Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1882. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., stran 5387.

Na podlagi določil 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 - UPB1 in 23/09 Odl. US: U-I-268/06-35) ter 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 32. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S sprejemom tega odloka Občina Ilirska Bistrica ustanovi javno podjetje, družbo z omejeno odgovornostjo, ki opravlja dejavnosti iz tega odloka kot gospodarsko javno službo.
Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., ustanovljeno s tem odlokom, je pravni naslednik Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica, ustanovljenega z akti iz 24. člena tega odloka.
2. člen
Ta odlok ima hkrati naravo akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ter zato opredeljuje naslednje določbe v skladu z zakonom o gospodarskih družbah:
- navedbo ustanovitelja družbe,
- firmo, sedež in dejavnost družbe,
- znesek osnovnega kapitala in osnovnega vložka,
- razmerja med ustanoviteljem kot edinim družbenikom in družbo,
- način upravljanja družbe,
- ostale določbe, pomembne za delo in upravljanje družbe.
3. člen
Ustanovitelj družbe in edini družbenik javnega podjetja je Občina Ilirska Bistrica, s sedežem Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: ustanovitelj).
4. člen
Javno podjetje se ustanavlja za nedoločen čas.
II. FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA
5. člen
Firma javnega podjetja je:
Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
Skrajšana firma javnega podjetja je:
JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
Sedež javnega podjetja je: Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica.
III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
6. člen
Javno podjetje se ustanovi za opravljanje naslednjih lokalnih gospodarskih javnih služb:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
4. zbiranje in odvoz odpadkov ter upravljanje z deponijami odpadkov,
5. urejanje in vzdrževanje parkovnih in športnih površin,
6. pogrebne dejavnosti,
7. sejmiščne dejavnosti.
Javno podjetje lahko poleg lokalnih gospodarskih javnih služb opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene skladno z enotno klasifikacijo dejavnosti:
35.130 Distribucija električne energije, vzdrževanje javne razsvetljave
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
42.110 Vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.390 Druga zaključna gradbena dela
49.500 Cevovodni transport
71.111 Arhitektura in urbanistična dejavnost
71.121 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
71.129 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih športnih površin in okolice
96.030 Pogrebna dejavnost.
7. člen
Ustanovitelj lahko z občinskim aktom izvzame opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko izvajanja lokalne gospodarske javne službe.
Javno podjetje lahko za izvajanje posamezne dejavnosti sklene pogodbo s podizvajalcem.
Javno podjetje poleg navedenih dejavnosti opravlja še javna pooblastila in naloge, ki so mu zaupane kot izvajalcu gospodarskih javnih služb.
IV. OSNOVNI KAPITAL
8. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 10.000,00 EUR.
Osnovni kapital je zagotovljen z enim osnovnim vložkom, ki ga v celoti zagotovi ustanovitelj.
Poslovni delež pripada ustanovitelju oziroma družbeniku v enakem delu, kot je lastnik osnovnih vložkov, torej en poslovni delež v višini 10.000,00 EUR.
9. člen
Ustanovitelj prenese v najem in upravljanje objekte in naprave namenjene za izvajanje gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), ki jih izvaja družba, s posebno pogodbo.
V. USTANOVITELJ JAVNEGA PODJETJA
10. člen
Edini ustanovitelj in lastnik javnega podjetja je Občina Ilirska Bistrica.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Ilirska Bistrica.
Občinski svet na sejah odloča o vprašanjih, ki po zakonu o gospodarskih družbah sodijo v pristojnost skupščine, ter o vprašanjih, ki po zakonu o gospodarskih družbah sodijo v pristojnost edinega družbenika, zlasti pa:
- o povečanju osnovnega kapitala ob razširitvi poslovanja družbe ali zaradi drugih gospodarskih razlogov,
- o znižanju osnovnega kapitala,
- o vključitvi morebitnih drugih družbenikov v družbo,
- odloča o razdelitvi in uporabi dobička in o kritju izgub,
- odloča o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi javnega podjetja,
- imenuje in razrešuje člane nadzornega organa, razen članov, ki ju imenuje svet delavcev,
- imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
- o spremembah dejavnosti javnega podjetja,
- sprejema statut javnega podjetja,
- drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali statut družbe.
Družbenik odloča tudi o vplačilu dodatnih sredstev, če nastanejo potrebe po dodatnih sredstvih in ne gre za zvišanje osnovnega kapitala (dodatna sredstva se opredelijo kot poseben pravni posel, praviloma kot posojilna pogodba in se v sklepu opredelijo elementi, ki so potrebni za tako pogodbo).
Sklepi ustanovitelja, ki sodijo v pristojnost skupščine, se vpisujejo v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.
VI. ORGANI JAVNEGA PODJETJA
11. člen
Organi odločanja v podjetju so naslednji:
- nadzorni svet,
- direktor.
12. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe.
Nadzorni svet javnega podjetja ima pet članov od katerih tri člane nadzornega sveta imenuje ustanovitelj, dva člana pa imenuje svet delavcev javnega podjetja, skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Eden od članov nadzornega sveta, ki ga imenuje ustanovitelj, mora biti zaposlen v občinski upravi ustanovitelja.
Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
13. člen
Nadzorni svet:
- potrjuje letne programe, finančne načrte in zaključne račune javnega podjetja,
- daje soglasje k najemanju kreditov in sklepanju pogodb, v primerih, kot je to določeno s statutom,
- odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
- odloča o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
- o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi s povračili škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovanju,
- o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju.
Nadzorni svet odloča tudi o drugih zadevah, če tako določa zakon, ta odlok ali statut javnega podjetja. Če v tem odloku ali statutu ni določeno, kdo odloča o posameznem vprašanju, se šteje, da je podana pristojnost nadzornega sveta, razen, če zakon ne določa drugače.
14. člen
Direktor javnega podjetja na lastno odgovornost vodi posle podjetja in ga zastopa.
Direktor zastopa javno podjetje neomejeno.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenem v statutu javnega podjetja.
Direktorja se imenuje za dobo štirih let z možnostjo večkratnega ponovnega imenovanja.
15. člen
Za direktorja javnega podjetja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
- da ima najmanj višjo strokovno izobrazbo,
- da ima najmanj 5 leto delovnih izkušenj na vodilnih mestih,
- da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
- da je državljan Republike Slovenije.
16. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
- na lastno zahtevo,
- če so bili zaradi izvajanja odločitev in sklepov, ki jih je sprejel, kršeni interesi ustanovitelja ali je bila povzročena škoda,
- če prekorači pooblastila,
- če ustanovitelju ni predložil pravočasno letnega poročila in poslovnega načrta,
- če je kršil pravila o prepovedi konkurence ali poslovne skrivnosti.
17. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki za katere tako določi podjetje s pisnim sklepom. S sklepom morajo biti seznanjeni ustanovitelj, delavci, člani organov podjetja in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.
Ustanovitelj, delavci, člani organov podjetja in druge osebe so odgovorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov.
Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.
18. člen
Vsa preostala vprašanja, ki se nanašajo na imenovanja in razrešitve organov podjetja, načina odločanja, pristojnosti, obveznosti v organih odločanja in niso vsebovana v Statutu Občine Ilirska Bistrica, se podrobneje uredijo s statutom javnega podjetja.
VII. POSLOVNA POLITIKA
19. člen
Javno podjetje določa lastno strategijo razvoja in letni gospodarski razvoj za načrten in stabilen razvoj. Osnova za izdelavo dokumentov in sprejem odločitev so analize stanja v podjetju in okolju, pri čemer se upošteva sodobne trende na področju razvoja tehnike in tehnologije opravljanja komunalnih storitev, možnosti trga ter finančnih možnosti podjetja.
Javno podjetje mora izdelati program za obvladovanje kakovosti opravljanja storitev in poslovanja. S tem programom predpiše metode in sredstva kontrole kakovosti storitev. Določi način zbiranja pritožb, pripomb, pohval in predlogov uporabnikov, način obvladovanja stroškov poslovanja. Program sprejme nadzorni svet.
VIII. FINANCIRANJE
20. člen
Javno podjetje pridobiva prihodke s ceno svojih proizvodov in storitev, ki je lahko v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila, ki jo plačujejo uporabniki proizvodov in storitev.
Viri za financiranje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje, so:
- sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki,
- sredstva - viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
- sredstva - viri določeni z zakonom ali s predpisom občine, krediti, donacije,
- drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Druge dejavnosti javnega podjetja se financirajo s cenami po tržnih načelih.
IX. LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI IN DOBIČEK
21. člen
Direktor je dolžan skladno s predpisi zagotoviti pripravo letnega računovodskega izkaza, poslovno poročilo in predlog delitve dobička oziroma pokrivanju izgube.
X. SPLOŠNI AKTI DRUŽBE
22. člen
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme statut javnega podjetja, v katerem se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje podjetja, delovanje in odločanje organov in druga pomembna vprašanja.
Nadzorni svet ali direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte. Splošni akti iz prvega in drugega odstavka tega člena ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Dosedanji člani nadzornega sveta in direktor nadaljujejo z delom do izteka mandata.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Akt o ustanovitvi javnega podjetja (Uradne objave PN, št. 7/94) in Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi javnega podjetja (Uradne objave PN, št. 6/22).
25. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2010
Ilirska Bistrica, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost