Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2315. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina, stran 6759.

Na podlagi 3. člena v povezavi z 8. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, št. 45I/94 – Odl. US, št. 8/96, 18/98 – Odl. US, št. 36/00 – ZPDZC, št. 127/06 – ZJZP), 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na 38. redni seji dne 22. 4. 2010 in Občinski svet Občine Vipava na 29. redni seji dne seji 20. 5. 2010 sprejela
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (Uradni list RS, št. 52/05) se v prvem odstavku 24. člena pred piko doda vejica in besedilo: »lahko pa tudi za druge namene, ki jih določita ustanoviteljici«. Doda se drugi stavek, ki se glasi: »Del presežka za druge namene se lahko prenese v proračuna ustanoviteljic po ustanoviteljskih deležih in se uporabi za sofinanciranje investicij v objekte in opremo za izvajanje javnih služb na področju družbenih dejavnosti, ki so posredno povezane ali vplivajo na področje zdravstva.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najpozneje v enem mesecu od uveljavitve tega odloka. Ostali splošni akti zavoda morajo biti usklajeni s tem odlokom in statutom v roku enega meseca od uveljavitve statuta.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občini ustanoviteljici, in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 026-2/05
Ajdovščina, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
Št. 007-0002/2010
Vipava, dne 20. maja 2010
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost