Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010

Kazalo

1708. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2009, stran 4963.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 98. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 123/06) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinja na 28. seji dne 15. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mislinja za leto 2009.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2009 so naslednji:
------------------------------------------------------------
                           v evrih
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      4.271.731
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.204.208
70   DAVČNI PRIHODKI               2.925.990
    (700+701+702+703+704+705+706)
700  DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK         2.616.185
    7000 Dohodnina               2.616.185
703  DAVKI NA PREMOŽENJE              132.044
    7030 Davki na nepremičnine           99.510
    7031 Davki na nepremičnine             29
    7032 Davki na dediščine in darila        6.765
    7033 Davki na promet nepremičnin in na     25.740
    finančno premoženje
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE       177.761
    7044 Davki na posebne storitve         1.037
    7047 Drugi davki na uporabo blaga in     176.724
    storitev
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+712+714)    278.218
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD       161.433
    PREMOŽENJA
    7102 Prihodki od obresti            14.448
    7103 Prihodki od premoženja          146.985
711  TAKSE IN PRISTOJBINE              3.970
    7111 Upravne takse               3.970
712  GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI          3.497
    7120 Globe in druge denarne kazni        3.497
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV       501
    7130 Prihodki od prodaje blaga in         501
    storitev
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            108.817
    7141 Drugi nedavčni prihodki         108.817
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)         989
720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV       989
    7200 Prihodki od prodaje stanovanjskih      989
    objektov in stanovanj – kupnine
    7201 Prihodki od prodaje prevoznih         0
    sredstev
    7202 Prihodki od prodaje opreme           0
722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN           0
    NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
    7220 Prihodki od prodaje kmetijskih         0
    zemljišč
    7221 Prihodki od prodaje stavbnih          0
    zemljišč
74   TRANSFERNI PRIHODKI             1.066.534
740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH         690.338
    JAVNOFINANČNI INSTITUCIJ
    7400 Prejeta sredstva iz državnega      670.228
    proračuna
    7401 Prejete sredstva iz proračunov      20.110
    lokalnih skupnosti
741  PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA    376.196
    IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
    7413 Prejeta sredstva iz državnega      376.196
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije za kohezijsko politiko
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        3.841.177
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)  1.002.941
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM       143.780
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO       22.823
    VARNOST
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE         820.865
    4020 Pisarniški in splošni material in    131.501
    storitve
    4021 Posebni material in storitve         363
    4022 Energija, voda, komunalne storitve    71.143
    in komunikacije
    4023 Prevozni stroški in storitve        8.852
    4024 Izdatki za službena potovanja       1.619
    4025 Tekoče vzdrževanje            440.115
    4026 Najemnine in zakupnine           9.459
    4027 Kazni in odškodnine              0
    4028 Davek na izplačane plače            0
    4029 Drugi operativni stroški         157.813
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI              669
409  SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE          14.804
41   TEKOČI TRANSFERI              1.259.310
    (410+411+412+412+413+414)
410  SUBVENCIJE                   26.673
    4100 Subvencije javnim podjetjem          0
    4102 Subvencije privatnim podjetjem in     26.673
    zasebnikom
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   592.340
    4110 Transferi nezaposlenim             0
    4111 Družinski prejemki in starševska      6.240
    nadomestila
    4112 Transferi za zagotavljanje socialne    9.367
    varnosti
    4113 Transferi vojnim invalidom, vojnim       0
    veteranom in žrtvam nasilja
    4117 Štipendije                   0
    4119 Drugi transferi posameznikom       576.733
412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN    176.105
    USTANOVAM
    4120 Tekoči transferi neprofitnim       176.105
    organizacijam in ustanovam
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI         464.192
    (4130+4131+4132+4133)
    4130 Tekoči transferi občinam         15.603
    4131 Tekoči transferi v sklade socialnega   34.844
    zavarovanja
    4132 Tekoči transferi v javne sklade      14.037
    4133 Tekoči transferi v javne zavode     399.708
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.546.059
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     1.546.059
    4200 Nakup zgradb in prostorov         73.035
    4201 Nakup prevoznih sredstev          1.082
    4202 Nakup opreme               47.068
    4203 Nakup drugih osnovnih sredstev         0
    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in     1.297.137
    adaptacije
    4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove    46.191
    4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev      0
    4207 Nakup nematerialnega premoženja        0
    4208 Študije o izvedljivosti projektov in   81.546
    projektna dokumentacija
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            32.867
431  INVEST. TRANSF. PRAVN. IN FIZIČN. OSEB.,    32.867
    KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
    4310 Investicijski transferi neprofitnim    32.813
    organizacijam in ustanovam
    4311 Investicijsii transfer javnim         0
    podjetjem in družbam, ki so v lasti
    države ali občine
    4320 Investicijski transferi drugim         0
    ravnem države
    4314 Investicijski transfer posameznikom      54
    in zasebnikom
432  INVEST. TRANSF. PRORAČ. UPORABNIKOM         0
    4320 Investicijski transferi občinam        0
    4323 Investicijski transferi javnim         0
    zavodom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-   430.554
    II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS ODHODKI)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV
751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    7511 Sredstva, pridobljena s prodajo
    kapitalskih deležev v finančnih
    institucijah
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441)
440  DANA POSOJILA                    0
    4400 Dana posojila posameznikom           0
441  Povečanje kapitalskih deležev in
    finančnih naložb
    4412 Povečanje kapitalskih deležev v
    privatnih podjetjih
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)               0
50   ZADOLŽEVANJE
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE                 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)            9.118
55   ODPLAČILA DOLGA                 9.118
550  ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA            9.118
    5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam    7.319
    5503 Odplačilo kreditov drugim domačim     1.799
    kreditodajalcem
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      421.436
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –9.118
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)         430.554
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.   121.533
    PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja proračuna Občine Mislinja za leto 2009 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2010
Mislinja, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost