Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010

Kazalo

2184. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD), stran 6131.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD)
Razglašam Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 2010.
Št. 003-02-5/2010-8
Ljubljana, dne 28. maja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ GOSPODARSKIH DRUŽB (ZPFIGD)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet zakona)
Ta zakon določa upravičence, vrste in namen kreditov, pooblaščene institucije in postopke izdajanja poroštev Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz naslova kreditov pri prvovrstnih komercialnih bankah in hranilnicah, namenjenih za financiranje investicij, opredeljenih v tem zakonu.
2. člen
(namen kreditov, za katere se izdajajo poroštva)
(1) Poroštva Republike Slovenije za obveznost gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: poroštva) se izdajajo za kredite, ki jih upravičenci namenijo za financiranje investicij v razvojne projekte, ki imajo za posledico rast dodane vrednosti na zaposlenega in omogočajo večjo zaposlenost, kar mora biti razvidno iz investicijskega programa, ki ga predhodno potrdi komercialna banka ali hranilnica, ki je dajalka kredita (v nadaljnjem besedilu: kreditodajalka).
(2) Poroštev se ne sme izdajati za kredite, ki so namenjeni za:
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do dobaviteljev, bank ali drugih upnikov;
– za odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb s strani članov organov vodenja in nadzora teh gospodarskih družb in z njimi povezanih oseb;
– financiranje študij ali svetovalnih pogodb;
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo;
– investicije v prometno infrastrukturo;
– nakup cestno prometnih sredstev;
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Namen kreditov po tem členu ugotavlja SID – Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID banka) v skladu s pooblastili iz 11. člena tega zakona.
3. člen
(upravičenci do pridobitve poroštev)
(1) Do pridobitve poroštva so upravičene gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) Za gospodarske družbe po tem zakonu se štejejo osebe, organizirane v statusni obliki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe in po zakonu, ki ureja zadruge.
(3) Do poroštva ni upravičena gospodarska družba, če:
– je družba v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 31/07);
– je zoper njo uveden postopek stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije ali izvršilni postopek, ki bi lahko po mnenju kreditodajalke bistveno ogrozil njeno poslovanje;
– ima po podatkih Davčne uprave Republike Slovenije na dan oddaje vloge za prijavo na razpis neporavnane obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
– ima Republika Slovenija v njej neposredno ali posredno več kot 50 odstotkov delnic ali več kot 50 odstotni delež;
– v pretežnem delu opravlja finančno ali posredniško dejavnost po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev.
II. POGOJI KREDITOV IN POROŠTEV
4. člen
(krediti, za katere se izdajajo poroštva)
(1) Poroštva se lahko izdajajo za kredite z naslednjimi osnovnimi značilnostmi:
– ročnost posameznega kredita ne sme biti krajša od enega leta in daljša od desetih let;
– obrestna mera kreditov je obrestna mera za komitente najvišjega bonitetnega razreda banke;
– vsi stroški posameznega kredita morajo biti primerljivi stroškom kreditov za komitente najvišjega bonitetnega razreda banke;
– višina posameznega kredita je lahko najmanj 500.000 eurov in največ 20.000.000 eurov, pri čemer kredit ne sme presegati dveh tretjin stroškov celotne investicije;
– valuta kredita je euro;
– kredit je lahko zavarovan z opredmetenimi sredstvi investicije iz prvega odstavka 2. člena tega zakona, pri čemer mora biti vrednost zavarovanja kredita enaka višini glavnice kredita. Če opredmetena sredstva investicije, namenjena za zavarovanje kredita, ne dosegajo višine glavnice kredita, mora banka od upravičenca – kreditojemalca zahtevati dodatno zavarovanje v vrednosti do višine glavnice odobrenega kredita.
(2) Upravičenec lahko za pridobitev poroštva za financiranje iste investicije najame kredit le pri eni banki ali hranilnici.
5. člen
(omejitev skupnega zneska poroštev)
Skupen znesek poroštev po tem zakonu ne sme presegati 1.000.000.000 eurov.
6. člen
(višina poroštva in zavarovanje kredita)
Republika Slovenija daje poroštvo do 75% glavnice posameznega kredita, preostali del glavnice kredita, vse obresti kredita in vse stroške kredita banka zavaruje v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 4. člena tega zakona. Obresti in stroškov kredita banka ne sme pripisovati h glavnici kredita.
7. člen
(narava poroštev)
(1) Poroštva so nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi poziv banke. Poroštva so subsidiarna, kar pomeni, da lahko banka terja poroka k plačilu šele, če ne prejme izpolnitve veljavne in zapadle obveznosti od dolžnika. Po tem zakonu se šteje, da dolžnik ni izpolnil svoje obveznosti po kreditni pogodbi, če zamudi s plačilom dveh zaporednih zapadlih obrokov ali če v času trajanja kredita zamudi s plačilom treh zapadlih obrokov.
(2) V primeru stečaja ali prisilne poravnave dolžnika ima banka pravico od poroka terjati takojšnje plačilo celotne porokove obveznosti.
8. člen
(sredstva za plačilo poroštev in ocena verjetnosti unovčitve poroštev)
(1) Sredstva za plačilo obveznosti iz poroštev se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, ob pripravi predloga proračuna Republike Slovenije izdela oceno verjetnosti unovčitve poroštev, izdanih po tem zakonu.
(3) Ministrstvo, pristojno za finance pridobi podatke za izračun ocene verjetnosti unovčitve poroštva za posamezne gospodarske družbe iz obstoječih baz podatkov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
9. člen
(zavarovanje poroštva in izterjava regresnega zahtevka)
(1) Zavarovanje kredita iz šeste alineje prvega odstavka 4. člena tega zakona je namenjeno tudi zavarovanju poroštva po tem zakonu.
(2) V primeru unovčitve poroštva banka pri izterjavi svoje terjatve iz kredita izterja od dolžnika tudi regresni zahtevek, ki se nanaša na unovčeno poroštvo, pri čemer je upravičena do povrnitve sorazmernega dela stroškov izterjave. Če prejeta poplačila v postopku izterjave od dolžnika ne zadoščajo za celotno poplačilo terjatev banke in poroka, se prejeta poplačila razdelijo sorazmerno glede na delež poroštva v celotni višini dolžnikove obveznosti.
10. člen
(premija za izdano poroštvo)
(1) Za izdano poroštvo se plača premija, ki vsebuje vse stroške poroštva in za izračunavanje katere se uporabi tržno oblikovana cena. Višina premije je različna glede na bonitetni razred, v katerega gospodarsko družbo uvrsti kreditodajalka ob odobritvi kredita.
(2) Tržna cena se določi na podlagi povprečja premij za izdane garancije najmanj petih poslovnih bank v Republiki Sloveniji za posamezni bonitetni razred kreditojemalcev.
(3) Premija iz prvega odstavka tega člena je prihodek proračuna Republike Slovenije.
11. člen
(pooblastilo SID banki in nadomestilo SID banki)
(1) Za določitev višine premije glede na bonitetne razrede, za ugotavljanje izpolnitve pogojev za pridobitev poroštva, za presojo zavarovanj poroštev in za sklepanje pogodb v zvezi z izdajo poroštev ter drugih tehničnih opravil po tem zakonu je v imenu in za račun Republike Slovenije pooblaščena SID banka.
(2) Za opravljene posle iz prejšnjega odstavka je SID banka upravičena do nadomestila v višini 0,20% od dela glavnice posameznega kredita, zavarovanega s poroštvom po tem zakonu. Nadomestilo SID banki se plačuje iz proračuna Republike Slovenije.
12. člen
(uredba)
Podrobnejši način izpolnjevanja pogojev iz pete alineje tretjega odstavka 3. člena tega zakona, podrobnejši način določitve tržno oblikovane cene iz 10. člena tega zakona, vsebina razpisa za pridobivanje poroštev, roki, dokumentacija, poročanje, podrobnejši postopki v zvezi s pridobivanjem, unovčevanjem in izterjavo poroštev se določijo z uredbo, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uredba).
III. POSTOPEK ZA IZDAJO POROŠTEV
13. člen
(objava razpisa)
(1) SID banka najkasneje v roku desetih delovnih dni po uveljavitvi uredbe na svoji spletni strani objavi razpis za pridobivanje poroštev in seznam dokumentacije, ki je potrebna za prijavo upravičencev na razpis.
(2) Dokumentacija, ki je potrebna za prijavo na razpis, mora med drugim vsebovati vlogo gospodarske družbe za pridobitev poroštva, iz katere izhaja delež zaprošenega poroštva, računovodske izkaze družbe, investicijski načrt, iz katerega mora biti jasno razviden namen investicije in njeni ekonomski učinki ter osnutek kreditne pogodbe in ponudbo banke za kreditiranje investicije.
(3) SID banka objavi na svoji spletni strani tudi osnutek besedila poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in kreditodajalko.
14. člen
(pregled vlog in sklenitev poroštvene pogodbe)
(1) SID banka mora najkasneje v roku 15 delovnih dni po pridobitvi popolne dokumentacije iz prejšnjega člena s strani gospodarske družbe pregledati dokumentacijo, ugotoviti izpolnjevanje pogojev iz 2. in 3. člena tega zakona in določiti višino premije iz 10. člena tega zakona.
(2) Če iz dokumentacije izhaja upravičenost do poroštva, SID banka najkasneje v desetih delovnih dneh po poteku roka za pregled dokumentacije iz prejšnjega odstavka s kreditodajalko v imenu in za račun Republike Slovenije sklene poroštveno pogodbo.
15. člen
(nadzor)
(1) Za nadzor nad namensko porabo sredstev kredita, zavarovanega s poroštvom države po tem zakonu, je odgovorna kreditodajalka, ki mora nadzor izvajati na način in v skladu z običajno bančno prakso.
(2) Za preverjanje nadzora kreditodajalke iz prejšnjega odstavka je odgovorna SID banka. SID banka mora ministrstvu, pristojnemu za finance, poročati o izdanih, unovčenih in izterjanih poroštvih v rokih in na način, kot je določen v uredbi.
(3) V primeru unovčitve poroštva po tem zakonu mora kreditodajalka SID banki poslati poročilo o opravljenem nadzoru iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če SID banka ali ministrstvo, pristojno za finance, v postopku unovčitve poroštva po tem zakonu ugotovita, da je bil kredit porabljen v nasprotju z nameni iz tega zakona, poroštvo preneha.
IV. KONČNI DOLOČBI
16. člen
(rok za sprejem uredbe)
Vlada Republike Slovenije sprejme uredbo iz 12. člena tega zakona najkasneje v 30 dneh od uveljavitve zakona.
17. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/10-8/25
Ljubljana, dne 20. maja 2010
EPA 1037-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost