Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1836. Odlok o javnem redu in miru v Občini Zavrč, stran 5227.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 3., 17. in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4), 2. in 4. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 33. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Zavrč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega reda in miru, zagotavljanje varnosti občanov in javnega premoženja, vzdrževanja zdravja in čistoče ter varstva okolja in zunanje podobe naselij in zelenih površin ter sankcije za neupoštevanje določb tega odloka.
2. člen
Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe v občini.
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno zadržuje na območju Občine Zavrč, se mora obnašati tako, da ne moti, ne vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu in počitku, da ne ogroža njihovega zdravja in premoženja, da skrbi za primeren videz kraja, kjer živi, dela ali se začasno zadržuje in da ne opušča ali opravlja dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana oziroma, ki ogrožajo splošno varnost ljudi in javno moralo.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorne pravne osebe, odgovorne osebe pravnih oseb, samostojni podjetniki posamezniki, odgovorne osebe samostojnih podjetnikov posameznikov ter posamezniki.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Na območju Občine Zavrč je zaradi varstva javnega reda prepovedano:
1. vznemirjati in motiti mir in počitek občanov s prekomernim hrupom med 22. in 6. uro, kadar ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege oziroma to ni posledica dovoljene dejavnosti (npr. kmetijska sezonska opravila),
2. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav ali z vsiljevanjem prodaje artiklov, razen, ko je posebej dovoljeno,
3. uživati alkoholne pijače v parkih, na zelenicah, pred prodajalnami, na ulici in na drugih javnih površinah ter izven prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač,
4. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kakor koli drugače onesnažiti napisne table, ograje, žive meje, javna opozorilna znamenja, spomenike, spominska obeležja na pokopališčih, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, zabojnike za odpad, stojala za kolesa ali druge naprave in premete namenjene za splošno uporabo,
5. nepotrebno zadrževanje na območju pokopališča zaradi druženja, zabave, kajenja, počitka, uživanja hrane in pijače. Prav tako je prepovedano naslanjati se na nagrobne spomenike, postavljati na njih razne predmete, ki kazijo njihov videz, onesnaževati spomenike ali hoditi po grobovih ali grobnicah,
6. vznemirjati ljudi z močnimi poki, z vpitjem, prepevanjem ali uporabo preglasnih zvočnih naprav ali glasbil v okolici, v času, ko se zagotavlja mir občanom,
7. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje na zelenicah, igriščih in drugih javnih zelenih površinah, ki niso namenjene za parkiranje, razen v času verskih, športnih, kulturnih in drugih prireditev,
8. v naseljih uporabljati naprave, ki s pomočjo plinske zmesi povzročajo pok, zaradi odganjanja tam živečih ptic in drugih živali, če to koga vznemirja ali povzroča občutek ogroženosti, razen v času trgatve med 5. uro zjutraj in 21. uro zvečer.
5. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05).
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
6. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. nameščati kakršnekoli naprave ali ovire na vse javne površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristojnega organa,
2. uničiti, poškodovati, odstraniti, zakriti ali spremeniti pomen informacijskih ali usmerjevalnih tabel, prometne signalizacije z dopolnilnimi tablami in drugih naprav, ki služijo javnemu namenu pred soglasja oziroma odločbe pristojnega organa,
3. onemogočati dostop do hidrantov in javnega hidrantnega omrežja,
4. namerno ovirati uporabo vode, elektrike ali poškodovati telefonske ali druge komunikacijske naprave,
5. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih površinah in ob cestah,
6. puščati pse ali druge živali brez nadzora, namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali, ter s tem namenoma povzročati občutek strahu ali ogroženosti pri ljudeh,
7. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo, drevesa ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari zunanji videz kraja ter spodkopavati ali spodrivati javne poti ali jih kakorkoli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročati nevarnost zemeljskih plazov,
8. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
7. člen
Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. odmetavati, spuščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke naravno okolje, to je v potoke, na travnike, ulice, ceste, dvorišča, gozdove ali na druge prostore, ki za to niso določeni,
2. prati motorna vozila, kmetijske stroje, priključke in druge predmete ob potokih, studencih ter na območju virov pitne vode,
3. zalivati vrtove, prati avtomobile ali kako drugače po nepotrebnem ali prekomerno trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času opozorila, da je potrošnja vode zaradi pomanjkanja omejena,
4. zanemariti čistočo stanovanja, delavnice ali dvorišča v taki meri, da to moti okolico in utegne spraviti v nevarnost zdravje občanov,
5. puščati iztrebke domačih živali na vseh javnih površinah (vodniki psov morajo imeti s seboj PVC vrečke in morajo takoj pospraviti iztrebke za svojimi psi).
V. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA
8. člen
Zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja je prepovedano:
1. pisati ali risati po fasadah ali zidovih zgradb, spomenikih, spominskih ploščah, pripravah in napravah na športnih in drugih igriščih, ograjah, drugih predmetih in javnih objektih, ki niso za to namenjeni ali te kako drugače umazati,
2. onesnaževati ali zasmetiti javne površine z blatom, zemljo, gnojem, gnojevko, žagovino, papirjem in podobnimi snovmi,
3. na kakršenkoli način uničevati zelene površine, plodno zemljo, drevje in grmičevje.
9. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom. Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.
10. člen
Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta in dejavnosti, ki se v tem objektu opravlja, so dolžni poskrbeti lastniki ali imetniki pravice uporabe teh prostorov ali lokalov oziroma lokala.
Sama ureditev takih izložb ali drugih krajev, ki služijo namenu v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, morajo biti primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kaziti samega poslovnega prostora oziroma lokala ali širše okolice ob lokalu.
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so dolžni označiti svojo firmo z napisno tablo, ki mora biti estetskega videza in okolju primerno izdelana.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni občinski inšpektor oziroma občinski redar.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
(odgovornost pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in odgovornih oseb)
(1) Z globo 4000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če krši določila 2. točke 6. člena tega odloka.
Z globo 400 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika za isti prekršek.
(2) Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če krši določila:
1., 2. ali 3. točke 7. člena tega odloka, z globo 300 evrov se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
2. točke 8. člena tega odloka (zveza 113. člen ZVCP-1), z globo 250 evrov se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
9. člena tega odloka, z globo 250 evrov se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če krši določila:
1. in 8. točke 6. člena tega odloka.
Z globo 200 evrov se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če krši določila:
2., 6. in 7. točke 4. člena tega odloka
7. točke 6. člena tega odloka
3. točke 8. člena tega odloka.
Z globo 200 evrov se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(5) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če krši določila:
1. točke 4. člena tega odloka
4. točke 7. člena tega odloka
10. člena tega odloka.
Z globo 80 evrov se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(odgovornost posameznikov)
(1) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:
1., 2. in 3. točke 7. člena tega odloka.
(2) Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:
2. točke 8. člena tega odloka
5. točke 6. člena tega odloka
9. člena.
(3) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:
2., 4. in 6. točke 4. člena tega odloka
1., 2., 3., 5., 8. in 9. točke 6. člena tega odloka
1. in 3. točke 8. člena tega odloka.
(4) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:
3., 5., 7. in 8. točke 4. člena tega odloka
7. točke 6. člena tega odloka
5. točke 7. člena tega odloka.
(5) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:
1. točke 4. člena tega odloka
4. točke 6. člena tega odloka
4. točke 7. člena tega odloka.
13. člen
Celoten postopek se vodi v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
VIII. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00001/2010-003
Zavrč, dne 21. aprila 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost