Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25. 5. 2010

Kazalo

2074. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o., v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o., stran 5936.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3), 20. in četrtega ter petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – UPB1, 23/09 Odl. US: U-I-268/06-35), so Občinski sveti Občine Izola na podlagi 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, 15/99, 8/00 in 8/05) na seji dne 4. marca 2010, Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) na 26. seji dne 11. marca 2010 in Občine Piran na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 46/07 – UPB) na 25. seji dne 16. februarja 2010 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o., v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o. v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d.o.o. (Uradne objave, št. 26/1998; v nadaljevanju: odlok) se spremeni besedilo 5. člena tako, da se glasi:
»5. člen
Naloge iz 4. člena, ki jih javno podjetje opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene na:
24.330    Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
25.110    Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
       delov
25.120    Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
33.110    Popravila kovinskih izdelkov
33.200    Montaža industrijskih strojev in naprav
36.000    Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
41.200    Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.120    Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130    Gradnja mostov in predorov
42.210    Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
       za tekočine in pline
42.220    Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
       za elektriko in telekomunikacije
42.910    Gradnja vodnih objektov
42.990    Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.210    Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220    Inštaliranje vodovodnih, plinskih in
       ogrevalnih napeljav in naprav
43.290    Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.320    Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.990    Druga specializirana gradbena dela
46.130    Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
       materiala
46.730    Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
       materialom in sanitarno opremo
46.740    Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
       inštalacijskim materialom, napravami
       za ogrevanje
47.520    Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi
       izdelki, barvami in steklom
49.410    Cestni tovorni promet
49.420    Selitvena dejavnost
69.200    Računovodske, knjigovodske
       in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
71.111    Arhitekturno projektiranje
71.121    Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129    Druge inženirske dejavnosti in tehnično
       svetovanje
71.200    Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110    Raziskovalna in razvojna dejavnost
       na področju biotehnologije
72.190    Raziskovalna in razvojna dejavnost
       na drugih področjih naravoslovja in
       tehnologije
72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost
       na področju družboslovja in humanistike
74.200    Fotografska dejavnost
74.900    Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti
       Glavna registrirana dejavnost javnega podjetja
       je:
36.000    Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode.
Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja javno podjetje tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.«
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Glavna dejavnost javnega podjetja je izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
Gospodarska javna služba oskrba s pitno vodo obsega oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb, organizacijo prevoza pitne vode na območja, ki niso opremljena z ustreznim vodovodnim omrežjem, dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno načrtovanje pridobivanja vodnih virov in rekonstrukcije ter širitve vodovodnega omrežja po celotnem območju občin, v okviru predpisov, ki urejajo javno službo opremljanje naselij s požarno vodo v okviru sanitarno tehničnih možnosti, z vzdrževanjem ustreznih objektov in naprav, izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na javnem vodovodnem omrežju ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe in drugimi predpisi v okvir javne službe.
Javno podjetje ima na območju občin ustanoviteljic:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarsko javno službo iz prvega odstavka tega člena,
– izključno oziroma posebno pravico posedovanja in vzdrževanja infrastrukture javne službe, ki je predmet tega odloka,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
Javno podjetje, ki je edini in izključni izvajalec gospodarske javne službe na celotnem območju občin ustanoviteljic, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun.
Javno podjetje poleg javnega pooblastila vodenja katastra gospodarske javne službe izvaja tudi druga javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi ustanoviteljic. Kolikor dejavnost povezana z oskrbo s požarno vodo ni sestavni del gospodarske javne službe, se s tem odlokom na javno podjetje prenaša javno pooblastilo za njeno izvajanje.«
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Osnovni kapital javnega podjetja na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 1996 znaša v eurski protivrednosti 5.408.926,00 EUR. Osnovni vložki in na njihovi podlagi pridobljeni poslovni deleži, izraženi v odstotkih, znašajo:
+----------------------------+---------------+-----------------+
| Občina ustanoviteljica,  |Poslovni delež |Osnovni vložek v |
|     družbenik     |   v %   |    EUR    |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|Mestna občina Koper     |  51,8700%  | 2.805.609,91  |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|Občina Izola        |  20,2200%  | 1.093.684,84  |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|Občina Piran        |  27,9100%  | 1.509.631,25  |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|Skupaj           |  100,00%  | 5.408.926,00  |
+----------------------------+---------------+-----------------+
Ustanovitelji javnega podjetja lahko sklenejo, da se poveča osnovni kapital javnega podjetja.«
4. člen
Besedilo drugega odstavka 8. člena se črta. Tretji odstavek postane drugi odstavek.
5. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Občinski sveti ustanoviteljic imajo pravico do:
– enakopravnega odločanja o spremembah tega odloka,
– odločanja o vstopu novih ustanoviteljev v družbo,
– odločanja o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– odločanja o prenehanju javnega podjetja in statusnem preoblikovanju,
– dajanja mnenj k predlogom odločitev in odločitvam skupščine.«
6. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Organi družbe so:
– skupščina,
– nadzorni svet in
– direktor.
Kolikor to ni v nasprotju z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, se za svet ustanoviteljic uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe in se nanašajo na skupščino družbe.«
7. člen
Za 10. členom se dodajo novi 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 10.e, 10.f, 10.g, 10.h in 10.i člen, ki se glasijo:
»10.a člen
S tem odlokom se za izvrševanje regulatornih oziroma ustanoviteljskih pravic občin v javnem podjetju, ki niso izrecno določene v 9. členu tega odloka in za usklajevanje odločitev v zvezi z javnimi dobrinami, ki se zagotavljajo z gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o..
Ime skupnega organa občin je svet ustanoviteljic javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o. (v nadaljevanju: svet ustanoviteljic).
Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
Sedež sveta ustanoviteljic je Koper.
Pečat sveta ustanoviteljic predstavljajo uradni pečati vseh treh občin ustanoviteljic skupaj. Pečat se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema svet ustanoviteljic.
10.b člen
Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju: župani) občin ustanoviteljic javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o..
Župani izmed sebe določijo predsednika sveta ustanoviteljic, ki tudi predstavlja svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije, po naslednjem zaporedju: Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran, začenši z županom, ki ga določi žreb.
Svet ustanoviteljic dela na sejah. Seje sveta ustanoviteljic ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se določi na ustanovni seji sveta ustanoviteljic.
10.c člen
Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
– Mestna občina Koper             51,8700% glasov,
– Občina Izola                20,2200% glasov,
– Občina Piran                27,9100% glasov.
10.d člen
Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti družbe ter za zagotavljanje in uporabo vode pod enakimi pogoji na celotnem območju občin ustanoviteljic, kar se ureja z odloki,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin s področja dejavnosti javnih služb,
– sprejme letno poročilo, poslovno poročilo, bilanco stanja, izkaz uspeha oziroma druge obračune in zaključni račun podjetja, kolikor sprejem posameznih aktov ni v pristojnosti skupščine,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema merila za določitev plače, pravic in obveznosti direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov ustanoviteljic javnega podjetja,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, razvoju javnega podjetja, programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja,
– v drugih primerih, ko zakon ali drug predpis določa, da o določenem vprašanju odloča organ občine, pa ne gre za pristojnost iz 9. člena tega odloka.
Pogoji iz 1. alineje prvega odstavka obsegajo zlasti:
– pogoje za zagotavljanje in uporabo vode,
– pravice in obveznosti dobavitelja in uporabnikov vode,
– javne vire financiranja oskrbe z vodo in način njihovega oblikovanja,
– varstvo vodnih virov in vodovodne infrastrukture,
– pogoje za opredelitev in prenehanje izrednih razmer pri oskrbi z vodo in načela za ravnanje v takih razmerah.
Če je bila s predpisom ali drugim aktom, ki je bil izdan pred uveljavitvijo tega odloka, pristojnost odločanja o določenem vprašanju iz tega člena v nasprotju z zakonom prenesena na organ družbe, odloča, ne glede na tak predpis ali drug akt, o tem svet ustanoviteljic.
Svet ustanoviteljic usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z:
– sprejemanjem in izvajanjem predpisov, ki urejajo javno službo, ki jo izvaja javno podjetje,
– odločanjem o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja,
– vstopom novega družbenika in
– statusnimi spremembami ali prenehanjem družbe.
10.e člen
Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če so na seji navzoči vsi župani. V vabilu za sejo sveta ustanoviteljic se določi naknadni dan zasedanja, če bi bila seja ustanoviteljic nesklepčna. Naknadni dan zasedanja ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu.
Svet ustanoviteljic sprejme veljaven sklep, če je za sklep glasovalo več kot dve tretjini vseh glasov.
Svet ustanoviteljic na naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na prisotnost.
10.f člen
Svet ustanoviteljic usklajuje predloge predpisov iz 9. člena tega odloka, ki jih v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb na podlagi zakona in tega akta sprejemajo organi občin, tako da doseže soglasje članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.
Svet ustanoviteljic usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.
10.g člen
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe sveta ustanoviteljic opravlja občinska uprava Mestne občine Koper.
10.h člen
Sredstva za delovanje sveta ustanoviteljic zagotavljajo občine iz proračuna v razmerju glasov članov v svetu ustanoviteljic.
10.i člen
Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe javnega podjetja.«
8. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Družbeniki oziroma njihovi predstavniki kot člani skupščine imajo število glasov, določeno v razmerju z obsegom osnovnega kapitala, in sicer imajo na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega kapitala en glas. Tako ima član skupščine, ki predstavlja naslednjega družbenika:
+----------------------+-------------------+-------------------+
|    Družbenik   | Osnovni kapital | Število glasov  |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|Mestna občina Koper  | 2.805.609,91 Eur |   56.112    |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|Občina Izola     | 1.093.684,84 Eur |   21.873    |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|Občina Piran     | 1.509.631,25 Eur |   30.192    |
+----------------------+-------------------+-------------------+
Družbeniki imajo skupno 108.177 glasov.«
9. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Skupščina obravnava temeljna razvojna in organizacijska vprašanja družbe, ki se ne nanašajo na vprašanja rednega poslovanja ter vsakodnevnega vodenja tekočih poslov, in ki niso v pristojnosti sveta ustanoviteljic, nadzornega sveta ali občinskih svetov ustanoviteljic.
Pristojnosti skupščine javnega podjetja so naslednje:
– določanje razvojnih programov ter poslovne politike podjetja ter odločanje o letnih planih javnega podjetja,
– imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta,
– odločanje o podelitvi razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta,
– predlaganje ustanoviteljem sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– imenovanje revizorja,
– predhodno odločanje o prometu nepremičnin, če o tem ni odločeno v programu družbe, in o izdajanju vrednostnih papirjev,
– predhodno odločanje o investicijskih delih ali najemu posojil, ki niso izrecno zajeta v programu družbe in ki po vrednosti presegajo 1% kapitala družbe po zadnji bilanci stanja,
– predhodno odločanje o politiki plač v javnem podjetju na podlagi kolektivne pogodbe in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatov poslovanja,
– odločanje o uporabi bilančnega dobička, kolikor to ni v pristojnosti sveta ustanoviteljic,
– odločanje o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako določa odlok, sklep skupščine ali zakon ter imenovanje in razreševanje članov teh organov in komisij,
– predlaganje ustanoviteljicam spremembo tega odloka, kolikor to ni v pristojnosti sveta ustanoviteljic,
– odločanje o sprejemu splošnih aktov družbe,
– odločanje o nadomestilih članom nadzornega sveta,
– odločanje o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri dobavi vode,
– v drugih zadevah, ki jih določa zakon.
Skupščina je dolžna, kolikor pristojni organ odločanje od nje to zahteva, oblikovati mnenje o predlogih:
– za spremembo tega odloka in drugih predpisov, ki se nanašajo na javno službo,
– poslovnih poročil, obračunov in zaključnih računov, letne bilance stanja, izkaza uspeha ter o razporeditvi dobička in načinu kritja izgube,
– tarife javne službe.«
10. člen
V četrtem odstavku 16. člena se besedilo »1., 2., 3., 4., 10., in 11. alineje drugega odstavka 15. člena« nadomesti z besedilom »1., 2., 3., 6. in 14. alineje drugega odstavka 15. člena«.
11. člen
Besedilo prvega odstavka 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet ima največ šest članov, od katerih štiri člane izvoli in odpokliče skupščina, od tega dva na predlog župana Mestne občine Koper ter po enega na predlog župana Občine Izola in župana Občine Piran. Dva člana, ki zastopata delavce, izvoli in odpokliče svet delavcev, v kolikor se ta ustanovi in če to zahteva zakon.«
12. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Nadzorni svet nadzira vodenje poslov javnega podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pripravlja predloge za skupščino in izvršuje njene sklepe, sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in daje smernice za delo direktorju.
Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložil direktor družbe. Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno poročilo za skupščino in svet ustanoviteljic.
Nadzorni svet lahko zahteva od direktorja poročila tudi o drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje javnega podjetja.
Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko skladno z zakonom določi, da se smejo določene vrste poslov opravljati le na podlagi njegove predhodne pozitivne odločitve. Če nadzorni svet ne odloči pozitivno oziroma zavrne soglasje k predlagani odločitvi, lahko direktor zahteva, da o poslu predhodno odloči skupščina. Za sklep, na podlagi katerega skupščina predhodno odloči o poslu oziroma poda soglasje, je potrebna večina najmanj dveh tretjin glasov skupščine.
Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča direktorja družbe, občinske svete, svet ustanoviteljic, župane in skupščino javnega podjetja.
Nadzorni svet lahko skliče skupščino.«
13. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Direktor na lastno odgovornost vodi poslovanje in delo družbe.
Direktorja imenuje in razrešuje svet ustanoviteljic po postopku in pristojnostih, ki so urejene s posebnimi predpisi. Direktor se imenuje za dobo štirih let. Ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom, ima najmanj univerzitetno izobrazbo, znanje jezika italijanske narodne skupnosti ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Javni razpis za izbiro kandidata za imenovanje direktorja se objavi najkasneje 6 mesecev pred iztekom mandata prejšnjega direktorja.
Nadzorni svet v petnajstih dneh po imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi.«
14. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo,
– če je deloval v nasprotju z interesi družbe ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom ali pogodbo o zaposlitvi ali odlokom o ustanovitvi,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Razrešitev lahko predlaga vsak član skupščine, nadzornega sveta, vsak župan oziroma občinski svet.«
15. člen
Besedilo drugega odstavka 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorju preneha mandat z dnem, ko svet ustanoviteljic razreši direktorja oziroma ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.«
16. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Način in postopek razrešitve direktorja ter njegove pravice, obveznosti in odgovornosti, se podrobneje določijo s splošnim aktom, ki ga pripravi in sprejme svet ustanoviteljic ter v skladu s pogodbo o zaposlitvi, ki jo z direktorjem sklene nadzorni svet.«
17. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s ceno storitev javne službe oskrba s pitno vodo;
– z nadomestilom stroškov za priključitev na vodovodno omrežje;
– s prihodkom iz naslova izvajanja dejavnosti oskrbe s požarno vodo;
– z nadomestilom stroškov vzpostavitve in vodenja katastra gospodarske javne službe;
– z drugimi prispevki in javnimi dajatvami, ki jih skladno z zakonom in tem odlokom predpišejo občine, svet ustanoviteljic ali državni organi;
– iz drugih namenskih sredstev proračunov ustanoviteljic, poleg sredstev iz tretje in četrte alinejo tega člena;
– iz državnega proračuna;
– s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi družba;
– iz drugih virov.«
18. člen
Črta se 32. člen odloka.
19. člen
Po uveljavitvi tega odloka sklenejo župani na njegovi podlagi in obveznih sestavin, predpisanih z Zakonom o gospodarskih družbah čistopis pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (družbena pogodba), ki mora biti sklenjena v notarski obliki ali drugi obliki, določeni z zakonom.
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo Občinski sveti Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi iz prvega odstavka.
Št. 022-1/98
Izola, dne 4. marca 2010
Župan
Občine Izola
dr. Tomislav Klokočovnik l.r.
Št. 014-25/2009
Koper, dne 11. marca 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Št. 30002-1/1999
Piran, dne 16. februarja 2010
Župan
Občine Piran
Tomaž Gantar l.r.
Visti gli artt. 25, 28 e 75 della Legge sui pubblici servizi di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), la Legge sulle società economiche (Gazzetta Ufficiale della RS n. 65/09 – Testo unico ufficiale 3), l’art. 20 ed i comma 4° e 5° dell’art. 61 della Legge sulle autonomie locali (Gazz. Uff. della RS nn. 94/07 – Testo unico ufficiale 2; 27/08 – Sentenza della Corte costituzionale: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18; 76/08; 100/08 – Sentenza della Corte costituzionale: U-I-427/06-9; 79/09), l’art. 79 della Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 42/07 – Testo unico ufficiale 1, 23/09 – Sentenza della Corte costituzionale: U-I-268/06-35), Il Consiglio del Comune di Isola, in virtù dell’art. 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 15/99, 8/2000 e 8/05), alla sua seduta tenutasi il 4 marzo 2010, il Consiglio del Comune città di Capodistria, in virtù dell’art. 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01, 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08), alla sua 26(na a) seduta tenutasi l’ 11 marzo 2010, e il Consiglio del Comune di Pirano, in virtù dell’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale n. 46/07 – Testo unico ufficiale), alla sua 25(na a) seduta tenutasi il 16 febbraio 2010, hanno approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche e integrazioni al decreto sulla trasformazione dell’impresa pubblica “Rižanski vodovod Koper, p.o.” nell’azienda pubblica “Rižanski vodovod Koper d.o.o.”
Articolo 1
Nel Decreto sulla trasformazione dell’Impresa pubblica “Rižanski vodovod Koper, p.o.” nell’Azienda pubblica “Rižanski vodovod Koper, d.o.o.” (Bollettino Ufficiale n. 26/1998; nel seguito: decreto), il testo dell’articolo 5 è modificato e recita come segue:
»Articolo 5
In armonia con l’Ordinanza sulla classificazione standardizzata delle attività (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 69/07, 17/08), le attività di cui all’articolo 4, esercitate dall’azienda pubblica, sono classificate come segue:
24.330    Foggiatura a freddo di profilati e curvatura
25.110    Produzione di strutture metalliche e delle
       relative parti
25.120    Produzione di serramenti in metallo
33.110    Riparazioni di prodotti in metallo
33.200    Montaggio di macchinari e impianti industriali
36.000    Attingimento, potabilizzazione e distribuzione
       dell’acqua
41.200    Costruzione di stabili residenziali
       e non residenziali
42.120    Costruzione di ferrovie e metro
42.130    Costruzione di ponti e gallerie
42.210    Costruzione delle infrastrutture per
       l’erogazione di liquidi e gas
42.220    Costruzione delle infrastrutture per
       l’elettricita e le telecomunicazioni
42.910    Costruzione di strutture connesse con specchi
       e corsi d’acqua
42.990    Costruzione di altri manufatti dell’ingegneria
       civile
43.210    Installazione di reti e impianti elettrici
43.220    Installazione di reti e impianti idraulici,
       del gas e di riscaldamento
43.290    Altre opere di installazione in campo edile
43.320    Montaggio di serramenti
43.990    Altri lavori edili specializzati
46.130    Mediazione nella vendita di legnami
       e materiali da costruzione
46.730    Commercio all’ingrosso di legnami, materiali
       da costruzione e sanitari
46.740    Commercio all’ingrosso di prodotti metallici,
       materiale per installazioni, apparecchi
       di riscaldamento
47.520    Commercio al dettaglio in rivendite
       specializzate di materiali da costruzione,
       prodotti metallici, pitture e vernici, vetro
49.410    Trasporto merci su strada
49.420    Servizi di trasloco
69.200    Contabilita, ragioneria e revisione contabile,
       consulenza fiscale
71.111    Progettazione architettonica
71.121    Misurazioni geofisiche, mappatura
71.129    Altre attivita d’ingegneria, consulenza
       tecnica
71.200    Collaudi ed analisi
72.110    Ricerche e sviluppo sperimentale nel campo
       delle biotecnologie
72.190    Ricerche e sviluppo sperimentale
       in altri campi delle scienze naturali
       e delle tecnologie
72.200    Ricerche e sviluppo sperimentale nel campo
       delle scienze sociali ed umanistiche
74.200    Attivita fotografica
74.900    Altre attivita tecniche non classificate
       altrove.
L’attivita principale registrata dell’azienda pubblica e:
36.000    Attingimento, potabilizzazione e distribuzione
       dell’acqua.
Oltre a quelle di cui al primo comma del presente articolo, la società esercita anche altre attività necessarie al conseguimento dell’oggetto sociale ovvero all’esplicazione del servizio pubblico economico sebbene non costituiscano l’esercizio diretto dell’attività.«
Articolo 2
Il testo dell’articolo 6 è modificato e recita come segue:
»Articolo 6
L’attività principale dell’azienda pubblica consiste nell’esercizio del servizio pubblico economico di provvista d’acqua potabile.
Il Servizio pubblico economico di provvista d’acqua potabile consiste nel rifornimento d’acqua potabile a tutti gli utenti del pubblico servizio alle stesse condizioni, come dalle norme disciplinanti l’acqua potabile e le prestazioni dei pubblici servizi, l’organizzazione del trasporto dell’acqua potabile alle zone non munite dell’apposita rete, la pianificazione a lungo, medio e breve termine dell’acquisizione di fonti idriche nonché la ristrutturazione e l’ampliamento della rete idrica a tutto il territorio dei comuni fondatori, in concordanza con la normativa che regola il pubblico servizio di equipaggiamento degli abitati con l’acqua antincendio nell’ambito delle possibilità tecnico sanitarie, la manutenzione dei relativi manufatti e impianti, l’esecuzione di interventi di manutenzione a favore della comunità sulla rete idrica pubblica, come pure altri servizi che in armonia con le leggi, con il decreto disciplinante i pubblici servizi in oggetto e con altre norme in materia rientrano nell’ambito del pubblico servizio.
Nei territori dei comuni fondatori, l’azienda pubblica:
– ha il diritto esclusivo ovvero specifico di esercitare il servizio pubblico economico di cui al primo comma del presente articolo,
– ha il diritto esclusivo ovvero specifico di avere in possesso le infrastrutture pertinenti al pubblico servizio oggetto del presente decreto, e curarne la manutenzione,
– ha il dovere di garantire ai consumatori la provvista ininterrotta dei beni di pubblica utilità e l’appropriata qualità di esercizio del servizio pubblico economico, in armonia con le norme in materia e nell’interesse della comunità.
Quale esecutore unico ed esclusivo del servizio pubblico economico nell’intero comprensorio dei tre comuni fondatori, l’azienda pubblica deve esercitare l’attività in nome e per conto proprio.
Oltre a tenere un catasto del servizio pubblico economico, l’azienda pubblica esercita altri pubblici poteri conferitile con la normativa approvata dai competenti organismi dei fondatori. Qualora l’attività di rifornimento d’acqua antincendio non sia parte integrante del servizio pubblico economico, con il presente decreto si trasferisce all’azienda pubblica il pubblico potere per l’esercizio di detta attività.«
Articolo 3
Il testo dell’articolo 7 del decreto è modificato e recita come segue:
»Articolo 7
Il capitale sociale, accertato in base al bilancio patrimoniale del 31. 12. 1996, ammonta a Euro 5.408.926,00. I conferimenti in capitale e le rispettive quote, espresse in percentuali, ammontano a:
+----------------------+--------------------+------------------+
| Comune fondatore – |  Quota detenuta  | Conferimento in |
|    Socio     |    (%)     | capitale (Euro) |
+----------------------+--------------------+------------------+
|Comune citta di    |   51,8700%   |  2.805.609,91  |
|Capodistria      |          |         |
+----------------------+--------------------+------------------+
|Comune di Isola    |   20,2200%   |  1.093.684,84  |
+----------------------+--------------------+------------------+
|Comune di Pirano   |   27,9100%   |  1.509.631,25  |
+----------------------+--------------------+------------------+
|Totale        |   100,0000%   |  5.408.926,00  |
+----------------------+--------------------+------------------+
I fondatori dell’azienda pubblica possono decidere di aumentare il capitale sociale.«
Articolo 4
Il testo del secondo comma dell’articolo 8 è soppresso. L’attuale comma terzo diventa comma secondo.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 9 è modificato e recita come segue:
»Articolo 9
I consigli comunali hanno diritto a:
– decidere, secondo criteri di parità, in merito alle modifiche del presente decreto,
– decidere in merito all’adesione di nuovi fondatori alla società,
– decidere in merito all’aumento ed alla riduzione del capitale sociale,
– decidere in merito alla cessazione dell’azienda pubblica ed alla trasformazione dello status societario,
– fornire pareri in materia delle proposte di deliberazioni e delle deliberazioni approvate dall’assemblea.«
Articolo 6
Il testo dell’articolo 10 è modificato e recita come segue:
»Articolo 10
Sono organi della società:
– l’assemblea,
– il consiglio di controllo, e
– il direttore.
Le norme della legge disciplinante le società economiche, riferite all’assemblea, si applicano anche per il collegio dei fondatori, purché ciò non sia in contrasto con la legge che regola le autonomie locali.«
Articolo 7
Dopo l’articolo 10, al decreto si aggiungono i seguenti nuovi articoli 10/a, 10/b, 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, 10/g, 10/h e 10/i:
»Articolo 10/a
Per attuare nell’azienda pubblica i diritti regolatori ovvero di fondatore, che non sono espressamente definiti nell'articolo 9 di questo decreto, e per coordinare le deliberazioni in merito ai beni di pubblica utilità erogati tramite il servizio pubblico economico di provvista d’acqua potabile, con il presente decreto si istituisce un organo congiunto dei comuni fondatori dell’azienda pubblica Rižanski vodovod Koper s.r.l.
La denominazione dell’organo congiunto dei comuni fondatori è: Collegio dei fondatori dell’azienda pubblica Rižanski vodovod Koper s.r.l. (nel seguito: collegio dei fondatori).
Il collegio dei fondatori espleta le proprie mansioni in nome e per conto dei comuni che lo hanno istituito.
Il collegio dei fondatori ha sede in Capodistria.
Il timbro del collegio dei fondatori è rappresentato dall’insieme dei timbri ufficiali dei rispettivi comuni fondatori. Il timbro del collegio dei fondatori si appone a tutti gli atti approvati dallo stesso.
Articolo 10/b
Il collegio dei fondatori si compone dei sindaci dei rispettivi comuni fondatori dell’azienda pubblica Rižanski vodovod Koper s.r.l.
Tra loro i sindaci designano il presidente del collegio dei fondatori, il quale rappresenta il collegio dei fondatori, ne convoca e ne presiede le riunioni, firma le deliberazioni del collegio dei fondatori, e ne cura l’attuazione e il coordinamento dell’attuazione. La presidenza del collegio dei fondatori è organizzata secondo il sistema di avvicendamento annuale, con il seguente ordine di rotazione: Comune città di Capodistria, Comune di Isola, Comune di Pirano, iniziando dal sindaco stabilito per sorteggio.
Il collegio dei fondatori opera in seduta. Le sedute del collegio dei fondatori non si svolgono necessariamente presso la sede del collegio, ma nel luogo stabilito alla seduta costitutiva del collegio dei fondatori.
Articolo 10/c
Le percentuali dei voti, spettanti ai sindaci nell’adozione delle deliberazioni, sono le seguenti:
– Comune città di Capodistria         51,8700% dei voti,
– Comune di Isola               20,2200% dei voti,
– Comune di Pirano              27,9100% dei voti.
Articolo 10/d
Il collegio dei fondatori ha le seguenti attribuzioni:
– stabilisce le condizioni di esercizio dell’attività della società nonché della provvista e del consumo d’acqua a condizioni di parità nell’intero territorio dei comuni fondatori, il che viene regolato mediante appositi decreti,
– decide in materia dei prezzi ovvero delle tariffe del consumo dei beni di pubblica utilità erogati tramite i servizi pubblici,
– accoglie la relazione contabile, la relazione sulla gestione, il bilancio dello stato patrimoniale, il conto economico, ovvero altri resoconti e il conto consuntivo dell’azienda, tranne che l’approvazione di singoli atti rientri nelle competenze dell’assemblea,
– nomina ed esonera il direttore,
– accoglie i criteri per la determinazione dello stipendio, dei diritti e degli obblighi del direttore dell’azienda pubblica e dei compensi spettanti ai rappresentanti dei fondatori dell’azienda pubblica,
– da il consenso alle decisioni adottate dagli organi dell’azienda pubblica in materia della politica gestionale, dello sviluppo, dei programmi di lavoro e dei piani finanziari dell’azienda pubblica,
– decide in altri casi che la legge od un’altra norma designano alla deliberazione di un organo del comune, e che non rientrano nei diritti di cui all’articolo 9 di questo decreto.
Il primo alinea del primo comma riguarda principalmente le seguenti condizioni:
– le condizioni di provvista e di consumo dell’acqua,
– i diritti e gli obblighi del fornitore e dei consumatori d’acqua,
– le fonti pubbliche di finanziamento dell’approvvigionamento e le modalità di predisposizione delle stesse,
– la tutela delle fonti idriche e delle infrastrutture idrauliche,
– le condizioni d’introduzione e cessazione delle circostanze straordinarie per quanto attiene all’approvvigionamento idrico, e il modo di agire e di comportarsi in tali circostanze.
Nel caso in cui una norma od un atto emanati prima dell’entrata in vigore del presente decreto, contrariamente alla legge abbiano trasferito la competenza deliberativa in merito ad una determinata questione ad un organo societario, tale decisione compete, a prescindere dalla norma o dall’altro atto sopraccitati, al collegio dei fondatori.
Il collegio dei fondatori coordina le decisioni dei consigli comunali dei comuni fondatori riguardo a:
– l’accoglimento e l’attuazione delle norme che disciplinano il pubblico servizio esercitato dall’azienda pubblica,
– la deliberazione sull’indebitamento e sulla concessione di fideiussioni da parte dell’azienda pubblica,
– l’adesione di nuovi soci, e
– le modifiche dello status societario ed alla cessazione della società.
Articolo 10/e
Il collegio dei fondatori è deliberativo con la presenza alla riunione di tutti i sindaci. Nell’avviso di convocazione della riunione del collegio dei fondatori si stabilisce la data di aggiornamento della sessione, nell’eventualità di assenza del quorum. L’aggiornamento non deve essere fissato a prima del giorno successivo alla prima data di riunione del collegio dei fondatori.
La deliberazione del collegio dei fondatori è valida se sostenuta da oltre due terzi di tutti i voti.
All’aggiornamento della riunione il collegio dei fondatori è deliberativo indipendentemente dalla presenza.
Articolo 10/f
Il collegio dei fondatori armonizza le proposte delle norme di cui all'articolo 9 del presente decreto, che gli organismi comunali approvano a proposito dei servizi pubblici economici obbligatori e facoltativi, in modo da raggiungere il consenso dei membri del collegio in merito al contenuto delle singole norme ovvero decisioni.
Il collegio dei fondatori sottopone i testi armonizzati delle norme ed altre decisioni in approvazione ai competenti organismi dei rispettivi comuni.
Articolo 10/g
Le mansioni tecniche, organizzative ed amministrative per il collegio dei fondatori sono a cura dell’amministrazione comunale del Comune città di Capodistria.
Articolo 10/h
I fondi per l’attività del collegio dei fondatori sono garantiti nei bilanci dei comuni fondatori, in proporzione ai voti spettanti ai rispettivi membri del collegio dei fondatori.
Articolo 10/i
Delle proprie decisioni il collegio dei fondatori informa regolarmente e volta per volta gli organi dell’azienda pubblica.«
Articolo 8
Il testo dell’articolo 13 è modificato e recita come segue:
»Articolo 13
Il numero dei voti spettante ai singoli soci ovvero ai loro esponenti, quali membri dell’assemblea, è proporzionale alla quota di capitale sociale detenuta dal singolo socio, ed equivale ad un voto per ogni 50 Euro di capitale sociale. I membri dell’assemblea ed i rispettivi voti sono i seguenti:
+-------------------------+----------------------+-------------+
|     Socio     |  Conferimento in  | Numero voti |
|             |    capitale    |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|Comune citta di     | 2.805.609,91 Euro  |  56.112  |
|Capodistria       |           |       |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|Comune di Isola     | 1.093.684,84 Euro  |  21.873  |
+-------------------------+----------------------+-------------+
|Comune di Pirano     | 1.509.631,25 Euro  |  30.192  |
+-------------------------+----------------------+-------------+
I soci hanno complessivamente 108.177 voti.«
Articolo 9
Il testo dell’articolo 15 è modificato e recita come segue:
»Articolo 15
L’assemblea disamina questioni fondamentali concernenti lo sviluppo e l’organizzazione della società, che non riguardino la gestione ordinaria e lo svolgimento quotidiano degli affari correnti, e che non siano di competenza del collegio dei fondatori, del consiglio di controllo o dei consigli comunali dei fondatori.
Competenze dell’assemblea dell’azienda pubblica:
– predisporre i programmi di sviluppo e la politica gestionale dell’azienda pubblica, e decidere in merito ai piani annuali della stessa,
– nominare e richiamare i membri del consiglio di controllo,
– decidere sull’esonero del direttore e dei membri del consiglio di controllo,
– proporre ai fondatori l’accoglimento del provvedimento di aumento e diminuzione del capitale sociale,
– nominare il revisore,
– adottare decisioni preliminari in materia di commercio di immobili, se tale decisione non è contenuta nel programma societario, e sull’emissione di titoli,
– adottare decisioni preliminari in materia di investimenti e di accensione di mutui il cui valore superi l’1% del capitale sociale, accertato nell’ultimo bilancio dello stato patrimoniale,
– adottare decisioni preliminari in materia della politica salariale nell’azienda pubblica, sulla base del contratto collettivo di lavoro, del piano annuale, e dei risultati di gestione pianificati e conseguiti,
– deliberare in merito all’impiego dell’utile di bilancio, qualora ciò non rientri nelle competenze del collegio dei fondatori,
– deliberare in merito all’istituzione di organi tecnici, consultivi, di controllo ed altri, dell’assemblea e della società, che siano previsti dal decreto, da una delibera assembleare o dalla legge, e nominare ed esonerare i componenti di detti organi e commissioni,
– proporre ai fondatori l’apporto di modifiche al presente decreto, tranne che ciò rientri nelle competenze del collegio dei fondatori,
– deliberare in merito all’accoglimento degli atti generali della società,
– deliberare in merito ai compensi di spettanza dei membri del consiglio di controllo,
– deliberare in merito all’introduzione e alla cessazione delle circostanze straordinarie per quanto attiene all’approvvigionamento idrico,
– deliberare altre questioni stabilite dalla legge.
È dovere dell’assemblea, nel caso in cui il competente organo deliberativo lo richieda, formulare pareri in merito alle proposte di:
– modifiche al presente decreto e ad altre norme concernenti il pubblico servizio,
– relazioni sulla gestione, resoconti e conti consuntivi, il bilancio annuale dello stato patrimoniale, il conto economico, e la copertura del disavanzo,
– tariffe del pubblico servizio.«
Articolo 10
Nell’articolo 16, il testo »1º, 2º, 3º, 4º, 10º e 11º alinea del secondo comma dell’art. 15« è soppresso e sostituito con il seguente testo: »1º, 2º, 3º, 6º e 14º alinea del secondo comma dell’articolo 15«.
Articolo 11
Il testo del primo comma dell’articolo 17 è modificato e recita come segue:
»Il consiglio di controllo conta fino a sei membri, di cui quattro vengono eletti ed esonerati dall’assemblea, due su proposta del sindaco del Comune città di Capodistria, ed uno su proposta, rispettivamente, del sindaco del Comune di Isola e del sindaco del Comune di Pirano. I due membri rappresentanti i dipendenti vengono eletti ed esonerati dal consiglio dei dipendenti, qualora quest’ultimo venga costituito e sia la legge a richiederlo.«
Articolo 12
Il testo dell’articolo 18 è modificato e recita come segue:
»Articolo 18
Il consiglio di controllo vigila sulla gestione degli affari dell’azienda pubblica, effettua controlli e verifiche dei libri contabili e di altre scritture dell’azienda pubblica, della cassa, dei titoli conservati nonché delle scorte di merci ed altro, redige le proposte per l’assemblea ed attua le deliberazioni della stessa, stipula il contratto d’impiego con il direttore e fornisce al direttore le linee guida per il suo lavoro.
Il consiglio di controllo deve verificare la compilata relazione annuale e la proposta d’impiego dell’utile di bilancio, avanzati dal direttore della società. A riguardo dei rilevamenti delle verifiche di cui al comma precedente, Il consiglio di controllo deve redigere una relazione scritta per l’assemblea e per il collegio dei fondatori.
Il consiglio di controllo ha la facoltà di richiedere dal direttore relazioni anche in materia di altre questioni di rilevanza per la gestione dell’azienda pubblica.
La gestione degli affari non è trasferibile al consiglio di controllo. La legge consente al consiglio di controllo di esigere che determinati tipi di affari possano realizzarsi solo previa sua decisione favorevole in merito. Nel caso in cui il consiglio di controllo non adotti una decisione favorevole ovvero neghi il consenso alla decisione proposta, il direttore può richiedere che l’affare venga sottoposto alla decisione preliminare dell’assemblea. Per poter essere validamente approvato, l’atto con il quale l’assemblea delibera in via preliminare in merito all’affare ovvero da consenso allo stesso, necessita del voto favorevole di almeno due terzi di tutti i voti dell’assemblea.
Del proprio operato e dei propri rilevamenti il consiglio di controllo informa il direttore della società, i consigli comunali, il collegio dei fondatori, i sindaci e l’assemblea dell’azienda pubblica.
Il consiglio di controllo ha la facoltà di convocare l’assemblea.«
Articolo 13
Il testo dell’articolo 20 è modificato e recita come segue:
»Articolo 20
Il direttore è responsabile della gestione e dell’operato della società.
Il direttore viene nominato ed esonerato dal collegio dei fondatori, nel rispetto del procedimento e delle competenze sancite da norme specifiche. Il direttore rimane in carica quattro anni. Il direttore è rieleggibile.
La carica del direttore può venir ricoperta da un soggetto che adempie le condizioni generali stabilite dalla legge, possiede un titolo di studio universitario, ha padronanza della lingua della comunità nazionale italiana e possiede capacità organizzative e dirigenziali. Il bando di concorso per la selezione del candidato alla carica di direttore si pubblica entro e non oltre i 6 mesi precedenti la scadenza del mandato del direttore uscente.
Entro quindici giorni dall’avvenuta nomina, il consiglio di controllo conclude col direttore il contratto d’impiego.«
Articolo 14
Il testo dell’articolo 23 è modificato e recita come segue:
»Articolo 23
Il direttore può essere esonerato in anticipo rispetto alla scadenza del mandato:
– su sua esplicita richiesta,
– qualora abbia agito in contrasto con gli interessi della società o dei fondatori, oppure in difformità alla legge, al contratto d’impiego od all’atto di fondazione,
– in altri casi previsti dalla legge.
L’esonero può essere proposto da ciascun membro dell’assemblea e del consiglio di controllo, da ciascun sindaco o consiglio comunale.«
Articolo 15
Il testo del secondo comma dell’articolo 24 è modificato e recita come segue:
»Il mandato del direttore cessa il giorno in cui il collegio dei fondatori lo esonera dalla carica ovvero accerta il verificarsi dei motivi di cui al comma precedente.«
Articolo 16
Il testo dell’articolo 25 è modificato e recita come segue:
»Articolo 25
Le modalità e la procedura di esonero del direttore, come pure i diritti, gli obblighi e le responsabilità del medesimo, si specificano nell’atto generale predisposto ed approvato dal collegio dei fondatori, ed in concordanza con il contratto d’impiego che il consiglio di controllo stipula con il direttore.«
Articolo 17
Il testo dell’articolo 30 è modificato e recita come segue:
»Articolo 30
I fondi per le attività dell’azienda pubblica si reperiscono dalle seguenti fonti:
– le tariffe delle prestazioni del pubblico servizio di provvista d’acqua potabile;
– il corrispettivo per l’allacciamento alla rete idrica;
– i proventi riscossi a titolo di esercizio dell’attività di rifornimento dell’acqua antincendio;
– il corrispettivo per l’impostazione e la tenuta del catasto del servizio pubblico economico;
– altri contributi e pubblici tributi, introdotti in concordanza con la legge e con il presente decreto da parte dei comuni, del collegio dei fondatori o dalle autorità statali;
– altri fondi finalizzati erogati dai bilanci dei fondatori, oltre a quelli indicati agli alinea terzo e quarto di questo articolo;
– il bilancio dello stato;
– mediante la vendita di merci e servizi offerti dalla società;
– da altre fonti.«
Articolo 18
È soppresso l’articolo 32 del decreto.
Articolo 19
In seguito all’entrata in vigore del presente decreto, sulla base dello stesso e degli elementi obbligatori prescritti dalla Legge sulle società economiche, i sindaci procedono alla stipulazione del testo unico del contratto di costituzione della società a responsabilità limitata (contratto societario), da stipularsi sotto forma di atto notarile od in altra forma prevista dalla legge.
Articolo 20
Il presente decreto si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della RS dopo essere stato approvato, nella medesima dicitura, dai Consigli comunali del Comune di Isola, del Comune città di Capodistria e del Comune di Pirano.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione di cui al primo comma.
N. 22-1/98
Isola, 4 marzo 2010
Il Sindaco
del Comune di Isola
dr. Tomislav Klokočovnik m.p.
N. 014-25/2009
Capodistria, 11 marzo 2010
Il Sindaco
del Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
N. 30002-1/1999
Pirano, 16 febbraio 2010
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Tomaž Gantar m.p.

AAA Zlata odličnost