Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2306. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za obojestranski bencinski servis na počivališču Voklo ob avtocesti A2 Karavanke–Obrežje, odsek Ljubljana–Kranj, stran 6746.

Na podlagi tretjega odstavka 37. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter v povezavi s 47. členom Statuta Občine Šenčur (UVG 9/04) in predhodnega soglasja Ministrstva za okolje in prostor, št. 35001-5/2010-BL, z dne 6. 5. 2010 je župan Občine Šenčur sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za obojestranski bencinski servis na počivališču Voklo ob avtocesti A2 Karavanke–Obrežje, odsek Ljubljana–Kranj
1. Začetek priprave prostorskega akta
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorske ureditve skupnega pomena za izvedbo rekonstrukcije bencinskih servisov na počivališčih Voklo-sever in Voklo-jug (v nadaljevanju: OPPN za PUSP) ob avtocesti A2 Karavanke–Obrežje, odsek Ljubljana–Kranj.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN za PUSP
Obstoječi objekti bencinskih servisov na počivališčih Voklo so dotrajani ter funkcionalno in tehnološko zastareli. Namen prostorske ureditve je nadomestitev obstoječih bencinskih servisov in s tem, glede na lego, tudi izboljšanje podobe območja ter ureditve za potrebe izkoriščanja alternativnih virov energije. Predvideni posegi ostajajo znotraj ograjenega območja bencinskega servisa počivališča Voklo ter ne spreminjajo razmer v širšem območju.
Prostorski akt se izdela na podlagi pobude investitorja PETROL d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana.
3. Območje OPPN za PUSP
Območje OPPN-SP za PUSP predstavlja obstoječe območje znotraj ograjenega prostora bencinskih servisov na obeh straneh avtoceste. Znotraj ograjenega prostora počivališča Voklo se nahajajo parcele oziroma deli parcel št. 1569/2, 1633/2, 1633,3, 1958, 1959, 1963, vse k.o. Šenčur. Območje OPPN-SP za PUSP Voklo-sever meri približno 1382 m2, Voklo-jug meri približno 1423 m2, ter se v času postopka priprave lahko spremeni.
Meja območja urejanja obsega površine, na katerih so načrtovani trajni objekti, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo ter površine, na katerih so predvideni objekti in druge ureditve, potrebne le v času gradnje oziroma izvajanja del.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Osnutek prostorskega načrta se zaradi specifičnih prometno tehničnih ter organizacijskih zahtev načrtovanih ureditev območja bencinskega servisa izdela na podlagi idejne zasnove, ki jo je izdelal Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana pod število projekta 1/10 za bencinski servis Voklo I-jug in Voklo II-sever.
Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo tudi morebitne druge strokovne podlage, ki izhajajo iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave načrta prostorskih ureditev izkazalo, da so potrebne, ter se z njimi uskladijo pogoji urejanja na območju.
5. Roki izdelave OPPN za PUSP akta in njegovih posameznih faz
Osnutek OPPN za PUSP se izdela 45 dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Dopolnjen osnutek OPPN za PUSP se izdela dva meseca po pridobitvi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora oziroma dva meseca po pridobitvi rešitev iz 4. točke tega sklepa. Predlog OPPN za PUSP se izdela 30 dni po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve, usklajen predlog pa 15 dni po prejemu vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in pridobitvi mnenja Ministrstva za okolje in prostor.
Roki priprave dopolnjenega osnutka in predloga OPPN za PUSP se lahko podaljšajo v primeru zahteve po vodenju postopka celovite presoje vplivov na okolje.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice na osnutek prostorskega akta, k dopolnjenemu predlogu akta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
4. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Urad za okolje,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Urad za upravljanje z vodami,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Urad za meteorologijo,
8. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo,
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
11. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
12. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj,
13. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,
14. ELES – Elektro Slovenije d.o.o., Ljubljana,
15. Elektro Gorenjska d.d., OE Distribucija električne energije,
16. Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana,
17. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Vodovod,
18. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave,
19. Občina Šenčur in njene gospodarske javne službe.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave OPPN-SP izkaže, da so njihove smernice in mnenja potrebni oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Osnutek prostorskega akta se pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
7. Obveznosti financiranja priprave prostorskega akta
Pripravo OPPN za PUSP financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Šenčur in investitorjem.
8. Veljavnost sklepa o pričetku postopka
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu in svetovnem spletu, ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-P/2010-1
Šenčur, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina