novo proračunsko postavko in podkonto za ta namen.«
20. člen
Prvi odstavek 112. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva le v okviru zakonskih možnosti in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Soglasje izda občinski svet.«
21. člen
V 113. členu se besedna zveza »računovodska služba« pravilno glasi »knjigovodska služba«, beseda »računovodskih« pa »knjigovodskih«.
22. člen
Določbi 6. in 16. člena tega akta, ki urejata nezdružljivost, se začneta uporabljati po prvih rednih volitvah, po uveljavitvi tega akta.
23. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogatec začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0005/2010
Rogatec, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost