Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010

Kazalo

2218. Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold, stran 6205.

Na podlagi 52., 54. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09), Sklepa ministra, pristojnega za urejanje prostora o usklajenosti predloga Odloka o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold št. 35016-2/2009/78 z dne 19. 4. 2010, 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) in Sklepa o začetku priprave Izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 1/09) je Občinski svet Občine Prebold na 30. seji dne 22. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet)
(1) S tem odlokom se sprejme Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (v nadaljevanju: ID OPN).
(2) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta Občine Prebold je izdelan v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Občine Prebold (Uradni list RS, št. 98/08). Strategija prostorskega razvoja Občine Prebold se šteje za občinski strateški prostorski načrt.
(3) ID OPN je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod št. projekta 15/09.
2. člen
(namen)
(1) ID OPN je podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in za enostavne objekte.
(2) ID OPN določa usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN).
3. člen
(vsebina)
(1) ID OPN na celotnem območju Občine Prebold po posameznih enotah urejanja prostora določa:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorsko izvedbene pogoje,
– območja, za katera se pripravi OPPN.
(2) ID OPN vsebuje tekstualni in grafični del.
4. člen
(vsebina tekstualnega dela ID OPN)
Tekstualni del ID OPN vsebuje naslednja poglavja:
I.   UVODNE DOLOČBE
II.  IZVEDBENI DEL
    1. Območja namenske rabe prostora
    2. Prostorski izvedbeni pogoji
      2.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede
         namembnosti in vrste posegov v prostor
      2.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege
         objektov
      2.3. Prostorski izvedbeni pogoji glede
         velikosti in oblikovanja
      2.4. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za
         parcelacijo
      2.5. Prostorski izvedbeni pogoji glede
         priključevanja objektov na gospodarsko
         javno infrastrukturo in grajeno javno
         dobro
      2.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede
         celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
         ohranjanja narave, varstva okolja in
         naravnih dobrin ter varstva pred
         naravnimi in drugimi nesrečami ter
         obrambnih potreb
      2.7. Prostorski izvedbeni pogoji glede
         varovanja zdravja
    3. Pogoji za načrtovanje posegov v prostor po
      enotah urejanja prostora
      3.1. Ravninski del
      3.2. Hriboviti del
    4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih
      predvidenih občinskih podrobnih prostorskih
      načrtov
    5. Posebne določbe
III.  PREHODNE DOLOČBE
IV.  KONČNE DOLOČBE.
5. člen
(vsebina grafičnega dela ID OPN)
Grafični del ID OPN vsebuje naslednje grafične prikaze:
– pregledna karta občine z razdelitvijo na liste,
– pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture v merilu 1:50000,
– prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v merilu 1:5000,
– prikaze območij enot urejanja prostora in prikaze javne gospodarske infrastrukture v merilu 1:5000.
6. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Dejavnosti v tem odloku so opredeljene na podlagi predpisa s področja standardne klasifikacije dejavnosti, nekatera poimenovanja pa so poenostavljena ali združujejo več kategorij iz predpisa.
(1.1.) Preglednica 1: Pojasnilo povezav med poimenovanjem dejavnosti, uporabljenih v tem odloku, in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08)
+----------------------------+---------------------------------+
|Poimenovanje dejavnosti v  |Standardna kategorizacija    |
|tem odloku         |dejavnosti – SKD 2008      |
+----------------------------+---------------------------------+
|kmetijstvo         |(a) kmetijstvo in lov,      |
|              |gozdarstvo, ribištvo       |
+----------------------------+---------------------------------+
|rudarstvo          |(b) rudarstvo          |
+----------------------------+---------------------------------+
|predelovalne dejavnosti   |(c) predelovalne dejavnosti   |
+----------------------------+---------------------------------+
|oskrba z energijo      |(d) oskrba z električno energijo,|
|              |plinom in paro          |
+----------------------------+---------------------------------+
|oskrba z vodo, ravnanje z  |(e) oskrba z vodo; ravnanje z  |
|odplakami in odpadki ter  |odplakami in odpadki; saniranje |
|saniranje okolja      |okolja              |
+----------------------------+---------------------------------+
|gradbeništvo        |(f) gradbeništvo         |
+----------------------------+---------------------------------+
|trgovina z motornimi vozili |(g/45) trgovina z motornimi   |
|in popravila motornih vozil |vozili in popravila motornih   |
|              |vozil              |
+----------------------------+---------------------------------+
|trgovina          |(g/46, 47) posredništvo in    |
|              |trgovina na debelo, razen z   |
|              |motornimi vozili; trgovina na  |
|              |drobno, razen z motornimi vozili |
+----------------------------+---------------------------------+
|promet in skladiščenje   |(h/49, 50, 51, 52) promet in   |
|              |skladiščenje, razen poštna in  |
|              |kurirska dejavnost        |
+----------------------------+---------------------------------+
|poštna dejavnost      |(h/53) poštna in kurirska    |
|              |dejavnost            |
+----------------------------+---------------------------------+
|gostinstvo         |(i) gostinstvo          |
+----------------------------+---------------------------------+
|poslovne dejavnosti     |(j) informacijske in       |
|              |komunikacijske dejavnosti    |
|              +---------------------------------+
|              |(k) finančne in zavarovalniške  |
|              |dejavnosti            |
|              +---------------------------------+
|              |(l) poslovanje z nepremičninami |
|              +---------------------------------+
|              |(m) strokovne, znanstvene in   |
|              |tehnične dejavnosti       |
|              +---------------------------------+
|              |(n) druge raznovrstne poslovne  |
|              |dejavnosti            |
+----------------------------+---------------------------------+
|javna uprava        |(o) dejavnost javne uprave in  |
|              |obrambe, dejavnost obvezne    |
|              |socialne varnosti        |
+----------------------------+---------------------------------+
|izobraževanje        |(p) izobraževanje        |
+----------------------------+---------------------------------+
|zdravstvo in socialno    |(q) zdravstvo in socialno varstvo|
|varstvo           |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|kulturne, razvedrilne in  |(r) kulturne, razvedrilne in   |
|rekreacijske dejavnosti   |rekreacijske dejavnosti     |
+----------------------------+---------------------------------+
|druge dejavnosti      |(s) druge dejavnosti       |
|              +---------------------------------+
|              |(t) dejavnost gospodinjstev z  |
|              |zaposlenim hišnim osebjem,    |
|              |proizvodnja za lastno rabo    |
|              +---------------------------------+
|              |(u) dejavnost eksteritorialnih  |
|              |organizacij in teles       |
+----------------------------+---------------------------------+
(1.2) Pojem bivanje se uporablja za opredelitev dejavnosti na območjih, kjer ljudje lahko stalno prebivajo, pojem občasno bivanje pa za opredelitev dejavnosti na območjih počitniških hiš. Bivanje za potrebe turizma in drugih dejavnosti je opredeljeno s pojmi iz točke (1.1) tega člena.
(2) Parcela, namenjena gradnji je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
(3) Grajeno območje kmetije se opredeli tako, da se z ravnimi črtami povežejo v vseh smereh najbolj izpostavljeni deli stavb in gospodarskih poslopij kmetije (štejejo se zahtevni in manj zahtevni objekti) oziroma njihovih parcel, namenjenih gradnji (če so določene), in sicer ne glede na to, ali preko takega območja poteka javna cesta ali ne.
(4) Odmik od parcelnih meja ali med posameznimi objekti se meri od najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom, kolikor ni s posameznimi členi tega odloka določeno drugače. Določilo prejšnjega stavka ne velja za napušče in nadstreške, ki od ravnine fasade ne segajo za več kot 1 meter. V takšnih primerih se odmiki merijo od ravnine fasade.
(5) Faktor izrabe parcele, namenjene gradnji, se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino parcele, namenjene gradnji. V bruto tlorisno površino objekta so vključene površine vseh etaž, ki so v celoti nad terenom.
(6) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji, se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji.
(7) Delež odprtih bivalnih površin se izrazi v odstotkih odprtih bivalnih površin od možnih bruto tlorisnih površin glede na faktor izrabe parcele, namenjene gradnji; za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine, na katerih je možno zasaditi debelno vegetacijo, in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za ekološke otoke). Zelenih površin mora biti več kot tlakovanih.
(8) Večnamenski objekti so objekti, v katerih se načrtuje oziroma vsebujejo več dejavnosti in v njih ni mogoče določiti prevladujoče dejavnosti, ki bi obsegala več kot polovico uporabne površine objekta.
(9) Praviloma: izraz pomeni, da je treba upoštevati določila odloka in če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je treba odstop od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.
(10) Kap je najnižji del strehe.
(11) Tipi oblikovanja grajene strukture, ki se nahajajo na območju ID OPN, imajo naslednji pomen (označeni so z oznakami od U1 do U8):
(11.1) Vaška pozidava (U1) predstavlja tradicionalni vzorec pozidave. Značilna je strnjena pozidava ob cesti, ki jo tvorijo domačije v nizu ali v gruči. Stavbe so podolgovate. Značilna je postavitev na ali ob parcelno mejo.
(11.2) Gručasta pozidava (U2) predstavlja tradicionalni vzorec pozidave. Domačije so razporejene v gručah ob cesti. Stavbe nimajo enotne orientacije, hkrati pa njihova orientacija ni nujno podrejena poteku ceste. Stavbe so podolgovate. Parcelna struktura je nepravilna. Naselje lahko vsebuje dominanto, ki je postavljena v središče ali na rob naselja.
(11.3) Obcestna pozidava (U3) – tvorijo jo stavbe razporejene vzdolž ceste. Njihova postavitev je praviloma podrejena poteku ceste. Na nagnjenem terenu je daljša stranica stavb praviloma vzporedna s plastnicami.
(11.4) Ulična pozidava – mreža (U4) predstavlja obliko grajene strukture z berljivo cestno mrežo ulic, večkrat v kombinaciji s pomembnejšo cesto. Stavbe so ob ulice postavljene v prepoznavnem redu (npr. princip šahovnice).
(11.5) Raščeno naselje (U5) predstavlja obliko grajene strukture, katere zasnova predstavlja bolj naključno umeščanje objektov v prostor glede na lastništvo in funkcijo. Posledično so takšna območja dokaj neracionalno izrabljena z množico dostopov, ki so velikokrat zasnovani po načelu en objekt – ena dostopna pot.
(11.6) Posebno območje (U6) predstavlja obliko grajene strukture, podrejeno funkciji stavb pretežno splošnega družbenega pomena. Tip oblikovanja (umestitve v prostor) se nanaša na posamezne stavbe, kot so stanovanjske stavbe za posebne namene, stavbe javne uprave, gasilske domove, stavbe splošnega družbenega pomena (razen igralnice, cirkusi, diskoteke ter športne dvorane), stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe ter gradove in podobne palače.
(11.7) Svojevrstno območje (U7) predstavlja obliko grajene strukture, ki je podrejena funkciji ali tehnologiji.
(11.8) Razpršena pozidava (U8) predstavlja poselitev nizke gostote kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini in pojav samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij.
(12) Stavbni tipi, ki se nahajajo na območju ID OPN imajo naslednji pomen (označeni so z oznakami od A1 do A7):
(12.1) Prostostoječa hiša I (A1) je stavbni tip manjših do srednjih dimenzij, ki predstavlja značilen tradicionalni tip hiše s podolžnim tlorisom, pritličnega ali nadstropnega gabarita, običajno s pritličjem na nivoju terena, brez kolenčnega zidu ter s strmo dvokapno streho.
(12.2) Prostostoječa hiša II (A2) je stavbni tip, manjših dimenzij, ki predstavlja prostostoječo hišo podobno obstoječim hišam v okolici.
(12.3) Počitniška hišica (A3) je majhna stavba za občasno bivanje, pritličnega gabarita s strmo dvokapno streho.
(12.4) Gospodarsko poslopje (A4) je stavbni tip, srednje velikih dimenzij, namenjen opravljanju kmetijske dejavnosti.
(12.5) Blok, stolpič in druge kompleksne oblike (A5)
Tip se nanaša na večstanovanjske objekte. Stolpič je stavbni tip s kvadratno do podolžno tlorisno zasnovo (do 1:1,3) in več nadstropji. Oblika strehe je načeloma dvokapna ali ravna. Prostostoječi blok je stavbni tip s podolžno tlorisno zasnovo ter več nadstropji. Oblika strehe je načeloma dvokapna ali ravna. Druge kompleksne oblike večstanovanjskih stavb imajo poljubno tlorisno zasnovo, več nadstropij ter ravno streho oziroma streho v naklonu.
(12.6) Posebna stavba (A6) je stavbni tip, katerega oblikovanje izhaja iz funkcije stavbe. Tip oblikovanja se nanaša na stanovanjske stavbe za posebne namene, stavbe javne uprave, gasilske domove, stavbe splošnega družbenega pomena (razen igralnice, cirkusi, diskoteke ter športne dvorane), stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe ter gradove in podobne palače.
(12.7) Svojevrstna stavba (A7) je stavbni tip, katerega oblikovanje izhaja iz funkcije stavbe.
II. IZVEDBENI DEL
7. člen
(enote urejanja prostora)
(1) Celotno območje občine je razdeljeno na enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP), ki obsegajo naselje ali del naselja ali del odprtega prostora. Za posamezno EUP je določena namenska raba in prostorski izvedbeni pogoji. Za območja stavbnih zemljišč, razen za območja z namensko rabo ZP, ZD, PC in PL, ter za območja, ki se urejajo državnimi prostorskimi načrti (v nadaljevanju: DPN) in OPPN-ji, so določeni še tipi oblikovanja grajene strukture in stavbni tipi.
(2) EUP so označene s črkovno oznako naselja oziroma zaselka ali odprtega prostora in tekočo številko EUP. Manjša območja znotraj EUP so označena s črkovno oznako in tekočo številko EUP s poddelilko.
1. Območja namenske rabe prostora
8. člen
(območja namenske rabe prostora)
(1) ID OPN za celotno območje občine določa območja osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora. Območja namenske rabe so določena glede na fizične lastnosti prostora in predvideno rabo prostora.
(2) V EUP je podrobnejša namenska raba določena na podlagi pretežne rabe prostora; v naseljih Prebold (z Dolenjo vasjo) in Latkova vas, ki imata v omrežju naselij pomembnejšo vlogo, pa na podlagi urbanističnih zasnov.
9. člen
(vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora)
I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Na območju stavbnih zemljišč so naslednja območja ali površine podrobnejše namenske rabe:
Preglednica 2:
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |S    |OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena bivanju in |
|   |    |spremljajočim dejavnostim           |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |SS   |stanovanjske površine, ki so namenjene    |
|   |    |bivanju s spremljajočimi dejavnostmi     |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |SB   |stanovanjske površine za posebne namene, ki  |
|   |    |so namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju  |
|   |    |različnih skupin prebivalstva (otrok,     |
|   |    |ostarelih, študentov in drugih socialnih   |
|   |    |skupin)                    |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |SK   |površine podeželskega naselja, ki so     |
|   |    |namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi   |
|   |    |dejavnostmi in bivanju            |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |SP   |površine počitniških hiš, ki so namenjene za |
|   |    |počitek                    |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |C    |OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI, ki so     |
|   |    |namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim |
|   |    |dejavnostim ter bivanju            |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |CU   |osrednja območja centralnih dejavnosti, kot  |
|   |    |so območja historičnega ali novih jeder, kjer |
|   |    |gre pretežno za prepletanje trgovskih,    |
|   |    |oskrbnih, storitvenih upravnih, socialnih,  |
|   |    |zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih,    |
|   |    |kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter |
|   |    |bivanja                    |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |CDi   |druga območja centralnih dejavnosti, ki so  |
|   |    |namenjena izobraževanju            |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |CDv   |druga območja centralnih dejavnosti, ki so  |
|   |    |namenjena opravljanju verskih obredov     |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |CDd   |druga območja centralnih dejavnosti, ki so  |
|   |    |pretežno namenjena poslovnim dejavnostim ter |
|   |    |bivanju                    |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |CDp   |druga območja centralnih dejavnosti, ki so  |
|   |    |pretežno namenjena poslovnim in manjšim    |
|   |    |proizvodnim dejavnostim ter bivanju      |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |I    |OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI        |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |IP   |površine za industrijo, ki so namenjene    |
|   |    |industrijskim dejavnostim           |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |IG   |gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim,  |
|   |    |skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim |
|   |    |in proizvodnim dejavnostim          |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |B    |POSEBNA OBMOČJA                |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |BC   |športni centri, so športne površine in    |
|   |    |objekti, ki so namenjeni športnim aktivnostim |
|   |    |in športnim prireditvam            |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |BT   |površine za turizem, ki so namenjene hotelom, |
|   |    |bungalovom in drugim objektom za turistično  |
|   |    |ponudbo in nastanitev             |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |Z    |OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN            |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |ZS   |površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so |
|   |    |namenjene oddihu, rekreaciji in športom na  |
|   |    |prostem                    |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |ZP   |parki kot urejena območja odprtega prostora v |
|   |    |naselju                    |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |ZD   |druge urejene zelene površine kot zeleni   |
|   |    |pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo   |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |ZK   |pokopališča, ki so namenjena površinam za   |
|   |    |pokop in spominu na umrle           |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |P    |OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE        |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |PC   |površine cest                 |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |PL   |površine letališča              |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |O    |OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE, ki so    |
|   |    |namenjena za izvajanje dejavnosti       |
|   |    |gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, |
|   |    |čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |A    |POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE kot avtohtoni  |
|   |    |poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote  |
|   |    |pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, |
|   |    |razdrobljenih, razpršenih, raztresenih,    |
|   |    |razpostavljenih in razloženih naselij ter   |
|   |    |drugih oblik strnjenih manjših naselij    |
|   |    |(manjša gručasta naselja)           |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |As   |površine razpršene poselitve namenjene    |
|   |    |stanovanjski dejavnosti            |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |Ak   |površine razpršene poselitve namenjene    |
|   |    |pretežno kmetijski dejavnosti         |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |Ac   |površine razpršene poselitve namenjene drugim|
|   |    |centralnim dejavnostim            |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |    |RAZPRŠENA GRADNJA, kot zemljišče pod stavbo  |
|   |-    |izven območij stavbnih zemljišč (informacija |
|   |    |o dejanskem stanju)              |
+------+--------+----------------------------------------------+
II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Na območju kmetijskih zemljišč so naslednja območja podrobnejše namenske rabe:
Preglednica 3:
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |K1   |1. NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA       |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |K2   |2. DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA         |
+------+--------+----------------------------------------------+
III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ
Na območju gozdnih zemljišč so naslednja območja podrobnejše namenske rabe:
Preglednica 4:
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |G    |GOZDNA ZEMLJIŠČA, kot zemljišča porasla z   |
|   |    |gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju |
|   |    |in ekonomskemu izkoriščanju gozdov ter    |
|   |    |zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu z   |
|   |    |Zakonom o gozdovih določena kot gozd     |
+------+--------+----------------------------------------------+
IV. OBMOČJA VODA
Na območju voda so naslednja območja podrobnejše namenske rabe:
Preglednica 5:
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |V    |OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA, ki so namenjena za |
|   |    |izvajanje dejavnosti s področja rabe voda   |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |VC   |CELINSKE VODE                 |
+------+--------+----------------------------------------------+
V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ
Na območjih drugih zemljišč so naslednja območja podrobnejše namenske rabe:
Preglednica 6:
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |L    |OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN, ki so namenjena  |
|   |    |za izvajanje dejavnosti s področja      |
|   |    |izkoriščanja mineralnih surovin        |
+------+--------+----------------------------------------------+
|   |LN   |površine nadzemnega pridobivalnega prostora  |
+------+--------+----------------------------------------------+
2. Prostorski izvedbeni pogoji
2.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
2.1.1 Vrste objektov glede na namen, možnosti spremembe namembnosti objektov, možnosti prepleta dejavnosti ter vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen
10. člen
(splošno)
(1) Vrste objektov glede na namen, možnosti spremembe namembnosti objektov ter vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen se določajo za celotno območje ID OPN, razen za območja EUP oziroma manjša območja znotraj EUP, ki se urejajo z DPN ali OPPN.
(2) Za nekatera območja se določajo tudi možnosti prepleta dejavnosti.
(3) Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati tudi omejitve, ki jih na posameznem območju določajo različni režimi, določeni s predpisi (varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo gozdov, ogrožena območja, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture, omejitve zaradi zračnega prometa ipd.).
11. člen
(celotno območje ID OPN, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)
Na celotnem območju ID OPN, razen na območjih, ki se urejajo z DPN ali OPPN, so dovoljene naslednje:
– vrste objektov glede na namen: objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, objekti za zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah, lokalne ceste, javne poti in nekategorizirane ceste ter objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastrukture, za katere ni predvidena priprava OPPN ali DPN,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: pomožni infrastrukturni objekti, gozdne ceste, kolesarske steze, sprehajalne, poljske in planinske poti, objekti za telekomunikacijsko opremo, vadbeni objekti namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju (razen vojaških strelišč).
12. člen
(stavbna zemljišča, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)
(1) Na stanovanjskih površinah (SS) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(1.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje do dveh stanovanj na stavbo, razen v EUP s stavbnim tipom (A5) – blok, stolpič in druge kompleksne oblike, kjer se v posamezni stavbi dovoljuje več stanovanj,
– gostinstvo brez nastanitvenih dejavnosti, dopušča se oddajanje zasebnih sob in apartmajev gostom,
– javna uprava, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne in razvedrilne (razen prirejanje iger na srečo) dejavnosti,
– trgovina, poštna dejavnost, druge, poslovne in rekreacijske dejavnosti v obsegu do 50% bruto tlorisnih površin stavbe, v EUP s stavbnim tipom (A5) – blok, stolpič in druge kompleksne oblike pa se lahko navedene dejavnosti umesti v pritličja in kleti,
– nemoteče obrtno proizvodne dejavnosti, ki ne potrebujejo površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t in gradbene stroje, njihov obseg pa ne presega 50% bruto tlorisnih površin stavbe,
– obstoječe kmetijske dejavnosti, mizarske delavnice in obstoječe trgovine z motornimi vozili in popravila motornih vozil, katerih obsega (zmogljivosti) ni dovoljeno povečati,
(1.2) vrste objektov glede na namen:
– stanovanjske stavbe, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe javne uprave, obstoječe nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij v okviru obstoječih kmetij, obstoječe stavbe za prodajo in popravila motornih vozil, garažne stavbe za potrebe EUP ter večnamenske stavbe,
– parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(1.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.
(2) Na stanovanjskih površinah za posebne namene (SB) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(2.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje, zdravstvo in socialno varstvo,
– gostinstvo brez nastanitvenih dejavnosti,
– trgovina in druge dejavnosti v obsegu do 600 m2 na EUP,
(2.2) vrste objektov glede na namen:
– stanovanjske stavbe za posebne namene, stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, stavbe za zdravstvo, stavbe javne uprave, garažne stavbe ter večnamenske stavbe,
– parkirišča, igrišča za športe na prostem, kot so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(2.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.
(3) Na površinah podeželskega naselja (SK) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(3.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje do dveh stanovanj na stavbo,
– gostinstvo, javna uprava, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– kmetijska dejavnost do 40 mest za govejo živino oziroma ekvivalentno število druge živine v skladu s predpisi s področja varstva okolja, razen v primeru, ko je kmetija postavljena na rob naselja in se dopušča 120 mest za govejo živino oziroma ekvivalentno število druge živine, izven naselij pa se dovoljuje večje število živine,
– trgovina in rekreacijske dejavnosti v kleteh in pritličjih,
– poštna dejavnost, druge in poslovne dejavnosti v obsegu do 50% bruto tlorisnih površin stavbe,
– obrtno proizvodne dejavnosti, ki ne potrebujejo površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t in gradbene stroje, njihov obseg pa ne presega 50% bruto tlorisnih površin stavbe, določilo glede površin za tovorna vozila ne velja za obstoječe žage in mizarske delavnice,
– obstoječe trgovine z motornimi vozili in popravila motornih vozil, katerih obsega (zmogljivosti) ni dovoljeno povečati,
(3.2) vrste objektov glede na namen:
– stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, gostinske stavbe, stavbe javne upravne, stavbe splošnega družbenega pomena, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen nakupovalni centri, veleblagovnice, sejemske dvorane ter razstavišča), stavbe za opravljanje verskih obredov, obstoječe stavbe za prodajo in popravila motornih vozil, garažne stavbe ter večnamenske stavbe,
– parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(3.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: objekti za lastne potrebe, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.
(4) Na površinah počitniških hiš (SP) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(4.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– občasno bivanje, v vseh stavbah se dopušča zgolj eno stanovanje,
– gostinstvo brez nastanitvenih dejavnosti,
(4.2) vrste objektov glede na namen:
– počitniške hišice, gostilne in okrepčevalnice,
– parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(4.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi, spominska obeležja, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.
(5) Na osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(5.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje, trgovina, poštna dejavnost, druge dejavnosti, gostinstvo, poslovne dejavnosti, javna uprava, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– obstoječe kmetijske dejavnosti in obstoječe trgovine z motornimi vozili in popravila motornih vozil, katerih obsega (zmogljivosti) ni dovoljeno povečati,
(5.2) vrste objektov glede na namen:
– gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje verskih obredov, obstoječe nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij v okviru obstoječih kmetij, obstoječe stavbe za prodajo in popravila motornih vozil, stanovanjske stavbe ter večnamenske stavbe,
– parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(5.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.
(6) Na drugih območjih centralnih dejavnosti namenjenih izobraževanju (CDi) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(6.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: izobraževanje, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, razen prirejanje iger na srečo,
(6.2) vrste objektov glede na namen:
– stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, športne dvorane, muzeji, knjižnice, garažne stavbe za potrebe EUP in večnamenske stavbe,
– parkirišča, športna, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(6.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.
(7) Na drugih območjih centralnih dejavnosti namenjenih opravljanju verskih obredov (CDv) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(7.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– opravljanje verskih obredov, kulturne in razvedrilne dejavnosti, razen prirejanje iger na srečo, pogrebna dejavnost,
– bivanje in izobraževanje za potrebe dejavnosti opravljanja verskih obredov,
(7.2) vrste objektov glede na namen:
– stavbe za opravljanje verskih obredov ter spremljajočih objektov (župnišča, učilnice za verouk ipd.), muzeji, knjižnice, pokopališke stavbe s spremljajočimi objekti, ki služijo tej dejavnosti, garažne stavbe za potrebe EUP in večnamenske stavbe,
– ureditev površin namenjenih pokopu in spominu na umrle, parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(7.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.
(8) Na drugih območjih centralnih dejavnosti, pretežno namenjenih poslovnim dejavnostim ter bivanju (CDd) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(8.1.) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje, trgovina, trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, poštna dejavnost, druge dejavnosti, gostinstvo, poslovne dejavnosti, javna uprava, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, obrtno proizvodne dejavnosti,
(8.2) vrste objektov glede na namen:
– gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, stavbe za obrtno proizvodne dejavnosti, avtomehanične in podobne delavnice, garažne stavbe, stanovanjske stavbe ter večnamenske stavbe,
– parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(8.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, spominska obeležja, objekti za oglaševanje, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.
(9) Na drugih območjih centralnih dejavnosti, pretežno namenjenih poslovnim in manjšim proizvodnim dejavnostim ter bivanju (CDp) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(9.1.) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje, gradbeništvo, trgovina, trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, druge dejavnosti, poštna dejavnost, promet in skladiščenje, poslovne dejavnosti,
– predelovalne dejavnosti, razen proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, farmacevtskih surovin in preparatov, nekovinskih mineralnih izdelkov, kovin in električnih naprav,
– gostinstvo (brez nastanitvenih dejavnosti, dovoljene so le v navezavi na prometne poti),
(9.2) vrste objektov glede na namen:
– restavracije, okrepčevalnice, bari, obrati za pripravo in dostavo jedi, moteli, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za proizvodne dejavnosti, avtomehanične in podobne delavnice, objekti za avtoprevozništvo, stanovanjske, garažne ter večnamenske stavbe,
– parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(9.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, spominska obeležja, objekti za oglaševanje, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.
(10) Na površinah za industrijo (IP) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(10.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, poštna dejavnost, promet in skladiščenje,
– trgovina na debelo ter prodaja lastnih izdelkov,
(10.2) vrste objektov glede na namen:
– stavbe namenjene industriji, proizvodnji, obrti, skladiščenju in servisom, energetski objekti, garažne stavbe in parkirišča ter spremljajoči objekti, ki služijo tem dejavnostim (upravni prostori, trgovine lastnih izdelkov, okrepčevalnice, prometni terminali, bencinski servisi),
– parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(10.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, spominska obeležja, objekti za oglaševanje in urbana oprema.
(11) V gospodarskih conah (IG) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(11.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: predelovalne dejavnosti, razen proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, farmacevtskih surovin in preparatov, nekovinskih mineralnih izdelkov in kovin, gradbeništvo, trgovina, trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, druge dejavnosti, poštna dejavnost, promet in skladiščenje, poslovne dejavnosti,
(11.2) vrste objektov glede na namen:
– industrijske stavbe in skladišča, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, objekti za avtoprevozništvo, garažne stavbe ter večnamenske stavbe,
– parkirišča, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(11.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, spominska obeležja, objekti za oglaševanje in urbana oprema.
(12) Na površinah športnih centrov (BC) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(12.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, gostinstvo,
(12.2) vrste objektov glede na namen:
– gostinske stavbe, športne dvorane, garažne stavbe za potrebe EUP in večnamenske stavbe,
– objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, parkirišča za potrebe EUP,
(12.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja, objekti za oglaševanje, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.
(13) Na površinah za turizem (BT) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(13.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: gostinstvo, trgovina, druge dejavnosti, izobraževanje, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
(13.2) vrste objektov glede na namen:
– gostinske, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen nakupovalni centri, veleblagovnice, sejemske dvorane, razstavišča ter bencinski servisi), stavbe za kulturo in razvedrilo, športne dvorane, objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, garažne stavbe za potrebe EUP in večnamenske stavbe,
– parkirišča za potrebe EUP, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(13.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem (razen strelišč), spominska obeležja, objekti za oglaševanje, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.
(14) Na površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(14.1) vrste objektov glede na namen:
– objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas ter spremljajoči objekti za rekreacijo in športe na prostem (okrepčevalnice, pisarne, garderobe, sanitarije in podobno),
– parkirišča za potrebe EUP, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(14.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem, spominska obeležja in urbana oprema.
(15) V parkih (ZP) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(15.1) vrste objektov glede na namen: ureditev parkov, vrtov, otroških igrišč in drugih zelenih javnih površin s sprehajalnimi ter učnimi potmi in drugimi objekti vrtne arhitekture (paviljoni, pergole ipd.),
(15.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: steklenjaki, ute oziroma senčnice, ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja in urbana oprema.
(16) Na drugih urejenih zelenih površinah (ZD) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(16.1) vrste objektov glede na namen: zasaditve za zaščito pred vetrom, protihrupne in druge zelene bariere, zeleni obvodni pasovi, vrtički in druge ozelenitve,
(16.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: škarpe in podporni zidovi.
(17) Na pokopališčih (ZK) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(17.1) vrste objektov glede na namen:
– ureditev površin namenjenih pokopu in spominu na umrle, pokopališke stavbe s spremljajočimi objekti, ki služijo tej dejavnosti, in stavbe za opravljanje verskih obredov,
– parkirišča za potrebe EUP, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(17.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, spominska obeležja, stojnice za prodajo cvetja in sveč, skulpture in druge prostorske inštalacije in vodnjaki oziroma okrasni bazeni.
(18) Na površinah cest (PC) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(18.1) vrste objektov glede na namen: ceste, mostovi, viadukti, predori, podhodi, nadhodi, parkirišča ter spremljajoči objekti in naprave cestno prometne infrastrukture,
(18.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, spominska obeležja, nadkrite čakalnice na avtobusnih postajališčih, javne kolesarnice z nadstreškom, transparenti in obešanke.
(19) Na površinah letališč (PL) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(19.1) vrste objektov glede na namen: vzletišča s spremljajočimi objekti in napravami,
(19.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, objekti za oglaševanje, spominska obeležja in urbana oprema.
(20) Na območjih okoljske infrastrukture (O) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(20.1) vrste objektov glede na namen: objekti in naprave s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja in odstranjevanja odpadkov,
(20.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe, podporni zidovi, začasni objekti in objekti za oglaševanje.
(21) Na površinah razpršene poselitve namenjenih stanovanjski dejavnosti (As) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(21.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje in občasno bivanje do dveh stanovanj na stavbo,
– gostinstvo brez nastanitvenih dejavnosti,
– javna uprava, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne in razvedrilne (razen prirejanje iger na srečo) dejavnosti,
– trgovina, druge, poslovne in rekreacijske dejavnosti v obsegu do 50% bruto tlorisnih površin stavbe,
– nemoteče obrtno proizvodne dejavnosti, ki ne potrebujejo površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t in gradbene stroje, njihov obseg pa ne presega 50% bruto tlorisnih površin stavbe,
(21.2) vrste objektov glede na namen:
– stanovanjske stavbe, počitniške hišice, gostilne, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe javne uprave, gasilski domovi in večnamenske stavbe,
– parkirišča, zelenice in druge urejene zelene površine,
(21.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe, podporni zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja in urbana oprema.
(22) Na površinah razpršene poselitve namenjenih pretežno kmetijski dejavnosti (Ak) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(22.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje do dveh stanovanj na stavbo,
– kmetijstvo,
– gostinstvo brez nastanitvenih dejavnosti,
– javna uprava, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– trgovina, druge, poslovne in rekreacijske dejavnosti v obsegu do 50% bruto tlorisnih površin stavbe,
– obrtno proizvodne dejavnosti, ki ne potrebujejo površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t in gradbene stroje, njihov obseg pa ne presega 50% bruto tlorisnih površin stavbe,
(22.2) vrste objektov glede na namen:
– nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilno dejavnost kmetij, stanovanjske stavbe, gostilne, stavbe javne upravne, stavbe splošnega družbenega pomena, gasilski domovi in večnamenske stavbe,
– zelenice in druge urejene zelene površine,
(22.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe, podporni zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja in urbana oprema.
(23) Na površinah razpršene poselitve namenjenih drugim centralnim dejavnostim (Ac) so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(23.1.) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
– bivanje, trgovina, trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, druge dejavnosti, poštna dejavnost, poslovne dejavnosti, javna uprava, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, obrtno proizvodne dejavnosti,
– gostinstvo (brez nastanitvenih dejavnosti, slednje so dovoljene le v navezavi na prometne poti),
(23.2) vrste objektov glede na namen:
– restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, obrati za pripravo in dostavo jedi, moteli, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, stavbe za obrtno proizvodne dejavnosti, avtomehanične in podobne delavnice, garažne stavbe, stanovanjske stavbe ter večnamenske stavbe,
– parkirišča, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(23.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, spominska obeležja, objekti za oglaševanje, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.
13. člen
(kmetijska in gozdna zemljišča, območja voda in druga zemljišča, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)
(1) Na kmetijskih zemljiščih K1 in K2 so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(1.1) vrste objektov in drugih ureditev glede na namen: agrarne operacije po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča, sanacije nelegalnih kopov in odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo, vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hudournikov in vodnogospodarske ureditve za ribogojnice (slednje niso dovoljene na K1) ter objekti v skladu z določili 16. člena,
(1.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: pomožni kmetijski objekti kot enostavni objekti (razen kašče in seniki), pomožni kmetijski objekti kot nezahtevni objekti ter kašče in seniki pod pogojem, da ležijo v 30 m pasu, ki obkroža grajeno območje kmetije (pogoj ne velja za kozolce in poljske poti), začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, smučišča (slednja niso dovoljena na K1) ter objekti v skladu z določili 16. člena.
(2) Na gozdnih zemljiščih G so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(2.1) vrste objektov in drugih ureditev glede na namen: posegi v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, sanacije degradiranega prostora, sanacije nelegalnih kopov in odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo, krčitev gozdov za kmetijske namene do površine 0,5 ha, pod pogojem, da se ne razvrednoti ekoloških in socialnih funkcij gozdov ter objekti v skladu z določili 16. člena,
(2.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: gozdne vlake, obore za rejo divjadi, čebelnjaki, gozdne učne poti in trim steze ter objekti v skladu z določili 16. člena.
(3) Na območjih celinskih voda VC in priobalnih zemljiščih so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(3.1) vrste objektov glede na namen: objekti javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalni priključki na javno infrastrukturo, objekti grajenega javnega dobra po predpisih o vodah ali drugih predpisih, ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave, objekti, potrebni za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekti za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, objekti namenjeni varstvu voda pred onesnaževanjem in objekti, namenjeni obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije,
(3.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe, podporni zidovi, pomoli za pristajanje.
(4) Na območjih vodne infrastrukture VI so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(4.1) vrste objektov glede na namen: zaščitni nasipi, oporni in podporni zidovi, mostni kanali, kanalski predori, pragovi, jezovi, drče, zapornice, pregrade, hudourniške pregrade, jezbice, toga obrežna zavarovanja, gibka obrežna zavarovanja, zavarovanja v dnu struge, regulacije, vodovodni nasipi, kanali, umetna jezera, drenaže, zadrževalniki, stabilizacijski objekti,
(4.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe, podporni zidovi.
(5) Na površinah nadzemnega pridobivalnega prostora LN so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(5.1) vrste objektov glede na namen: rudniški oziroma rudarski objekti, rudarska infrastruktura ter drugi objekti in naprave za pridobivanje mineralnih surovin,
(5.2) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti namenjeni skladiščenju nenevarnih snovi ter spominska obeležja.
2.1.2 Vrste gradenj
14. člen
(celotno območje ID OPN, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)
Na celotnem območju ID OPN (razen na območjih, ki se urejajo z DPN in OPPN) so dovoljene naslednje vrste gradenj:
– gradnje novih objektov v skladu z določili 11. člena,
– rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist) zakonito zgrajenih objektov ter odstranitve objektov, za obstoječe zakonito zgrajene objekte in naprave, na vodnem ali priobalnem zemljišču pa so dovoljene rekonstrukcije, adaptacije in obnove, ki bistveno ne spreminjajo namembnosti in velikosti objekta ter ne vplivajo negativno na kakovost vode in vodni režim,
– določilo glede odstranitve objektov ali delov objektov ne velja za objekte ali dele objektov, ki so varovani po predpisih o kulturni dediščini, razen v primeru, ko se za odstranitev predhodno pridobi soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.
15. člen
(stavbna zemljišča, razen območja, ki se urejajo z DPN in OPPN)
Na stavbnih zemljiščih (razen na območjih, ki se urejajo z DPN in OPPN) so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju ID OPN, dovoljene naslednje vrste gradenj:
– gradnje novih objektov v skladu z določili 12. člena, glede na namensko rabo določeno za EUP,
– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu določili 12. člena, glede na namensko rabo določeno za EUP.
16. člen
(uskladitev stanja in razpršena gradnja)
(1) Stavbišča, ki segajo izven stavbnih zemljišč v 20 metrskem pasu merjeno od meje stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: 20 m pas) – uskladitev stanja
(1.1) Ločimo:
– stavbišča, ki deloma segajo izven stavbnih zemljišč,
– stavbišča, izven stavbnih zemljišč, ki se v celoti nahajajo v 20 m pasu – objekti zgrajeni pred letom 1967 ter zakonito zgrajeni objekti, ki z upravnimi dovoljenji nimajo določenega funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele,
– stavbišča, izven stavbnih zemljišč, ki se v celoti nahajajo v 20 m pasu – zakonito zgrajeni objekti, ki imajo z upravnimi dovoljenji določeno funkcionalno zemljišče ali gradbeno parcelo.
(1.2) Poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju ID OPN so, kadar stavbišča deloma segajo izven stavbnih zemljišč, dovoljene še naslednje vrste gradenj:
– nadzidave zakonito zgrajenih objektov pod pogojem, da je višinski gabarit v skladu z določili, ki veljajo za EUP (znotraj stavbnih zemljišč), v kateri se deloma nahajajo,
– dozidave zakonito zgrajenih objektov pod pogojem, da je tlorisna zasnova v skladu z določili, ki veljajo za EUP (znotraj stavbnih zemljišč), v kateri se deloma nahajajo ter ne presegajo 30% zazidane površine osnovnega tlorisa zakonito zgrajenega objekta (šteje se zazidana površina iz osnovnega upravnega dovoljenja) in ne sega preko zunanje meje 20 m pasu,
– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z določili, ki veljajo za EUP (znotraj stavbnih zemljišč), v kateri se deloma nahajajo,
– nezahtevni in enostavni objekti v skladu z določili, ki veljajo za EUP (znotraj stavbnih zemljišč), v kateri se deloma nahajajo, v 5 metrskem pasu merjeno od roba stavbišča osnovnega objekta, vendar ne preko zunanje meje 20 m pasu,
– ureditve parkirnih in manipulacijskih površin v 8 metrskem pasu merjeno od roba stavbišča osnovnega objekta vendar ne preko zunanje meje 20 m pasu,
– za umestitev posegov v prostor je potrebno upoštevati prostorske izvedbene pogoje glede lege objektov, ki veljajo za EUP (znotraj stavbnih zemljišč), v kateri se deloma nahajajo,
– nadzidave in dozidave morajo biti oblikovane skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
(1.3) Poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju ID OPN so, kadar so stavbišča locirana izven stavbnih zemljišč, se pa v celoti nahajajo v 20 m pasu (stavbišča predstavljajo objekti zgrajeni pred letom 1967 ter zakonito zgrajeni objekti, ki nimajo določenega funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele), dovoljene še naslednje vrste gradenj:
– nadzidave zakonito zgrajenih objektov ter objektov zgrajenih pred 1967 pod pogojem, da je višinski gabarit v skladu z določili, ki veljajo za najbližjo EUP (znotraj stavbnih zemljišč),
– dozidave zakonito zgrajenih objektov pod pogojem, da je tlorisna zasnova v skladu z določili, ki veljajo za najbližjo EUP (znotraj stavbnih zemljišč), da ne presega 30% zazidane površine osnovnega tlorisa zakonito zgrajenega objekta (šteje se zazidana površina iz osnovnega upravnega dovoljenja) ter se načrtuje znotraj enovitega območja, ki se ga določi tako, da se površino stavbišča osnovnega objekta pomnoži s faktorjem 2,5 (stavbišče osnovnega objekta je del tega območja) in ne sega preko zunanje meje 20 m pasu,
– nezahtevni in enostavni objekti ter manipulacijske in parkirne površine znotraj območja iz prejšnje alineje,
– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z določili, ki veljajo za najbližjo EUP (znotraj stavbnih zemljišč) in je možno zagotoviti zadostne površine za parkiranje znotraj območja iz predprejšnje alineje ali v okviru stavbnih zemljišč skladno določilom tega odloka,
– za umestitev posegov v prostor je potrebno upoštevati prostorske izvedbene pogoje glede lege objektov, ki veljajo za najbližjo EUP (znotraj stavbnih zemljišč),
– nadzidave in dozidave morajo biti oblikovane skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
(1.4) Poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju ID OPN so, kadar so stavbišča locirana izven stavbnih zemljišč, se pa v celoti nahajajo v 20 m pasu (stavbišča predstavljajo zakonito zgrajeni objekti, ki imajo z upravnimi dovoljenji določeno funkcionalno zemljišče ali gradbeno parcelo), dovoljene še naslednje vrste gradenj:
– nadzidave zakonito zgrajenih objektov pod pogojem, da je višinski gabarit v skladu z določili, ki veljajo za najbližjo sosednjo EUP (znotraj stavbnih zemljišč) vključno z dovoljenimi stopnjami izkoriščenosti zemljišč,
– dozidave zakonito zgrajenih objektov znotraj določenega funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele v skladu z določili, ki veljajo za najbližjo EUP (znotraj stavbnih zemljišč),
– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z določili, ki veljajo za najbližjo EUP (znotraj stavbnih zemljišč) in je možno zagotoviti zadostne površine za parkiranje znotraj določenega funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele,
– nezahtevni in enostavni objekti ter manipulacijske in parkirne površine znotraj določenega funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele,
– nadzidave in dozidave morajo biti oblikovane skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
(2) Stavbišča razpršene gradnje
(2.1) Ločimo:
– stavbišča – objekti zgrajeni pred letom 1967 ter zakonito zgrajeni objekti, ki z upravnimi dovoljenji nimajo določenega funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele,
– stavbišča – zakonito zgrajeni objekti, ki imajo z upravnimi dovoljenji določeno funkcionalno zemljišče ali gradbeno parcelo.
(2.2) Poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju ID OPN so, pri stavbiščih objektov zgrajenih pred letom 1967 ter zakonito zgrajenih objektov, ki z upravnimi dovoljenji nimajo določenega funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele, dovoljene še naslednje vrste gradenj:
– nadzidave in dozidave, znotraj enovitega območja, ki se ga določi tako, da se površino stavbišča osnovnega objekta pomnoži s faktorjem 2,5 (stavbišče osnovnega objekta je del tega območja), pri čemer se ne povečuje zmogljivost stavb ter se jih načrtuje v skladu z določili za razpršeno pozidavo (U8) in prostostoječo hišo I (A1),
– nezahtevni in enostavni objekti ter manipulacijske in parkirne površine znotraj območja iz prejšnje alineje.
(2.3) Poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju ID OPN so, pri stavbiščih zakonito zgrajenih objektov, ki imajo z upravnimi dovoljenji določeno funkcionalno zemljišče ali gradbeno parcelo, dovoljene še naslednje vrste gradenj:
– nadzidave in dozidave, pri čemer se ne povečuje zmogljivost stavb ter se jih načrtuje v skladu z določili za razpršeno pozidavo (U8) in prostostoječo hišo I (A1),
– nezahtevni in enostavni objekti ter manipulacijske in parkirne površine znotraj določenega funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele.
17. člen
(območja kmetijskih in gozdnih zemljišč, območja voda in drugih zemljišč, razen območja, ki se urejajo z DPN in OPPN)
Na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih (razen na območjih, ki se urejajo z DPN in OPPN) so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju ID OPN, dovoljene naslednje vrste gradenj:
– gradnje novih objektov in ureditve v skladu z določili 13. člena, glede na določeno namensko rabo, ter 16. člena,
– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu določili 13. člena, glede na določeno namensko rabo, ter 16. člena.
2.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov
18. člen
(lega)
Lega objektov na zemljišču:
– Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih zemljišč tako, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji.
– Od obstoječih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni in drugi pogoji.
– Ograje (razen ograj ob javnih cestah) se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje se lahko gradi tudi na meji parcel, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna soglasja).
– Minimalni odmik novih stavb od roba cestišča regionalne ceste je 8,0 metrov, parkirišč, ograj in manipulativnih površin pa 5,0 metrov. Od roba pločnika regionalne ceste so slednji lahko odmaknjeni minimalno 2,0 metra. Od cestnih teles ostalih javnih cest morajo biti nove stavbe oddaljene najmanj 5,0 metrov, oziroma v skladu s predpisi glede na kategorizacijo posamezne ceste. Odstopanje od teh določil je možno le v soglasju z upravljavcem cest ter takrat, kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela naselja.
– Odmik od gozdnega roba mora biti tolikšen (višina odraslih dreves sosednjega gozda), da gospodarjenje z gozdom ne ogroža objektov oziroma rab prostora; če tega odmika ni, investitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojem objektu, ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje s sosednjim gozdom ali ujme ter sanacija njihovih posledic.
– Nove stavbe naj se načrtuje v odmiku od roba obvodne drevnine vsaj za eno višino odraslega drevesa.
19. člen
(tipi oblikovanja grajene strukture)
(1) Na območju ID OPN se določa osem tipov oblikovanja grajene strukture. Njihov pomen je obrazložen v 6. členu tega odloka.
(2) Tipi oblikovanja grajene strukture so:
– vaška pozidava (U1),
– gručasta pozidava (U2),
– obcestna pozidava (U3),
– ulična pozidava – mreža (U4),
– raščeno naselje (U5),
– posebno območje (U6),
– svojevrstno območje (U7),
– razpršena pozidava (U8).
(3) Tipi oblikovanja grajene strukture so določeni za vsako EUP oziroma manjše območje znotraj EUP, razen za območja z namensko rabo ZP, ZD, PC, PL, K1, K2, G, VC, VI ter LN in za območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN.
20. člen
(značilnosti oblikovanja grajene strukture)
Poleg določil prejšnjega člena je potrebno glede na značilnosti oblikovanja grajene strukture upoštevati še naslednje pogoje:
(1) Vaška pozidava (U1):
– Umestitev objektov mora upoštevati lego objektov v EUP in obstoječe gradbene linije, ob zagotavljanju ustrezne prometne opremljenosti območja.
– Zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni za najmanj 4,0 metre, nezahtevni in enostavni objekti pa za najmanj 1,5 metra. Manj zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč odmaknjeni za najmanj polovico svoje višine od najvišje točke terena do kapa, vendar ne manj kot 2,5 metra ali najmanj 1,5 metra, če so od vseh stavb v okolici, namenjenih za bivanje, odmaknjeni za vsaj 8,0 metrov. Če pogoji iz te alineje niso izpolnjeni, je potrebno pridobiti pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
– Gradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta, se lahko v istih ali manjših gabaritih kot dosedanji objekt zgradi brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
(2) Gručasta (U2) in obcestna (U3) pozidava:
– Umestitev objektov mora upoštevati lego objektov v EUP ter obstoječe razpoznavne gradbene linije. Na terenu v naklonu mora biti daljša stranica stavbe praviloma postavljena vzporedno s plastnicami.
– Novi objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 metra. V celoti vkopane etaže manj zahtevnih objektov morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 2,0 metra. Manjši odmiki so dovoljeni pri gradnji manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
(3) Ulična pozidava – mreža (U4):
– Umestitev objektov mora upoštevati lego objektov v EUP in obstoječe razpoznavne gradbene linije. Če je za posamezno ulico značilna (prevladuje – več kot 50%) enotna orientacija slemen, jo je potrebno upoštevati.
– Upoštevati je potrebno določila druge alineje (2) točke tega člena.
– Na novih slepih ulicah je potrebno zagotoviti obračališča.
(4) Raščeno naselje (U5):
– Upoštevati je potrebno določila druge alineje (2) točke tega člena.
– Na nagnjenem terenu mora biti daljša stranica objekta postavljena vzporedno s plastnicami. Za več parcel, namenjenih gradnji, naj se praviloma zagotavljajo skupni dostopi do javne ceste, novi priključki na javno cesto pa naj se praviloma izvedejo nasproti obstoječih. Nove ceste je potrebno graditi v krožnih povezavah oziroma izvesti obračališča.
(5) Posebno območje (U6):
– Upoštevati je potrebno določila druge alineje (2) točke tega člena.
(6) Svojevrstno območje (U7):
– Umestitev objektov mora upoštevati lego objektov v EUP.
– Novi objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 6,0 metrov, nezahtevni in enostavni objekti, pa najmanj 1,5 metra. V celoti vkopane etaže objektov so lahko od meja sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 4,0 metre. Manjši odmiki so dovoljeni pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
(7) Razpršena pozidava (U8):
– Novi objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, nezahtevni in enostavni objekti, pa najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni pri gradnji manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. Manjši odmiki so možni tudi pri gradnji manj zahtevnih objektov, če meja s sosednjimi zemljišči sovpada z mejo zazidljivosti, in sicer brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča, kolikor odmik ni manjši od 1,5 metra.
2.3. Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
21. člen
(faktor izrabe, faktor zazidanosti, delež odprtih bivalnih površin)
(1) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo je določena s faktorjem izrabe in faktorjem zazidanosti, na nekaterih območjih pa še z deležem odprtih bivalnih površin ali deležem zelenih površin.
(2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo je določena po posameznih namenskih rabah, na nekaterih območjih pa še glede na značilnosti oblikovanja grajene strukture ali stavbne tipe.
Preglednica 7: Prikaz stopenj izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
+--------------+---------------+---------------+---------------+
|Namenska raba |Maksimalni   |Maksimalni   |Minimalni delež|
|       |faktor izrabe |faktor     |odprtih    |
|       |        |zazidanosti  |bivalnih    |
|       |        |        |površin    |
+--------------+---------------+---------------+---------------+
|SS      |0,75      |0,35      |35%      |
+--------------+---------------+---------------+---------------+
|SK      |– 0,7     |– 0,4     |– 30%     |
|       |izjeme:    |izjeme:    |izjeme:    |
|       |vaška pozidava |vaška pozidava |vaška pozidava |
|       |(U1): 0,85   |(U1): 0,45   |(U1): 20%   |
+--------------+---------------+---------------+---------------+
|CU, CDv    |– 0,9     |– 0,4     |– 30%     |
|       |izjeme:    |izjeme:    |izjeme:    |
|       |vaška pozidava |vaška pozidava |vaška pozidava |
|       |(U1): 1,2   |(U1): 0,45   |(U1): 20%   |
+--------------+---------------+---------------+---------------+
|CDd, CDp   |0,9      |0,4      |30%      |
+--------------+---------------+---------------+---------------+
|IP, IG    |1,2      |0,6      |        |
+--------------+---------------+---------------+---------------+
|BT, BC    |0,65      |0,3      |        |
+--------------+---------------+---------------+---------------+
|As, Ak, Ac  |0,8      |0,4      |30%      |
+--------------+---------------+---------------+---------------+
(3) Na površinah z namensko rabo SP je na parceli, namenjeni gradnji, največja dovoljena zazidana površina 90 m². Od nje je največ 60 m² namenjenih počitniški hišici, na preostali zazidani površini pa je dovoljeno graditi izključno nezahtevne in enostavne objekte. V zazidano površino iz te točke se ne štejejo deli objektov iz veljavnega standarda in napušči.
(4) Na površinah z namensko rabo z oznako SB in CDi se izraba in zazidanost parcele, namenjene gradnji določi v skladu s standardi in normativi.
(5) Na površinah z namensko rabo z oznako IP in IG je potrebno na parceli, namenjeni gradnji zagotoviti minimalno 15% zelenih površin.
(6) Na površinah z namensko rabo O se izraba in zazidanost parcele, namenjene gradnji, določi v skladu s potrebami tehnologije.
(7) Pri gradnji stanovanjskih (razen v okviru kmetij), gostinskih, upravnih in pisarniških stavb, trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti ter proizvodnih stavb in skladišč je potrebno minimalno parcelo, namenjeno gradnji, določeno na osnovi ostalih določil odloka zaradi ohranjanja arhitekturne krajine, v primeru nagiba terena, ki je večji od 12°, sorazmerno povečati tako, da je pri naklonu 25° v smeri naklona večja (daljša) za 100%.
(8) V primeru, ko je obstoječa zazidanost parcele, namenjene gradnji, večja od dovoljene, so na tej parceli dovoljene rekonstrukcije, odstranitve, vzdrževanje in spremembe namembnosti objektov, slednje so dovoljene takrat, kadar se ne povečuje število potrebnih parkirnih mest.
22. člen
(pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja)
– S posegi v prostor je potrebno ohranjati obstoječe dominante, značilne poglede in značilne robove naselja.
– Tlakovanje trgov in pešpoti se mora izvajati tako, da daje izgled členjenosti.
– Ohranjati je potrebno čim več obstoječe avtohtone vegetacije, zlasti travniške sadovnjake na vaških robovih, posamezna drevesa ob domačijah ter posamezna drevesa, pomembna za prepoznavnost javnih površin.
– Ohranjati je potrebno kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine zaradi materialnega, gospodarskega, kulturnega in socialnega pomena.
– Ohranjati je potrebno značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo ter morfologijo.
23. člen
(oblikovne poteze)
– Delno ohranjene vaške robove je potrebno dopolniti z s starimi oziroma odpornimi sadnimi sortami.
– Ureditve javnih površin naj izhajajo iz lokalne tradicije oblikovanja (vaške lipe, kostanji ipd.).
– Okolico stavb večjih volumnov na vizualno izpostavljenih lokacijah je potrebno intenzivno zazeleniti.
24. člen
(stavbni tipi)
(1) Na območju ID OPN se določa sedem stavbnih tipov. Njihov pomen je obrazložen v 6. členu tega odloka.
(2) Stavbni tipi so:
– prostostoječa hiša I (A1),
– prostostoječa hiša II (A2),
– počitniška hišica (A3),
– gospodarsko poslopje (A4),
– blok, stolpič in druge kompleksne oblike (A5),
– posebna stavba (A6),
– svojevrstna stavba (A7).
(3) Stavbni tipi so določeni za vsako EUP oziroma manjše območje znotraj EUP, razen za območja z namensko rabo ZP, ZD, PC, PL, K1, K2, G, VC ter LN in za območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN.
25. člen
(tlorisni in višinski gabariti ter oblikovanje po stavbnih tipih)
(1) Prostostoječa hiša I (A1):
– Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5. Tloris je lahko tudi lomljen pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugih.
– Višinski gabarit stavbe je lahko pritličen z gabaritom K + P + M, pri katerem je višina kolenčnega zidu največ 1,2 metra, ali nadstropen z gabaritom K + P + 1 + M, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda), kolenčni zid skrit v napušču pa je visok največ 0,6 metra.
– Strehe so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (oziroma večkapne) strehe in lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°. Strešna kritina je praviloma opečne barve, lahko pa je tudi sive, če je prisotna na območju EUP (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali). S strešniki je treba ustvariti drobno teksturo. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).
– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse enakega tipa. Skupna dolžina frčad ne sme presegati 1/2 dolžine strešine. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah oziroma dveh horizontalnih pasovih je spodnja vrsta odprtin lahko izvedena s frčadami, zgornja vrsta odprtin pa le s strešnimi okni. Določilo te alineje ne velja za stavbe in območja varovana po predpisih o varstvu kulturne dediščine, kjer je odpiranje strešin dovoljeno le s strešnimi okni.
– Napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi ali pa ometani z zaokrožitvijo med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča). Kap je dopustno tudi zapreti v vodoravni ravnini, vendar tako, da se debelina kapu ne povečuje.
– Arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja. Fasade morajo biti oblikovane v skladnih razmerjih. Vsebujejo lahko lesene arhitekturne elemente, pod pogojem, da njihovo oblikovanje izhaja iz lokalne tradicije oblikovanja (lahko tudi na sodoben način). Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni.
– Uporaba materialov in izbor barv mora upoštevati lokalne značilnosti. Vsiljive, izstopajoče barve fasad ter fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene.
– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Na streho se jih postavi tako, da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne strehe. Kadar se jih vgradi v streho, njihova skupna površina ne sme presegati 1/3 posamezne strešine. Na stavbah in območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine postavljanje in vgrajevanje fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov načeloma ni dovoljeno. Izjemoma je dovoljeno, če z njihovo vgradnjo ali postavitvijo niso prizadete varovane vrednote in so upoštevani prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje kulturne dediščine.
(2) Prostostoječa hiša II (A2):
– Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,3. Tloris je lahko tudi lomljen, razen na območjih kulturne dediščine, kjer lomljen tloris ni dovoljen.
– Višinski gabarit stavbe je dovoljen do gabarita K + P + 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 6,9 metra nad terenom ali do K + P + 1 pri ravnih strehah. Na terenu v naklonu se višina kapne lege meri od najvišjega dela terena, hkrati pa največja razdalja med terenom in kapno lego na sme presegati višine treh etaž in pripadajočega kolenčnega zidu. Pri določanju višine stavbe je potrebno poleg predpisane dovoljene višine upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, da nova stavba ne bo izstopala iz silhuete naselja.
– Obliko, naklon, kritino in smer slemena je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja. Strehe so praviloma dvokapnice (razen na območjih kulturne dediščine, kjer so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice obvezne) s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (oziroma večkapne) strehe in lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45° z upoštevanjem prevladujočega naklona naselja ali dela naselja. Strešna kritina je praviloma opečne barve, lahko pa je tudi sive, če je prisotna na območju EUP (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali). S strešniki je treba ustvariti drobno teksturo. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°). Oblika strehe je lahko tudi drugačna (ne pa tudi barva in tekstura, razen pri ravnih strehah), pod pogojem, da se jo določi na osnovi analize oblik streh v prostorski enoti, s katero bo načrtovana oblika strehe utemeljena. Analiza mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične, trikotne in pultne, razen na območjih kulturne dediščine, kjer so dovoljene le klasično zidane – dvokapne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse enakega tipa. Skupna dolžina frčad ne sme presegati 1/2 dolžine strešine.
– Fasade morajo biti oblikovane v skladnih razmerjih. Vsiljive, izstopajoče barve fasad in fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene. Ograje balkonov morajo biti preproste.
– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Na streho se jih postavi tako, da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne strehe, pri ravnih strehah pa ne smejo presegati višine venca. Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno (razen na stavbah in območjih kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje). Na stavbah in območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine postavljanje in vgrajevanje fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho načeloma ni dovoljeno. Izjemoma je dovoljeno, če z njihovo vgradnjo ali postavitvijo niso prizadete varovane vrednote, in so upoštevani prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje kulturne dediščine.
(3) Počitniška hišica (A3):
– Tlorisna zasnova mora biti podolžna maksimalne površine 60 m².
– Višinski gabarit stavbe je dovoljen do K + P + M, pri čemer višina kapu na najvišjem delu ne sme presegati 5,4 metra nad terenom.
– Strehe počitniških hiš so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. Naklon streh je dovoljen v razponu od 35° do 45°. Lomljene strešine in štirikapne (ali večkapne) strehe niso dovoljene. Strešna kritna mora biti sive ali opečne barve, glazirane kritine s trajno odbojnim svetlobnim učinkom niso dovoljene. Pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. S strešniki je treba ustvariti drobno teksturo. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).
– Za odpiranje strešin, napušče, arhitektonsko oblikovanje, uporabo materialov, postavitev in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov veljajo enaka določila kot za »prostostoječo hišo I (A1)« iz (1.) točke tega člena.
(4) Gospodarsko poslopje (A4):
– Osnovni tlorisni gabarit hlevov in rastlinjakov mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,8, drugih gospodarskih poslopij in objektov za opravljanje kmetijske dejavnost pa vsaj 1:1,3. Tloris je lahko tudi lomljen pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugih.
– Višinski gabarit objekta je lahko do K + P z možnostjo izrabe podstrešja, pri čemer je kolenčni zid maksimalne višine 0,6 metra, na območju vaške pozidave (U1) pa do K + P + 1 z možnostjo izrabe podstrešja, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 6,0 metra nad terenom (na terenu v naklonu se višina kapne lege meri od najvišjega dela terena). Pri določanju višine objekta je potrebno upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da novi objekt ne izstopa iz silhuete naselja.
– Strehe so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. V primeru lomljenega tlorisa so strehe lahko sestavljene dvokapnice istega naklona. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (ali večkapne) strehe in lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45°. Strešna kritina mora biti sive ali opečne barve, za potrebe tehnologije pa je lahko tudi iz brezbarvnega stekla in steklu podobnih brezbarvnih materialov. Pritlična dozidava na čelni fasadi ima lahko tudi enokapno streho.
– Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in pultnih frčad. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Skupna dolžina frčad ne sme presegati 1/3 dolžine strešine.
– Napušči morajo biti »tanke površine« z vidnimi konstrukcijskimi elementi (legami), na območju vaške pozidave (U1) pa so lahko oblikovani tudi tako, da so ometani z zaokrožitvijo med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča).
– Arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja. Fasade morajo biti ometane v svetlih tonih. Deli stavbe so lahko leseni. Pri določitvi stavbne mase je potrebno izhajati iz stavbnih mas obstoječih stavb iste dejavnosti v okolici. Fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene.
– Za postavitev in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov veljajo enaka določila kot za »prostostoječo hišo II (A2)« iz (2.) točke tega člena.
(5) Blok, stolpič in druge kompleksne oblike (A5)
– Tlorisni gabarit prostostoječega bloka mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,3, tlorisni gabarit stolpiča pa mora biti kvadraten do pravokoten v razmerju do 1:1,3. Tlorisni gabarit drugih kompleksnih oblik je poljuben.
– Maksimalni višinski gabarit je določen po posameznih EUP.
– Strehe stavb so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave. Oblikovanje streh znotraj posamezne EUP mora biti enotno. Strešna kritina, razen pri ravnih strehah, mora biti sive ali opečne barve. Z nadzidavami se mora praviloma ohranjati oblika strehe.
– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa. Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 1/2 dolžine te strešine. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v več etažah je spodnja vrsta odprtin lahko izvedena s frčadami, vse ostale pa le s strešnimi okni.
– Stolpiči ter vsiljive in izstopajoče barve fasad niso dovoljene.
– Dovoljene so zasteklitve balkonov, ki naj se izvajajo enotno za celotni objekt. Rekonstrukcije fasad so dovoljene pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna fasada stavbe. Praviloma morajo biti izvedene tako, da se ohranja obstoječa členitev fasade in značilni rastri ter razmerja (prepoznavnost fasade).
– Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov.
(6) Posebna stavba (A6):
– Posebne stavbe so lahko oblikovane kot dominante.
– Tlorisni gabarit mora biti prilagojen konfiguraciji terena, velikosti in legi parcele, namenjene gradnji, namembnosti območja in funkciji stavbe.
– Višinski gabarit stavbe je poljuben in ne sme presegati višine najvišjega objekta v okolici (med najvišje objekte v okolici se ne štejejo zvoniki, dimniki, gasilski stolpiči in deli objektov, ki so višji od okoliških zaradi tehnologije dejavnosti), razen v primeru oblikovanja nove prostorske dominante. Določilo prejšnjega stavka ni potrebno upoštevati za gradnje objektov, katerih višina je določena z normativi (šolske telovadnice ipd.).
– Maksimalni višinski gabarit stavb na pokopališčih je K + P. Pritličje je lahko nad teren dvignjeno za največ 0,6 metra.
– Strehe so lahko ravne ali v naklonu, poljubnih oblik in obdelave.
– Vsiljive in izstopajoče barve fasad niso dovoljene. V primerih velikih stavbnih mas je potrebno stavbo členiti oziroma ustrezno načrtovati zunanjo ureditev (drevje).
– Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov. Na stavbah in območjih varovanih v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine postavljanje in vgrajevanje fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov načeloma ni dovoljeno. Izjemoma je dovoljeno, če z njihovo vgradnjo ali postavitvijo niso prizadete varovane vrednote, in so upoštevani prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje kulturne dediščine.
– Zasnovo in oblikovanje posebne stavbe, ki je načrtovana kot nova prostorske dominanta, se določi z izbrano varianto pridobljeno z javnim ali vabljenim natečajem.
(7) Svojevrstna stavba (A7):
– Tlorisni gabarit je poljuben. Tlorisno razsežnejši objekti morajo biti po možnosti oblikovani kot adicija stavbnih mas.
– Višinski gabarit stavbe je poljuben in ne sme presegati maksimalne višine najvišjega objekta v okolici (med najvišje objekte v okolici se ne štejejo zvoniki, dimniki, gasilski stolpiči in deli objektov, ki so višji od okoliških zaradi tehnologije dejavnosti). Objekti ne smejo prekrivati pomembnih vedut in dominant. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati analizo višinskih gabaritov ter pomembnih vedut in dominant v okolici, s katero bo utemeljeno upoštevanje določil te alineje. Če v okolici ni drugih stavb, je višinski gabarit dovoljen do (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 6,9 metra nad terenom.
– Maksimalni višinski gabarit stavb na površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS) (okrepčevalnice, pisarne, garderobe, sanitarije in podobno) je K + P. Pritličje je lahko nad teren dvignjeno za največ 0,6 metra (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda).
– Strehe stavb so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave, pri čemer je potrebno upoštevati splošno podobo naselja oziroma EUP.
– Objekte naj se oblikuje na sodoben način. Vsiljive in izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Oblikovanje tehnoloških objektov ali delov objektov je podrejeno tehnološkim procesom.
– Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov.
26. člen
(oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin)
(1) Priporočljiva velikost otroškega igrišča je 200 m² (minimalna velikost je 50 m²), najmanjša priporočljiva velikost igrišča za igro večjih otrok in mladostnikov je 500 m². Igrišča za igro otrok morajo biti odmaknjena od prometnic.
(2) Pri vsaki stavbi z več kot tremi stanovanji je treba na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti igralne površine na prostem tako, da se na vsako stanovanjsko enoto zagotovi 3 m² igralne površine oziroma skupno najmanj 40 m².
(3) V okolici javnih objektov in na javnih ter zelenih površinah je prepovedano zasajanje visoko alergenih rastlinskih vrst in vrst rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele rastline.
27. člen
(pogoji za oblikovanje urbane opreme, spominskih obeležij in objektov za oglaševanje)
(1) Urbana oprema mora biti v naselju ali delu naselja oblikovana enotno. Locirana mora biti tako, da se ne ovira funkcionalno oviranih oseb ter vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.
(2) Najvišja točka objekta za oglaševanje na parceli, namenjeni gradnji, ne sme presegati višine 6 m nad terenom. Velikost reklamnega panoja nameščenega na fasadi ne sme presegati polovice njene površine. Na objektih in območjih stavbne dediščine reklame niso dovoljene. Prav tako ni dovoljeno nameščanje reklamnih ter svetlobnih panojev na starejše objekte z značilno arhitekturno tipiko, na objekte, kjer bi njihova pritrditev kvarila izgled objekta ter na prodajne kioske, energetske naprave, ograje ter drevesa.
(3) Najnižja točka nadstreškov, izveskov in napisov nad vhodi in izložbami mora biti najmanj 2,5 m nad pohodno površino.
(4) Spominska obeležja, skulpture in druge prostorske inštalacije ter vodnjaki oziroma okrasni bazeni morajo biti locirani tako, da se z njimi vsebinsko in oblikovno dopolnjuje javni prostor, da ne motijo ambienta, ne zastirajo značilnih pogledov, ne ovirajo prometa ter vzdrževanja infrastrukturnih naprav.
28. člen
(pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet)
(1) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo ustrezno osenčenje parkirnih površin. Na vsaka tri do štiri parkirna mesta je potrebno zagotoviti vsaj eno drevo. Odstopanja so dovoljena pri urejanju parkirnih mest nad obstoječimi garažnimi kletmi. Parkirne površine naj se tlakuje tako, da bodo imele izgled členjenosti (ustrezni materiali, kombinacije različnih materialov in drugi podobni oblikovalski principi). Parkirišča, ki po površini presegajo 500 m², je treba členiti v več manjših enot. Padavinske vode s povoznih površin se spelje v ponikovalnico ali vodotok preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj, kadar so ti potrebni v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in pri spremembah namembnosti stavb je potrebno na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti zadostne parkirne površine ali garažna mesta za stanovalce, zaposlene in obiskovalce. Če na parceli ni tehničnih ali prostorskih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, je mogoče manjkajoče število parkirnih mest zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od objekta niso oddaljene več kot 200 metrov, in če je omogočena njihova trajna uporaba. Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje na državne in lokalne ceste.
(3) Pri izračunu parkirnih mest je potrebno glede na namembnost oziroma dejavnost upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju: PM):
Preglednica 8: Prikaz normativov glede minimalnega števila parkirnih prostorov
+--------------------------------+-----------------------------+
|Enostanovanjske stavbe     |2 PM             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Dvostanovanjske stavbe     |4 PM             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Večstanovanjske stavbe     |2 PM / stanovanje + 1 PM / 10|
|                |stanovanj          |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Počitniške hiše         |2 PM             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Vrtci, šole           |2 PM / oddelek + 1 PM / 2  |
|                |zaposlena          |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Športna igrišča         |1 PM / 250 m2 površine igrišč|
+--------------------------------+-----------------------------+
|Stavbe za fitnes ipd.      |1 PM / 15 m2         |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Zdravstveni domovi       |1 PM / 2 zaposlena + 1 PM na |
|                |30 m2 koristne površine   |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Prireditveni prostori      |1 PM / 5 sedežev       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Cerkve             |1 PM / 20 sedežev      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Trgovine            |1 PM / 30 m2 koristne    |
|                |prodajne površine oz. min. 2 |
|                |PM + 1 PM / 2 zaposlena   |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Gostilne            |1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2  |
|                |zaposlena          |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Hotelske in podobne stavbe za  |1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6  |
|kratkotrajno nastanitev     |sedežev           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Obrtni in industrijski obrati  |1 PM / 50 m2 neto površine + |
|                |1 PM / 2 zaposlena      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Skladišča            |1 PM / 100 m2 neto površine |
|                |ali 1 PM / 2 zaposlena    |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Poslovni prostori s strankami  |1 PM / 30 m2 neto površine  |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Poslovni prostori brez strank  |1 PM / 2 zaposlena      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Pokopališča           |1 PM / 30 grobov       |
+--------------------------------+-----------------------------+
(4) Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, je potrebno zagotoviti 5 % parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički. V primeru, da je PM manj kot 20, je potrebno zagotoviti 1 PM za vozila oseb z invalidskimi vozički.
(5) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
(6) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki vozilom zapira pot do parkirnih (garažnih) mest, je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi, dokler na parkirišče ni omogočen dovoz oziroma izvoz.
(7) Parkiranje (razen kratkotrajno) tovornih vozil je dovoljeno le na ustrezno urejenih parkirnih mestih.
29. člen
(ureditev okolice objektov)
(1) Pri urejanju okolice objektov naj se upošteva konfiguracija terena. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi in škarpe so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin.
(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
(3) Tlakovanje dvorišč naj izhaja iz lokalne tradicije oziroma naj daje izgled členjenosti. Izvedeno mora biti v neizstopajočih barvah.
(4) Rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali nafto na terenu je potrebno praviloma postaviti na vizualno neizpostavljene lokacije in jih skriti za gosto zelenje.
(5) Za zasaditev okolice objektov v območjih ohranjanja narave je potrebno uporabiti avtohtone, rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste. Tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
30. člen
(pogoji za oblikovanje objektov za lastne potrebe, ograj, škarp in podpornih zidov ter pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov)
(1) Objekti za lastne potrebe:
(1.1) Objekti za lastne potrebe, ki se uvrščajo med nezahtevne in enostavne objekte, morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Pri nadstreških in steklenjakih je dovoljena še streha iz brezbarvnega stekla ali iz brezbarvnih, steklu podobnih materialov. Pri samostojno stoječih garažah je dovoljena še ravna streha ali streha v minimalnem naklonu. Ute je kot nezahtevne objekte dovoljeno oblikovati kot paviljone.
(1.2) Za drvarnice, garaže, steklenjake, nadstreške, ute in lope, ki niso enostavni ali nezahtevni objekti, je potrebno upoštevati naslednje pogoje za oblikovanje:
– tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,3 razen, kadar se objekt dozida k osnovni stavbi, za slednjega je potrebno upoštevati določila za osnovni objekt,
– višinski gabarit stavbe je lahko pritličen z izkoriščenim podstrešjem, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda), kota vrha kapne lege pa 3,3 metra nad pritličjem,
– streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih kot nad osnovno stavbo, razen pri steklenjakih in nadstreških, pri katerih se dopušča tudi streha iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih, steklu podobnih materialov, nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°),
– za odpiranje strešin, arhitektonsko oblikovanje, uporabo materialov, postavitev in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov veljajo enaka določila kot za osnovni objekt,
– napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi oziroma enaki kot pri osnovnem objektu,
– objekti za lastne potrebe pri večstanovanjskih stavbah morajo biti oblikovani enotno za celotno območje EUP.
(1.3) Za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali nafto na terenu in tlakovanje dvorišč, kot nezahtevne in enostavne objekte, je potrebno upoštevati določila prejšnjega člena.
(2) Postavitev ograj v naselju naj upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se sadijo žive meje oziroma postavljajo preproste žične ali lesene ograje. Varovalne in igriščne ograje morajo biti prosojne, neizstopajočih barv. V stanovanjskih območjih višine ograj (razen igriščnih in protihrupnih) ne smejo presegati 1,50 metra. Masivne, razen protihrupne ograje, niso dovoljene, razen v primeru ohranjanja kulturne dediščine (zidovi okoli cerkva, ograje okoli pokopališč ipd.). Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. Ob javnih cestah zgornji rob ograj oziroma njihova lega ne sme posegati v polje preglednosti. Določila za postavitev ograj veljajo tudi za ograje, ki niso enostavni ali nezahtevni objekti. Na območjih razpršene poselitve naj se ograje izvajajo na način, ki omogoča prehod prostoživečih vrst.
(3) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni. Praviloma naj se upoštevajo kvalitetni principi gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje. Določila za škarpe in podporne zidove veljajo tudi za škarpe in podporne zidove, ki niso enostavni ali nezahtevni objekti.
(4) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
(4.1) Oblikovanje čebelnjakov in kozolcev mora upoštevati lokalno tradicijo oblikovanja. Pri toplarjih, ki niso nezahtevni objekti, mora biti tlorisni gabarit v razmerju vsaj 1:2, maksimalna višina kote vrha kapne lege 5,5 metra nad raščenim terenom (razdalja se meri od najnižjega dela terena), streha simetrična dvokapnica, sive ali opečne barve, s strešnim naklonom med 38° do 45°, uporaba materialov in arhitekturno oblikovanje pa mora slediti lokalni tradiciji oblikovanja. Gradnje oziroma postavitve čebelnjakov so dovoljene, če se predhodno pridobi mnenje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, njegov investitor pa mora biti vpisan v register čebelarjev.
(4.2) Pri oblikovanju kmečkih lop, skednjev, senikov, krmišč in molzišč je potrebno upoštevati lokalno tradicijo oblikovanja in naslednje pogoje:
– tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5,
– višinski gabarit je lahko do K + P z izkoriščenim podstrešjem, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom (pri terenu v naklonu se meri od najvišjega dela terena), kota vrha kapne lege pa 3,3 metra nad pritličjem,
– strehe morajo biti simetrične dvokapnice, lahko so zaključene s čopi, naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°, strešna kritina mora biti sive ali opečne barve, s strešniki je treba ustvariti drobno teksturo,
– napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi,
– za postavitev in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov veljajo enaka določila kot za »prostostoječo hišo I (A1)« iz (1.) točke 25. člena.
(4.3) Tlorisni gabarit stolpastih silosov v okviru kmetije je prilagojen tehnologiji. Vertikalni gabarit ne sme presegati višine najvišjega objekta v okviru kmetije.
(4.4) Postavljanje obor za rejo divjadi na kmetijskih in gozdnih zemljiščih na območjih ohranjanja narave je potrebno izvajati na način, ki omogoča prehod prosto živečih vrst.
2.4. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
31. člen
(velikost in oblika parcele, namenjene gradnji)
(1) Pri določanju velikosti in oblike parcele, namenjene gradnji je potrebno upoštevati:
– tip oblikovanja grajene strukture in stavbni tip, ki sta določena za EUP,
– faktor izrabe, faktor zazidanosti, delež odprtih bivalnih površin in delež zelenih površin, ki so določeni za EUP,
– namen, velikost in zmogljivost načrtovanega objekta, s potrebnimi površinami za njegovo uporabo (dovozi in dostopi, ustrezno število parkirnih mest) in vzdrževanje,
– lastniško in parcelno strukturo zemljišč, pri čemer se mora omogočiti načrtovana raba sosednjih zemljišč,
– zdravstveno tehnične zahteve, kot so odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje in intervencijske poti,
– da je potrebno ob obstoječem cestnem telesu zagotoviti 1,0 m do 1,5 m širok pas z omejeno lastniško pravico, ki je namenjen gradnji gospodarske javne infrastrukture.
(2) Parcela, namenjena gradnji, lahko v okviru stavbnih zemljišč sega preko območja EUP, vendar ne za več kot 50% celotne površine.
32. člen
(parcelacije)
(1) Delitev ali združevanje zemljiških parcel za oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji je dovoljeno pod pogojem, da se nove parcele, namenjene gradnji oblikujejo na podlagi določil tega odloka in da imajo vse zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste.
(2) Delitev ali združevanje zemljiških parcel je vedno dovoljeno za potrebe gradnje javne infrastrukture in za potrebe določitve javnega dobra.
(3) Za izvajanje parcelacije se za nekatere načrtovane stavbe določa naslednje minimalne velikosti parcel, namenjenih gradnji:
– prostostoječe eno- in dvostanovanjske stavbe – 450 m²,
– počitniške hišice – 250 m².
2.5. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
2.5.1. Gradnja gospodarske javne infrastrukture in javnega dobra
33. člen
(splošno)
(1) Infrastrukturne sisteme je potrebno praviloma načrtovati tako, da so čim manj vidno izpostavljeni. Pri posegih v prostor, kjer je vidna izpostavljenost neizogibna, je potrebno zagotoviti kakovostno oblikovanje in pretehtano umestitev v prostor.
(2) Vsa omrežja gospodarske javne infrastrukture je praviloma potrebno zgraditi v obstoječem ali predvidenem cestnem svetu tako, da je možno vzdrževanje omrežja in priključkov.
(3) Potek omrežij gospodarske infrastrukture mora biti medsebojno usklajen. Praviloma naj se jih združuje v skupne koridorje.
(4) Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture je treba v okviru območja predvidenega posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.
(5) Gradnja mostov, cest ter drugih omrežij gospodarske javne infrastrukture v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino.
(6) Pri načrtovanju in gradnji infrastrukture je potrebno zagotoviti, da je le-ta v prostor umeščena in zgrajena tako, da ne prizadene varovanih vrednot in materialne substance dediščine ter da se hkrati zagotovi tudi njena prostorska integriteta.
34. člen
(gradnja cestnega omrežja)
(1) Minimalna širina cestišča občinskih cest je 4,0 metre, po potrebi se lahko zgradijo tudi izogibališča. Nove ceste je potrebno graditi v krožnih povezavah oziroma izvesti obračališča.
(2) Varno vključevanje in izključevanje z regionalne ceste se izvede z ureditvijo levih zavijalnih pasov (PLDP>5000 vozil dnevno) oziroma z razširitvijo voznega pasu na minimalno širino 6,5 metra (PLDP<5000 vozil dnevno).
(3) Širina priključne ceste na regionalno cesto mora biti od 3,5 metra do 7,0 metrov na dolžini vsaj 5,0 metrov z ustreznimi zavijalnimi radiji. Za zagotovitev prometne varnosti je potrebno zagotoviti preglednost priključka na osnovi zaustavitvene razdalje z reakcijskim časom 1,5 sekunde na regionalni cesti.
(4) Priključke stanovanjskih hiš na regionalno cesto je potrebno preko pločnika izvesti z ugreznjenimi robniki širine 4,0 metra in rampo širine 0,75 metra oziroma na regionalnih cestah brez pločnika v širini 4,0 metra na dolžini 5,0 metrov, z zavijalnimi radiji 3,0 metre ter obojestransko bankino širine 0,75 metra.
(5) Minimalni razmik med posameznimi novimi priključki na regionalno cesto in obstoječimi križišči je 80 metrov.
(6) Ob regionalnih in lokalnih cestah je v naseljih potrebno izvesti hodnike za pešce (razen kadar ni možno zagotoviti zadostnih površin, zaradi ohranjanja značilne vaške pozidave), ki morajo biti opremljeni z javno razsvetljavo. Zaradi peščeve varnosti morajo biti iz hrapavih materialov, ob prehodih za pešce pa morajo imeti poglobljene robnike, da ni oviran prehod funkcionalno oviranim osebam.
(7) Ob regionalnih in lokalnih cestah naj se izvedejo kolesarske steze oziroma poti (razen kadar ni možno zagotoviti zadostnih površin, zaradi ohranjanja značilne vaške pozidave). Glede na prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč naj se kolesarske poti izvedejo izven cestnih teles.
(8) Po potrebi se lahko na cestnem omrežju načrtujejo ukrepi za umirjanje prometa.
(9) Pri urejanju obcestne krajine naj se zagotovi primerno oblikovanje brežin (neenakomeren naklon) in rastja (zakrivanje in odkrivanje pogledov, označevanje posebnih okoliščin).
(10) Z javnih cest morajo biti omogočeni nemoteni dovozi do kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(11) Na območju Občine Prebold se pojavljajo črne točke za dvoživke. Gre za opredelitev prednostnih odsekov cest, pomembnih za prehajanje dvoživk. Na območju občine se nahajata dva prednostna odseka, in sicer cesta Griže–Sv. Lovrenc in Prebold–Marija Reka. Pristojna služba za ohranjanje narave bo v primeru načrtovanja rekonstrukcije cest podala mnenje za ustrezno tehnično izvedbo prehodov in zaščitne ograje za neovirane prehode dvoživk preko cestišča.
(12) Z gradnjo nove prometne infrastrukture naj se ne povečuje drobljenja ekosistemov.
(13) Ob gradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževanju prometne infrastrukture naj se zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste.
35. člen
(gradnja vodovodnega omrežja)
(1) Na območju občine se posamezna naselja oskrbuje s pitno vodo iz javnih in nejavnih (lokalnih) sistemov. Nejavne sisteme je potrebno predajati v upravljanje upravljavcu javnega vodovodnega omrežja.
(2) Če vodovod ne more biti zgrajen tako, da poteka minimalno 0,5 m nad kanalizacijskim omrežjem, je treba v vseh križanjih s kanalizacijskim omrežjem, vodovodno omrežje zgraditi v zaščitnih ceveh, da se prepreči eventualno onesnaženje pitne vode.
(3) Vodovodno omrežje je potrebno graditi tako, da nima slepih rokavov in ne povzroča zastajanje vode, kar je lahko vzrok za zdravstveno neustrezno pitno vodo.
(4) Ob gradnjah in rekonstrukcijah vodovodnega omrežja je potrebno zgraditi hidrantno omrežje, ki mora zagotoviti zadostno požarno vodo oziroma v območjih, ki ne zagotavljajo zadostnih količin požarne vode, urediti ustrezne požarne bazene ali zagotoviti dostop k površinskim vodotokom pod pogoji, ki jih določi pristojni organ. Poslovni objekti, za katere je potrebna dodatna požarna varnost, si morajo zagotoviti interno hidrantno omrežje.
(5) Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz nodularne litine. Na trasi javnega vodovoda (tudi hišnih priključkov) ni dovoljeno postavljati objektov, opornih zidov (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda), ograj, drogov ipd. in saditi dreves ali drugih trajnih nasadov.
(6) Pri pripravi projektov za vodovodno omrežje je potrebno načrtovati tudi hišne priključke z izvedbo priključnega mesta predvidoma izven utrjenih površin.
(7) Uporabniki tehnološke vode morajo imeti zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene vode.
36. člen
(gradnja kanalizacijskega omrežja)
(1) Na območju občine je potrebno dograditi kanalizacijski sistem v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.
(2) Kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno v ločenem sistemu, razen na območjih, kjer je že izveden mešani sistem. Odpadne komunalne vode je potrebno voditi na čistilno napravo.
(3) Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda mora biti grajeno v nepropustni obliki in preizkušeno na vodotesnost skladno z veljavnimi predpisi. Na trasi kanalizacijskega omrežja (tudi hišnih priključkov) ni dovoljeno postavljati objektov, opornih zidov (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda), ograj, drogov ipd. in saditi dreves ali drugih trajnih nasadov.
(4) Pri pripravi projektov za kanalizacijsko omrežje je potrebno načrtovati tudi hišne priključke z izvedbo priključnega mesta predvidoma izven utrjenih površin.
(5) Padavinske vode se preko meteorne kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotoke v skladu z veljavnimi predpisi. Vsi iztoki v vodotok morajo biti urejeni z iztočnimi glavami, oblikovanimi v naklonu brežine. V območju izpusta je potrebno predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka. Padavinske vode s cest, parkirišč, manipulacijskih in drugih površin, na katerih se odvija promet, morajo biti speljane in očiščene na način, kot to določajo predpisi.
(6) Odvajanje padavinskih voda v poselitvenih območjih naselij je potrebno načrtovati tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin.
37. člen
(gradnja omrežja zemeljskega plina)
Omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri prečkanju cest in vodotokov je dovoljena tudi nadzemna izvedba.
38. člen
(gradnja elektroenergetskega omrežja)
(1) Nizko in srednje napetostno elektro omrežje ter omrežje javne razsvetljave je v naseljih potrebno zgraditi v podzemni izvedbi. Enako velja za območja kulturne dediščine oziroma je izven naselij dovoljeno uporabljati lesene nosilne drogove.
(2) Na območjih, kjer se načrtuje gradnja novih objektov in na območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti ojačitve obstoječega oziroma zagotoviti lokacije za nove transformatorske postaje in trase za priključne srednje napetostne vode.
(3) Prečkanje prometne infrastrukture je potrebno izvesti z zaščitnimi cevmi (cevnimi propusti).
(4) Objekte javne razsvetljave naj se izvede enotno za celotno naselje oziroma del naselja. Dostopne ceste in hodniki za pešce morajo biti praviloma urejeni z nizkimi uličnimi svetilkami, glavne ulice in ceste pa z visokimi. Posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju oziroma izboru tipa svetilke, ki mora upoštevati obstoječe oblikovno kvalitetne rešitve značilne za določeno okolje. Če kvalitetne rešitve za določeno območje ne obstajajo, je potrebno v prostor umestiti takšne svetilke, ki bodo skladne z okoljem in bodo zanj predstavljale kvalitetno rešitev. Na območju vaške poselitve je tip in obliko svetilke potrebno prilagoditi kulturnemu izročilu (kolikor tega ne predpisujejo predpisi s področja varnosti cestnega prometa, naj svetilke ne bodo višje od stavb).
39. člen
(gradnja komunikacijskih omrežij)
(1) Za gradnjo komunikacijskih omrežij je potrebno upoštevati določila prejšnjega člena.
(2) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je potrebno upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
– bazne postaje mobilne telefonije morajo biti od vseh stavb s stanovanjsko namembnostjo ter drugih objektov, občutljivih na elektromagnetno sevanje, oddaljene za vsaj 200 metrov,
– objekte se načrtuje v prostoru tako, da so vidne in okoljske kvalitete najmanj prizadete,
– na območja naravnih vrednot, ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih se te naprave postavlja le izjemoma in na način, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status.
40. člen
(odlaganje odpadkov)
(1) Zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisujejo veljavni predpisi.
(2) Komunalne odpadke je treba zbirati v zabojnikih za odpadke. Zbirno mesto za mora biti praviloma v objektu ali na funkcionalnem zemljišču objekta, ki mu pripada, tako da je dostopno vozilom za odvoz. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se s pristojno službo za gospodarjenje z odpadki določi zbirno mesto na javni površini (vendar izven prometnih površin). Zbirno mesto mora biti praviloma zaščiteno z nadstrešnico na utrjeni površini, z odtokom in opremljeno z vodo za občasno čiščenje.
(3) Na vrtovih in njivah je dovoljeno zbiranje organskih odpadkov za predelavo v kompost.
(4) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi na primerno dostopnih mestih locirajo ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij). Praviloma so zbiralnice postavljene na utrjene površine javnega značaja.
(5) Za gradbene odpadke se prvenstveno predvideva predelava za ponovno uporabo ali pa predelava kot vnos v tla na območjih površinskih kopov mineralnih surovin v skladu z dovoljenji izdanimi na podlagi predpisov iz varstva okolja. Viške zemeljskega izkopa, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi, je dovoljeno odlagati tudi na kmetijska in gozdna zemljišča pod pogojem, da se predhodno pridobi soglasje pristojnega soglasodajalca. Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala v 15 m obvodni pas na brežine, v pretočne profile vodotokov, na kmetijska in gozdna zemljišča ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno.
41. člen
(varovalni pasovi objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture)
(1) Če nameravana gradnja leži na območju opredeljenem kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture, mora investitor pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje upravljavcev gospodarske javne infrastrukture. Za enostavne in nezahtevne objekte ni treba pridobiti projektnih pogojev.
(2) V preglednici št. 9 so informativno prikazani varovalni pasovi posameznih objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture.
Preglednica 9: Prikaz varovalnih pasov posameznih objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture:
+-------------------------------------------------+------------+
|Objekti in omrežja gospodarske javne       |Varovalni  |
|infrastrukture                  |pas     |
+-------------------------------------------------+------------+
|državne ceste:                  |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|– regionalne ceste                |15 m    |
+-------------------------------------------------+------------+
|– državne kolesarske poti            |5 m     |
+-------------------------------------------------+------------+
|občinske ceste:                 |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|– lokalne ceste                 |4 m     |
+-------------------------------------------------+------------+
|– javne poti                   |2 m     |
+-------------------------------------------------+------------+
|– javne poti za kolesarje            |2 m     |
+-------------------------------------------------+------------+
|vodovod, kanalizacija, vodi namenjeni      |3 m     |
|telekomunikacijskim storitvam, vključno s    |      |
|kabelskim razdelilnim sistemom, in drugi vodi,  |      |
|ki služijo določeni vrsti gospodarske javne   |      |
|službe lokalnega pomena ali so v javno korist,  |      |
|razen priključkov nanje             |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|elektroenergetski vodi nazivne napetosti:    |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|– 35 kV – nadzemni potek             |15 m    |
+-------------------------------------------------+------------+
|– 10 ali 20 kV – nadzemni potek         |10 m    |
+-------------------------------------------------+------------+
|– 20 kV – podzemni potek             |4 m     |
+-------------------------------------------------+------------+
|– elektroenergetske prostostoječe        |10 m    |
|transformatorske postaje (TP)          |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|plinovodi z delovnim tlakom:           |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|– nad 16 bar                   |100 m    |
+-------------------------------------------------+------------+
|– manjšim od 16 barov in večjim od 5 barov    |5 m     |
+-------------------------------------------------+------------+
|– manjšim od 5 barov               |2 m     |
+-------------------------------------------------+------------+
(3) Varovalni pasovi objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture, prikazani v razpredelnici št. 9, se merijo na naslednje načine:
– varovalni pas državnih in občinskih cest se meri od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran ceste,
– varovalni pas TP se meri pa od zunanje stene objekta TP,
– varovalni pasovi ostalih objektov in omrežij, navedenih v preglednici št. 9, se merijo levo in desno od osi voda.
2.5.2. Pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
42. člen
(pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)
(1) Gradnja objektov je možna le na zemljiščih, ki imajo zagotovljeno minimalno komunalno oskrbo. Minimalna komunalna oskrba vključuje oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste.
(2) Določilo prejšnjega odstavka ne velja za objekte transportne infrastrukture, cevovode, komunikacijska omrežja, elektroenergetske vode, druge gradbene inženirske objekte, objekte za oglaševanje ter nezahtevne in enostavne objekte, za katere se minimalna komunalna oskrba določi glede na njihov namen.
(3) Občina Prebold na območju razpršene poselitve in razpršene gradnje ni dolžna zagotavljati komunalne oskrbe stavbnih zemljišč.
(4) V novo načrtovanih območjih predvidenih za gradnjo, kjer še ni zgrajene prometne in komunalne infrastrukture, je gradnja stavb možna šele po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma sočasno.
(5) Če se bo nameravana gradnja priključila na objekte gospodarske javne infrastrukture oziroma, če se bo zaradi gradnje spremenila kapaciteta obstoječih priključkov, mora investitor od upravljavcev gospodarske javne infrastrukture pred izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje za priključitev.
43. člen
(obveznost priključevanja na omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture)
(1) Objekte je potrebno priključiti na predpisano komunalno opremo iz prejšnjega člena in na drugo komunalno opremo, ki jo za posamezna naselja predpisuje ta odlok ali drugi predpisi.
(2) Nezahtevne in enostavne objekte je potrebno priključiti na komunalno opremo, kadar je za njihovo uporabo to potrebno.
(3) Obveznost priključevanja na komunalno opremo je opredeljena po posameznih naseljih in zaselkih.
Preglednica 10: Prikaz obveznosti priključevanja na komunalno opremo po posameznih naseljih in zaselkih
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Naselja       |  1  | 2  | 3 | 4 |  5 | 6  |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Dolenja vas     |  X  |   | X |   |  X | X  |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Dolenja vas – Lapurje|  X  |   | X |   |  X |   |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Gorica – strnjeno  |  X  |   | X |   |  X |   |
|naselje       |    |   |   |   |   |   |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Gorica – razpršena  |    | X  |   | X |  X |   |
|poselitev in     |    |   |   |   |   |   |
|razpršena gradnja  |    |   |   |   |   |   |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Kaplja vas      |  X  |   | X |   |  X |   |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Latkova vas –    |  X  |   | X |   |  X | X  |
|strnjeno naselje   |    |   |   |   |   |   |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Latkova vas –    |    | X  |   | X |  X |   |
|razpršena poselitev |    |   |   |   |   |   |
|in razpršena gradnja |    |   |   |   |   |   |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Marija Reka     |    | X  |   | X |  X |   |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Matke – strnjeno   |  X  |   | X |   |  X |   |
|naselje       |    |   |   |   |   |   |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Matke – razpršena  |    | X  |   | X |   |   |
|poselitev in     |    |   |   |   |   |   |
|razpršena gradnja  |    |   |   |   |   |   |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Prebold       |  X  |   | X |   |  X | X  |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Sveti Lovrenc –   |  X  |   | X |   |  X |   |
|strnjeno naselje   |    |   |   |   |   |   |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Sveti Lovrenc –   |    | X  |   | X |  X |   |
|razpršena poselitev |    |   |   |   |   |   |
|in razpršena gradnja |    |   |   |   |   |   |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Šešče pri Preboldu – |  X  |   | X |   |  X |   |
|strnjeno naselje   |    |   |   |   |   |   |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
|Šešče pri Preboldu – |    | X  |   | X |  X |   |
|razpršena poselitev |    |   |   |   |   |   |
|in razpršena gradnja |    |   |   |   |   |   |
+---------------------+-------+------+-----+-----+------+------+
V preglednici št. 10 imajo oznake naslednji pomen:
X ... oznaka za obveznost priključevanja (če naselje nima oznake obveznosti priključevanja pomeni, da priključevanje na infrastrukturno omrežje ni obvezno)
1 ... obvezno priključevanje na javno oziroma lokalno vodovodno omrežje
2 ... lastna oskrba s pitno vodo, obvezno priključevanje na javno vodovodno omrežje, v primeru njegove izgradnje
3 ... obvezno priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje (odpadne komunalne vode) po njegovi izgradnji
4 ... odpadne komunalne vode je potrebno voditi v male komunalne ali druge čistilne naprave; obvezno priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje (odpadne komunalne vode), v primeru njegove izgradnje
5 ... obvezno priključevanje na elektro omrežje
6 ... obvezno priključevanje na plinovodno omrežje po njegovi izgradnji, če stavba za ogrevanje ne uporablja obnovljivih virov energije
(4) Na območjih razpršene poselitve in razpršene gradnje ni potrebno upoštevati določil (3.) točke tega člena, kolikor je strošek izgradnje gospodarske javne infrastrukture nesorazmerno visok glede na obseg gradenj.
(5) Po izgradnji javnega vodovodnega omrežja se morajo vsi objekti, ki na javno vodovodno omrežje še niso priključeni in je njihova priključitev možna, priključiti v roku šestih mesecev.
(6) Vse odcepe in hišne priključke na vodovodno omrežje je potrebno izvesti z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Vodomere je potrebno vgraditi v zunanje vodomerne jaške.
(7) Na območjih, kjer sistem javne kanalizacije še ni zgrajen, se odpadne komunalne in tehnološke vode iz objektov in naprav vodijo v male komunalne ali druge čistilne naprave. Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja se morajo vsi objekti, iz katerih se odpadne in tehnološke vode vodijo v greznice in, ki na javno kanalizacijsko omrežje še niso priključeni in je njihova priključitev možna, priključiti v roku šestih mesecev. Objekte je potrebno na kanalizacijsko omrežje priključiti mimo greznic, ki jih je potrebno izprazniti.
(8) Ne glede na določila tretjega in sedmega odstavka tega člena je potrebno za odvajanje odpadnih in padavinskih voda znotraj vodovarstvenih pasov upoštevati veljavne predpise.
(9) Greznico ali čistilno napravo mora redno prazniti pooblaščeni upravljavec. Odpadne vode iz greznic je prepovedano spuščati na javne ali zasebne površine, potoke ali druge površinske vode ali v podzemlje.
(10) Tehnološke vode in druge odpadne vode, ki vsebujejo škodljive snovi je možno priključiti na javno kanalizacijo, kolikor so predhodno očiščene do mere, kot jo določa veljavna zakonodaja. Kolikor se v tehnološkem postopku uporabljajo strupene snovi, se te oddaja pooblaščenim predelovalcem oziroma odstranjevalcem (evidenčni listi).
(11) Meteorne in odpadne komunalne vode iz objektov, parcel in zunanje ureditve ne smejo pritekati na javne ceste in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
44. člen
(priključevanje na javne ceste)
(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen varen dovoz na javno cesto.
(2) Priključki posameznih objektov in dovozne ceste morajo biti praviloma vezani na občinsko cesto in z njo na državno cesto. Na javno cesto se, če za to obstajajo prostorsko tehnične možnosti, priključuje več objektov skupno.
(3) Novi priključki na javno cesto morajo biti locirani na nasprotni strani že obstoječih priključkov, če so za to dane tehnične in prostorske možnosti.
45. člen
(odvajanje padavinskih vod)
Padavinske vode se preko meteorne kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotoke v skladu z veljavnimi predpisi. Padavinske vode s streh objektov se spelje preko peskolovov, padavinske vode z utrjenih površin (parkirišč, dvorišč ...) pa preko lovilcev olj, kadar so ti potrebni v skladu z veljavnimi predpisi, in peskolovov v ponikovalnice ali vodotoke.
2.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
2.6.1. Pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine
46. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine.
(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:
– prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
– dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(3) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
(4) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali enoto kulturne dediščine z vplivnim območjem, ki je bila registrirana do uveljavitve odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege, ki jih izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.
(5) Za poseg v registrirano arheološko najdišče je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
(6) Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote dediščine (gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine).
(7) Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta kulturne dediščine mora poleg določil tega odloka upoštevati tudi pogoje, določene v soglasju za odstranitev dediščine.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine veljajo še naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
(10.1) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).
(10.2) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).
(10.3) Pri posegih na memorialni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta ter vedute.
(10.4) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine se ohranjajo varovane vrednote, kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulture dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.
(10.5) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline. Za posamezna registrirana arheološka najdišča ali njihove dele, za katere prostorski akt dopušča posege je treba:
– v fazi priprave projektne dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, izvesti predhodne arheološke raziskave in rezultate upoštevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji); obseg arheoloških raziskav opredeli pristojna strokovna javna služba,
– v okviru postopka priprave OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi OPPN (če se območje ureja z OPPN).
(11) Območja varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine so razvidna iz prostorskega informacijskega sistema ter veljavnih področnih predpisov in uradnih evidenc.
2.6.2. Pogoji za ohranjanje narave
47. člen
(ohranjanje narave)
(1) Za gradnjo objektov oziroma izvajanje del, ki bi lahko ogrozila biotsko raznovrstnost na posebnem varstvenem območju (območje Natura 2000), naravno vrednoto ali zavarovano območje je potrebno skladno 105. členu Zakona o ohranjanju narave pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva za okolje in prostor.
(2) Območja varovanj in omejitev s področja ohranjanja narave so razvidna iz prostorskega informacijskega sistema in področnih predpisov.
(3) Kakršnihkoli posegov in dejavnosti na zavarovanih območjih, območjih naravnih vrednot, ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), ki bi lahko pomenili trajno spremembo lastnosti le-teh, naj se ne načrtuje ali izvaja.
(4) Za varstvo zavarovanih območij – naravnih spomenikov, je potrebno upoštevati usmeritve, izhodišča in pogoje, ki so podani z varstvenimi režimi v sprejetem aktu o zavarovanju.
(5) Z naravnimi vrednotami je potrebno ravnati tako, da se ne ogrozi njihovega obstoja. Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:
– na površinski in podzemeljski geomorfološki in hidrološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote,
– na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost, ne poslabša zdravstveno stanje drevesa in se ne poslabšujejo življenjske razmere na rastišču,
– na botanični naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje.
(6) Na območjih pričakovanih naravnih vrednot je potrebno odkritje podzemnih jam in najdbe mineralov ali fosilov prijaviti pristojni službi za varstvo narave.
(7) Habitatni tipi, ki se ohranjajo prednostno glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Republike Slovenije, in značilni elementi krajine, so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti načrtujejo in izvajajo na način, da je njihov neugodni vpliv čim manjši. Ohranjajo in ponovno se vzpostavijo tiste značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na obravnavanem območju se kot taki značilni elementi krajine pojavljajo: visokodebelni travniški sadovnjaki, posamezna drevesa in manjše skupine dreves v odprti krajini, živice, omejki, obrežna vegetacija ob potokih in rekah.
(8) Na ekološko pomembnih območjih so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatnih rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatnih populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena. Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Skladno s to usmeritvijo naj se posege in dejavnosti načrtuje izven najbolj občutljivih in biotsko najvrednejših delov ekološko pomembnih območij.
(9) Na posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000) se pri izvajanju ter načrtovanju posegov in dejavnosti izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:
– živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,
– rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja,
– na posebna varstvena območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
2.6.2. Pogoji za varstvo okolja
48. člen
(splošno)
(1) Gradnje in prostorske ureditve so možne v vseh območjih urejanja, če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so dovoljene s predpisi. Širitev posamezne dejavnosti, ki ima čezmerne vplive na okolje, je pogojena s sočasno sanacijo čezmernih vplivov na okolje, ki jih taka dejavnost povzroča. Pri vseh gradnjah je potrebno upoštevati normativne določbe glede varovanja okolja. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.
(2) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva.
(3) Odpadke in druge surovine za nadaljnjo predelavo je potrebno skladiščiti urejeno, na način, da se vizualno ne moti ostale okolice.
49. člen
(tla)
(1) Pri uporabi in skladiščenju nevarnih snovi morajo biti dela izvedena na način, ki onemogoča njihov izliv v vodotoke, v podzemne vode ali kanalizacijo.
(2) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč. Pri posegih na kmetijska zemljišča mora podati usmeritev za to pristojna strokovna služba.
(3) Objekti za rejo živali morajo po velikosti ustrezati velikosti kmetijskih zemljišč, ki so na razpolago za uporabo živinskih gnojil zaradi varstva podzemnih voda pred onesnaženjem z nitrati, v nasprotnem primeru je treba manjkajoča zemljišča zagotoviti z najemom ali pa zagotoviti predajo živinskih gnojil v predelavo.
(4) Kmetijska gospodarstva z več kot 5 GVŽ za vnos živinskih gnojil na kmetijska zemljišča pripravijo gnojilni načrt ali letni operativni načrt razvoza živinskih gnojil.
(5) Blato iz komunalnih čistilnih naprav, malih komunalnih čistilnih naprav ali skupnih čistilnih naprav se sme uporabljati v kmetijstvu kot gnojilo samo v skladu s predpisi o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
50. člen
(vode)
(1) Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.
(2) V vodovarstvenih pasovih so dovoljeni le posegi v skladu s prilogo Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenih območij, oziroma posegi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje sledi, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in v skladu z odloki o vodovarstvenih območjih. Gnojenje z živinskimi gnojili ni dovoljeno v I. vodovarstvenem območju, v ostalih vodovarstvenih pasovih pa le z gnojilnimi načrti.
(3) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske in podzemne vode in odvzem toplote iz površinskih in podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določajo zakon in predpisi na področju varstva okolja. Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano.
(4) Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov, in so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano.
(5) Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, ki bistveno ne spreminja naravnih procesov, ne ruši naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ali ne pospešuje škodljivega delovanja voda. Za odvzemanje naplavin je potrebno upoštevati predpise o vodah.
(6) Na območju kopalnih voda je prepovedano načrtovati dejavnosti, ki bi lahko poslabšale kakovost kopalnih voda in onemogočile dostop do kopališča.
(7) Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano odlaganje odpadkov.
(8) Na priobalnem zemljišču je prepovedano gnojenje ali uporaba sredstev za varstvo rastlin.
51. člen
(zrak)
(1) Ogrevanje novih stavb naj se zagotavlja z ekološko sprejemljivimi viri energije, enako je potrebno postopoma urediti tudi ogrevanje obstoječih stavb.
(2) Vse večje porabnike je potrebno obvezno priključiti na zgrajeno plinovodno omrežje.
2.6.3. Pogoji za varstvo naravnih dobrin
52. člen
(območja vodnih in priobalnih zemljišč)
(1) Za posege v prostor je potrebno upoštevati določilo (1.) točke 50. člena.
(2) Priobalno zemljišče vodotoka 1. reda Savinje je 15 metrov, zunaj območij naselij pa 40 metrov od meje vodnega zemljišča. Priobalno zemljišče ostalih vodotokov, potokov, hudournikov, stoječih vod in suhih strug je 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Priobalno zemljišče je lahko tudi drugačno, če tako določi vlada.
(3) V priobalnem pasu vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka.
(4) Načrtovanje prostorskih ureditev naj zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(5) Pri načrtovanju potekov tras gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj ta ne posega v pretočni profil vodotoka in naj se izvaja na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežine vodotoka.
(6) Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim manj vidnega betona. Kjer razmere dopuščajo, je potrebno ohranjati naraven potek vodotoka. Vegetacijo ob vodotokih je potrebno ohranjati v čim večji meri ali jo ponovno zasaditi.
(7) Kolikor je mogoče, naj bo oblikovanje objektov potrebnih za rabo voda podrejeno lokalni tradiciji oblikovanja. V prostor naj se praviloma umeščajo na vizualno neizpostavljenih lokacijah.
(8) Rekreacijske poti se morajo čimbolj prilagajati terenu brez bistvenega spreminjanja reliefnih in talnih razmer. Pri trasiranju in urejanju zemljišč je treba v največji meri ohranjati obstoječo vegetacijo (gozdni rob, drevje, grmičevje in posamična drevesa).
53. člen
(območja najboljših in drugih kmetijskih zemljišč)
(1) Ohranjati in varovati je potrebno strukturo kmetijskih površin, pasove vegetacije, gozdne robove, travniške sadovnjake, živice, drevesa, skupine dreves, omejke in grmišča ter naravne oblike terena tako, da se ne spremeni njihova oblika oziroma pojavnost v prostoru.
(2) Pri melioracijah in hidromelioracijah je potrebno ohranjati naravne značilnosti prostora.
(3) Objekti in omrežja gospodarske javne infrastrukture naj se v čim večjem obsegu izogibajo posegom v območja sklenjenih kmetijskih površin, predvsem najkvalitetnejših, oziroma naj se z novimi posegi ne razdrobi posestna struktura. Pri umeščanju ali rekonstrukciji omrežij gospodarske javne infrastrukture naj se v čim večji možni meri izkoristijo obstoječe ceste in poti.
(4) Gradnja objektov in druge ureditve naj se izvedejo na način in le v primerih, ko se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.
(5) Z urejanjem pašnikov ter gradnjo poti in dostopnih cest se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih procesov, rušiti ravnotežja na labilnih tleh ter preprečiti odtekanje visokih voda in hudournikov.
(6) Za urejanje rekreacijskih poti je potrebno upoštevati določila prejšnjega člena.
54. člen
(območja gozdnih zemljišč)
(1) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je potrebno pridobiti soglasje zavoda pristojnega za gozdove. Enako velja tudi za izsekavanje posameznih dreves, ki morajo biti pred posekom označena.
(2) Varovalni gozdovi so določeni s predpisi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, v katerih so podani tudi režimi gospodarjenja z njimi. Varovalni gozdovi so razvidni iz prostorskega informacijskega sistema.
(3) Pri načrtovanju posegov v večnamenskih gozdovih je potrebno posebno pozornost nameniti gozdnim predelom s prvo stopnjo poudarjenosti katere od ekoloških ali socialnih funkcij. V gozdovih s poudarjenimi ekološkimi funkcijami naj se posegi dovolijo le v izjemnih primerih in sicer, ko so ti nujni in zanje ni druge možnosti, v gozdovih s poudarjenimi socialnimi funkcijami pa v primerih, ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano, poudarjeni socialni funkciji skladno rabo gozda in gozdnega prostora.
(4) Pri umeščanju novih objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture naj se v največji možni meri izkorišča že obstoječe infrastrukturne koridorje.
(5) Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati tipološke značilnosti krajine ter zagotavljati ohranitev ekološkega ravnovesja, značilnosti razporeditve gozdnih mas v prostoru in značilnosti obstoječega gozdnega roba.
(6) Gradnja objektov in druge ureditve naj se izvedejo na način in le v primerih, ko se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.
(7) Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati.
(8) Za urejanje rekreacijskih poti je potrebno upoštevati določila 52. člena.
2.6.4. Pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
55. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Načrtovanje in gradnjo objektov je potrebno zasnovati tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.
(2) Projekti za graditev objektov in naprav, namenjenih oskrbi prebivalstva, javnemu prometu ter skladiščenju, proizvodnji oziroma uporabi nevarnih snovi, nafte in njenih derivatov ter energetskih plinov, morajo vsebovati študijo varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Prostorske potrebe za področje zaščite in reševanja se določi v občinskem načrtu zaščite in reševanja.
56. člen
(ogrožena območja)
(1) Za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda so določena območja, ki so ogrožena zaradi:
– poplav (poplavno območje),
– erozije celinskih voda (erozijsko območje),
– zemeljskih ali hribinskih plazov (plazljivo območje).
(2) Za posege v prostor je potrebno upoštevati določilo (1.) točke 50. člena.
(3) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Za vse ostale gradnje in posege, ki niso v skladu z določili prejšnjega stavka, je potrebno predhodno izdelati hidrološko hidravlično študijo, v kateri morajo biti skladno s predpisi določeni ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti, izvedba ukrepov pa mora biti končana pred njihovo gradnjo.
(4) Na erozijskih območjih je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
(5) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča, in sicer na naslednje načine:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(6) Na erozijskih in plazljivih območjih, če ne ležijo v ravnini, je potrebno za vsako gradnjo oziroma poseg predhodno izdelati geološko geotehnično študijo, v kateri se določijo ustrezni tehnični in protierozijski ukrepi zaradi varstva ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(7) Ogrožena območja so razvidna iz prostorskega informacijskega sistema, poplavna pa dodatno tudi iz Preglednice 12 (68. člen).
57. člen
(zaklonišča)
(1) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva ter dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Za zaščito prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se gradijo zaklonišča in zaklonilniki. Zaklonilniki se praviloma pripravljajo v vojnem stanju za zaščito pred ruševinami.
(3) Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v mestih in drugih ogroženih naseljih v novih objektih, namenjenih javni zdravstveni službi, varstvu in izobraževanju otrok, varstvu kulturne dediščine, javnim telekomunikacijam, nacionalni televiziji in radiu, upravljanju železniškega, pomorskega in zračnega prometa ter v pomembnih energetskih in industrijskih objektih, kjer se bodo v vojni opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zaščito. V drugih novih objektih v naseljih iz prejšnjega stavka je obvezna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo.
58. člen
(varnost zračnega prometa)
(1) Za postavitev nove ali povečanje oziroma povišanje obstoječe ovire za zračni promet je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za promet (ovire v coni civilnega letališča) ali ministrstva pristojnega za obrambo (ovire v coni vojaškega letališča).
(2) Na območju Občine Prebold se za ovire za zračni promet štejejo:
– objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 metrov in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 metrov,
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 metrov,
– objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 metrov, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, visokonapetostnih vodov in podobno.
(3) Ovire je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
2.7. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
59. člen
(zahteve glede seizmološke in hidrološke značilnosti zemljišč)
(1) Po podatkih Agencije RS je na območju Občine Prebold vrednost projektnega pospeška tal 0,15 (potresna nevarnost).
(2) Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter predpise s področja voda.
60. člen
(zahteve glede osončenja in osvetlitve)
(1) Pri vseh prostorih za bivanje in delo je treba zagotoviti minimalno zahtevano osončenje, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Pri načrtovanju razsvetljave je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja.
61. člen
(pogoji za varstvo pred hrupom)
(1) Območja varstva pred hrupom so določena na osnovi predpisov o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(2) Na območjih poselitve se določa III. stopnja varstva pred hrupom, razen za gospodarske cone (IG) in površine za industrijo (IP), kjer se določa IV. stopnja varstva pred hrupom.
(3) Na območjih prometne (P) in okoljske (O) infrastrukture ter mineralnih surovin (LN) se določa IV. stopnja varstva pred hrupom.
(4) Na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč se določa IV. stopnja varstva pred hrupom, razen za mirna območja na prostem, kjer se stopnja varovanja pred hrupom določi v skladu z veljavno zakonodajo.
(5) Na območju površinskih voda se določa III. stopnja varstva pred hrupom, razen za območja vodne infrastrukture, kjer se določa IV. stopnja varovanja pred hrupom in mirna območja na prostem, kjer se stopnja varovanja pred hrupom določi v skladu z veljavno zakonodajo.
62. člen
(zahteve glede varovanja pred elektromagnetnimi sevanji)
(1) Viri elektromagnetnega sevanja so visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje.
(2) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti elektromagnetnega polja, ki so določene v predpisih o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, niso presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.
(3) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave stavb namenjenih za stalno oziroma občasno bivanje ter spremembe namembnosti stavb za potrebe stalnega oziroma občasnega bivanja), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da v območju načrtovanega posega niso prekoračene mejne vrednosti elektromagnetnega polja, ki so določene v predpisu iz prejšnje točke.
63. člen
(pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam)
Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.
64. člen
(zahteve glede varovanja pred požari)
(1) Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti pred požari.
(2) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele omejeno širjenje požara na sosednje objekte.
(3) Zagotoviti je potrebno vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(4) Ob posegih v prostor je potrebno zagotoviti neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin se uredi v skladu z veljavnim standardom.
65. člen
(pogoji za varčevanje z energijo)
(1) Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja učinkovite rabe energije v stavbah.
(2) Pri posegih na obstoječih objektih je potrebno izboljševati njihove toplotne lastnosti in povečevati uporabo obnovljivih virov energije, kolikor to ni v nasprotju z drugimi varovanji in omejitvami.
(3) Priporoča se gradnja pasivnih in nizkoenergijskih hiš.
(4) Doseganju bolj učinkovite rabe energije v stavbah naj se podredi tudi oblikovanje okolice objektov (npr. zasaditev vegetacije pred večje steklene površine ipd.), kolikor to ni v nasprotju z drugimi varovanji in omejitvami.
(5) Za večje komplekse stavb se priporoča gradnja skupnih kotlovnic.
3. Pogoji za načrtovanje posegov v prostor po enotah urejanja prostora
66. člen
(makroobmočja in območja naselij)
(1) V skladu s Strategijo prostorskega razvoja občine Prebold se celotno območje občine deli na dve makroobmočji: Ravninski in Hriboviti del.
(2) Posamezno makroobmočje se členi na območja naselij in zaselkov vključno z območji odprtega prostora.
(3) Območje naselja oziroma zaselka je označeno s črkovno oznako naselja oziroma zaselka, območja odprtega prostora pa s črkovno oznako makroobmočja.
Preglednica 11: Prikaz členitve občine na makroobmočja in območja naselij
+---------------------+------------------------+---------------+
|Makroobmočje     |Območje naselja     |Oznaka naselja |
+---------------------+------------------------+---------------+
|Ravninski del    |Dolenja vas       |DO       |
+---------------------+------------------------+---------------+
|           |Kaplja vas       |KA       |
+---------------------+------------------------+---------------+
|           |Latkova vas       |LA       |
+---------------------+------------------------+---------------+
|           |Prebold         |PR       |
+---------------------+------------------------+---------------+
|           |Sveti Lovrenc      |LO       |
+---------------------+------------------------+---------------+
|           |Šešče pri Preboldu   |ŠE       |
+---------------------+------------------------+---------------+
|           |odprti prostor     |RD       |
+---------------------+------------------------+---------------+
|Hriboviti del    |Gorica         |GO       |
+---------------------+------------------------+---------------+
|           |Marija Reka       |MR       |
+---------------------+------------------------+---------------+
|           |Matke          |MA       |
+---------------------+------------------------+---------------+
|           |odprti prostor     |HD       |
+---------------------+------------------------+---------------+
67. člen
(območja EUP)
(1) Razdelitev območja občine na EUP je razvidna iz 7., 66., 68. in 69. člena ter grafičnega dela.
(2) V nadaljevanju so po posameznih EUP in manjših območjih znotraj EUP določeni:
– namenska raba,
– urejanje z OPPN ali DPN,
– oblikovanje grajene strukture,
– stavbni tip,
– posebna določila.
3.1. Ravninski del
68. člen
Preglednica 12: Ravninski del
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|Oznaka|Oznaka |Namenska|OPPN ali  |Oblikovanje|Stavbni|Posebna |
|EUP  |manjšega|raba  |DPN    |grajene  |tip  |določila|
|   |območja |    |      |strukture |    |    |
|   |znotraj |    |      |      |    |    |
|   |EUP   |    |      |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|Dolenja vas                           |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO1  |/    |CU   |/     |U2     |A1, A4 |85. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO2  |DO2/1  |CU   |/     |U2     |A1, A4 |85. člen|
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO2/2  |    |      |      |    |85.   |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO2/3  |    |      |      |    |85.   |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO3  |/    |CDp   |/     |U3     |A7   |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO4  |DO4/1  |CU   |/     |U2     |A1, A4 |85. člen|
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO4/2  |    |      |      |    |85.   |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO5  |/    |C    |predviden |/     |/   |71. člen|
|   |    |    |OPPN    |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO6  |DO6/1  |SK   |/     |U2     |A1, A4 |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO6/2  |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO7  |DO7/1  |SK   |/     |U2     |A1, A4 |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO7/2  |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO8  |DO8/1  |SS   |/     |U4     |A2   |/    |
|   +--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|   |DO8/2  |SS   |/     |U4     |A2   |/    |
|   +--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|   |DO8/3  |SS   |/     |U4     |A2   |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO9  |DO9/1  |SS   |/     |U5     |A2   |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO9/2  |    |      |      |    |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO9/3  |    |      |      |    |56. člen|
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO9/4  |    |      |      |    |56. člen|
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO9/5  |    |      |      |    |56. člen|
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO9/6  |    |      |      |    |56. člen|
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO9/7  |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO10 |DO10/1 |SS   |/     |U5     |A2   |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO10/2 |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO11 |/    |CDd   |/     |U3     |/   |86.   |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO12 |/    |SS   |/     |U3     |A5   |87. člen|
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO13 |/    |CDd   |/     |U3     |A7   |88. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO14 |/    |SK   |/     |U3     |A1, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO15 |DO15/1 |BT   |/     |U7     |A2   |/    |
|   +--------+    |      +-----------+    +--------+
|   |DO15/2 |    |      |U4     |    |89. člen|
|   +--------+    |      +-----------+    +--------+
|   |DO15/3 |    |      |U7     |    |/    |
|   +--------+    |      +-----------+    +--------+
|   |DO15/4 |    |      |U7     |    |56. člen|
|   +--------+    |      +-----------+    +--------+
|   |DO15/5 |    |      |U4     |    |89.   |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO16 |/    |CDp   |/     |U3     |A7   |90. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO17 |DO17/1 |PC   |/     |/     |/   |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO17/2 |    |      |      |    |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO17/3 |    |      |      |    |56. člen|
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO17/4 |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO18 |DO18/1 |As   |/     |U8     |A2   |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO18/2 |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO19 |DO19/1 |SK   |/     |U5     |A2, A4 |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO19/2 |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO20 |DO20/1 |CDp   |/     |U5     |A2, A7 |91. člen|
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |DO20/2 |    |      |      |    |91.   |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO21 |/    |PC   |/     |/     |/   |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|DO22 |/    |PC   |/     |/     |/   |56. člen|
+-----------------------------------------------------------------+
|Kaplja vas                            |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|KA1  |/    |SK   |/     |U1     |A1, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|KA2  |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|KA3  |/    |SK   |/     |U2     |A1, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|KA4  |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|KA5  |/    |PC   |/     |/     |/   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|KA6  |/    |ZS   |/     |U6     |A7   |92. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|KA7  |/    |PL   |/     |U7     |A7   |93. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|KA8  |/    |CDd   |/     |U3     |A2   |93. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|KA9  |/    |As   |/     |U8     |A2   |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|KA10 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|KA11 |KA11/1 |As   |/     |U8     |A2   |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |KA11/2 |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|KA12 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|Latkova vas                           |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA1  |/    |SK   |/     |U1     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA2  |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA3  |/    |SS   |/     |U5     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA4  |/    |SS   |/     |U3     |A2   |94. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA5  |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA6  |/    |SK   |/     |U2     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA7  |/    |SK   |/     |U5     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA8  |/    |SK   |/     |U2     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA9  |/    |SK   |/     |U3     |A2, A4 |95. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA10 |/    |SK   |/     |U5     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA11 |LA11/1 |SS   |/     |U7     |A5   |96. člen|
|   +--------+--------+      +-----------+-------+--------+
|   |LA11/2 |SS   |      |U5     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA12 |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA13 |/    |SS   |/     |U4     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA14 |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA15 |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA16 |LA16/1 |SS   |/     |U5     |A2   |/    |
|   +--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|   |LA16/2 |ZP   |/     |/     |/   |/    |
|   +--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|   |LA16/3 |ZP   |/     |/     |/   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA17 |/    |CU   |/     |U7     |A7   |97. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA18 |/    |CDp   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA19 |LA19/1 |C    |Odlok o  |/     |/   |/    |
|   |    |    |lokacijskem|      |    |    |
|   +--------+--------+načrtu   |      |    |    |
|   |LA19/2 |Z    |območij  |      |    |    |
|   |    |    |L2/2    |      |    |    |
|   |    |    |Veltrag 1 |      |    |    |
|   +--------+--------+(Latkova  |      |    |    |
|   |LA19/3 |S    |vas 1) in |      |    |    |
|   |    |    |L2/3    |      |    |    |
|   |    |    |Veltrag 2 |      |    |    |
|   +--------+--------+(Latkova  |      |    |    |
|   |LA19/4 |P    |vas 2),  |      |    |    |
|   |    |    |Ur.l. RS, |      |    |    |
|   |    |    |št. 110/07 |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA20 |/    |CDp   |/     |U3     |A7   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA21 |LA21/1 |C    |predviden |/     |/   |72. člen|
|   +--------+--------+OPPN    |      |    |    |
|   |LA21/2 |BC   |      |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA22 |/    |BT   |/     |U7     |A7   |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA23 |LA23/1 |IG   |/     |U7     |A7   |98. člen|
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |LA23/2 |    |      |      |    |98.   |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA24 |LA24/1 |I    |Odlok o  |/     |/   |/    |
|   |    |    |lokacijskem|      |    |    |
|   +--------+--------+načrtu   |      |    |    |
|   |LA24/2 |I    |območja  |      |    |    |
|   |    |    |L4/6 Cona |      |    |    |
|   +--------+--------+SOC, Ur. l.|      |    |    |
|   |LA24/3 |P    |RS, št.  |      |    |    |
|   |    |    |94/05   |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA25 |LA25/1 |IG   |/     |U7     |A7   |99. člen|
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |LA25/2 |    |      |      |    |99.   |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA26 |LA26/1 |IP   |/     |U7     |A7   |100.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |LA26/2 |    |      |      |    |100.  |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA27 |/    |IG   |/     |U7     |A7   |101.  |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA28 |/    |I    |predviden |/     |/   |73. člen|
|   |    |    |OPPN    |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA29 |/    |PC   |/     |/     |/   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA30 |/    |PC   |/     |/     |/   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA31 |/    |P    |Odlok o  |/     |/   |/    |
|   |    |    |občinskem |      |    |    |
|   |    |    |podrobnem |      |    |    |
|   |    |    |prostorskem|      |    |    |
|   |    |    |načrtu L4/4|      |    |    |
|   |    |    |krožišče – |      |    |    |
|   |    |    |Latkova  |      |    |    |
|   |    |    |vas, Ur. l.|      |    |    |
|   |    |    |RS, št.  |      |    |    |
|   |    |    |76/08   |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA32 |LA32/1 |IG   |/     |U7     |A7   |102.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |LA32/2 |    |      |      |    |102.  |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA33 |/    |CDp   |/     |U7     |A7   |103.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA34 |LA34/1 |As   |/     |U8     |A2   |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |LA34/2 |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA35 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA36 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA37 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA38 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA39 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA40 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA41 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA42 |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA43 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA44 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA45 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA46 |/    |SK   |/     |U3     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA47 |/    |O    |      |U8     |A7   |104.  |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA48 |/    |S    |predviden |/     |/   |74. člen|
|   |    |    |OPPN    |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA49 |LA49/1 |As   |/     |U8     |A2   |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |LA49/2 |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA50 |/    |As   |/     |U8     |A2   |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LA51 |LA51/1 |PC   |/     |/     |/   |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |LA51/2 |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|Prebold                             |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR1  |PR1/1  |CU   |/     |U1     |A1   |105.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
|   +--------+--------+      +-----------+-------+--------+
|   |PR1/2  |CDv   |      |U1     |A6   |/    |
|   +--------+--------+      +-----------+-------+--------+
|   |PR1/3  |ZP   |      |/     |/   |/    |
|   +--------+--------+      +-----------+-------+--------+
|   |PR1/4  |CU   |      |/     |/   |106.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR2  |/    |CU   |/     |U1     |A1   |105.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR3  |/    |CU   |/     |U7     |A7   |107.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR4  |/    |CU   |/     |U3     |A7   |108.  |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR5  |/    |CDi   |/     |U6     |A6   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR6  |/    |CU   |/     |U7     |A7   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR7  |/    |SS   |/     |U3     |A5   |109.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR8  |PR8/1  |SS   |/     |U7     |A5   |110.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
|   +--------+--------+      |      |    +--------+
|   |PR8/2  |SB   |      |      |    |111.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
|   +--------+--------+      |      |    +--------+
|   |PR8/3  |SB   |      |      |    |111.  |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
|   +--------+--------+      |      |    +--------+
|   |PR8/4  |SS   |      |      |    |110.  |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR9  |/    |SS   |/     |U4     |A2   |112.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR10 |/    |CU   |/     |U6     |A6   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR11 |/    |SS   |/     |U7     |A5   |113.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR12 |/    |SS   |/     |U4     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR13 |/    |BC   |/     |U7     |A7   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR14 |/    |SS   |/     |U7     |A5   |114.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR15 |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR16 |PR16/1 |IG   |/     |U7     |A7   |115.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |PR16/2 |    |      |      |    |115.  |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR17 |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR18 |/    |SS   |/     |U3     |A2   |116.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR19 |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR20 |/    |CDp   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR21 |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR22 |/    |SS   |/     |U4     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR23 |PR23/1 |S    |predviden |/     |/   |75. člen|
|   +--------+--------+OPPN    |      |    |    |
|   |PR23/2 |Z    |      |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR24 |/    |C    |predviden |/     |/   |76. člen|
|   |    |    |OPPN    |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR25 |/    |SS   |/     |U3     |A2   |117.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR26 |/    |S    |Odlok o  |/     |/   |/    |
|   |    |    |občinskem |      |    |    |
|   |    |    |lokacijskem|      |    |    |
|   |    |    |načrtu   |      |    |    |
|   |    |    |območja  |      |    |    |
|   |    |    |P4/4    |      |    |    |
|   |    |    |Kovačev  |      |    |    |
|   |    |    |hrib, Ur. |      |    |    |
|   |    |    |l. RS, št. |      |    |    |
|   |    |    |48/07   |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR27 |PR27/1 |ZK   |/     |U6     |A6   |118.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
|   +--------+--------+      +-----------+-------+--------+
|   |PR27/2 |PC   |      |/     |/   |119.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
|   +--------+--------+      +-----------+-------+--------+
|   |PR27/3 |ZD   |      |/     |/   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR28 |/    |CDd   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR29 |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR30 |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR31 |/    |SK   |/     |U5     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR32 |/    |CDp   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR33 |/    |SK   |/     |U3     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR34 |PR34/1 |ZP   |/     |/     |/   |120.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |PR34/2 |    |      |      |    |120.  |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR35 |/    |ZS   |/     |U7     |A7   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR36 |/    |ZD   |/     |/     |/   |121.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR37 |/    |ZD   |/     |/     |/   |122.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR38 |/    |ZS   |/     |U7     |A7   |123.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR39 |/    |ZS   |/     |U7     |A7   |124.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR40 |/    |ZD   |/     |/     |/   |121.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR41 |PR41/1 |B    |predviden |      |    |77. člen|
|   +--------+--------+OPPN    |      |    |    |
|   |PR41/2 |S    |      |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR42 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR43 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR44 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR45 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR46 |PR46/1 |PC   |/     |/     |/   |/    |
|   +--------+--------+      |      |    +--------+
|   |PR46/2 |ZP   |      |      |    |/    |
|   +--------+--------+      |      |    +--------+
|   |PR46/3 |PC   |      |      |    |119.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
|   +--------+--------+      |      |    +--------+
|   |PR46/4 |PC   |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR47 |PR47/1 |PC   |/     |/     |/   |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |PR47/2 |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR48 |/    |BT   |/     |U7     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR49 |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|PR50 |/    |SK   |/     |U3     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|Sveti Lovrenc                          |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO1  |/    |SK   |/     |U2     |A1, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO2  |/    |CDv   |/     |U2     |A6   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO3  |/    |SK   |/     |U3     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO4  |/    |SS   |/     |U5     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO5  |/    |CDp   |/     |U3     |A7   |125.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO6  |/    |CDp   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO7  |/    |SS   |/     |U3     |A1   |126.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO8  |/    |SK   |/     |U2     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO9  |/    |S    |predviden |/     |/   |78. člen|
|   |    |    |OPPN    |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO10 |LO10/1 |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
|   +--------+--------+      +-----------+-------+--------+
|   |LO10/2 |SS   |      |U3     |A2   |127.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO11 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO12 |/    |ZS   |/     |U7     |A7   |128.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO13 |/    |CDp   |/     |U7     |A7   |129.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO14 |/    |SS   |/     |U7     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO15 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO16 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO17 |/    |Ak   |/     |U8     |A2,A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO18 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO19 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO20 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO21 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO22 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO23 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO24 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO25 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO26 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |130.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO27 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO28 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO29 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|LO30 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|Šešče pri Preboldu                        |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE1  |/    |SK   |/     |U1     |A1, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE2  |/    |CU   |/     |U6     |A6   |131.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE3  |/    |SK   |/     |U3     |A2, A4 |132.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE4  |/    |SK   |/     |U2     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE5  |/    |SK   |/     |U3     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE6  |ŠE6/1  |SK   |/     |U3     |A2, A4 |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |ŠE6/2  |    |      |      |    |/    |
|   +--------+    |      |      |    +--------+
|   |ŠE6/3  |    |      |      |    |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE7  |/    |Ak   |¸/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE8  |/    |CDp   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE9  |/    |SS   |/     |U3     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE10 |/    |S    |predviden |/     |/   |79. člen|
|   |    |    |OPPN    |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE11 |ŠE11/1 |ZS   |/     |U7     |A7   |56. člen|
|   +--------+--------+      +-----------+-------+--------+
|   |ŠE11/2 |SS   |      |U7     |A2   |/    |
|   +--------+--------+      +-----------+-------+--------+
|   |ŠE11/3 |PC   |      |/     |/   |56. člen|
|   +--------+--------+      +-----------+-------+--------+
|   |ŠE11/4 |SS   |      |U7     |A2   |56. člen|
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE12 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE13 |ŠE13/1 |ZS   |/     |U7     |A7   |50.   |
|   |    |    |      |      |    |člen,  |
|   +--------+--------+      +-----------+-------+56.   |
|   |ŠE13/2 |BT   |      |U7     |A7   |člen,  |
|   |    |    |      |      |    |133.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE14 |/    |As   |/     |U8     |A2   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE15 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE16 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE17 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |134.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE18 |/    |Ac   |/     |U8     |A2   |134.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE19 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE20 |/    |Ak   |/     |U8     |A2, A4 |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE21 |/    |S    |predviden |/     |/   |79. člen|
|   |    |    |OPPN    |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE22 |/    |SS   |/     |U3     |A2   |135.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|ŠE23 |ŠE23/1 |S    |predviden |/     |/   |80. člen|
|   +--------+    |OPPN    |      |    |    |
|   |ŠE23/2 |    |      |      |    |    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|Odprti prostor                          |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|RD1  |/    |K1, G, |/     |/     |/   |136.  |
|   |    |VC   |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|RD2  |/    |K1, K2, |/     |/     |/   |136.  |
|   |    |G    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|RD3  |/    |K1, K2, |/     |/     |/   |136.  |
|   |    |G    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|RD4  |/    |K2, G  |/     |/     |/   |136.  |
|   |    |    |      |      |    |člen  |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
|RD5  |/    |K, G, V |/     |/     |/   |/    |
+------+--------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
3.2. Hriboviti del
69. člen
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|oznaka|oznaka  |namenska|OPPN ali DPN |oblikovanje|stavbni|posebna |
|EUP  |manj-šega |raba  |       |grajene  |tip  |določila|
|   |območja  |    |       |strukture |    |    |
|   |znotraj  |    |       |      |    |    |
|   |EUP    |    |       |      |    |    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|Gorica                                |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|GO1  |/     |S    |predviden  |/     |/   |81. člen|
|   |     |    |OPPN     |      |    |    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|GO2  |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|GO3  |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|GO4  |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|GO5  |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|GO6  |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|GO7  |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|GO8  |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|GO9  |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|GO10 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|GO11 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|GO12 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|GO13 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|Marija Reka                             |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR1  |/     |CDv   |/      |U6     |A6   |137.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR2  |MR2/1   |SK   |/      |U3     |A2, A4 |/    |
|   +----------+--------+       +-----------+-------+--------+
|   |MR2/2   |ZS   |       |U7     |A7   |138.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
|   +----------+--------+       +-----------+-------+--------+
|   |MR2/3   |BT   |       |U3     |A7   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR3  |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR4  |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR5  |/     |LN   |/      |/     |/   |139.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR6  |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR7  |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A3,|140.  |
|   |     |    |       |      |A4   |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR8  |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR9  |/     |As   |/      |U8     |A2, A3 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR10 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A3,|140.  |
|   |     |    |       |      |A4   |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR11 |/     |As   |/      |U8     |A2, A3 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR12 |/     |As   |/      |U8     |A2, A3 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR13 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR14 |MR14/1  |ZS   |/      |U7     |A7   |/    |
|   +----------+--------+       +-----------+-------+--------+
|   |MR14/2  |BT   |       |U7     |A7   |/    |
|   +----------+--------+       +-----------+-------+--------+
|   |MR14/3  |SS   |       |U3     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR15 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR16 |/     |Ak   |/      |U8     |A1, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR17 |/     |Ak   |/      |U8     |A1, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR18 |/     |Ak   |/      |U8     |A1, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR19 |/     |Ak   |/      |U8     |A1, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR20 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR21 |/     |Ak   |/      |U8     |A1, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR22 |/     |As   |/      |U8     |A1   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR23 |/     |As   |/      |U8     |A1, A3 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR24 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR25 |/     |As   |/      |U8     |A2, A3 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR26 |/     |As   |/      |U8     |A2, A3 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR27 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR28 |/     |As   |/      |U8     |A2, A3 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR29 |/     |As   |/      |U8     |A2, A3 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR30 |/     |As   |/      |U8     |A2, A3 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR31 |/     |As   |/      |U8     |A2, A3 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR32 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR33 |/     |Ak   |/      |U8     |A1, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR34 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR35 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR36 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR37 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR38 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR39 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR40 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR41 |/     |LN   |/      |/     |/   |139.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR42 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR43 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR44 |/     |As   |/      |U8     |A1   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR45 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR46 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR47 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR48 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR49 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR50 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR51 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR52 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR53 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR54 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR55 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR56 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR57 |/     |SP   |/      |U3     |A3   |141.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR58 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR59 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR60 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR61 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR62 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR63 |MR63/1  |CDp   |/      |U3     |A2   |/    |
|   +----------+--------+       +-----------+-------+--------+
|   |MR63/2  |SS   |       |U3     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR64 |/     |SS   |/      |U3     |A2, A3 |142.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR65 |/     |As   |/      |U8     |A2, A3 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR66 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A3,|140.  |
|   |     |    |       |      |A4   |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR67 |/     |As   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR68 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR69 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR70 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A3,|140.  |
|   |     |    |       |      |A4   |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR71 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |143.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR72 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR73 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR74 |/     |Ak   |/      |U8     |A1, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR75 |/     |LN   |predviden  |/     |/   |144.  |
|   |     |    |OPPN     |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR76 |/     |Ak   |/      |U8     |A1, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR77 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR78 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR79 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A3,|140.  |
|   |     |    |       |      |A4   |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR80 |/     |Ak   |/      |U8     |A1, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR81 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR82 |/     |Ak   |/      |U8     |A1, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR83 |/     |Ak   |/      |U8     |A1, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR84 |/     |PC   |/      |/     |/   |145.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR85 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR86 |/     |As   |/      |U8     |A2   |146.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR87 |/     |As   |/      |U8     |A2   |146.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MR88 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|Matke                                |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA1  |/     |CU   |/      |U3     |A2, A4 |147.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA2  |/     |SK   |/      |U2     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA3  |/     |SS   |/      |U3     |A2   |148.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA4  |/     |SS   |/      |U3     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA5  |MA5/1   |ZS   |/      |U7     |A7   |/    |
|   +----------+--------+       +-----------+-------+--------+
|   |MA5/2   |BT   |       |U7     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA6  |MA6/1   |CDv   |/      |U6     |A6   |149.  |
|   +----------+--------+       +-----------+-------+člen  |
|   |MA6/2   |BT   |       |U3     |A2   |    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA7  |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |149.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA8  |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |149.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA9  |/     |As   |/      |U8     |A2, A3 |150.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA10 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA11 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |148.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA12 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA13 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA14 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA15 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA16 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA17 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA18 |/     |Ac   |/      |U8     |A2   |151.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA19 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA20 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA21 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA22 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA23 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA24 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA25 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA26 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA27 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA28 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA29 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA30 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA31 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA32 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA33 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA34 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA35 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA36 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA37 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA38 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA39 |/     |Ak   |/      |U8     |A1, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA40 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA41 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA42 |/     |S    |predviden  |/     |/   |82. člen|
|   |     |    |OPPN     |      |    |    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA43 |/     |CDd   |/      |U5     |A2, A4 |152.  |
|   |     |    |       |      |    |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA44 |/     |SS   |/      |U3     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA45 |MA45/1  |S    |predviden  |/     |/   |83. člen|
|   +----------+    |OPPN     |      |    |    |
|   |MA45/2  |    |       |      |    |    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA46 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA47 |/     |Ak   |/      |U8     |A2, A4 |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA48 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA49 |/     |As   |/      |U8     |A2   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|MA50 |/     |S    |predviden  |/     |/   |84. člen|
|   |     |    |OPPN     |      |    |    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|Odprti prostor                            |
+------------------------------------------------------------+--------+
|Lokacije vojnih grobišč                   |153.  |
|                              |člen  |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
|HD1  |/     |K, G, V |/      |/     |/   |/    |
+------+----------+--------+-------------+-----------+-------+--------+
4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov
4.1. Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
70. člen
V območjih EUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, so do njihovega sprejetja dovoljene naslednje vrste gradenj:
– nujne gradnje, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture, ki ne bo oviralo kasnejšega kompleksnega urejanja območja,
– gradnje objektov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih,
– rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov,
– odstranitve stavb (izjema so objekti kulturne dediščine),
– gradnje oziroma postavitve objektov za lastne potrebe in začasnih objektov.
4.2. Usmeritve za izdelavo OPPN
4.2.1. Ravninski del
4.2.1.1. Dolenja vas
71. člen
Območje EUP z oznako DO5:
– območje se nameni pretežno trgovskim, gostinskim, poslovnim, kulturnim, razvedrilnim, rekreacijskim ter nemotečim proizvodnim in obrtnim dejavnostim,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 1,
– pri oblikovanju je potrebno upoštevati, da je območje vizualno izpostavljeno in predstavlja severni vstop v naselje, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– območje naj se s peš in kolesarskimi potmi povezuje s sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno omrežje,
– za izdelavo prostorskega akta je potrebno izdelati hidrološko hidravlično študijo v skladu s predpisi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
4.2.1.2. Latkova vas
72. člen
Območje EUP z oznako LA21:
– manjše območje znotraj EUP z oznako LA21/1 se nameni pretežno trgovskim, gostinskim, poslovnim, kulturnim, razvedrilnim in rekreacijskim dejavnostim, območje z oznako LA21/2 pa rekreacijskim, razvedrilnim in kulturnim dejavnostim ter gostinstvu,
– faktor izrabe naj se giblje med 0,8 in 1,
– oblikovanje naj bo kvalitetno, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– ohranjati je potrebno obrežno vegetacijo, ostalo obstoječe drevje in grmičevje pa naj se ohrani v čim večjem obsegu,
– po možnosti naj se območje z debelno vegetacijo loči od sosednjih EUP, pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled in ne linijska parkovna zasaditev, za ureditev zelenih površin naj se uporabijo avtohtone vrste trav, grmovnic in drevja,
– s peš in kolesarskimi stezami naj se ga poveže s sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno omrežje,
– na območju naj se ne uporablja mineralnih gnojil, herbicidov in pesticidov,
– za izdelavo prostorskega akta je potrebno izdelati hidrološko hidravlično študijo v skladu s predpisi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
– za posamezno manjše območje znotraj EUP z oznakama LA21/1 in LA21/2 se lahko izdela ločen OPPN, v skladu z usmeritvami določenimi v prejšnjih alinejah tega člena in pod pogojem, da infrastrukturna zasnova enega območja ne bo ovirala kasnejšega kompleksnega urejanja drugega območja.
73. člen
Območje EUP z oznako LA28:
– nameni se ga proizvodnji, gradbeništvu, trgovini, prometu in skladiščenju ter poslovnim dejavnostim,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 1,
– oblikovanje naj bo kvalitetno, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– ohranjati je potrebno obrežno vegetacijo in načrtovati intenzivno zazelenitev južnega roba EUP z debelno vegetacijo,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno omrežje,
– za izdelavo prostorskega akta je potrebno izdelati hidrološko hidravlično študijo v skladu s predpisi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
74. člen
Območje EUP z oznako LA48:
– nameni se ga bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 0,75,
– načrtuje naj se bolj drobna pozidava, premoščanje višinskih razlik med okoliškimi površinami naj se po možnosti izvaja brez ureditve škarp, teras in drugih objektov, prehodi naj bodo mehki in zatravljeni, za ureditev razgaljenih površin naj se načrtuje zatravitev z mešanico avtohtonih trav (tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša),
– s peš in kolesarskimi stezami naj se ga poveže s sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno omrežje,
– travnikov naj se ne gnoji z mineralnimi gnojili,
– na območju naj se ne uporablja herbicidov in pesticidov.
4.2.1.3. Prebold
75. člen
Območje EUP z oznako PR23:
– manjše območje znotraj EUP z oznako PR23/1 se nameni bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev ter stanovanjskim površinam za posebne namene, manjše območje znotraj EUP z oznako PR23/2 pa zelenim površinam,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 1,
– oblikovanje naj bo kvalitetno ob upoštevanju, da se nahaja v bližini graščine Prebold, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– s peš in kolesarskimi stezami naj se ga poveže s sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno omrežje,
– za izdelavo prostorskega akta je potrebno izdelati hidrološko hidravlično študijo v skladu s predpisi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
76. člen
Območje EUP z oznako PR24:
– nameni se ga pretežno trgovskim, gostinskim, poslovnim, kulturnim, razvedrilnim in rekreacijskim dejavnostim ter bivanju,
– faktor izrabe naj se giblje med 0,8 in 1,
– oblikovanje naj bo kvalitetno ob upoštevanju, da se nahaja v bližini graščine Prebold, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– po možnosti naj se ob robovih EUP načrtuje pasove debelne vegetacije,
– s peš in kolesarskimi stezami naj se ga poveže s sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno omrežje,
– za izdelavo prostorskega akta je potrebno izdelati hidrološko hidravlično študijo v skladu s predpisi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
77. člen
Območje EUP z oznako PR41:
– manjše območje znotraj EUP z oznako PR41/1 se nameni gostinskim, kulturnim, razvedrilnim, rekreacijskim in drugim podobnim dejavnostim, manjše območje znotraj EUP z oznako PR41/2 pa bivanju,
– faktor izrabe naj se giblje do 0,6,
– oblikovanje naj bo kvalitetno ob upoštevanju vizualno izpostavljene lokacije, umestitev stavb in dostopnih poti naj sledi konfiguraciji terena, stavbe naj bodo čimbolj skrite v zelenju, po izpostavljenih robovih EUP naj se načrtuje intenzivno zazelenitev z avtohtono debelno vegetacijo,
– s peš in kolesarskimi stezami naj se ga poveže s sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje po možnosti pa tudi na zgrajeno plinovodno omrežje.
4.2.1.4. Sveti Lovrenc
78. člen
Območje EUP z oznako LO9:
– območje se nameni bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne tradicije, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– območje naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter po možnosti priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje.
4.2.1.5. Šešče pri Preboldu
79. člen
Območji EUP z oznako ŠE10 in ŠE21:
– posamezno območje se nameni bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe posameznega območja naj se giblje okoli 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne tradicije, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– območji naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s sosednjimi območji,
– potrebno ju je ustrezno komunalno opremiti ter po možnosti priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove.
80. člen
Območje EUP z oznako ŠE23:
– nameni se ga bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne tradicije, umestitev stavb in dostopnih poti naj sledi konfiguraciji terena, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– območje naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove,
– za posamezno manjše območje znotraj EUP z oznakama ŠE23/1 in ŠE23/2 se lahko izdela ločen OPPN, v skladu z usmeritvami določenimi v prejšnjih alinejah tega člena in pod pogojem, da infrastrukturna zasnova enega območja ne bo ovirala kasnejšega kompleksnega urejanja drugega območja.
4.2.2. Hriboviti del
4.2.2.1. Gorica
81. člen
Območje EUP z oznako GO1:
– nameni se ga bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne tradicije, lahko na sodoben način, načrtuje se lahko tudi energetsko varčna gradnja, urbanistično oblikovanje naj bo gručasto, umeščanje dostopnih poti naj sledi konfiguraciji terena, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– območje naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
– z ureditvami je potrebno omogočiti nadaljnje nemoteno dostopanje in gospodarjenje z okoliškim gozdom,
– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove.
4.2.2.2. Matke
82. člen
Območje EUP z oznako MA42:
– nameni se ga bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje do 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne tradicije, lahko na sodoben način, umestitev stavb in dostopnih poti naj sledi konfiguraciji terena, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– območje naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove.
83. člen
Območje EUP z oznako MA45:
– nameni se ga bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje do 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne tradicije, načrtujejo se lahko tudi stavbe tipa vila, pod pogojem, da se ob njih zagotavlja večji delež zelenih ureditev, umestitev stavb in dostopnih poti naj sledi konfiguraciji terena, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– ohranjati je potrebno obrežno vegetacijo,
– območje naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove,
– za posamezno manjše območje znotraj EUP z oznakama MA45/1 in MA45/2 se lahko izdela ločen OPPN, v skladu z usmeritvami določenimi v prejšnjih alinejah tega člena in pod pogojem, da infrastrukturna zasnova enega območja ne bo ovirala kasnejšega kompleksnega urejanja drugega območja.
84. člen
Območje EUP z oznako MA50:
– nameni se ga bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne tradicije, načrtujejo se lahko tudi stavbe tipa vila, pod pogojem, da se ob njih zagotavlja večji delež zelenih ureditev, umestitev stavb in dostopnih poti naj sledi konfiguraciji terena, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– območje naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove.
5. Posebne določbe
5.1. Ravninski del
5.1.1. Dolenja vas
85. člen
Območja EUP z oznako DO1, DO2 in DO4:
Ne glede na določila petega odstavka 12. člena tega odloka je na območju EUP dovoljena tudi kmetijska dejavnost in še naslednje vrste objektov: nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij ter pomožni kmetijsko-gozdarski objekti.
86. člen
Območje EUP z oznako DO11:
Za oblikovanje stavb na območju prostorske enote je potrebno upoštevati naslednja določila:
– tlorisna zasnova je lahko poljubna,
– višinski gabarit je dovoljen do (K) + P (VP) + M,
– oblikovanje strešin mora slediti tlorisni zasnovi; dovoljene so dvokapnice, piramidaste, pultne, ravne ter druge oblike streh,
– arhitektonsko oblikovanje stavb je lahko bolj razkošno in prilagojeno obstoječi vili,
– oblikovanje dozidav in nadzidav je potrebno prilagoditi osnovni stavbi, pri tem je potrebno upoštevati njene prostorske in likovne kvalitete ter oblikovati zaključeno celoto,
– pri posegih na obstoječi vili je potrebno uporabljati avtentične materiale,
– dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov.
87. člen
Območje EUP z oznako DO12:
– maksimalni faktor izrabe: 1,2,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,3,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 20%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 2 + M ali (K) + P + 3,
– z avtohtono debelno vegetacijo je potrebno intenzivno zazeleniti zahodni rob EUP.
88. člen
Območje EUP z oznako DO13:
Maksimalni višinski gabarit je (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 6,9 metra nad terenom.
89. člen
Manjši območji znotraj EUP z oznako DO15/2 in DO15/5:
Gradnja stavb na posameznem območju je možna po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma sočasno.
90. člen
Območje EUP z oznako DO16:
Pri oblikovanju je potrebno upoštevati, da je območje vizualno izpostavljeno in predstavlja severni vstop v naselje.
91. člen
Območje EUP z oznako DO20:
Severni in zahodni rob EUP je potrebno intenzivno zazeleniti z avtohtono debelno vegetacijo.
5.1.2. Kaplja vas
92. člen
Območje EUP z oznako KA6:
Maksimalni faktor zazidanosti območja je 0,1.
93. člen
Območji EUP z oznako KA7 in KA8:
Območji EUP se nahajata na območju suhega zadrževalnika, kjer se dovoljujejo tudi posegi iz četrtega odstavka 13. člena odloka. Potrebam suhega zadrževalnika morajo biti podrejeni vsi ostali posegi.
5.1.3. Latkova vas
94. člen
Območje EUP z oznako LA4:
Gradnja stavb na posamezni strani javne poti je možna po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma sočasno.
95. člen
Območje EUP z oznako LA9:
Na območju EUP so dovoljene tudi ureditve in gradnje športnih igrišč.
96. člen
Manjše območje znotraj EUP z oznako LA11/1:
– maksimalni faktor izrabe: 1,0,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,25,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 20%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 2 + M ali (K) + P + 3,
– ob dostopni poti na vzhodnem robu območja je potrebno urediti zeleno bariero.
97. člen
Območje EUP z oznako LA17:
– maksimalni faktor izrabe: 0,85,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,25,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 20%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 2 + M ali (K) + P + 3.
98. člen
Območje EUP z oznako LA23:
(1) Na območju EUP z oznako LA23 so, poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
(1.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: trgovina, skladiščenje ter poslovne dejavnosti,
(1.2) vrste objektov glede na namen:
– upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, garažne ter večnamenske stavbe,
– parkirišča, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
(1.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, spominska obeležja, objekti za oglaševanje in urbana oprema.
(2) Maksimalni gabarit stavb na območju ne sme presegati višine 10,5 metra nad terenom oziroma višine obstoječih stavb na območju EUP.
99. člen
Območje EUP z oznako LA25:
– gradnja stavb je možna po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma sočasno,
– maksimalni gabarit stavb na območju ne sme presegati višine 12,0 metrov nad terenom,
– obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati v čim večjem obsegu.
100. člen
Območje EUP z oznako LA26:
(1) Po izgradnji krožišča na območju EUP z oznako LA31 se na območju EUP z oznako LA26 od vrst dejavnosti z dopustnim obsegom dovoljuje še dejavnost oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki ter saniranja okolja, od vrst objektov glede na namen pa še kompleksni industrijski objekti.
(2) Maksimalni gabarit stavb na posameznem območju ne sme presegati višine 12,0 metrov nad terenom.
(3) Odpadke in druge surovine za nadaljnjo predelavo je potrebno skladiščiti urejeno, na način, da se vizualno ne moti ostale okolice (npr. za ustrezno oblikovano masivno ograjo, v stavbi …).
101. člen
Območje EUP z oznako LA27:
Maksimalni gabarit stavb na posameznem območju ne sme presegati višine 12,0 metrov nad terenom oziroma višine obstoječih stavb na območju EUP.
102. člen
Območje EUP z oznako LA32:
– maksimalni gabarit stavb na območju ne sme presegati višine 10,5 metra nad terenom oziroma višine obstoječih stavb na območju EUP,
– obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati v čim večjem obsegu.
103. člen
Območje EUP z oznako LA33:
Maksimalni gabarit stavb ne sme presegati višine 10,5 metra nad terenom.
104. člen
Območje EUP z oznako LA47:
– maksimalni gabarit objektov na območju ne sme presegati višine 9,0 metrov nad terenom,
– obstoječo vegetacijo je potrebno ohranjati v čim večjem obsegu.
5.1.4. Prebold
105. člen
Manjše območje znotraj EUP z oznako PR1/1 in območje EUP z oznako PR2:
Za oblikovanje stavb na območju prostorske enote je potrebno upoštevati naslednja določila:
– pri načrtovanju postavitve stavbe na parcelo ter določanju tlorisnih gabaritov je potrebno izdelati urbanistični vzorec za območje PR1/1 oziroma območje PR2 na katastru v merilu 1:1000 in postavitev ter razmerje tlorisnih gabaritov novogradnje ali dozidave vključiti v urbanistični vzorec,
– višinski gabariti stavb ne smejo presegati višine slemena najvišje stavbe na območju PR1/1 oziroma območju PR2,
– obliko, naklon, kritino in smer slemena je potrebno prilagoditi tradicionalni značilnosti trškega jedra, naklon streh je dovoljen v razponu od 35º do 45º z upoštevanjem prevladujočega naklona v EUP, strešna kritina mora biti opečne barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali), s strešniki je treba ustvariti drobno teksturo, nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°),
– za odpiranje strešin, oblikovanje napuščev, uporabo materialov, postavitev ali vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov je potrebno upoštevati določila prvega odstavka 25. člena odloka,
– arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja, fasade morajo biti oblikovane v skladnih razmerjih in v barvi pastelnih zemeljskih tonov, pri rekonstrukcijah, dozidavah in nadzidavah stavb je potrebno ohranjati značilne arhitekturne elemente.
106. člen
Manjše območje znotraj EUP z oznako PR1/4:
Na manjšem območju znotraj EUP se ohranja obstoječe zelene površine, zato so na območju dovoljeni zgolj posegi, ki jih določa petnajsti odstavek 12. člena odloka.
107. člen
Območje EUP z oznako PR3:
Maksimalni gabarit stavb na območju je dovoljen do (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 6,9 metra nad terenom.
108. člen
Območje EUP z oznako PR4:
Višinski gabariti stavb ne smejo presegati višine slemena najvišje stavbe na območju PR4.
109. člen
Območje EUP z oznako PR7:
– maksimalni faktor izrabe: 0,80,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,25,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 20%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 2 + podstrešje.
110. člen
Manjši območji znotraj EUP z oznako PR8/1 in PR8/4:
– maksimalni faktor izrabe: 1,0,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,15,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 15%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 5 + podstrešje.
111. člen
Manjši območji znotraj EUP z oznako PR8/2 in PR8/3:
– maksimalni faktor izrabe: 1,0,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,20,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 20%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 3.
112. člen
Območje EUP z oznako PR9:
Za dvojčke je potrebno upoštevati še naslednja določila:
– dozidave stavb so dovoljene, kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda, ne pa za dodajanje novih stanovanjskih enot ali vnos novih dejavnosti,
– nadzidave so dovoljene za celotno stavbo in do maksimalnega predpisanega višinskega gabarita za stavbni tip, ki je določen za EUP.
113. člen
Območje EUP z oznako PR11:
– maksimalni faktor izrabe: 1,0,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,30,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 20%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 2 + M.
114. člen
Območje EUP z oznako PR14:
– maksimalni faktor izrabe: 1,
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,25,
– minimalni delež odprtih bivalnih površin: 20%,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 1 + M.
115. člen
Območje EUP z oznako PR16:
– maksimalni gabarit stavb na območju ne sme presegati višine 12,0 metrov nad terenom oziroma višine obstoječih stavb na območju EUP,
– obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati v čim večjem obsegu, ob severnem in zahodnem robu je potrebno zasaditi pas avtohtone debelne vegetacije, enako velja za vzhodni rob, kjer za to obstajajo prostorske možnosti.
116. člen
Območje EUP z oznako PR18:
Gradnja stavb je možna po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma sočasno.
117. člen
Območje EUP z oznako PR25:
Del območja EUP sega v arheološko območje Prebold – Grajska razvalina Libenštajn na Tolstem vrhu (EŠD 10400), ki je razglašeno za kulturni spomenik. Skladno z varstvenim režimom iz razglasitvenega akta se razvaline gradu Libenštajn ohranjajo kot ruševine. Izraba prostora mora biti podrejena ohranjanju in vzdrževanju zatečenega stanja spomenika (prepovedan je golosek, terasiranje ipd.); znotraj arheološkega območja je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo. Za vse posege na enoti kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.
118. člen
Manjše območje znotraj EUP z oznako PR27/1:
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,01,
– maksimalni višinski gabarit: (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 6,9 metra nad terenom.
119. člen
Manjši območji znotraj EUP z oznakama PR27/2 in PR46/3:
Posamezno območje je namenjeno parkiranju.
120. člen
Območji EUP z oznako PR34:
Na območju se variantno dovoljuje tudi umestitev cestne navezave na lokalno cesto (LC 490221).
121. člen
Območji EUP z oznako PR36 in PR40:
Na posameznih območjih EUP se ohranjajo obstoječe gozdne površine.
122. člen
Območje EUP z oznako PR37:
Na območju se dovoljuje še ureditev trim steze.
123. člen
Območje EUP z oznako PR38:
Na območju EUP je dovoljeno tudi urejanje prostorov za piknike.
124. člen
Območje EUP z oznako PR39:
Območje je namenjeno ureditvam za potrebe smučišča in spremljajočim objektom (žičnice, vlečnice, varovalne ograje namenjene fizičnemu varovanju žičnic in smučišč, opozorilni in obvestilni znaki na smučiščih, začasni kioski v zimskem času ipd.). Dovoljuje se urejanje obstoječih in eventuelno novih smučarskih prog. Za krčenje gozdnih površin za potrebe smučišča je potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda za gozdove.
5.1.5. Sveti Lovrenc
125. člen
Območje EUP z oznako LO5:
Severno stavbo na območju EUP je potrebno ustrezno oblikovno sanirati. Oblikovno sanacijo mora izdelati pooblaščeni projektant z ustrezno licenco s področja arhitekture.
126. člen
Območje EUP z oznako LO7:
Gradnja stavb na posamezni strani lokalne ceste je možna po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma sočasno.
127. člen
Manjše območje znotraj EUP z oznako LO10/2:
Za oblikovanje stavb na območju prostorske enote je potrebno upoštevati še naslednja določila:
– oblikovanje streh na območju mora biti enotno, strešna kritina mora biti opečne barve,
– arhitekturno oblikovanje stavb na območju mora biti enotno.
128. člen
Območje EUP z oznako LO12:
Del območja EUP sega v arheološko območje Šešče pri Preboldu – Prazgodovinsko gomilno grobišče (EŠD 10402), ki je razglašeno za kulturni spomenik. Skladno z varstvenim režimom iz razglasitvenega akta v območju kulturnega spomenika gradnja ni dopustna. Za vse posege v zavarovanem območju je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.
129. člen
Območje EUP z oznako LO13:
Maksimalni gabarit stavb na območju je dovoljen do (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 6,9 metra nad terenom.
130. člen
Območje EUP z oznako LO26:
Območje se nahaja v arheološkem območju Sveti Lovrenc – Grajska razvalina Žaženberk (EŠD 10409), ki je razglašeno za kulturni spomenik. Skladno z varstvenim režimom iz razglasitvenega akta se razvaline gradu Žaženberk ohranjajo kot ruševine. Izraba prostora mora biti podrejena ohranjanju in vzdrževanju zatečenega stanja spomenika (prepovedan je golosek, terasiranje, postavljanje fiksnih ograj in ograd za drobnico ipd.); znotraj območja je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo. Za vse posege na enoti kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.
5.1.6. Šešče pri Preboldu
131. člen
Območje EUP z oznako ŠE2:
Za oblikovanje stavb na območju prostorske enote je potrebno upoštevati še naslednja določila:
– maksimalni gabarit stavb na območju je dovoljen do (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 6,9 metra nad terenom,
– strehe so dvokapnice oziroma štirikapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice oziroma štirikapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa, naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45° z upoštevanjem prevladujočega naklona naselja ali dela naselja, strešna kritina mora biti opečne barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali), s strešniki je treba ustvariti drobno teksturo, nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).
132. člen
Območje EUP z oznako ŠE3:
Del območja EUP se nahaja znotraj enote kulturne dediščine Šešče pri Preboldu – Gomilno grobišče Gmajna (EŠD 27277). V območju arheološke kulturne dediščine – na parcelah, kjer so v konfiguraciji terena ohranjene prazgodovinske gomile (parcele št. 1258/6 – del, 1258/8 – del, 1171/12, 1171/13, 1173, 1174 in 1471/2 – del, k.o. Gornja vas), gradnja ni dopustna, na ostalih parcelah pa je treba znotraj arheološkega območja predhodno (pred načrtovanjem gradnje) izvesti predhodne arheološke raziskave za določitev obsega in vsebine arheološkega najdišča.
133. člen
Območje EUP z oznako ŠE13:
Območje EUP se nahaja na območju suhega zadrževalnika, kjer se dovoljujejo tudi posegi iz četrtega odstavka 13. člena odloka. Potrebam suhega zadrževalnika morajo biti podrejeni vsi ostali posegi.
134. člen
Območji EUP z oznakama ŠE 17 in ŠE18:
Območji EUP se nahajata v arheološkem območju Šešče pri Preboldu – Prazgodovinsko gomilno grobišče (EŠD 10402), ki je razglašeno za kulturni spomenik. Skladno z varstvenim režimom iz razglasitvenega akta v območju kulturnega spomenika gradnja ni dopustna, razen na parcelah št. 523/2 in 525/2, k.o. Gornja vas. Za vse posege v zavarovanem območju je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje, na v prejšnjem stavku navedenih parcelah pa je treba predhodno (pred načrtovanjem gradenj) izvesti predhodne arheološke raziskave za določitev obsega in vsebine arheološkega najdišča.
Na območju ŠE 18 je za posege potrebno pridobiti vsaj mnenje pristojnega zavoda za gozdove. To je obvezno, v kolikor je vpliv na gozd in gozdni prostor ugotovljen na podlagi poročila o vplivih na okolje.
135. člen
Območje EUP z oznako ŠE22:
Del območja EUP sega v arheološko območje Pongrac – Gomilno grobišče Bezovnik (EŠD 23192), ki je razglašeno za kulturni spomenik. Skladno z varstvenim režimom iz razglasitvenega akta v območju kulturnega spomenika gradnja ni dopustna.
5.1.7. Odprti prostor
136. člen
Območja EUP z oznakami RD1, RD2, RD3 in RD4:
Posamezna območja EUP se nahajajo na območju suhih zadrževalnikov, kjer se dovoljujejo tudi posegi iz četrtega odstavka 13. člena odloka. Potrebam suhih zadrževalnikov morajo biti podrejeni vsi ostali posegi.
5.2. Hriboviti del
5.2.1. Marija Reka
137. člen
Območje EUP z oznako MR1:
V območju kulturnega spomenika cerkve Marija Reka – Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 3153) ter v vplivnem območju gradnja ni dopustna, razen v okviru obstoječe domačije Marija Reka 35, z zapolnjevanjem oziroma prenovo s strani lastnikov. Za vsak poseg v območju spomenika ali v vplivnem območju cerkve je na osnovi predložene projektne dokumentacije z opisom predvidenih del, potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine, za arheološke raziskave na območju spomenika pa skladno s predpisi tudi soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.
138. člen
Manjše območje znotraj EUP z oznako MR2/2:
Na območju je dovoljeno tudi urejanje parkirnih mest.
139. člen
Območji EUP z oznakama MR5 (Marija Reka/b) in MR41 (Pod Reško planino) :
Na glede na določila petega odstavka 13. člena odloka se na nahajališčih mineralnih surovin z oznakama MR5 (Marija Reka/b) in MR41 (Pod Reško planino) pristopi k sanaciji kamnoloma, vendar le, če padanje kamenja ogroža okolico, sicer se prepusti naravni sanaciji. Sanacija nelegalnih kopov se bo izvajala v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov.
140. člen
Območja EUP z oznakami MR7, MR10, MR66, MR70 in MR79:
Na območju posameznih EUP je dovoljena tudi dejavnost občasnega bivanja, kot dovoljene vrste objektov pa tudi počitniške hišice.
141. člen
Območje EUP z oznako MR57:
Na območju se je potrebno priključiti na javno oziroma lokalno vodovodno omrežje.
142. člen
Območje EUP z oznako MR64:
(1) Na območju je dovoljena tudi dejavnost občasnega bivanja, kot dovoljene vrste objektov pa tudi počitniške hišice.
(2) Na območju se je potrebno priključiti na javno oziroma lokalno vodovodno omrežje.
143. člen
Območje EUP z oznako MR71:
Za posege je potrebno pridobiti vsaj mnenje pristojnega zavoda za gozdove. To je obvezno, kolikor je vpliv na gozd in gozdni prostor ugotovljen na podlagi poročila o vplivih na okolje.
144. člen
Območje EUP z oznako MR75 (Marija Reka/c):
Lokacija predstavlja potencialni prostor za izkoriščanje potencialnega nahajališča tehničnega kamna. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki bo podrobneje določal tudi obvezno končno sanacijo. Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin je potrebno izvajati v skladu z določbami Zakona o rudarstvu.
145. člen
Območje EUP z oznako MR84:
(1) Območje je namenjeno ureditvi parkirnih površin.
(2) Za posege je potrebno pridobiti vsaj mnenje pristojnega zavoda za gozdove. To je obvezno, v kolikor je vpliv na gozd in gozdni prostor ugotovljen na podlagi poročila o vplivih na okolje.
146. člen
Območji EUP z oznakama MR86 in MR87:
Za posege na območju posamezne EUP je potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda za gozdove.
5.2.2. Matke
147. člen
Območje EUP z oznako MA1:
Ne glede na določila petega odstavka 12. člena tega odloka je na območju EUP dovoljena tudi kmetijska dejavnost in še naslednje vrste objektov: nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij ter pomožni kmetijsko-gozdarski objekti.
148. člen
Območji EUP z oznakama MA3 in MA11:
Za posege je potrebno pridobiti vsaj mnenje pristojnega zavoda za gozdove. To je obvezno, kolikor je vpliv na gozd in gozdni prostor ugotovljen na podlagi poročila o vplivih na okolje.
149. člen
Območja EUP z oznakami MA6/1, MA6/2, MA7 in MA8:
Območja se nahajajo znotraj arheološkega območja Matke – Prazgodovinska naselbina Hom (EŠD 10399), na sredini katerega stoji cerkev Matke – Cerkev sv. Marije Magdalene (EŠD 3221) z vplivnim območjem. Obe enoti kulturne dediščine sta razglašeni za kulturna spomenika. Skladno z varstvenim režimom iz razglasitvenega akta v območju kulturnega spomenika ter v vplivnem območju gradnja ni dopustna, razen v okviru obstoječih domačij Matke 43 in 44, z zapolnjevanjem oz. prenovo s strani lastnikov. Za vsak poseg zavarovanem in v vplivnem območju cerkve in arheološkega območja je na osnovi predložene projektne dokumentacije z opisom predvidenih del, potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine, za raziskave nepremične arheološke kulturne dediščine in njeno odstranitev pa skladno s predpisi tudi soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.
150. člen
Območje EUP z oznako MA9:
Na območju je dovoljena tudi dejavnost občasnega bivanja, kot dovoljene vrste objektov pa tudi počitniške hišice.
151. člen
Območje EUP z oznako MA18:
Ne glede na določila dvaindvajsetega odstavka 12. člena tega odloka so na območju EUP poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje ID OPN, dovoljene naslednje:
– vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: gostinstvo, bivanje, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– vrste objektov glede na namen: gostinske in stanovanjske stavbe, stavbe za kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, večnamenske stavbe, parkirišča za potrebe EUP, otroška in druga javna igrišča ter druge urejene zelene površine,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, spominska obeležja, objekti za oglaševanje in urbana oprema.
152. člen
Območje EUP z oznako MA43:
Na območju je dovoljena tudi kmetijska dejavnost in še naslednje vrste objektov: nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij ter pomožni kmetijsko-gozdarski objekti.
5.2.3. Lokacije vojnih grobišč
153. člen
Na lokacijah vojnih grobišč: Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 9 (parc. štev. 822, k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 13 (parc. štev. 789/1, k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 12 (parc. štev. 1211, k.o. Marija Reka), Marija Reka – grobišče Knezdol (parc. štev. 805, k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 10 (parc. štev. 782/3, k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 2 (parc. štev. 782/3, k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 1 (parc. štev. 782/3, k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 3 (parc. štev. 782/3, k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 4 (parc. štev. 782/3, k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 5 (parc. štev. 782/3, k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 6 (parc. štev. 782/3, k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 7 (parc. štev. 782/3, k.o. Marija Reka), Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 8 (parc. štev. 822, k.o. Marija Reka) in Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 11 (parc. štev. 822, k.o. Marija Reka) so dovoljeni le posegi, katerih namen je nadaljnja raziskava in potrditev obstoječih grobišč, in sicer pod strokovnim vodstvom. V skladu s predpisi morajo lastniki ali imetniki drugih stvarnih pravic na zemljiščih, na katerih so vojna grobišča in zemljiščih, preko katerih so vojna grobišča dostopna, dopustiti dostop do grobišč in omogočiti posege, ki so potrebni za varstvo vojnih grobišč. Pri prodaji zemljišč, na katerih so vojna grobišča, ima država predkupno pravico. Lastniki zemljišč imajo pravico do povračila dejanske škode, ki bi jim nastala na njihovi lastnini ali v zvezi z lastnino ob delih na grobiščih, ali zaradi obiskovanja grobišč.
III. PREHODNE DOLOČBE
154. člen
(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj in dokončanje postopkov priprave OPPN)
Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, ki je veljal do uveljavitve tega odloka, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek v skladu z novim odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.
Vsi postopki priprave novih OPPN ter sprememb in dopolnitev obstoječih OPPN, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah prostorskih aktov, ki so veljali do uveljavitve tega odloka.
155. člen
(kulturna dediščina)
Do uveljavitve varstvenih območij dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za enote kulturne dediščine vključene v Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Občine Prebold (ZVKDS OE Celje, februar 2008), ki se hranijo na sedežu Občine Prebold in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.
IV. KONČNE DOLOČBE
156. člen
(veljavnost prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji odloki:
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Prebold (spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Prebold), (Uradni list RS, št. 58/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Prebold (Uradni list RS, št. 2/05),
– Odlok o zazidalnem načrtu območja Gradnja Žalec (Uradni list SRS, št. 14/84) – za območje Občine Prebold,
– Odlok o zazidalnem načrtu cestne baze Latkova vas (Uradni list RS, št. 25/89).
157. člen
(vpogled)
Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold je na vpogled zainteresirani javnosti na oddelku za okolje in prostor Občine Prebold in na njihovih spletnih straneh. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na pristojni upravni enoti in ministrstvu, pristojnemu za urejanje prostora.
158. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
159. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/50/2008-04
Prebold, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.