Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1883. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih in odpadnih padavinskih voda, stran 5390.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1, 49/06 - ZmetD, 66/06 - Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 - Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A in 70/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08, odl. US: U-I-427/06-9), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB4, 29/07 odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08, 21/08 - popr., 76/08 - ZIKS-1C), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06-UPB2 in 8/06), 20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 16/04-UPB) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) so Občinski sveti Občine Mengeš na 23. seji dne 19. 2. 2009, Občine Trzin na 22. redni seji dne 11. 3. 2009, Občine Domžale na 27. seji dne 27. 5. 2009 in Občine Kamnik na 25. seji dne 1. 7. 2009 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih in odpadnih padavinskih voda
1. člen
V Odloku o čiščenju komunalnih in odpadnih padavinskih voda (Uradni list RS, št. 42/08), se v 6. členu za drugo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»- prevzem blata iz malih čistilnih naprav in greznic,«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Ta odlok so dolžni v enakem besedilu sprejeti občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v občinskih uradnih glasilih. Veljati začne osmi dan po objavi, uporabljati pa se začne osmi dan po zadnji uradni objavi.
Št. 0072-6/09
Domžale, dne 27. maja 2009
Župan
Občine Domžale
Toni Dragar l.r.
Št. 007-6/2009
Kamnik, dne 2. julija 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
Št. 199-23/4
Mengeš, dne 19. februarja 2009
Župan
Občine Mengeš
Franc Jerič l.r.
Št. 22-4/2009
Trzin, dne 11. marca 2009
Župan
Občine Trzin
Tone Peršak l.r.