Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1915. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009, stran 5457.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 34. redni seji dne 29. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009.
2. člen
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009 so znašali:
                              V EUR
----------------------------------------------------------------
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------
    Skupina/podskupina kontov
----------------------------------------------------------------
 I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)      6.885.701
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)            6.551.809
 70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)       4.455.576
    700 Davki na dohodek in dobiček        3.029.053
    703 Davki na premoženje            1.164.005
    704 Domači davki na blago in storitve      262.518
    706 Drugi davki                    0
 71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    2.096.233
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      1.431.288
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine             2.329
    712 Globe in druge denarne kazni         12.123
    713 Prihodki od prodaje blaga in           0
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki           650.493
 72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)        211.736
    720 Prihodki od prodaje osnovnih           0
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog             0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in       211.736
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 73   PREJETE DONACIJE (730+731)              0
    730 Prejete donacije iz domačih virov         0
    731 Prejete donacije iz tujine            0
 74   TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)          122.156
    740 Transferni prihodki iz drugih        122.156
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega           0
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije
 II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         5.761.303
 40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     2.034.953
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      421.618
    401 Prispevki delodajalcev za socialno      68.531
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       1.500.890
    403 Plačila domačih obresti           33.550
    409 Rezerve                   10.364
 41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)    1.818.622
    410 Subvencije                 186.420
    411 Transferi posameznikom in          256.083
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam     187.233
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       1.188.886
    414 Tekoči transferi v tujino             0
 42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          1.664.582
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.664.582
 43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)          243.146
    431 Investicijski transferi pravnim       101.757
    in fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi proračunskim    141.389
    uporabnikom
 III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK             1.124.398
    (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) (I.-II.)
    (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
----------------------------------------------------------------
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          111.494
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
 75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          111.494
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    750 Prejeta vračila danih posojil        15.793
    751 Prodaja kapitalskih deležev         95.701
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
 V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE           103.367
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
 44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE              0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                   0
    441 Povečanje kapitalskih deležev        103.367
    in finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova         0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja          0
    v javnih skladih in drugih pravnih
    osebaha javnega prava, ki imajo
    premoženje v svoji lasti
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     8.127
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
----------------------------------------------------------------
 C. RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
 VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                  0
 50   ZADOLŽEVANJE                     0
    500 Domače zadolževanje                0
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              74.760
 55   ODPLAČILA DOLGA                 74.760
    550 Odplačila domačega dolga           74.760
 IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV           1.057.765
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         -74.760
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        -1.124.398
----------------------------------------------------------------
 XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH           718.972
    NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
----------------------------------------------------------------
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v letu 2009.
3. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Podrobnejši prikaz splošnega dela proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na internetnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba.
Št. 01101-3/2010-24
Šempeter pri Gorici, dne 29. aprila 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti