Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1867. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina, stran 5371.

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 22. 4. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Ajdovščina
1. člen
V Poslovniku občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 5/00, 41/05), se v četrtem odstavku 21. člena za besedilom »z dvigom rok«, doda vejico in besedilo »z uporabo tipke na glasovalni napravi, označene s »PRISOTEN«,«.
2. člen
Prvi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javno glasovanje se praviloma opravi z uporabo glasovalne naprave, lahko pa tudi z dvigom rok, ali s poimenskim izrekanjem.«.
V drugem odstavku se za besedilom »z dvigom rok«, črta vejico in doda besedilo »ali z uporabo glasovalne naprave,«.
3. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svetniki glasujejo z dvigom rok tako, da dvignejo zeleni ali pa rdeči kartonček, pri čemer zeleni kartonček pomeni »ZA«, rdeči pa »PROTI«.
Svetniki z glasovalno napravo glasujejo tako, da pritisnejo na tipko, označeno z »ZA« ali na tipko, označeno s »PROTI« na glasovalni napravi.
Pri glasovanju s poimenskim izrekanjem pooblaščeni delavec občinske uprave kliče svetnike po seznamu, vsak svetnik pa se izreče z besedo »ZA« ali z besedo »PROTI«. Svetniki glasujejo s poimenskim izrekanjem, če tako odloči svet na predlog predsedujočega ali najmanj četrtine vseh svetnikov.«.
4. člen
V 50. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je izid glasovanja nejasen, se glasovanje, na podlagi sklepa predsedujočega, ponovi.«.
V dosedanjem drugem odstavku se za besedo »svetnik« doda besedilo »z obrazloženim ugovorom«.
Dosedanja drugi in tretji postaneta tretji in četrti odstavek.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013/01-2/95
Ajdovščina, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost