Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1879. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2009, stran 5385.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 25. redni seji dne 5. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2009.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Gorje so bili v letu 2009 realizirani v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v eurih
------------------------------------------------------------
   Konto (K3)                 Realizacija
                            2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)      2.830.422
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            2.110.526
70  DAVČNI PRIHODKI                1.871.413
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.699.063
   703 Davki na premoženje             77.011
   704 Domači davki na blago in storitve      95.340
   706 Drugi davki                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                239.113
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      27.552
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.280
   712 Globe in druge denarne kazni           76
   713 Prihodki od prodaje blaga in           0
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           210.205
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  0
   720 Prihodki od prodaje osnovnih           0
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in          0
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI               719.896
   740 Transferni prihodki iz drugih        388.498
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega        331.397
   proračuna iz sredstev proračuna EU
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE          0
   787 Prejeta sredstva od drugih evropskih       0
   institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.752.007
40  TEKOČI ODHODKI                 613.293
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      110.424
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      17.303
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        473.954
   403 Plačila domačih obresti            1.993
   409 Rezerve                    9.618
41  TEKOČI TRANSFERI               1.020.212
   410 Subvencije                  32.183
   411 Transferi posameznikom in          579.487
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam     88.594
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        319.948
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              871.105
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     871.105
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             247.398
   431 Investicijski transferi pravnim in     150.097
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim     97.301
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)          78.415
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   finančnih naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova         0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v         0
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
VIII.ODPLAČILO DOLGA (550)              17.872
55  ODPLAČILO DOLGA                 17.872
   550 Odplačilo domačega dolga           17.872
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA        60.543
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         -17.872
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     -78.415
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.     242.206
   2009
od  9009 Splošni sklad za drugo           208.286
tega:
   sredstva iz naslova vračila vlaganj v       3.874
   javno telekomunikacijsko omrežje
   sredstva proračunske rezerve za odpravo     26.103
   posledic naravnih nesreč
   sredstva rezervnega sklada oblikovana po     3.943
   stanovanjskem zakonu
------------------------------------------------------------
3. člen
Neporabljena sredstva proračuna Občine Gorje za leto 2009 v znesku 208.286,35 EUR, se prenesejo v leto 2010, kot sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene z razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občinskega sveta Občine Gorje.
Saldo sredstev proračunske rezerve (za odpravo posledic naravnih nesreč) na dan 31. 12. 2009 v višini 26.102,61 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2010.
Saldo sredstev rezervnega sklada (po stanovanjskem zakonu) na dan 31. 12. 2009 v višini 3.943,24 EUR se prenese med sredstva rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu v letu 2010.
Saldo sredstev iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na dan 31. 12. 2009 v višini 3.874,25 EUR se prenese med denarna sredstva na računih v letu 2010.
4. člen
Sestavni del tega odloka so: Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja Občine Gorje za leto 2009.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-4/2010-2
Gorje, dne 5. maja 2010
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost